Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα εξής Εργαστήρια: α) Οικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα κατεργασίας και σύνθεσης βασικών δομικών υλικών όπως ξύλο, μέταλλα, συνθετικά υλικά και γυαλί καθώς και της μέτρησης και καταγραφής χαρακτηριστικών κτιρίων που σχετίζονται με τα φαινόμενα της παθολογίας των κατασκευών και της βιοκλιματικής συμπεριφοράς τους και β) Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο του αστικού περιβάλλοντος. Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την καταγραφή, τεκμηρίωση, και μελέτη των προβλημάτων του αστικού περιβάλλοντος στον Ελληνικό χώρο, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προβληματισμού σε θέματα προστασίας του αστικού περιβάλλοντος που απασχολούν τους πολεοδόμους και αρχιτέκτονες όπως: τα αίτια της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και διατύπωση αρχών στόχων και πολιτικών για την βελτίωση του. Τη διερεύνηση των όρων και επιπτώσεων του σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης στο (ανθρωπογενές και φυσικό) περιβάλλον, τη μελέτη δυνατοτήτων προστασίας του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και διαχείριση σχετικών προγραμμάτων και την προώθηση της χρήσης των ήπιων μορφών ενέργειας στο σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο. β) Την ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων στη γνωστική περιοχή του σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανονισμούς έρευνας στο Ε.Μ.Π. όπως αυτές καθορίζονται από τη Σύγκλητο. γ) Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. δ) Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες, και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ερευνών Ε.Μ.Π στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων και τη ν πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που η ειδικότητα τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από Επιμελητές, Βοηθούς Επιστημονικούς Συνεργάτες καθώς και από μέλη του Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.).
2.  
  Η τοποθέτηση μέλους Δ.Ε.Π. στο εργαστήριο γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
3.  
  Μόνιμα μέλη του εργαστηρίου είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στο εργαστήριο και το τεχνικό κ.λ.π. προσωπικό που υπάγεται στο εργαστήριο όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μη μόνιμα μέλη είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκτελούν διατριβή υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου και οι οποίοι εγκρίνονται από τη Γ.Σ. του Τομέα ή του Τμήματος αντίστοιχα, με ανοικτή διαδικασία.
4.  
  Συνεργάτες του εργαστηρίου είναι: α) οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκτελούν διατριβή υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου, β) οι εξωτερικοί ερευνητές, για τους οποίους θα ορισθεί το διοικητικό καθεστώς τους από το ίδρυμα και γ) το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
Άρθρο 4
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων των αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Ο διευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
3.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των μόνιμων μελών του εργαστηρίου υπερβαίνει τα 10, συγκροτείται γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από το Διευθυντή, 3 μόνιμα μέλη και 1 εκπρόσωπο των μη μονίμων μελών
4.  
  Το Συμβούλιο:
 1. καταρτίζει και υποβάλλει δια του διευθυντού εργαστηρίου στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή και του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 2. καταρτίζει και υποβάλλει δια του διευθυντού του εργαστηρίου στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή και του Τμήματος τον ετήσιο προϋπολογισμό του εργαστηρίου και μεριμνά για την πιστή εκτέλεσή του μετά την ψήφισή του από το Τομέα και
 3. καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
Άρθρο 5 "1 Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/199 [...]"
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Στο εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6
1.  
  Χρήση των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου μπορεί να γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. του Ε.Μ.Π., από πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ε.Μ.Π., καθώς και μέλη άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας
 1. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. ενταγμένα στο εργαστήριο.
 2. β) Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. ενταγμένα στον Τομέα στον οποίο ανήκει το εργαστήριο, γ) Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. του Τμήματος.
 3. δ) Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. του Ε.Μ.Π. ε) Μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Α.Ε.Ι. στ) Μέλη Ερευνητικών Κέντρων.
3.  
  Η χρήση του Εργαστηρίου από μέλη Δ.Ε.Π. στα πλαίσια επιχορηγούμενου ερευνητικού προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό επιχορηγούμενης έρευνας του Ε.Μ.Π. Ανάληψη υποχρεώσεων για χρήση των δυνατοτήτων του εργαστηρίου προς εκτέλεση σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει μόνο στα πλαίσια του προγραμματισμού του εργαστηρίου.
4.  
  Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται επίσης από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές:
 1. για τις διδακτικές ανάγκες μαθημάτων, όπως αυτές καθορίζονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα
 2. για την εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών
 3. για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων
5.  
  Η χρήση από σπουδαστές για τις περιπτώσεις (β) και (γ) γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.
6.  
  Το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του εργαστηρίου καθορίζεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα μετά από πρόταση του διευθυντή του εργαστηρίου
7.  
  Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν γραπτώς στον διευθυντή του εργαστηρίου όλα εκείνα τα μέτρα που θεωρούν ότι συμβάλλουν στην ασφάλεια λειτουργίας του εργαστηρίου
Άρθρο 7 "Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 9 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν. 2083/1992 (Ά 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς κάθε εργαστηρίου.
Άρθρο 8
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης και εξοπλισμός Οι χώροι στέγασης και ο εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου καθορίζονται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος."
1.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με τοάρθρο48παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α΄73). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α΄48). δ) Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Τη γνώμη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 29.3.1995 και 2.4.1997).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.200.000, η οποία για το οικονομικό έτος 1998 και για το δεύτερο εξάμηνο θα ανέλθει στο ποσό των 1.100.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ.Α.Ε. 4121) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδία έσοδα του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθ. 513/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία