ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/177

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται παγία προκαταβολή στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρώτην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των δαπανών οργανώσεως και εξοπλισμού του Γραφείου, καθώς και των καθημερινών λειτουργικών δαπανών αυτού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/27.11.95 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων και εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/197 «περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997). γ) Του Ν. 2297/95 (ΦΕΚ 50/8.3.95) «Οργάνωση και Λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/25.6.96).
  • Την αριθμ. 34001/ΔΙΟΕ 1957/9.10.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 937/Β/14.10.96).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β/7.10.96).
  • Την από 5.12.97 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου.
  • Το γεγονός ότι από τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Γραφείου ΟΕΥ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά το τρέχον έτος σε δραχμές 1.100.000.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 211/1998 ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/34001/ΔΙΟΕ1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/34001_ΔΙΟΕ1957 1996
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία