ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/183

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ισλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Κομορών νήσων χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ισλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Κομορών νήσων χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 32 παράγραφος 3 εδ. α’ του ν. 2594/98 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α’ του ν. 2469/1997 (Α’ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέλθει κατ’ εκτίμηση στο ποσό των δρχ. 2.000.000 και θα αντιμετωπισθεί από τα περιθώρια των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας τρέχοντος έτους.
  • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Α’ 922).
  • Την υπ’ αριθ. 256/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία