ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/184

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παράταση παραχώρησης α. Παρατείνουμε τον χρόνο παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Ιαματικής Πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αίγινας για άλλα δέκα έξι (16) χρόνια πέραν του έτους 2005 που λήγει η προηγούμενη παραχώρηση, ήτοι μέχρι το 2021. β. Η ως άνω παράταση της παραχώρησης εκμετάλλευσης γίνεται προκειμένου να δοθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα αξιοποίησης της πηγής με επεμβάσεις απαιτητικότερων προδιαγραφών ώστε να μπορέσει η λουτρόπολη ν’ αναπτυχθεί και να ενισχυθεί οικονομικά η Κοινότητα, μη απευθυνόμενη μόνο στην παραδοσιακή μορφή της πελατείας της.
Άρθρο 2
1.  
  Όροι παράτασης της παραχώρησης α. Ανακαίνιση του υπάρχοντος λουτρικού καταστήματος και όλως των βοηθητικών χώρων (ιατρείο, αίθουσα αναμονής και ανάπαυσης, ταμείο, τηλεφωνείο κλπ.). β. Όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν και ο ακίνητος εξοπλισμός τους μετά την λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης παραμένουν σε όφελος της ιαματικής πηγής (ΕΟΤ) της Κοινότητας Βαθέος ή του τυχόν αναδόχου Εκμετάλλευσης μη δικαιουμένων οποιασδήποτε αποζημίωσης. γ. Η περιοχή γύρω από την ιαματική πηγή η οποία σύμφωνα με το Ν. 4844/30 ανήκει στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ πρέπει να οριοσημανθεί και να περιφραχθεί βάσει των σχετικών σχεδίων της Κοινότητας Βαθέος αφού προηγούμενα εγκριθούν από τον ΕΟΤ. Τοπογραφικό και χωροταξικό διάγραμμα της περιοχής αυτής πρέπει να υποβληθεί στον ΕΟΤ. δ. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί για την πραγματοποίηση έργων χώρος επιπλέον η Κοινότητα Βαθέος ή τυχόν ανάδοχος εκμετάλλευσης υποχρεούνται στην καταβολή του τιμήματος της έκτασης γύρω από την ιαματική πηγή που απαιτείται για την αξιοποίησή της, για να περιέλθει αυτή (η έκταση) στην κυριότητα του ΕΟΤ είτε με απαλλοτρίωση είτε με αγορά. Η θέση και το μέγεθος αυτής της έκτασης που απαιτείται και θα είναι ανάλογη προς τα έργα αξιοποίησης να εγκριθούν προηγούμενα από τον ΕΟΤ. Απαλλοτρίωση θα γίνει μόνο στην περίπτωση που ο χώρος γύρω από την ιαματική πηγή - ιδιοκτησίας ΕΟΤ - δεν θα επαρκεί. ε. Εκμίσθωση της ιαματικής πηγής από την Κοινότητα σε ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στον κάθε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. στ. Οι όροι της εκμίσθωσης θα συνταχθούν από την Κοινότητα ή από το οικείο Νομαρχιακό Ταμείο και θα εγκριθούν από τον ΕΟΤ. Το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τον τυχόν ανάδοχο θ’ αποτελεί έσοδο της Κοινότητας Βαθέος. ζ. Προθεσμία έναρξης εκτέλεσης των έργων αξιοποίησης της Ιαματικής Πηγής ορίζεται η τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος. η. Σε περίπτωση που περάσει η τριετία και δεν αρχίσουν τα έργα θα ανακληθεί η παραχώρηση. θ. Για την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου υποχρεούται η κοινότητα Βαθέος ή ο τυχόν ανάδοχος εκμετάλλευσης να ζητήσει την έγκριση των οικείων σχεδίων και μελετών από τον ΕΟΤ, καθώς επίσης και να γνωρίσει στον ΕΟΤ την εκτέλεση κάθε έργου για την παραλαβή αυτού από την επιτροπή η οποία θα συσταθεί από τον ΕΟΤ για αυτό το λόγο. ι. Η Κοινότητα Βαθέος και ο ανάδοχος που τυχόν θ’ αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων και ειδικά αυτών που αναφέρονται στη διάθεση των εισιτηρίων λούσης και δελτίων αδείας υδροθεραπείας σύμφωνα με την αριθ. 523510/5.6.72 (ΦΕΚ 503/Β/19.7.72) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως και των λοιπών Νόμων και κανονισμών όπως ισχύουν σήμερα ή θα ισχύσουν στο μέλλον. ια. Η Κοινότητα Βαθέος (και τυχόν ανάδοχος εκμετάλλευσης σε συνεργασία μεταξύ τους) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εισπράττουν μαζί με το βασικό λουτρικό δικαίωμα του εισιτηρίου λούσης και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. ιβ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ειδικοί Νόμοι προστασίας εκμεταλλεύσεως κ.λπ. των ιαματικών πηγών και η Κοινότητα Βαθέος αναλαμβάνει την υποχρέωση προστασίας της περιοχής που ανήκει στον ΕΟΤ κατά κάθε καταπατητή και διεκδίκηση με δικές της δαπάνες και χωρίς την ανάμειξη του ΕΟΤ, κάθε καταπάτησης ή απόπειρας καθώς και την ευθύνη προς τον ΕΟΤ για κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων.
Άρθρο 3 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την με αριθ. 105/7/5.3.98 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ.
 • Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 351/29.4.70 Β. Δ/τος περί παραχωρήσεως της ιαματικής πηγής Σουβάλας Αιγίνης εις την Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης (ΦΕΚ 113/Α/23.5.70).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/25.6.94 Παράταση χρόνου παραχώρησης της ιαματικής Πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης (ΦΕΚ 105/Α/6.6.94).
 • Το με αριθ. 242/22.3.96 έγγραφο της Κοινότητας Βαθέος Αιγίνης για παράταση του χρόνου παραχώρησης για 16 ακόμη χρόνια από τη λήξη της προηγούμενης παραχώρησης.
 • Την με αριθ. 908/22.4.97 σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 377/25.9.96 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (ΦΕΚ 244/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50 Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1624/1951.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2188/20 Περί Ιαματικών πηγών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4086/60 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών Ιαματικών πηγών.
 • Τις διατάξεις του 2160/19.7.93 Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 118/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1.2.1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 365/97 Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/523510 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/523510 1972
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1930/4844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4844 1930
ΝΟΜΟΣ 1951/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1624 1951
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
Παράταση χρόνου παραχώρησης της Ιαματικής Πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης. 1994/166 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία