ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β. Δ/τος 722/1961 «Περί Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (Α 184).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 722/1961 (Α 184) αντικαθίσταται ως εξής :.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Το Ταμείο παρέχει στους ασφαλισμένους του : α) Ιατρική περίθαλψη . Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται μόνο από ιατρούς του Ταμείου της ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και οφθαλμιάτρου. Το Ταμείο καλύπτει δαπάνη για παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και ειδικές θεραπείες που εντέλλονται οι ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων. Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται από οδοντιάτρους της ελεύθερης επιλογής του ασφαλισμένου μετά από έλεγχο του ελεγκτή γιατρού του Ταμείου. β) Φαρμακευτική περίθαλψη Το Ταμείο καλύπτει δαπάνες για φάρμακα που συνταγογραφούν οι παραπάνω ιατροί του Ταμείου και οι οδοντίατροι. γ) Νοσοκομειακή περίθαλψη Το Ταμείο καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από τη διαφορά θέσης νοσηλείας των ασφαλισμένων του σε σχέση με αυτή που καλύπτει το ΙΚΑ και όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί με τον κανονισμό που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. δ) Προθέσεις Το Ταμείο καλύπτει τη δαπάνη μόνο για αγορά γυαλιών και φακών επαφής. ε) Έκτακτη ενίσχυση λόγω οικονομικής δυσχέρειας , συνεπεία ασθένειας. στ) Έξοδα κηδείας ζ) Εφάπαξ βοήθημα λόγω εξόδου από την υπηρεσία στο Εθνικό Θέατρο .
Άρθρο 3 "Ασφαλισμένοι"
1.  
  Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, οι διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και κάθε άλλη κατηγορία μισθωτών εποχιακού χαρακτήρα που προσλαμβάνεται στο Εθνικό Θέατρο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, μετά τη συμπλήρωση 3μηνης συνεχούς ή διακεκομένης υπηρεσίας στο Εθνικό Θέατρο Άρθρο 16 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου, εκδίδεται ο Κανονισμός Παροχών του Κλάδου Υγείας, με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος, η έκταση και οι διαδικασίες χορήγησης των παροχών ασθένειας καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .
2.  
  Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας στο Εθνικό Θέατρο και επαναπρόσληψης σ αυτό των προσώπων της παρ.1 η υπαγωγή τους στην ασφάλιση είναι δυνατή εφόσον κατά την προηγηθείσα της επαναπρόσληψης περίοδο είχε συμπληρωθεί 3μηνη συνεχής ή διακεκομένη υπηρεσία στο Εθνικό Θέατρο.
3.  
  Η ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Άρθρο 4
1.  
  Οι παρ.2 και 3 του άρθρου 19 του Β.Δ/τος 722/91 αντικαθίστανται ως εξής : 2. Οι οικείοι του ασφαλισμένου υπάγονται στον κλάδο υγείας του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης του ασφαλισμένου και ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου .
2.  
  Η παρ.4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παρ.3.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 35 του Β.Δ/τος 722/1961 αντικαθίσταται ως εξής :.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 36 του Β.Δ/τος 722/1961 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 36 Έξοδα κηδείας Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή των οικείων του το Ταμείο καταβάλλει στον επιμεληθέντα της κηδείας εφάπαξ βοήθημα ύψους 100.000 δρχ. ανεξαρτήτως ποσών που καταβάλλονται από άλλη πηγή. Το παραπάνω βοήθημα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου .
Άρθρο 7
1.  
  Η περίπτωση δ) της παρ.1 του άρθρου 12 καθώς και τα άρθρα 18, 33, 34 και 37 του Β.Δ/τος 722/1961 καταργούνται.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 11 Ιουνίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (4).
Άρθρο 35 "Έκτακτη ενίσχυση λόγω οικονομικής δυσχέρειας συνεπεία ασθενείας"
1.  
  Το Ταμείο μπορεί να χορηγήσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας του ασφαλισμένου ή των οικείων του, βοήθημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 δρχ, ετησίως. Το εν λόγω βοήθημα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
2.  
  Το παραπάνω βοήθημα χορηγείται ύστερα από α) αίτηση του ασφαλισμένου β) υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) γνωμάτευση του ελεγκτή γιατρού και δ) έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ.4013/1959 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της διεπούσης τον Οργανισμό του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (Α 234).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27 του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας( Α 201).
 • Την 80078/4-10-1996 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 924).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου που διατυπώθηκε κατά τις 36/27-6-1997, 38/17-9-1997 και 41/20-10-1997 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε κατά την 27η /27-11-1997 συνεδρίαση της ΚΘ Περιόδου.
 • Η από 3/1994 αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου η οποία καταρτίστηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν.2084/92 (Α 165) καθώς και το με αρ.πρ. 184/5-11-1997 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου.
 • Την 173/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4013 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4013 1959
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/722 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/722 1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/722 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/722 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία