ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/186

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση (εδάφιο) ιγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 430/1979 που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 381/1991 (ΦΕΚ 135/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 359/1993 (ΦΕΚ 153/Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 343/1995 (ΦΕΚ 180/Α), αντικαθίσταται ως εξής: ιγ’ Φάκελλοι υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών, οι οποίοι από την ημερομηνία υποβολής (πρωτοκόλλησης) της αρχικής αίτησης δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις προβλεπόμενες για την έκδοση της ζητούμενης άδειας εξετάσεις Στο σχετικό πίνακα καταγράφεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου τους. 3 έτη .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 430/1979 (ΦΕΚ 133/Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 381/1991 (ΦΕΚ 135/Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 1 Τα εκδιδόμενα από τις Υπηρεσίες Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 5 έτη 2 Τα αποστελλόμενα αντίγραφα στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 5 έτη
3.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 430/1979 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6, ως εξής:«
4.  
  Φάκελλοι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης Μέχρι το χρόνο λεικαι επισκευής αυτοκινήτων, μοτο- τουργίας του σικλετών και μοτοποδηλάτων. συνεργείου»«.
5.  
  Φάκελλοι εξουσιοδότησης συνεργείων επισκευής και συντήρησης Μέχρι το χρόνο αυτοκινήτων, για χορήγηση Κάρτας ισχύος της εξουΕλέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σιοδότησης»«.
6.  
  Φάκελλοι αδειών άσκησης επαγ- Μέχρι το χρόνο ισγέλματος μεταφορέα επιβατών και χύος της άδειας» μεταφορέα εμπορευμάτων Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • τις διατάξεις: α) του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3983/1959 «περί μέτρων τινών προς βελτίωσιν της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ 135/Α), β) του άρθρου 1 παρ. 1 περιπτ. δ’ του Π.Δ. 130/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (ΦΕΚ 65/Α) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 13/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 230/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1959/3983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3983 1959
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/430 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/381 1991
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». 1993/359 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/343 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία