Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίσθηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 2271/96 «για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίσθηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς» (Ε.Ε. L 309/29.11.96), σύμφωνα με το άρθρο του 9.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού 2271/96, ως εξής: α) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και είναι υπήκοος κράτους μέλους, β) σε κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί στην Ελλάδα, γ) στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4056/86 «για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών» (Ε.Ε. L 378/31.12.86) και, συγκεκριμένα, σε Έλληνες υπηκόους εγκατεστημένους εκτός Κοινότητος και σε ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από Έλληνες υπηκόους, εφόσον τα πλοία τους είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δ) σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, εκτός εάν ευρίσκεται στη χώρα της οποίας είναι υπήκοος, ε) σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ευρίσκεται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και του εναερίου χώρου της και σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή σκάφος που υπόκειται στη δικαιοδοσία ή τον έλεγχο της Ελλάδος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ενεργεί με την επαγγελματική του ιδιότητα.
Άρθρο 3
1.  
  Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου, της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών, Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων (Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Άρθρο 4
1.  
  Τα πρόσωπα του άρθρου 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 και από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 5 του Κανονισμού 2271/96, τιμωρούνται με πρόστιμο από 100.000 έως 10.000.000 δραχμών.
Άρθρο 5
1.  
  Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση του ενδαφερομένου και εισήγηση Επιτροπής, συγκροτουμένης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αποτελουμένης από:
 1. Τον Γενικό Διευθυντή Εξωτερικών, Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
 2. Το νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
 3. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
 4. Εκπρόσωπο του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργείου
 5. Εκπρόσωπο του κατά περίπτωση φορέα παραγωγικών τάξεων.
 6. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα περιέρχονται στο Δημόσιο ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
2.  
  Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για την εκδίκαση της προσφυγής εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 1406/1983. Η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος. Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Κεφαλαίων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α’ 70) και του άρθρου 19 του Ν. 2367/96 (ΦΕΚ Α’ 261).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΦΕΚ Α’ 136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 36/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1406 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1996/2271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2271 1996
ΝΟΜΟΣ 1996/2367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2367 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία