Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Άδεια εργασίας πρόσφυγα"
1.  
  Σε αλλοδαπό, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2452/1996, και του κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένου Π.Δ. και είναι κάτοχος άδειας παραμονής, χορηγείται ισόχρονης διάρκειας άδεια εργασίας από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεωρήσεως Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υποβάλει αυτοπροσώπως τα παρακάτω δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση
 2. Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή απόφαση αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας
 3. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας παραμονής
 4. Δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον απασχολήσει.
 5. Δεν απαιτείται η δήλωση αυτή στην περίπτωση που ο πρόσφυγας λόγω της φύσεως της εργασίας εναλλάσσει εργοδότες.
 6. Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια
 7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και για τον ημεδαπό προς άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας
2.  
  Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας εργασίας δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη για τους αλλοδαπούς διαδικασία της προέγκρισης. Η χορηγούμενη αρχική άδεια εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη. Επίσης δεν υπόκεινται σε τέλη οι ανανεώσεις της άδειας με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την υποβολή από αυτόν φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) για το νόμιμο της απαλλαγής του από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
3.  
  Με τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις χορηγείται άδεια εργασίας και στον ή την σύζυγο του πρόσφυγα, που αφίχθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης και είναι κάτοχος άδειας παραμονής, καθώς και στον αλλοδαπό, ο οποίος διαμένων νόμιμα στη χώρα, τέλεσε γάμο με αναγνωρισμένο πρόσφυγα και για όσο χρόνο αυτός ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει
4.  
  Οι κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κοινοποιούν την κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια εργασίας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 2 "Άδεια άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος πρόσφυγα"
1.  
  Σε αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, χορηγείται άδεια άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, εφόσον υποβάλει αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αλλοδαπού στην οποία αναγράφεται το είδος και η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγέλματος που πρόκειται να ασκήσει. β) Παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης του κεφαλαίου που απαιτείται για την επένδυση. γ) Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 με στοιχεία β’, γ’, ε’ και στ’ δικαιολογητικά. Αρμόδιες για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι οι υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες κατά την εξέταση του αιτήματος εφαρμόζουν αναλόγως τη διαδικασία που προβλέπεται για τους αλλοδαπούς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν για τη χορήγηση ή μη της αδείας την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 3 "Επαγγελματική Κατάρτιση Προσφύγων"
1.  
  Αλλοδαποί, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, εγγράφονται στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986.
2.  
  Ειδική Τριμελής Επιτροπή του ΟΑΕΔ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή και αποτελείται από ένα Κοινωνικό Λειτουργό ή άλλο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΑΕΔ και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ εξετάζει με ειδικό τρόπο (τεστ), εάν οι πρόσφυγες έχουν τις προϋποθέσεις γλώσσας, ηλικίας και στοιχειώδεις γνώσεις επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 4 "Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς"
1.  
  Οι αιτούντες την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες αλλοδαποί καθώς και οι προσωρινά διαμένοντες για λόγους ανθρωπιστικούς δύνανται να απασχολούνται προσωρινά προς κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών, υπό τους εξής όρους:
 1. Οι αιτούντες την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες είναι κάτοχοι «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» από το οποίο προκύπτει ότι δεν φιλοξενούνται σε ειδικά προς τούτο λειτουργούν Κέντρο Προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο αλλοδαπών
 2. Οι προσωρινά διαμένοντες για λόγους ανθρωπιστικούς είναι κάτοχοι ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
 3. Έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα και δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη της Ε.Ε., αναγνωρισμένο πρόσφυγα, ομογενή.
2.  
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 1 χορηγείται προσωρινή άδεια εργασίας από τις αρχές του άρθρου 1 παρ. 1, η οποία δεν υπόκειται σε τέλη και η ισχύς της λήγει -30- ημέρες μετά την ημερομηνία λήξεως των κατεχομένων από τους ενδιαφερόμενους δελτίων.
3.  
  Οι κάτοχοι προσωρινής άδειας εργασίας, οι οποίοι προτίθενται να εργασθούν εκτός της περιφέρειας του τόπου διαμονής των, υποχρεούνται να παρουσιασθούν στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΟΑΕΔ, προκειμένου να δηλώσουν τη νέα διεύθυνση διαμονής και εργασίας
Άρθρο 5
1.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 209/30.7.1994 (ΦΕΚ Α’ 131).
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1975/1991 (Α’ 184), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2452/1996 (Α’ 283).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α’ του Ν. 2469/1997.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη μη δυναμένη να προσδιορισθεί επακριβώς εκ των προτέρων που θα βαρύνει τους παρακάτω ΚΑΕ 414, 521Β, 535Α, 1251Α, 1831 του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
 • Την αριθ. 259/98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημοσίας Τάξεως,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. 1994/209 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). 2007/220 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ[...]" 2008/96 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...]" 2013/141 2013