Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα"
1.  
  Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται σε “Cultural and Εducatiοnal Τechnοlοgy Ιnstitute”. Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει την έδρα του στην Ξάνθη. Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για λόγους συντομίας αποκαλείται εφεξής απλώς Ι.Π.Ε.Τ. ή Ινστιτούτο.
Άρθρο 2 "Εποπτεία"
1.  
  Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
2.  
  Η ασκούμενη επί του Ινστιτούτου εποπτεία περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των πενταετών και ετήσιων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, την έγκριση των επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτού
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ. θα επικεντρώσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες α) στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης σε μελέτες κειμένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, μνημείων κτλ., β) στη μελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα του χάρτου και περγαμηνής. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Ι.Π.Ε.Τ.: α) Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σε θέματα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. β) Παρέχει τεχνολογική - πληροφορική υποστήριξη των επιστημονικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της περιοχής, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών αρχείων, ηλεκτρονικής διασύνδρσης, κλπ. γ) Δημιουργεί επιστημονικά και ερευνητικά δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες με έμφαση στη συνεργασία με φορείς των Βαλκανικών και Παρευξείνειων χωρών για ανταλλαγή πληροφορικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. δ) Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και τμήματα ΑΕΙ παρεμφερούς προσανατολισμού και ιδιαίτερα με όσα εδρύουν στην περιοχή. ε) Συνεργάζεται με τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής και της χώρα γενικότερα με σκοπό τη σύζευξη Έρευνας και Παραγωγής, τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. στ) Παρέχει ειδική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων. Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ζ) Στηρίζει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της θέσης της Θράκης ως σημείου συνάντησης και ως ΝΑ πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. η) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της Θράκης. θ) Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του. ι) Συνεργάζεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης σ΄ αυτούς ερευνητικών θεμάτων. ια) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.
Άρθρο 4
1.  
  Όργανα Διοίκησης Όργανα διοίκησης του Ι.Π.Ε.Τ. είναι: α) ο Διευθυντής β) το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.).
Άρθρο 5 "Διευθυντής"
1.  
  Ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε.Τ. διοικεί το Ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών αυτού και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του. Ειδικότερα, ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για:.
 1. τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ι.Π.Ε.Τ.,.
 2. την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισμό και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού,
 3. την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και την εισήγηση αυτών στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου,
 4. για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ι.Π.Ε.Τ.
2.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: i) τα προσόντα ερευνητή Α’ βαθμίδας κατά τις διατάξεις του Ν.1514/85 με ειδίκευση στην επιστημονική περιοχή του Ινστιτούτου. Η ενεργός ερευνητική παρουσία η οποία αποδεικνύεται με πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις κατά την τελευταία πενταετία σε διεθνούς κύρους περιοδικά με σύστημα κριτών και η εμπειρία συμμετοχής και διαχείρισης διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, ii) να έχει επαρκή διοικητική εμπειρία σε ανάλογη ή παρόμοια θέση ευθύνης τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογούνται ως θετικά, iii) να μην έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία διορισμού του. Ως Διευθυντής μπορεί να διορισθεί και μέλος του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό ινστιτούτο ή αν είναι μέλος του ΔΕΠ των ΑΕΙ να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
3.  
  Ο Διευθυντής διορίζεται με πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την προβλεπόμενη στις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.1514/85 διαδικασία.
4.  
  Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ερευνητής Α’ βαθμίδας του Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου και εισήγηση του Διευθυντή, εφόσον υπάρχει
5.  
  Ως προς τα δικαιώματα και την ένταξη του Διευθυντή σε ερευνητική βαθμίδα με τη λήξη της θητείας του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.1771/88.
6.  
  Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών, κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του Ι.Π.Ε.Τ., διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου ο οποίος πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του Διευθυντή. Ο προσωρινός διευθυντής η θητεία του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6 "Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι)"
1.  
  Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Π.Ε.Τ. είναι πενταμελές και απαρτίζεται από πέντε επιστήμονες που είναι ερευνητές του Ινστιτούτου βαθμίδας Α’ ή Β’ και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου, με μυστική ψηφοφορία. Εάν οι ερευνητές των βαθμίδων Α’ και Β’ του Ινστιτούτου είναι λιγότεροι από πέντε, μέλη του επιστημονικού συμβουλίου είναι όλοι οι ερευνητές των βαθμίδων αυτών.
2.  
  Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η μετά από εισήγηση του Διευθυντή έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ινστιτούτου
 2. Η επικουρία του Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου
 3. Η παρακολούθηση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος και η υποβολή σχετικής έκθεσης στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 4. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου ασκεί για το Ινστιτούτο τις κατά το άρθρο 9 παρ. 13 του ν.1514/85 αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.).
3.  
  Μέχρι το διορισμό του προβλεπόμενου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου Επιστημονικού Συμβουλίου και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσωρινό πενταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην επιστημονική περιοχή του Ινστιτούτου.
Άρθρο 7 "Προσωπικό Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) και διοικητικό - βοηθητικό. Α) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
1.  
  Το ερευνητικό προσωπικό κατατάσσεται σε τέσσερεις βαθμίδες Α΄ (Διευθυντής Ερευνών), Β΄ (κύριος ερευνητής), Γ΄ (εντεταλμένος ερευνητής), Δ΄ (δόκιμος ερευνητής). Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται με σύμβαση αορίστου χρόνου για τις βαθμίδες Α΄ και Β΄ και ορισμένου χρόνου για τις βαθμίδες Γ΄ και Δ΄ , ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι προσλαμβανόμενοι ερευνητές. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Η προκήρυξη για την πρόσληψη ερευνητών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Ινστιτούτου ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται από δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του ινστιτούτου. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν έλληνες επιστήμονες. Για την πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Α’, Β’, Γ’, Δ’) ερευνητή του Ι.Π.Ε.Τ. απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας με τους επιστημονικούς τομείς του Ινστιτούτου, η οποία ορίζεται ειδικότερα με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η συνδρομή των προσόντων που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.1514/85, που εφαρμόζονται εδώ αναλόγως. Ως προς την διαδικασία κρίσης, τον χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμίδα, τις αποδοχές των ερευνητών, τις ερευνητικές άδειες, την μετάκληση και τον διορισμό ελλήνων επιστημόνων σε κενή θέση ερευνητή βαθμίδας Α΄ κλπ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν.1514/85.
2.  
  Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, μπορεί να απασχοληθούν: - επισκέπτες - εμπειρογνώμονες ερευνητές - συνεργαζόμενοι ερευνητές - μεταπτυχιακοί φοιτητές - μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1514/85, που εφαρμόζονται ανάλογα. Β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, για την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα : Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.1514/85. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες κατατάσσονται σε βαθμίδες Α’, Β’, Γ’ και Δ’. Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη σε κάθε βαθμίδα πρόσληψη Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, τη διαδικασία κρίσης για πρόσληψη και προαγωγή, τον χρόνο παραμονής στη βαθμίδα, το μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και τις ερευνητικές τους άδειες ισχύουν ανάλογα τα προβλεπόμενα για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων - νπδδ, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικών τεχνικών επιστημόνων ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Τεχνολόγοι Εφαρμογών Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολόγων εφαρμογών ορίζονται τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. ΤεχνικοίΠροσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών ορίζονται κατά ειδικότητα που ορίζεται με την προκήρυξη τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92 καθώς και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου μπορεί ύστερα από προκήρυξη, με την οποία ορίζεται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα :.
 1. Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις.
 2. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92.
 3. Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92.
 4. Κατά την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεκτιμάται και η γνώση μιας των γλωσσών που καθορίζεται στην προκήρυξη, που αποδεικνύεται με Fist Certificate in Εnglish των Πανεπιστημίων Καίμπριτζ ή Μίτσιγκαν για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης γλώσσας.
 5. Κλάδος Διοικητικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις.
 6. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92.
 7. Οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
 8. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ) Συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις.
 9. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92.
 10. Δ) Όπου απαιτείται παραπάνω άριστη γνώση ξένης γλώσσας αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 172/1992 (ΦΕΚ 81 Α΄ ).
 11. Ε) Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 8 "Αποσπάσεις"
1.  
  Επιτρέπεται απόσπαση από και προς το Ινστιτούτο ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, άλλου ερευνητικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.1514/85. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπώμενου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ενδιαφερόμενου κέντρου ή του Διευθυντή του ενδιαφερόμενου ινστιτούτου. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.
Άρθρο 9 "Υποτροφίες"
1.  
  Τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε.Τ. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΣΙ) τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του ν.1514/85. Το Ι.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου μπορεί επίσης να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.1514/1985.
Άρθρο 10 "Σχέσεις Ι.Π.Ε.Τ. με λοιπά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και ΑΕΙ"
1.  
  Οι ερευνητές του Ι.Π.Ε.Τ. μπορούν να υπηρετούν στα ΑΕΙ ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες, καθηγητές της μεταπτυχιακής σχολής με ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης και αντίστοιχης αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1α του ν.1514/85. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ι.Π.Ε.Τ.
2.  
  Ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να προτείνουν κοινά ερευνητικά έργα ή προγράμματα στα πλαίσια και με τις διαδικασίες προγραμματισμού του Ι.Π.Ε.Τ.
3.  
  Για ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Ινστιτούτο σε συνεργασία με ΑΕΙ και με αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεών τους ή των εργαστηρίων τους θεσπίζεται παρακράτηση επί του προϋπολογισμού του προγράμματος η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ενδιαφερόμενου ΑΕΙ. Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ι. με βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια εκάστου προγράμματος και σε συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ.
Άρθρο 11 "Πόροι - Οικονομικός Έλεγχος - Διαχείριση"
1.  
  Οι πόροι του Ινστιτούτου προέρχονται από :
 1. κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του,
 2. επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων,
 3. έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, νπδδ, νπιδ, ιδιωτών κλπ.), από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων που παράγει το Ι.Π.Ε.Τ. αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή με συμμετοχή του σε επιχειρήσεις σχετικές με τους σκοπούς του,.
 4. εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού,
 5. έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
 6. δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,
 7. επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Ι.Π.Ε.Τ. από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας που διακινείται από τον Διευθυντή του. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου, ή του νόμιμα εξουσιοδοτουμένου από αυτόν.
3.  
  Μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου του προηγούμενου έτους από ορκωτό λογιστή που ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Ινστιτούτο.
Άρθρο 12 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Ινστιτούτο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης, την διάρθρωση των ερευνητικών τομέων, τις συνεργασίες με ερευνητικούς εταίρους, την διαδικασία εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε φύσης προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διευθυντή του Ινστιτούτου. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, ο εσωτερικός κανονισμός καταρτίζεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 13 "Διάλυση"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται από επιτροπή του εποπτεύοντος Υπουργείου. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 και 25 παρ. 1 του Ν.1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ/13/Α/85). β) Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ, 24 παρ. 1 και 2 περ. β και 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85). γ) Του Π.Δ.27/96 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 19/Α/96). δ) Του άρθρου 29Α (παρ. 2 εδ. 1) του ν. 1558/85 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/97 “Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών” (ΦΕΚ 38/Α/97). ε) Του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄ ).
 • Την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης (17.11.1995).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος: α) προκύπτει δαπάνη 830.000.000 δρχ. για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ινστιτούτου, β) η δαπάνη αυτή θα κατανεμηθεί ως εξής: 177.000.000 δρχ. το α΄ έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 1998) 177.000.000 δρχ. το β΄ έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 1999) 176.000.000 δρχ. το γ΄ έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2000) 150.000.000 δρχ. το δ΄ έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2001) 150.000.000 δρχ. το ε΄ έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2002) γ) η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί ως εξής: κατά το πρώτο και δεύτερο έτος - ποσό ύψους 167.000.000 δρχ. ετησίως θα καλυφθεί από το Μέτρο 3.2. του Υποπρογράμματος 3 (“Ερευνητικός Ιστός”) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΠΑΕΤ ΙΙ) με τον όρο της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης από το Ινστιτούτο - ποσό 10.000.000 δρχ. ετησίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Κ.Α.Ε. 2419 κατά το τρίτο έτος: ποσό 166.000.000 δρχ. θα καλυφθεί από το Μέτρο 3.2. του Υποπρογράμματος 3 (“Ερευνητικός Ιστός”) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ με τον όρο της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης από το Ινστιτούτο, ενώ ποσό 10.000.000 δρχ. θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2419). Κατά το τέταρτο και πέμπτο έτος η δαπάνη των 150.000.000 δρχ. που θα απαιτηθεί, θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2419).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης” (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/97 απόφαση (ΦΕΚ 924 Β).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/7-10-96 (ΦΕΚ 922/Β/96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών”.
 • Την αριθμ. 432/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1299(2000) και 1306 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2003/295 2003