ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας πρόσληψης ειδικών επιστημονικών και μορφωτικών συνεργατών άρθρου 130 παρ. 1 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχετικού νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», καθώς και των τυπικών προσόντων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθορίζεται ότι οι είκοσι (20) θέσεις ειδικών επιστημονικών ή μορφωτικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 130 παρ. 1 του Ν. 2594/98 πληρούνται, κατόπιν επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Προηγείται προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
2.  
  Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει:
 1. ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια
 2. ότι είναι υγιής
 3. ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όταν πρόκειται για άρρενα υποψήφιο
 4. κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του να προσληφθεί και ιδιαίτερα, εάν τυχόν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα
 5. εάν υπηρετεί ή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ιδιότητα στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, την αιτία αυτής.
 6. ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 7. ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα του άρθρου 22 του Π.Δ. 611/1977, έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 8. Μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία εκείνα (πτυχία, διπλώματα ή βεβαιώσεις κατά περίπτωση), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι διαθέτει τα ειδικά τυπικά προσόντα, που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 2 "Προσόντα Υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να διαθέτουν τα εξής ειδικά προσόντα: πτυχίο ή δίπλωμα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο της αλλοδαπής και επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και σε θέματα που αφορούν στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις της χώρας. Η επιστημονική αυτή εξειδίκευση αποδεικνύεται με: (α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή (β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή (γ) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απαιτούμενη κατά περίπτωση εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργοδότης για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης και βιβλιάριο κύριας ασφάλισης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Επίσης αποδεικνύεται από έγγραφο αρμόδιας ελληνικής ή ξένης αρχής. Άρτια γνώση ξένης γλώσσας συνδεομένης με αντικείμενο ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 130 παρ. 1 και 3 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62/τ.Α/24.3.98).
 • Το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/τ.Α.11.4.1991).
 • Το Π.Δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 324/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας από 4.6.98, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία