ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/192

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός της περιφερείας αρμοδιότητος του Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Μαρόκο και Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στην Τυνησία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιορίζεται στο Μαρόκο η περιφέρεια αρμοδιότητος του προβλεπομένου στο άρθρο 1 παρ. 4 εδ. γ’ περ. 17 του Ν. 2297/1995"
1.  
  Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Ραμπάτ.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται στην Τυνησία, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα, Γραφείο Ακολούθου Ο.Ε.Υ. με έδρα την Τύνιδα και περιφέρεια αρμοδιότητος την Τυνησία και την Αλγερία.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137τ.Α’), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 τ.Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμο υ 2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθν. Οικονομίας με αριθ. 34001/ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996, ΦΕΚ 937 Β/14.10.96 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/5.9.97).
 • Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 34.108.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 55.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση μείωση του ειδικού φορέα 13/130 ΚΑΕ 5184 του Υπουργείου, ύψους 34.108.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, με αντίστοιχη αύξηση του ειδικού φορέα 13/130, για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αριθ. 130021/17.4.1998 του Υπουργού Οικονομικών. Για δε τα επόμενα οικονομικά έτη, η δαπάνη αυτή θα ανέρχεται σε 55.000.000 δρχ. περίπου και θα καλύπτεται με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον ειδικό φορέα 13/130 και στους οικείους ΚΑΕ. Επίσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού δρχ. 2.700.000 περίπου.
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 27/15.1.1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/34001/ΔΙΟΕ1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/34001_ΔΙΟΕ1957 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/130021 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/130021 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία