Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παπυρολογίας και της Επιγραφικής. β) Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιογραφίας / Κωδικολογίας και της μελέτης της Φιλολογίας και Ιστορίας του Βυζαντινού και Νέου Ελληνισμού.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι: α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων. β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς στόχους. γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α­ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φιλολογίας, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται σ’ αυτό
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης εκπαίδευσης» (Α­ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α­ 87) και επιπλέον: Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, το ετήσιο πρόγραμμα του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του, μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου, με το αναγκαίο προσωπικό, μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου, μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους των αναλώσιμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου, επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την εξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α­ 112).
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώρος του εργαστηρίου είναι επίσης εκείνος στον οποίο εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώρος θεωρείται ακόμη το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία του. Στον χώρο εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (­ 3). δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλολογίας με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε­) του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α­ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Γι τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α­ 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α­ 247). γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α­ 48). δ) της κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β­ 922).
 • τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 6.12.95).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στις 500.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α­ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, (Α­ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» - Α­ 38).
 • Την αρ. 464/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία