ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τμήμα Μηχανογράφησης - Αρμοδιότητες"
1.  
  Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης συνιστάται τμήμα Μηχανογράφησης, με τις εξής αρμοδιότητες :
 1. Μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων και μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου
 2. Επιμέλεια της ανάλυσης και σχεδιασμού των υπό μηχανογράφηση εργασιών
 3. Κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων και μέριμνα για την κωδικοποίηση υπηρεσιακών στοιχείων, όπου παρίσταται ανάγκη
 4. Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου
 5. Η καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου-εξόδου και η ασφάλεια του όλου συστήματος
Άρθρο 2 "Σύσταση κλάδων - Μεταφορά θέσεων Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, συνιστάται :"
1.  
 1. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ (ειδικότητας πληροφορικής), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
 2. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της κατηγορίας ΔΕ (ειδικότητας χειριστών διατρητικών μηχανών), στον οποίο μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό.
 3. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.172/92 (ΦΕΚ 81/Α).
2.  
  Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα που προβλέπονται από το άρθρο 4 του Π.Δ. 420/88 (ΦΕΚ 195/88) αναδιαρθρώνονται ως εξής : ― ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις τέσσερις (4). ― ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2).
3.  
  Στο πιο πάνω τμήμα, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤ., ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡ. ΜΠΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ #ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ (2).
 • 1.Τις διατάξεις : α) του ν.2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του άρθ.29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υ.Π.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας. δ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». 2.Την 1107147/1239/0006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/7-10-96). 3.Την αριθμ. 80078/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924/Β). 4.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/1997), όπως συμπληρώθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης η οποία, για τα έτη 1998-2002 ανέρχεται στο ποσό των 960.000 δρχ. κατ’ έτος και θα καλυφθεί από το τακτικό αποθεματικό. 6.Την αριθ. 216/31-3-1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία