ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/197

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση κλάδων-Μεταφορά θέσεων"
1.  
  Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, συνιστάται :
 1. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ (ειδικότητας επιστήμης των Υπολογιστών), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό
 2. Κλάδος ΔΕ Προσ/κού Η/Υ της κατηγορίας ΔΕ, (ειδικότητας μέσων εισαγωγής στοιχείων), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ.
 3. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.2 του Π.Δ.172/92 (ΦΕΚ 81/Α).
2.  
  Οι θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα που προβλέπονται από το άρθ.4 του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89), αναδιαρθρώνονται ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις πέντε (5) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων) , θέση μία (1).
Άρθρο 2 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Η παρ.2 του άρθ.5 του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89), αντικαθίσταται ως εξής :«"
2.  
  Στα Τμήματα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, πλην του Τμήματος Μηχανογράφησης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤ., ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡ. ΜΠΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ #ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ.
 • Τις διατάξεις : α) Του Ν.2503/97 άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) Του άρθ.29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθ.27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α ν.2469/97 (ΦΕΚ Α 38). γ) του π.δ/τος 372/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α/95) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το ΥΥΠΚΑ στο Υπουργείο Εργασίας». δ) Του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Την 1107147/1239/006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/7-10-96).
 • Την αριθμ. 80078/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924/Β).
 • Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-1997 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/1997), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, η οποία για το έτος 1998 και τα επόμενα τέσσερα έτη, ανέρχεται στο ποσό των 360.000 δρχ. ετησίως, που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0259 «λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα».
 • Τις αριθμ. 168/1997 και 48/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΑΞΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία