ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, όπως κάθε φορά ισχύει, και των εκτελεστικών αυτού Προεδρικών Διαταγμάτων για τα έργα που εκτελούνται από το Τ.Π. & Δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. & Δανείων ή τα εξουσιοδοτούμενα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές του διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή 1) Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α) “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι το Τμήμα Α’ Προγραμματισμού και Μελετών ή το Τμήμα Β’ Κατασκευών Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων, ανάλογα με το είδος του έργου και το στάδιο των εκτελουμένων εργασιών αυτού ή η αρμόδια κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού υπηρεσία. β) “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων ή η αρμόδια κατά τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις αυτού υπηρεσία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. & Δανείων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής: α) Την έγκριση του αποτελέσματος ή την ακύρωση ή τη μερική επανάληψη της δημοπρασίας. β) Τη λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους της δημοπρασίας και γ) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου. 3) α) Επιβλέποντες ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι του Τ.Π. & Δανείων με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων. β) Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου μπορούν να ορίζονται ως επιβλέποντες των έργων του Τ.Π. & Δανείων και τεχνικοί του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:
 1. Το Νομικό Σύμβουλο ή τον Πάρεδρο του Νομ.
 2. Συμβουλίου του Κράτους του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
 3. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ ή Β’ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
 5. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ ή Β’ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων και.
 6. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων.
 7. 2) Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
 8. 3) Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π. & Δανείων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 9. 4) Όταν συζητούνται θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α’ ) μετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων.
 10. 5) Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.
 11. 6) Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 13. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/84, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Άρθρο 4 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν διάταγμα εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αυτού.
Άρθρο 5
1.  
  Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη 1) Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Τ.Π. & Δανείων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων. 2) Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της ΓΓΔΕ και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων.
Άρθρο 6
1.  
  Αιτήσεις θεραπείας 1) Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 1418/84, όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. & Δανείων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αυτού. 2) Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στο Διοικ. Συμβούλιο και επιδίδονται στην υπηρεσία που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 7
1.  
  Έργα του Τ.Π. & Δανείων για τα οποία έχει καθορισθεί με διϋπουργική απόφαση ο φορέας κατασκευής τους πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος ανεξαρτήτως αν έχει καταρτισθεί ή όχι η σχετική σύμβαση, εξακολουθούν να εκτελούνται και ολοκληρώνονται από τον ίδιο φορέα κατασκευής τους. Θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1418/84 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (Α’ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α38).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 32 του π.δ. 95/1996 “Οργανισμός του Τ.Π. & Δανείων” (Α’ 76).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006 α/4-10-96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς” (Β’ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Τ.Π. & Δανείων.
 • Την υπ’ αριθμ. 243/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
«Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» 1996/95 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία