ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 565/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 38/1989 (Α­ 17) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 58/1994 (Α­ 45), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Συνιστάται προσωρινά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/84, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο “Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ)” και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή των ειδικών σημαντικών έργων σταθμών αυτοκινήτων στις περιοχές της Πρωτ/σας (Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων) και Θεσσαλονίκης, του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών καθώς και των έργων του Προεδρικού Μεγάρου, της ανέγερσης νέας φυλακής Χαλκίδας, νέας φυλακής Τρικάλων, Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων στο Βόλο, Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών και Επισκευής και Συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών κατασκηνώσεων ΥΠΕΧΩΔΕ στη Μαλακάσα Αττικής .
2.  
  Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 565/84 καθώς και το άρθρο 2 του ίδιου Π.Δ. καταργούνται.
3.  
  Την ανωτέρω ΕΥΔΕ στην κατασκευή των προαναφερθέντων Έργων ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Δ/νουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα της ΕΥΔΕΚ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της παρατείνεται για οκτώ (8) έτη, ήτοι μέχρι 31.12.2005.
Άρθρο 3
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε εκατό (100) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:
 1. Κατηγορία ΠΕ θέσεις Πολιτικών Μηχανικών 20 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 20 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 5 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 20 Διοικητικού - Οικονομικού 5
 2. Κατηγορία ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών 10
 3. Κατηγορία ΔΕ Τεχνικού 10 Διοικητικού Λογιστικού 10 ΣΥΝΟΛΟ 100
2.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα κατασκευών της ΕΥΔΕΚ, που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο κατασκευής των έργων
 2. Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα των εκπονούμενων ή ανατιθέμενων μελετών για τα έργα της ΕΥΔΕΚ
Άρθρο 4
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ/νουσας Υπηρεσίας στα έργα της ΕΥΔΕΚ συνιστάται Τμήμα Κατασκευής Έργων, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νουσας Υπηρεσίας, τόσο σε θέματα μελετών όσο και σε θέματα κατασκευής για όλα τα έργα της ΕΥΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τα δημόσια έργα
2.  
  Για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων ή μέρος αυτών της ΕΥΔΕΚ και ειδικώτερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77, που προστέθηκε, με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
Άρθρο 5
1.  
  Της ΕΥΔΕΚ και των τμημάτων αυτής προΐστανται τεχνικοί υπάλληλοι ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όλων των κλάδων. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται με τις εκάστοτε ισύχουσες γενικές διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΚ ή ο αρμόδιος για το συζητούμενο θέμα Τμηματάρχης συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα Κατασκευών ή Μελετών στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ως εισηγητής χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕΚ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕΚ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των τμηματαρχών των τμημάτων Κατασκευών ή Μελετών
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των ανωτέρω έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, ασκούνται από την ΕΥΔΕ, μετά από δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α­ 245) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α­ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α­ του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (Α­ 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 119/1993 (ΦΕΚ 51 Α­), με το οποίο ορίζεται η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31.12.1997.
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 579/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/38 1989
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78). 1993/119 1993
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την επίβλεψη έργων σταθμών αυτοκινήτων (Α 204), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 1994/58 1994