Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (Α 231), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/1996 (Α 162), 291/1996 (Α 201), και 11/1995 (Α 5).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 410/1994 (Α 231) «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» και τροποποιούνται τα άρθρα 8 του Προεδρικού Διατάγματος 204/1996 (Α 162), 18 του Προεδρικού Διατάγμος 291/1996 (Α 201) και 38 του Προεδρικού Διατάγματος 11/1995 (Α 5), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. τεύχος L 243 της 11.10.1995, σελ. 7).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 της οδηγίας 95/23/ΕΚ) Το Προεδρικό Διάταγμα 410/1994, (ΦΕΚ 231 Α), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγματος καθώς και τον κατάλογο των εγκαταστάσεων για τις οποίες παρέχονται προθεσμίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο «15) μονάδα ανασυσκευασίας: εργαστήριο ή αποθήκη όπου συγκεντρώνονται ή/και ανασυσκευάζονται τα συσκευασμένα κρέατα που προορίζονται για εμπορία.».
2.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως δε οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, θεσπίζονται με την κοινοτική διαδικασία»
 1. να πληροί τις απαιτήσεις των σημείων Α, Β, Γ και Δ
 2. Να προέρχονται από σφαγείο το οποίο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαια Ι και ΙΙ και το οποίο έχει εγκριθεί και ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 10.».
 3. να του αφαιρεθεί η συσκευασία και να επανασυσκευασθεί σε κέντρο συσκευασίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο Ι, έχει δε εγκριθεί και επιθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10.».
  • η υποπερίπτωση ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
  • «ii) από εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο το οποίο πρέπει:
  • ― να έχει καταρτιστεί από την εγκατάσταση αποστολής ― εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΧΙ σημείο 50 του παραρτήματος Α, να αναγράφει τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης της εγκεκριμένης εγκατάστασης και, για το κατεψυγμένο κρέας, ευανάγνωστη ένδειξη του μήνα και του έτους κατάψυξης, ― για τα κρέατα που προορίζονται για τη Φινλανδία και τη Σουηδία να περιλαμβάνει μία από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα Δ μέρος ΙV τρίτη περίπτωση, ― να διατηρείται από τον παραλήπτη προκειμένου να μπορεί να υποβληθεί, όποτε του ζητηθεί, στην κτηνιατρική αρχή.
  • Σε περίπτωση μηχανογραφημένων πληροφοριών, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εκτυπώνονται όποτε ζητηθεί από την εν λόγω αρχή.».
  • Στην περίπτωση στ, προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο κείμενο:
  • «Κατόπιν αιτήσεως της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, όταν το κρέας προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και πρόκειται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα μετά από μεταποίηση στην Ελλάδα, πρέπει να χορηγείται από το κράτος μέλος προέλευσης, υγειονομική βεβαίωση.
  • Το κόστος έκδοσης αυτής της βεβαίωσης βαρύνει τους οικονομικούς φορείς.
  • Η αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται για την ανωτέρω αρχή, κατόπιν αιτήσεως από μέρους της αρχής κράτους μέλους, στην περίπτωση αποστολής κρεάτων από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος Μέλος, και τα οποία πρόκειται μετά από μεταποίηση στο κράτος αυτό να εξαχθούν σε Τρίτη χώρα.».
 4. στο σημείο Β:
 5. ― η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 6. «Β. Τα κομμάτια ή τεμάχια που είναι μικρότερα από τα αναφερόμενα στο σημείο Α ή τα αποστεωμένα κρέατα, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι:». ― στα στοιχεία α) και β), οι όροι «ή να συσκευάζονται» προστίθενται μετά τον όρο «αποστεώνονται».
 7. στο σημείο Γ:
 8. ― στο πρώτο εδάφιο, η δεύτερη φράση «Τα ολόκληρα παραπροϊόντα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις των σημείων Α και Β», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 9. «Τα ατεμάχιστα παραπροϊόντα οφείλουν να πληρούν τους όρους των σημείων Α και Β». ― στο πρώτο εδάφιο, τελευταία φράση, διαγράφονται οι όροι «σε φέτες». ― τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο:
 10. « Τα παραπροϊόντα δεν πρέπει . . στις σχετικές διατάξεις.», καταργούνται.
 11. στο σημείο Δ στοιχείο β) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
 12. « Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός κτηνιατρκής έγκρισης της ψυκτικής αποθήκης πρέπει να αναγράφεται στο εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο.».
 13. προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
 14. «ΣΤ.
 15. Το νωπό κρέας από το οποίο αφαιρέθηκε η συσκευασία και το οποίο επανασυγκροτήθηκε σε άλλη εγκατάσταση από εκείνη στην οποία έγινε η πρώτη του συσκευασία:.
3.  
  Όταν μια εγκατάσταση καταχωρημένη σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 4, έχει εισέλθει σε διαδικασία βελτίωσης, βάσει σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό να λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 10, τότε η εν λόγω αρχή μπορεί να καθορίζει τις μέγιστες ποσότητες που θέτει σε εμπορία αυτή η εγκατάσταση, σε συνάρτηση με την πάροδο των εργασιών.». «Άρθρο 4 (άρθρο 4 Οδηγίας 64/443/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 95/23/ΕΚ) Α. Από την 1η Ιανουαρίου 1995, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά με σκοπό την εμπορία αποκλειστικά στην Ελληνική επικράτεια κρεάτων προερχομένων από σφαγεία που δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να πληροί τις απαιτήσεις των σημείων Α, Β, Γ, και Δ
 2. i) να μη επεξεργάζονται περισσότερες ·από 20 μονάδες μεγάλου ζώου (ΜΜΖ) την εβδομάδα, με ανώτατο όριο 1000 ΜΜΖ ετησίως, ii) να τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαια V και VΙΙ, του κεφαλαίου ΧΙV σημείο 66 πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και του σημείου 67, του κεφαλαίου ΧV σημείο 69, πλην των απαιτήσεων που αφορούν τα εισαγόμενα νωπά κρέατα καθώς και των σημείων 71, 72 και 73
 3. στο σημείο Β:
 4. ― η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 5. «Β. Τα κομμάτια ή τεμάχια που είναι μικρότερα από τα αναφερόμενα στο σημείο Α ή τα αποστεωμένα κρέατα, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι:». ― στα στοιχεία α) και β), οι όροι «ή να συσκευάζονται» προστίθενται μετά τον όρο «αποστεώνονται».
 6. κατάλογο του τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο,
 7. Σε περίπτωση άθροισης των ατομικών ποσοτήτων σφαγής, τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο σημείο Α πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) μπορούν να φθάσουν τα 30 ΜΜΖ την εβδομάδα και τα 1500 ΜΜΖ ετησίως για τα σφαγεία που πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.
 8. « Τα ατεμάχιστα παραπροϊόντα οφείλουν να πληρούν τους όρους των σημείων Α και Β». ― στο πρώτο εδάφιο, τελευταία φράση, διαγράφονται οι όροι «σε φέτες», ― τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο:
 9. «Τα παραπροϊόντα δεν πρέπει . . τις σχετικές διατάξεις», καταργούνται.
 10. Ε. Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Υπηρεσία, χορηγεί παρεκκλίσεις σύμφωνα με το παράρτημα Β για τα εργαστήρια τεμαχισμού που δεν βρίσκονται εντός εγκεκριμένης εγκατάστασης και που δεν παράγουν περισσότερο από πέντε τόνους αποστεωμένου κρέατος την εβδομάδα ή ισοδύναμη ποσότητα σε μη αποστεωμένο κρέας.
 11. Οι διατάξεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο V, κεφάλαιο VΙΙ σημείο 38, κεφάλαιο ΙΧ - εκτός από την υποχρεωτική θερμοκρασία του χώρου που προβλέπεται στο σημείο 46, στοιχείο γ) δεύτερη φράση - και κεφάλαιο Χ σημείο 48, εφαρμόζονται στις εργασίες αποθήκευσης και τεμαχισμού στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
 12. ΣΤ.
 13. Το κρέας που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και που έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, πρέπει να φέρει την εθνική σφραγίδα καταλληλότητος που προβλέπεται από το Β. Διάταγμα της 30.11.1940, άρθρο 17 παράγραφος β. Η σφραγίδα αυτή δεν είναι, εν τούτοις, απαραίτητη για τα μη συσκευασμένα τεμάχια.
 14. Ζ. Η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, χορηγεί με αποφάσεις της, παρεκκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο Ι για τις ψυκτικές αποθήκες με μικρή χωρητικότητα στις οποίες αποθηκεύεται μόνο συσκευασμένο σε δεύτερη συσκευασία κρέας και άλλα τρόφιμα.
 15. Η. Τα σφαγεία που απολαύουν των παρεκκλίσεων του παρόντος άρθρου υπόκεινται στον κοινοτικό έλεγχο που προβλέπεται για τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
 16. Θ. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, χορηγεί τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο στις παραγράφους Α, Β, Γ, Ε, και Ζ, από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α κεφάλαιο ΧΙV, σημείο 66, δεύτερη παράγραφος και από τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΧ σημείο 46 περίπτωση δ, μετά από εξέταση σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:.
 17. στο σημείο Δ στοιχείο β) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
 18. «Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης της ψυκτικής αποθήκης πρέπει να αναγράφεται στο εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο»
 19. γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με περιγραφή της χρήσεως των χώρων,
 20. «ΣΤ.
 21. Το νωπό κρέας από το οποίο αφαιρέθηκε η συσκευασία και το οποίο επανασυσκευάσθηκε σε άλλη εγκατάσταση από εκείνη στην οποία έγινε η πρώτη του συσκευασία:.
 22. να του αφαιρεθεί η συσκευασία και να επανασυσκευασθεί σε κέντρο συσκευασίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο Ι, έχει δε εγκριθεί και επιθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10.».
 23. τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας, με ιδιαίτερη μνεία στην ανώτατη εβδομαδιαία και ετήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και των παραγομένων τελικών προϊόντων καθώς και στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης.
 24. Η παρέκκλιση χορηγείται με έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία περιγράφονται οι όροι λειτουργίας της εγκατάστασης και η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας.
 25. Στις περιπτώσεις παρέκκλισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παράγραφος Δ, ή σύμφωνα με το άρθρο 4α, παράγραφοι 2 και 3, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διαβιβάζει τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο ανωτέρω δικαιολογητικά α), β), γ), δ) και ε), και μετά από επιτόπια εξέταση, εισηγείται αναλόγως στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να χορηγηθούν, είτε οι ως άνω παρεκκλίσεις του παρόντος άρθρου με την κοινοτική διαδικασία, είτε οι παρεκκλίσεις του άρθρου 4α, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
 26. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, ελέγχει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό παρέκκλιση και το εάν αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 27. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, επιβλέπει τους ελέγχους αυτούς και σε συνεργασία με την τοπική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να πραγματοποιεί, κατά την κρίση της, επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις του νομού.
 28. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, η Νομαρχιακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ή ― αναλόγως με την χορηγήσασα την παρέκκλιση αρχή ― η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, λαμβάνουν με αποφάσεις τους κατά περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα που φθάνουν μέχρι την προσωρινή ή την οριστική ανάκληση της έγκρισης από κτηνιατρικής πλευράς, της εγκατάστασης.».
4.  
  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 4α
5.  
  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση iii), μετά τον όρο «σαρκοσποριδίαση» προστίθενται οι όροι «ορατή δια γυμνού οφθαλμού»
6.  
  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: ― στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) πέμπτη περίπτωση οι όροι «η ορθή διεξαγωγή αφαίμαξης» διαγράφονται, ― στην παράγραφο 1 το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 1. το κρέας να φέρει την εθνική στρογγυλή σφραγίδα καταλληλότητας που προβλέπεται από το άρθρο 17 του Β. Διατάγματος της 30.11.1940».
7.  
  Στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο σημείο 3), μετά τους όρους «ψυκτική αποθήκη», προστίθενται οι όροι «ενός εγκεκριμένου κέντρου δεύτερης συσκευασίας»
8.  
  Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 έκτο και έβδομο εδάφιο, στο τέλος, μετά τις λέξεις αντίστοιχα «έγκριση» και «έγκρισης» προστίθεται η φράση «για το τμήμα της δραστηριότητας για το οποίο διαπιστώθηκαν παραλείψεις ή για όλη την εγκατάσταση»
9.  
  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 (άρθρο 12 Οδηγίας 64/433/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.9 της Οδηγίας 95/23/ΕΚ) Στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους Παρέχεται κάθε απαραίτητη συνδρομή στους εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους Η Επιτροπή ενημερώνει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας για το αποτέλεσμα των διεξαγομένων ελέγχων .
 1. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«
10.  
  Το άρθρο 13, διαγράφεται
11.  
  Το παράρτημα Α’ τροποποιείται ως εξής:
 1. στο κεφάλαιο ΧΙΙ:
 2. «όταν οι εργασίες αυτές γίνονται εντός του σφαγείου.
 3. «Απαγορεύεται η χρήση ξύλου εκτός από τα σφάγια αμνοεριφίων, με την επιφύλαξη ότι έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ του κρέατος και της δεύτερης συσκευασίας, σε περίπτωση που σκιστεί η συσκευασία», ― στο σημείο 60, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 4. «Όταν συκώτια, νεφρά ή καρδιές βοοειδών αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής ή εισαγωγής, κάθε πρώτη συσκευασία πρέπει να περιέχει ένα μόνο πλήρες όργανο». ― το σημείο 62 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 5. «Ωστόσο, εάν η πρώτη συσκευασία ανταποκρίνεται σε όλες τις προστατευτικές προϋποθέσεις της δεύτερης συσκευασίας, δεν πρέπει να είναι διαφανής ή άχρωμη.
 6. Εφόσον πληρούνται οι άλλοι όροι του σημείου 59, ως δεύτερος περιέκτης μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ευρωκιβώτια», ― στο σημείο 63 στοιχείο στ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 7. «Η δεύτερη συσκευασία νωπού κρέατος επιτρέπεται να πραγματοποιείται και σε εργαστήριο τεμαχισμού, εφόσον χρησιμοποιούνται ευρωκιβώτια που πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 59 στοιχείο β) και τα οποία έχουν καθαρισθεί και απολυμανθεί προτού μεταφερθούν σε εργαστήριο», ― στο σημείο 64, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 8. «εκτός της περιπτώσεως εμπορικών μερίδων που προορίζονται για άμεση πώληση στον καταναλωτή»,.
 9. στο κεφάλαιο ΙV σημείο 17 στοιχείο α) οι όροι «κεφάλαιο ΧΙV σημείο 66 τέταρτο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «κεφάλαιο ΧΙV σημείο 66 όγδοο εδάφιο»
 10. «Κατά περίπτωση, η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή για τη μεταφορά του κρέατος προς τα εργατήρια τεμαχισμού ή τα κρεοπωλεία που βρίσκονται κοντά στο σφαγείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος μεταφοράς δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες και για λόγους τεχνικής της ωρίμανσης του κρέατος»
 11. στο κεφάλαιο VΙ σημείο 25, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 12. «Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται στην προ της σφαγής επιθεώρηση εντός προθεσμίας μικρότερης των 24 ωρών από την είσοδό τους στο σφαγείο, και μικρότερης των 24 ωρών προ της σφαγής.
 13. Επιπλέον, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να ζητά επιθεώρηση σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή».
 14. στο κεφάλαιο VΙΙΙ σημείο 33, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
 15. «Η μηχανική εμφύσηση για την εκδορά των αμνοεριφίων ζώντος βάρους κατώτερου των 15 χιλιόγραμμων επιτρέπεται, κατά περίπτωση, από την Κτηνιατρική αρχή του Νομού, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής»
 16. στο κεφάλαιο ΙΧ σημείο 43, διαγράφονται οι όροι «των βοοειδών σε φέτες»
 17. στο κεφάλαιο ΧΙ:
 18. ― το κείμενο του σημείου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
 19. Η σήμανση καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου Για το σκοπό αυτό, ο εν λόγω κτηνίατρος πρέπει να επιβλέπει 1 τη σήμανση καταλλληλότητας 2 τις ετικέτες και το υλικό πρώτης συσκευασίας εφόσον αυτά φέρουν ήδη τη σφραγίδα που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο», ― στο σημείο 50 στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο «Οι διαστάσεις και οι χαρακτήρες της σφραγίδας μπορούν να είναι μικρότεροι για τη σήμανση καταλληλότητας των αμνοεριφίων και χοιριδίων». ― στο σημείο 51 i) η ακόλουθη περίπτωση παρεμβάλλεται ως δεύτερη περίπτωση «τα σφάγια αμνοεριφίων και χοιριδίων πρέπει να φέρουν δύο τουλάχιστον σημάνσεις σφραγίδας, μία σε κάθε ημιμόριο, στον ώμο ή στην εξωτερική πλευρά των μηρών», ii) το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται ως δεύτερο εδάφιο «Για τα σφάγια αμνοεριφίων και χοιριδίων, η σήμανση καταλληλότητας μπορεί να γίνεται με την τοποθέτηση ετικέτας ή πλακέτας, με την προϋπόθεση ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία μόνο φορά». ― τα σημεία 52 έως 56 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 52 Τα συκώτια των βοοειδών, των χοίρων και των μονόπλων σημαίνονται για πυρός με σφραγίδα σύμφωνα με το σημείο 50, εάν προορίζονται για άλλο κράτος μέλος ή χώρα της ΕΟΚ. 53 Τα άλλα υποπροϊόντα της σφαγής που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να σημαίνονται αμέσως, είτε απευθείας στην επιφάνεια του προϊόντος είτε στην πρώτη ή δεύτερη συσκευασία σύμφωνα με το σημείο 50 Το αποτύπωμα του σήματος που αναφέρεται στο σημείο 50, πρέπει να επιτίθεται σε ετικέτα που στερεώνεται στην πρώτη ή στη δεύτερη συσκευασία ή να τυπώνεται στη δεύτερη συσκευασία Εάν η πρώτη ή δεύτερη συσκευασία πραγματοποιείται στο σφαγείο, ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης αυτής πρέπει να περιλαμβάνεται στη σήμανση. 54 Η δεύτερη συσκευασία πρέπει να σημαίνεται πάντα σύμφωνα με το σημείο 55. 55 Τα συσκευασμένα σε δεύτερη συσκευασία τεμαχισμένα τμήματα και παραπροϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 52 και 53, πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το σημείο 50 Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του εργαστηρίου τεμαχισμού αντί για τον αντίστοιχο αριθμό του σφαγείου Πρέπει να τίθεται σε ετικέτα επικολλημένη στη δεύτερη συσκευασία ή να τυπώνεται σ’ αυτήν, με τρόπο ώστε να καταστρέφεται με το άνοιγμα αυτής της συσκευασίας Η μη καταστροφή του σήματος γίνεται αποδεκτή μόνον όταν η συσκευασία καταστρέφεται κατά το άνοιγμά της Ωστόσο, όταν τα τεμαχισμένα τμήματα ή τα παραπροϊόντα συσκευάζονται σε πρώτη συσκευασία σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙΙ σημείο 62, η προαναφερόμενη ετικέτα μπορεί να τίθεται στην πρώτη συσκευασία Στην περίπτωση κατά την οποία τα παραπροϊόντα συσκευάζονται σε δεύτερη συσκευασία σε σφαγείο, το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης αυτού του σφαγείου Αυτή η απαίτηση εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση χρησιμοποίησης ευρωκιβωτίων που ανταποκρίνονται στο σημείο 59 στοιχείο β). 56 Όταν το νωπό κρέας συσκευάζεται σε πρώτη συσκευασία σε εμπορικές μερίδες οι οποίες προορίζονται για άμεση πώληση στον καταναλωτή, ισχύουν τα σημεία 53 και 55 Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 50 δεν ισχύουν για τη σήμανση που αναφέρεται στο παρόν σημείο Όταν το κρέας ανασυσκευάζεται σε εργαστήριο άλλο από αυτό στο οποίο έγινε η πρώτη συσκευασία, τότε η πρώτη συσκευασία πρέπει να φέρει το σήμα καταλληλότητας του εργαστηρίου τεμαχισμού που προέβη στην πρώτη συσκευασία και η δεύτερη συσκευασία το σήμα καταλληλότητας του εργαστηρίου ανασυσκευασίας». ― το σημείο 58 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 58 Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται για το σήμα καταλληλότητας πρέπει να είναι εκείνες που προβλέπονται από το άρθρο 35 παράγραφος 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (απόφ ΑΧΣ 775/94 ΦΕΚ Β’ 702) .
12.  
  Στο παράρτημα Β’ κεφάλαιο ΙΙ: i) στο σημείο 10: ― στο στοιχείο γ) οι όροι «εντελώς ανεξάρτητους χώρους, αντικαθίστανται από τους όρους «έναν εντελώς ανεξάρτητο χώρο», ― το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 1. ψυκτικό χώρο επαρκούς χωρητικότητας σε σχέση με τις ποσότητες και το είδος των σφαζομένων ζώων, ο οποίος να περιλαμβάνει ανεξάρτητο χώρο ή χώρο που να μπορεί να χωριστεί, για την αποθήκευση των σφαγίων, εκτός εάν τα σφάγια διοχετεύονται αμέσως, υπό επίσημο έλεγχο, σε ειδικευμένη εγκατάσταση για να υποβληθούν εκεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις», ii) στο σημείο 11 ― οι όροι «ή να καθαρίζονται» διαγράφονται ― προστίθεται η ακόλουθη φράση:
 2. «Στην αίθουσα σφαγής, τα στομάχια και τα έντερα μπορούν να καθαρίζονται σε διαφορετικό χρόνο από εκείνον της σφαγής». iii) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:«.
13.  
  Στο Παράρτημα Δ’, μέρος ΙV, του προεδρικού διατάγματος 410/1994, προστίθεται τρίτη περίπτωση ως εξής: ― προορίζονται για τη Φινλανδία ή τη Σουηδία (4) i) οι εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, περίπτωση a), πραγματοποιήθηκαν (4) ii) τα κρέατα προορίζονται για μεταποίηση (4) τα κρέατα προέρχονται από εγκατάσταση που υπόκειται σε πρόγραμμα όπως εννοείται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο c) (4)
14.  
  Προστίθεται άρθρο 20α, του οποίου το κείμενο έχει ως ακολούθως:
15.  
  Τα σφαγεία πρέπει να έχουν χώρο με ντουλάπα που κλειδώνει, ο οποίος τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας ελέγχου κατά τη διάρκεια της εργασίας της»
Άρθρο 3 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διαταγμάτων 11/95, 204/96 και 291/96"
1.  
  Στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 204/1996 (Α’ 162)
 1. στην παράγραφο 8, περίπτωση ι), το δεύτερο εδάφιο «Εάν ο ασκών την εκμετάλλευση. . της ανωτέρω περιφερειακής αρχής.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο»:
 2. “Εάν ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης, δεν επανορθώσουν τις διαπιστωθείσες παραλείψεις εντός προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη και η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακαλεί τον αριθμό έγκρισης ΕΟΚ.”.
 3. οι παράγραφοι 11 και 12, διαγράφονται
2.  
  Στο άρθρο 18, του προεδρικού διατάγματος 291/1996 (Α’ 201), η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: “2. Ανεξαρτήτως από κάθε άλλη άδεια που απαιτείται από άλλες διατάξεις, η διαδικασία έγκρισης, ίδρυσης και χορήγησης άδειας λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς, στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού και στις ψυκτικές αποθήκες νωπού κρέατος των πουλερικών που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 204/1996 (Α’ 210). Η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, ανακαλείται προσωρινώς ή οριστικώς, υπό του χορηγήσαντος αυτή Νομάρχου με απόφαση του, που εκδίδεται μετά από πρόταση της οικείας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος διατάγματος.”.
3.  
  Στο προεδρικό διάταγμα 11/1995 (Α’ 5), το κείμενο του άρθρου 38 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: “Ανεξαρτήτως από κάθε άλλη άδεια που απαιτείται από άλλες διατάξεις, η διαδικασία έγκρισης, ίδρυσης και χορήγησης άδειας λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς στα σφαγεία και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τεμαχισμού και στις ψυκτικές αποθήκες νωπού κρέατος των ειδών ζώων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 22 του παρόντος διατάγματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 204/1996 (Α’ 210). Η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, ανακαλείται προσωρινώς ή οριστικώς, υπό του χορηγήσαντος αυτή Νομάρχου με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση της οικείας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος διατάγματος.”.
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καταργούνται ― το προεδρικό διατάγματος 1189/1991 (ΦΕΚ Α’ 297) και ― το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 306/1980 (ΦΕΚ Α’ 86)
Άρθρο 5 "Κυρώσεις"
1.  
  Οι παραβάτες του παρόντος Διατάγματος τιμωρούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του Ν. 248/1914 (Α’ 110) διατάξεις, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο πρώτο του Νόμου 4085/1960 (Α’ 110) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Νόμου 2538/1997 (Α’ 242).
Άρθρο 6
1.  
  (άρθρο 20 Οδηγίας 95/23/ΕΚ) Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1η Ιουλίου 1995 με εξαίρεση τα άρθρα 2 παράγραφος 14,3,4 και 5 αυτού, των οποίων η ισχύς αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 20α
1.  
  Διαδικασία έγκρισης «Ανεξαρτήτως από κάθε άλλη άδεια που απαιτείται από άλλες διατάξεις, η διαδικασία έγκρισης, ίδρυσης και χορήγησης άδειας λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού, και στις ψυκτικές αποθήκες νωπών κρεάτων των ειδών ζώων που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 204/1996 (Α’ 210). Η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, ανακαλείται προσωρινώς ή οριστικώς υπό του χορηγήσαντος αυτή Νομάρχου με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση της οικείας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος διατάγματος».
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). β) του άρθρου 20 παρ. 1 περ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47), γ) του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 134) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Νόμου 2469/1997 (Α 38).
 • Την Πράξη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αυστρίας, της Σουηδίας, και της Φινλανδίας η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2272/1994 (Α 230).
 • Την Α.Π. 358731/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β 939).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 208/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και τους Υφυπουργούς Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/11 1995
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1960/4085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4085 1960
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/306 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/306 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/1189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1189 1991
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91[...]" 1995/11 1995
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα με βάση το κρέας και ορισμένα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην εγχώρια παραγωγή και στις συναλλαγές της χώρας με άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες τ[...]" 1996/204 1996
Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/291 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία