ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/210

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικά"
1.  
  Η πιστοποίηση της αναπηρίας του ατόμου και του βαθμού αυτής, εκτός του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Σε κάθε άτομο για το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία ότι έχει αναπηρία 67% και άνω, χορηγείται προσωρινή ή ισόβια Κάρτα Αναπηρίας. Το συντονισμό και την εποπτεία της διαδικασίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας έχει το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Συγκρότηση - Λειτουργία Επιτροπών"
1.  
  Σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953, συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, ύστερα από προτάσεις των Επιστημονικών Επιτροπών των Νοσοκομείων, Τριμελείς Επιτροπές Ιατρών, απ’ όλες τις βαθμίδες του Ε.Σ.Υ. ανά ιατρικό τομέα με τους αναπληρωτές τους, ονομαζόμενες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. Η Επιτροπή εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει γνώμη εξειδικευμένου ιατρού του Ε.Σ.Υ. ως συμπληρωματικό στοιχείο για την κρίση της. Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής ιατρών είναι ο έχων τον ανώτερο βαθμό και σε περίπτωση ισοβαθμίδας ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους, δεν προτείνονται ιατροί από την Επιστημονική Επιτροπή, τότε προτάσεις υποβάλλονται από τα Δ.Σ. των Νοσοκομείων. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν 4 τουλάχιστον φορές το μήνα.
2.  
  Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι η επανεξέταση όλων των ατόμων με μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, καθώς και η εξέταση νέων αιτήσεων. Οι επιτροπές αυτές μετά από ιατρική εξέταση του αναπήρου και εκτίμηση των τυχόν υποβληθέντων σχετικών δικαιολογητικών, εκδίδουν γνωματεύσεις στις οποίες θα περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση, το είδος της αναπηρίας, το ποσοστό αυτής, αν είναι μόνιμη ή προσωρινή, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας - Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2430/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 23 του Ν. 2556/97. Σε περίπτωση προσωρινής αναπηρίας θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της ισχύος. Η ανωτέρω γνωμάτευση επέχει θέση πιστοποιητικού, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της Ειδικής Γραμματείας της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εις τριπλούν και θεωρείται από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου. Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται στις οικείες Διευθύνσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που εκδίδουν σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.
3.  
  Σε περίπτωσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών που ανάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου ιατρικού τομέα, το τελικό ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται από τις παραπάνω επιτροπές, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων ιατρικών τομέων εκδίδεται κοινή γνωμάτευση από τα μέλη των επιτροπών των διαφορετικών τομέων, βάσει των επιμέρους γνωματεύσεων και προσδιορίζεται το τελικό ποσοστό αναπηρίας.
4.  
  Στα Περιφερειακά Νοσοκομεία της έδρας της Περιφέρειας, συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής των Νοσοκομείων αυτών, εκτός των Τριμελών Επιτροπών της παργράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ., Τριμελείς Επιτροπές ανά ιατρικό τομέα, από ιατρούς Διευθυντές και εν ελλείψει αυτών από ιατρούς Επιμελητές Α, ομαζόμενες Δευτεροβάθμιες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. Έργο των Επιτροπών είναι, η εξέταση ενστάσεων κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας της παραγράφου 2, του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση η γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής αποτελεί το ποιστοποιητικό για την έκδοση Κάρτας Αναπηρίας. Σε περιπτώσεις ενστάσεων που αφορούν το τελικό ποσοστό αναπηρίας συνδυασμένων παθήσεων ή βλαβών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. Ενστάσεις κατά των γνωματεύσεων - πιστοποιητικών των Πρωτοβάθ- μιων Επιτροπών, μπορούν να υποβάλλουν εκτός των ενδιαφερομένων ατόμων και οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νσεις ή Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας). Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις επιτροπές της παρούσας παραγράφου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ή την με άλλο τρόπο πλήρη γνώση της γνωμάτευσης.
5.  
 1. Σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λόγω έλλειψης ιατρών διαφόρων ειδικότητων που απαιτούνται ως μέλη της επιτροπής να κρίνουν την αναπηρία, τότε είναι δυνατόν να παραπέμπεται το περιστατικιό από τις υπηρεσίες Πρόνοιας, σε ανάλογη επιτροπή όμορης ή άλλης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 2. Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του οικείου Νοσοκομείου, Ειδική Γραμματεία - από διοικητικούς υπαλλήλους - που αναλαμβάνει τη γενική γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση αρχείου γνωματεύσεων - πιστοποιητικών αναπηρίας.
 3. Σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. άνω των 400 κλινών είναι δυνατόν να συγκροτούνται πάνω από μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Άρθρο 3 "Τύπος Κάρτας Αναπηρίας"
1.  
  Στην Κάρτα Αναπηρίας, ισόβια ( χρώματος πορτοκαλί) ή προσωρινή (χρώματος γκρί) αναγράφεται, ο εκδότης της κάρτας (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) που περιβλαμβάνει τον κωδικό της Ν.Α. και τον αύξοντα αριθμό έκδοσης, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου, το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας, ο αριθμός απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αναγράφεται επιπλέον το επίπεδο όρασης του πάσχοντος. Στην προσωρινή κάρτα αναπηρίας αναγράφεται επιπλέον η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής.
2.  
  Όλα τα στοιχεία έκδοσης της Κάρτας Αναπηρίας, μηχανογραφούνται κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας. Στο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Του άρθρου 23 του Ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270Α’/1997), όπως αυτό τροποποίησε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2430/1996 «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσμού της Κάρτας Αναπηρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156Α’/1996).
 • Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδ. στ’) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α’/1985).
 • Του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α’).
 • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1997 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922Β’/1996).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθμ. ΔΥ5α/οικ. 185/7.1.98 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 803.000.000 δραχμών σε ετήσια βάση και για τα οικονομικά έτη 1999, 2000, 2001 και το ποσό των 324.000.000 δραχμών για κάθε επόμενο έτος. Το 1998 δεν θα προκύψει δαπάνη λόγω προγραμματισμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι παραπάνω δαπάνες θα καλυφθούν από τους ακόλουθους φορείς και ΚΑΕ που αναλύονται ως εξής: α. Οι αμοιβές επιτροπών Κάρτας Αναπηρίας θα βαρύνουν τον Φ 15/220, ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου» και θα είναι για κάθε ένα έτος, 1999, 2000, 2001, 720.000.000 δρχ. και 2002, 2003 288.000.000 δρχ. β. Οι δαπάνες εκτύπωσης εντύπων μηχανογράφηση - δημιουργία αρχείου θα βαρύνουν το Φ 15/110 ΚΑΕ 0815 «Μισθώματα μη/νικού και λοιπού εξοπλισμού» και θα είναι για κάθε ένα έτος, 1999, 2000 και 2001 50.000.000 δρχ. και 2002, 2003 20.000.000 δρχ. γ. Οι δαπάνες για την εκτύπωση της Κάρτας Αναπηρίας, πλαστικοποίηση, ταχυδρομική αποστολή θα βαρύνουν τον Φ 15/220, ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» και θα είναι για κάθε ένα έτος 1999, 2000 33.330.000 δρχ. και 2002, 2003 16.000.000 δρχ. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α’/1995).
 • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 152/1998 (3.3.98) Πρακτικό Συνεδριάσεως του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1107147_1239_0006Α 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία