«Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της γνωστικής ψυχολογίας, φιλοσοφίας της γνώσης (γνωσιολογίας), νευροεπιστημών και τεχνητής νοημοσύνης και των σχέσεων τους με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία και β) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της ιστορίας των επιστημών, των επιστημών στο νεότερο ελλαδικό χώρο και της ψηφιακής αποκατάστασης και ηλεκτρονικής ταξινόμησης ιστορικών αρχείων
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι: α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, καθώς και άλλων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων. β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, με συναφείς στόχους. γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν.2083/92 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α’ 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων, επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊοντών. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984(Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας, και Θεωρίας της Επιστήμης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε΄ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρούνται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α’ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α’ 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247). γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α’ 48). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/11.4.97).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 3.000.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121-01-31) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα των εργαστηρίων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων άρθρο 29 Α του ν. 1558/85-Α’ 137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 Α’ 38.
 • Την αρ. 21/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία