ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/212

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

,

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής :
  Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, για το από 1/10 μέχρι 30/9 χρονικό διάστημα και αντικαθίστανται μόνο σε περίπτωση μετάθεσης, μακροχρόνιου κωλύματος ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ισόβαθμα ή με την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωματικά μέλη δύναται να ορισθούν και αξιωματικοί από άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας .
Άρθρο 2 "Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του ανωτέρω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής : 2Το πρώτο εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την ημερομηνία παρουσιάσεως των δοκίμων στη Σχολή και λήγει την 31η Αυγούστου. Το έτος αυτό διαιρείται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα από τα ο [...]"
3.  
  Οι πρωτοετείς δόκιμοι με την παρουσίασή τους στη Σχολή υφίστανται την προβλεπόμενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση και ακολούθως παρακολουθούν το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του πρώτου εξαμήνου. Οι ίδιοι δόκιμοι κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου και συγκεκριμένα από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε λοιπές Αστυνομικές Υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου και στο διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι τριτοετείς δόκιμοι υφίστανται πρακτική εκπαίδευση, κυρίως σε Αστυνομικές Υπηρεσίες νήσων και λοιπών τουριστικών περιοχών της χώρας. Οι εν λόγω δόκιμοι μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από τη Σχολή. Κατάτη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο βαθμοφόρο, δύνανται να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα, με εξαίρεση αυτά του ανακριτικού υπαλλήλου».
Άρθρο Άρθρο3
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 45 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής : Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο, οι εκπαιδευτικές βολές, πρακτικές εφαρμογές, ασκήσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα οικεία Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων και εγκρίνονται από το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων
Άρθρο Άρθρο4
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του ανωτέρω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι τακτικές γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου, πλην των εξετάσεων του Β΄ εξαμήνου του 1ου έτους που διενεργούνται στο τέλος Μαΐου, ενώ οι πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται μετά το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης Ο ακριβής χρόνος διενέργειας των εξετάσεων προσδιορίζεται με το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διακόπτεται η διδασκαλία των μαθημάτων και ο χρόνος διατίθεται για μελέτη Στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου περιλαμβάνεται η ύλη που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια αυτού Ο αριθμός των ημερών των εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των εξεταζομένων μαθημάτων
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 49 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής : 4 Για την αξιολόγηση των αστυνομικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη τα εξής 1 Τα ψυχικά προσόντα, ήτοι θάρρος, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία. 2 Τα διανοητικά προσόντα, ήτοι επίδοση κατά την εκπαίδευση, νοημοσύνη, κρίση, επαγγελματική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση. 3 Τα σωματικά προσόντα, ήτοι υγεία, αντοχή, εμφάνιση, παράσταση. 4 Τα διοικητικά προσόντα, ήτοι ικανότητα προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες του αστυνομικού έργου, ζήλος και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, εργατικότητα, πνεύμα συνεργασίας και αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών και συμπεριφορά προς αυτούς Τα διοικητικά προσόντα αξιολογούνται μόνο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης».« 6 Ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας των δοκίμων Αστυφυλάκων κάθε έτους προσδιορίζεται ως εξής 1 Για το πρώτο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών στη διαγωγή και τα επιμέρους αστυνομικά προσόντα που αξιολογήθηκαν τόσο κατά το χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή όσο και κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσής των. 2 Για το δεύτερο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των αστυνομικών προσόντων που αξιολογήθηκαν κατά το χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή. 3 Για το τρίτο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των επιμέρους αστυνομικών προσόντων που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης Τη βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας των δοκίμων αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των υποδιοικητών των Υπηρεσιών επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία εκπαιδεύεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και των βαθμολογιών του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής Σε περίπτωση που ο δόκιμος βαθμολογηθεί από τους υποδιοικητές και διοικητές περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας εξάγεται ο μέσος όρος αυτών .
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής : Δόκιμος που δε συγκεντρώνει μεν τη βάση βαθμολογίας δέκα σε κάθε μάθημα κατά τις πτυχιακές εξετάσεις, συγκεντρώνει όμως βαθμολογία ίση με το άθροισμα των βάσεων του συνόλου των πτυχιακών εξετάσεων
Άρθρο Άρθρο7 "Οι παράγραφοι 1 εδάφιο γ, 5 και 6 του άρθρου 65 του ως άνω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής :"
1.  
  «1
 1. Άδεια θερινών διακοπών :
 2. (1)Από 1/9 μέχρι 20/9 στους πρωτοετείς δόκιμους αστυφύλακες. (2)Δέκα (10) ημέρες στους τριτοετείς δόκιμους αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, εκ περιτροπής, ανάλογα με τις προτιμήσεις των δοκίμων, σε συνδυασμό και με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας που πραγματοποιούν την εκπαίδευση.
 3. Η άδεια αυτή χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας.
2.  
  «5. Στους ονομαζόμενους αστυφύλακες χορηγείται 20ήμερη μετασχολική άδεια».
3.  
  «6. Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, πλην της περιπτώσεως (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».
Άρθρο Άρθρο8
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του π.δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.2469/1997 (Α - 38), καθώς και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 (Α - 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006/4-10-1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β- 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 514 εκατ. δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.060 εκατ. δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 - 110 και Κ.Α.Ε. της Ομάδας 0400 και του 0813, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπαριθμ. 329/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, απο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-16 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187).
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995