Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα κάτωθι εργαστήρια: α. Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της δημογραφίας -αστικής κοινωνιολογίας και μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων και πολιτικών στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Το εργαστήριο έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εξειδίκευση στις προβολές - προβλέψεις και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης με στόχο την διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης (και τον εντοπισμό και άρθρωση σε επικαλυπτόμενα χωρικά επίπεδα ανασχετικών της περιφερειακής ανάπτυξης προβλημάτων). β. Εργαστήριο Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γεωγραφίας (από ουσιαστική κυρίως άποψη) και του περιβάλλοντος όπως ανθρωπογεωγραφίας (αστικής και αγροτικής), γεωγραφίας των αναπτυσσομένων χωρών, φυσικής γεωγραφίας, ανάλυσης και διαχείρισης οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικής μηχανικής, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών πόρων. γ. Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάπτυξης και της χωροταξικής διάρθρωσης του αγροτικού χώρου καθώς και της ανθρωπογεωγραφικής ανάλυσης με έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στα παραγωγικά συστήματα, τα δημογραφικά φαινόμενα, τα αγροτικά μικρά και μεσαία αστικά κέντρα και τέλος τα συστήματα σχέσεων πόλης - αγροτικού χώρου. Το ανωτέρω εργαστήριο ασχολείται με την διερεύνηση των μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο, στην ανάλυση εθνικών και ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών που εφαρμόζονται στον πρωτογενή τομέα και τέλος στη μελέτη της διάρθρωσης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της αξιοποίησης - διαχείρισης των φυσικών, πολιτιστικών και οργανωτικών πόρων, στον αγροτικό χώρο.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που η ειδικότητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται σ αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του, μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6
1.  
  Τα έσοδα του κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 9 (Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του Ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 8 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48). δ) Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Α 922).
 • Τις γνώμες της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (συνεδρίαση 8/24.4.1996) και της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 195/31.5.1996), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. η οποία για το οικονομικό έτος 1998 και για το τελευταίο οκτάμηνο θα ανέλθει στο ποσό των 700.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Α.Ε. 4121) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδια έσοδα του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την αριθμ. 20/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία