Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 598/76 «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των πάρα τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του Π. Δ/τος 598/ 1976 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στις δαπάνες περίθαλψης οι έμμεσα ασφαλισμένοι που πάσχουν από ΑΙDS, νεοπλάσματα όλων των συστημάτων, μεσογειακή αναιμία ή άλλες συγγενείς αναιμίες, αιμορροφιλία, ζαχαρώδη διαβήτη και υποβάλλονται σε θεραπεία με ινσουλίνη, υποφυσιογενή νανισμό και νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 2 "Στο άρθρο 30 του Π. Δ/τος 598/1976 προστίθενται παρ. 15 και 16, καταργουμένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31, όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα:«"
15.  
  Στις περιπτώσεις νοσηλείας παιδιών ασφαλισμένων ηλικίας μέχρι 12 ετών, το ΤΑΙΣΥΤ επιβαρύνεται ημερησίως με την καθορισμένη από το Νοσοκομείο Παίδων δαπάνη για τη διάθεση πρόσθετης κλίνης στη συνοδό του ανηλίκου μέλους
16.  
  Σε εξαιρετικά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων του Ταμείου σε νοσοκομεία ή κλινικές, για τα οποία απαιτούνται εντελώς ιδιαίτερες φροντίδες είναι δυνατή η αναγνώριση δαπάνης για χρήση αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμου κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι 20 νύχτες συνολικά, ύστερα από γνωμάτευση του αρχιάτρου του ταμείου και έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ.».
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 31 του Π. Δ/τος 598/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 31 χρονίως πασχόντων 1 Το ΤΑΙΣΥΤ παρέχει περίθαλψη στους χρονίως πάσχοντες από ψυχοσωματική αναπηρία, μόνιμες παραλύσεις, ιδιωτία εκφυλιστικών καταστάσεων και γενικά ανικανότητα μόνιμη ή παροδική εκ γενετής ή επίκτητη, ύστερα από έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ Η παραμονή τους σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) χρόνο. 2 Το Ταμείο καλύπτει τη δαπάνη για την περίθαλψη παιδιών ασφαλισμένων σε ιδρύματα που περιθάλπουν άτομα με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, καθώς και εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια που παρέχουν αγωγή σε σωματικά ή νοητικά ανάπηρα ή δυσπροσάρμοστα παιδιά καταβάλλοντας το ημερήσιο νοσήλιο - τροφείο που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .
Άρθρο 4
1.  
  1) Στο τέλος της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π. Δ/τος 598/1976 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις δαπάνες για οδοντοθεραπεία, οι έμμεσα ασφαλισμένοι συμμετέχουν με ποσοστό 40%» 2) Η περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π. Δ/τος 598/ 1976 αντικαθίσταται ως εξής «ζ. Η δαπάνη για οδοντοστοιχία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της κρατικής διατίμησης Εφόσον δεν καθορίζεται διατίμηση η δαπάνη προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δαπάνη για νέα οδοντοστοιχία μπορεί να εγκριθεί μόνον μετά παρέλευση 4ετίας από την κατασκευή της Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να εγκριθεί η τοποθέτηση νέας οδοντοστοιχίας, ύστερα από γνωμάτευση του ελεγκτή οδοντιάτρου σε μικρότερο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πριν την παρέλευση διετίας .
Άρθρο 5
1.  
  Στο άρθρο 33 του Π. Δ/τος 598/1976 όπως τροποποιημένο ισχύει προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής: 5 Στο καταβαλλόμενο επίδομα ασθένειας που χορηγεί το Ταμείο στους ασφαλισμένους του παρακρατείται η εισφορά του ασφαλισμένου για τον κλάδο ασθένειας που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, προκειμένου οι ημέρες επιδότησης να λογίζονται ως ημέρες ασφάλισης ασθένειας για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων απονομής των παροχών ασθένειας σε είδος. 6 Στους ασφαλισμένους ιδιοκτήτες, ανταποκριτές ξένου τύπου και φωτοειδησεογράφους, που αποδεδειγμένα απέχουν από την εργασία τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών καταβάλλεται από το Ταμείο ημερήσιο βοήθημα, από την πρώτη ημέρα ασθενείας τους Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του εν λόγω βοηθήματος είναι 1 αίτηση του ασφαλισμένου, β) βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή νοσοκομείου ΙΚΑ και γ) σύμφωνη γνώμη του αρχιάτρου του Ταμείου, ο οποίος τον παρακολουθεί νοσηλευόμενο είτε κατ οίκον είτε στο νοσοκομείο Το ύψος του ημερήσιου αυτού βοηθήματος ισούται με το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη επί τον αριθμό των ημερών ασθενείας και μέχρι ένα εξάμηνο κατ ανώτατο όριο .
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 33α του Π. Δ/τος 598/1976 που προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 14/1979 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 6 του Π. Δ/τος 838/1981 (Α 214) και το άρθρο μόνο του Π. Δ/τος 388/ 1993 (Α 165) αναριθμείται ως άρθρο 34 και αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 34 Έξοδα κηδείας Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή προστατευόμενου μέλους αυτών, καταβάλλεται από το Ταμείο στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, ίσο με το 50πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 33β του Π. Δ/τος 598/1976 που προστέθηκε με το Π. Δ/γμα 418/1979 (Α 124) αναριθμείται ως άρθρο 35 και στο τέλος αυτού προστίθεται παρ. 5, ως εξής: 5 Προκειμένου οι ημέρες επιδότησης λόγω κυοφορίας και λοχείας να υπολογίζονται ως ημέρες ασφάλισης για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας, παρακρατείται από το καταβαλλόμενο επίδομα κυοφορίας - λοχείας για μεν τον κλάδο σύνταξης η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, για δε τον κλάδο ασθένειας μόνον η εισφορά του ασφαλισμένου
Άρθρο 8
1.  
  Στο Π.Δ/γμα 598/1976 προστίθεται άρθρο 36 ως εξής:.
Άρθρο 9 "Αρχιάτρου του Ταμείου, τα εγκεκριμένου συμβατικά προσθετικά θεραπευτικά μέσα και όργανα, τα οποία, κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση, βελτίωση ή ανακούφιση, μετά από βλάβη του σώματος ή της υγείας του ασφαλιμένου."
1.  
  Το Ταμείο χορηγεί γυαλιά σε εκείνους που τα έχουν, ανάγκη, με συνταγή ειδικού γιατρού (οφθαλμίατρου)
2.  
  Ειδικότερα για την προμήθεια των αναγκών ορθοπεδικών υποδημάτων, βοηθημάτων κηλεπιδέσμων και λοιπών εφαρμογών αποδίδεται το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τον πίνακα τιμών και ορθοπεδικών ειδών του Ε.Ι.Α.Α. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
3.  
  Για όσα από τα παραπάνω είδη φθείρονται, το Ταμείο καταβάλλει τη δαπάνη για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους, ύστερα από έγκριση του Αρχιάτου, ο οποίος βεβαιώνει ότι η φθορά είναι συνέπεια της χρήσης του είδους. Ειδικά τα θεραπευτικά μέσα και όργανα προσωρινής χρήσης, εφόσον η δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη απαιτείται γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για την αναγκαιότητα της αγοράς τους.
4.  
  Η συμμετοχή των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στις δαπάνες των πιο πάνω ειδών καθορίζεται σε ποσοστό 25% επί της αξίας τους
5.  
  Ειδικά σε παιδιά ασφαλισμένων και μέχρι να συμπληρώσουν τα δεκατέσσερα (14) χρόνια τους χορηγούνται σκελετοί γυαλιών με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) Γυαλιά.
6.  
  Στους ασφαλισμένους από ηλικίας 18 χρόνων και μετά που έχουν ανάγκη φακών από έξι (6) διοπτρίες (βαθμούς) και πάνω, για την αποκατάσταση της όρασής τους, χορηγούνται φακοί επαφής κάθε τρία χρόνια. Στις περιπτώσεις ανισομετρωπίας πάνω από τρεις (3) διοπτρίες, κερατόκωνου και μετεγχειρητικής αφακίας, χορηγούνται φακοί επαφής κάθε δύο (2) χρόνια και ανεξάρτητα από την ηλικία του ασφαλισμένου.
7.  
  Το Ταμείο δεν καλύπτει τη δαπάνη επισκευής γυαλιών
8.  
  Οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται επίσης γυαλιών, πλην όμως το διατιθέμενο κατ έτος γι αυτούς ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του ποσού που το Δ.Σ. εγκρίνει για τους άμεσα ασφαλισμένους.
Άρθρο 10
1.  
  Στο Π.Δ/γμα 598/1976 προστίθεται άρθρο 38 ως εξής:.
Άρθρο 11
1.  
  Στο Π.Δ/γμα 598/1976 προστίθεται άρθρο 39 που έχει ως εξής:.
Άρθρο 13 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την"
1.  
  πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης μήνα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 36 "Δαπάνες μετακίνησης"
1.  
  Αν στο τόπο που μένει ο ασθενής δικαιούχος περίθαλψης δεν είναι δυνατή η νοσηλεία σε θεραπευτήριο ή η παροχή της δέουσας υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί η ασθένειά του, το Ταμείο καταβάλλει τις δαπάνες μετάβασης, παραμονής και επιστροφής του ασθενή και σε περίπτωση ανάγκης και του συνοδού του, από τον τόπο της διαμονής στο κοντινότερο κέντρο, όπου είναι δυνατή η παροχή της δέουσας για την περίπτωση υγειονομικής περίθαλψης. Την ανάγκη μετακίνησης του ασθενή και του τυχόν συνοδού του εγκρίνει ο Αρχίατρος του Ταμείου, ύστερα από πρόταση του θεράποντος γιατρού και βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό και το διοικητικό Διευθυντή του κρατικού νοσοκομείου του νομού, από την οποία θα φαίνεται ότι δεν είναι δυνατή εκεί η διάγνωση ή η θεραπεία της πάθησης. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής του ασθενή και του συνοδού του από τον τόπο της διαμονής τους στον τόπο της περίθαλψης, υπολογίζονται με βάση εισιτήριο Β θέσης τρένου ή πλοίου ή το εισιτήριο για τα άλλα μέσα συγκοινωνίας.
2.  
  Για να αντιμετωπισθούν ιδιαίτερα εξαιρετικές και κατεπείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να εγκριθεί από τον Αρχίατρο ή τον ελεγκτή γιατρό του Ταμείου ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού, η μετακίνηση του ασθενή ασφαλισμένου και του συνοδού του και με άλλα μεταφορικά μέσα, όπως ασθενοφόρο αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Στις καταπείγουσες περιπτώσεις, η έγκριση του Αρχίατρου είναι δυνατό να δίνεται και μετά τη μετακίνηση, πάντα όμως με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Για δικαιούχο μέχρι 14 ετών, εγκρίνεται η μετακίνησή του μετά συνοδού. Για την αντιμετώπιση των εξόδων παραμονής του συνοδού και του πάσχοντα ασφαλισμένου, εκτός θεραπευτηρίου, το Ταμείο καταβάλλει ημερήσιο ποσό, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει στην αρχή κάθε χρόνου. Έξοδα διατροφής δεν καλύπτονται από το Ταμείο σε καμμία περίπτωση μετακίνησης στο εσωτερικό.
Άρθρο 38 "Προληπτική Ιατρική"
1.  
  Στην ιατρική περίθαλψη που παρέχει το Ταμείο στους ασφαλισμένους του περιλαμβάνεται και η διενέργεια εμβολιασμών και λοιπών παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που συντελούν στην πρόληψη ασθενειών, στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στα θέματα αυτά. Η διαδικασία και οι όροι εφαρμογής καθώς και η περιοδικότητα παροχής της προληπτικής ιατρικής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και γνώμη του Αρχιάτρου, η δε απόδοση των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
Άρθρο 39
1.  
  Η λουτροθεραπεία που χορηγεί το Ταμείο, περιλαμβάνει ιαματικά λουτρά, σε αναγνωρισμένες λουτροπηγές κάθε φύσης, μετά από γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, η οποία είναι αρμόδια να αποφαίνεται για την αναγκαιότητα παροχής της λουτροθεραπείας
2.  
  Λουτροθεραπεία παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος πάσχει από κάποια από τις παρακάτω αναφερόμενες παθήσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις για την υποβολή του σε λουτροθεραπεία:
 1. Σε καταστάσεως στο στάδιο θεραπείας έπειτα από πρόσφατα κατάγματα μεγάλων ή μικρών οστών, εφόσον από την βλάβη των τελευταίων δυσκολεύεται η άσκηση της βιοποριστικής απασχόλησης του παθόντα και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα της διετίας από την ημερομηνία του κατάγματος
 2. Σε μετατραυματικές πρόσφατες αγκυλώσεις μεγάλων ή μικρών αρθρώσεων που δυσκολεύουν τη συνέχιση της επαγγελματικής απασχόλησης του παθόντα
 3. Σε μετατραυματικές έντονες νευραλγίες και νευρίτιδες μεγάλων στελεχών
 4. Σε μετατραυματικές έντονες μυϊκές ατροφίες
 5. Σε πρόσφατους οξείς ρευματισμούς στο στάδιο της υποχώρησης που βεβαιώθηκαν ή σε νοσοκομείο ή στο σπίτι από ιατρικό συμβούλιο με συμμετοχή του ελεγκτή γιατρού
 6. Σε χρόνιους ρευματισμούς σε παροξυσμό και εφόσον υποβάλλονται σε ιατρική θεραπεία η οποία προκύπτει από το βιβλιάριο ασθενείας και βεβαιώνεται από τον ελεγκτή γιατρό
 7. Σε σπονδυλοαρθρίτιδες αγκυλωτικές και παραμορφωτικές αρθρίτιδες που είναι εξακριβωμένες κλινικά και εργαστηριακά
 8. Σε δερματικά νοσήματα (εκζέματα κλπ)
 9. Σε άλλες σοβαρές ειδικές περιπτώσεις που η Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ κρίνει ότι έχουν απόλυτη ανάγκη λουτροθεραπείας
3.  
  Ο αριθμός των ιαματικών λουτρών που εγκρίνονται κάθε χρόνο και για την ίδια νοσηλευτική περίπτωση δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δέκα πέντε (15) λούσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ταμείο από την 1 η Απριλίου έως την 31 η Ιουλίου κάθε έτους.
4.  
  Για τη λουτροθεραπεία χορηγείται ειδικό ημερήσιο επίδομα το οποίο για μεν τους ασφαλισμένους ισούται με το επίδομα ασθένειας, για δε τους συνταξιούχους ισούται με ένα ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Άρθρο 12 Τα υφιστάμενα άρθρα 34,35,36, 37 και 38 του Π.Δ/τος 598/1976 αναριθμούνται ως άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του ιδίου Π.Δ/τος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1346/1973 (Α 36) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 168/ 1975 (Α 199).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 201).
 • Την 80078/4.10.1996 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β 924).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΣΥΤ που διατυπώθηκε κατά τις Σ54/96/1.11.1996 και Σ19/ 97/3.4.1997 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε στις 23/25.9.1997 και 25/6.11.1997 συνεδριάσεις της ΚΘ περιόδου.
 • Τα από 9.6.1997 αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κλάδου ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) ύψους 70.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στους ΚΑΕ 0671, 0673, 0634, 0674, 0687, 0689 και η οποία στα επόμενα πέντε έτη θα καλύπτεται από τα έσοδα του Ταμείου και θα βαρύνει ανάλογα του παραπάνω κωδικούς.
 • Την 195/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1975/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/168 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1346 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/598 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/598 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/14 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/418 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/838 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/838 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/248 1986
Αντικατάσταση του άρθρου 33α, που προστέθηκε στο Π. Δ/γμα 598/1976 με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 14/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Κανονισμού του Κλάδου ασθενείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπ[...]" 1993/388 1993
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995