Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)», υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2.  
  Έδρα της ΕΥΠΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της πενταετής
Άρθρο 2
1.  
  Η αρμοδιότητα της ΕΥΠΕ ανάγεται γενικά στην εποπτεία εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των ειδικών και σημαντικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ιδίως από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), το Ταμείο Συνοχής, ΙΝΤΕRΕG όπως και από άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. ή και από Εθνικούς πόρους δηλαδή από το Π.Δ.Ε. και το ΕΤΕΡΠΣ κ.λπ. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
2.  
  Ειδικότερα στην αρμοδιότητα της ΕΥΠΕ ανήκουν:
 1. Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και η εισήγηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 2. Η εισήγηση για την αξιολόγηση και έγκριση Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης
 3. Η υποστήριξη των κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Φορέων υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και των περιφερειακών και νομαρχιακών Υπηρεσιών, στην εκπόνηση και αξιολόγηση Μελετών εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Προέγκρισης Χωροθέτησης
 4. Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπηρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων
 5. Η εισήγηση για την αξιολόγηση και Έγκριση Ειδικών Τεχνικών Μελετών Περιβάλλοντος
 6. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, για έργα και δραστηριότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και για ιδιωτικά έργα υποδομής και δικτύων που είτε συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και επενδυτικών φορέων είτε έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνιστώνται τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α: Δικτύων, Μεταφορών και λοιπών έργων, με αρμοδιότητα σε έργα οδοποιΐας, σιδηροδρόμων, λιμενικών, αεροδρομίων, δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργειας, θερμού νερού, καυσίμων, μετρό) και κάθε άλλου έργου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του τμήματος Β΄. β) Τμήμα Β: Τμήμα υδραυλικών έργων και στερεών αποβλήτων, με αρμοδιότητα σε έργα υδραυλικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης στερεών και τοξικών αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων. γ) Τμήμα Γ: Διοικητικής και Οικονομικής Μέριμνας με αρμοδιότητα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΠΕ.
Άρθρο 4
1.  
 1. Της ΕΥΠΕ προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Μηχανικών, Πολεοδόμων - Χωροτακτών, Γεωπόνων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία
 2. Των τμημάτων (Α) και (Β) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των ιδίων κλάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και με διετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία
 3. Του τμήματος (Γ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΠΕ αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του τμήματος Α, Δικτύων, Μεταφορών και λοιπών έργων
Άρθρο 5
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΠΕ καθορίζονται σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Θέσεις
 1. Μηχανικοί 56
 2. Πολεοδόμοι - Χωροτάκτες, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί Βιολόγοι, Γεωλόγοι 28
 3. Διοικητικού-Οικονομικούδ) ΔικηγόροιΚατηγορία ΔΕ Θέσεις
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΠΕ γίνεται με μόνιμους, ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, προσλαμβάνεται ειδικό επιστημονικό καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό των απαιτουμένων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1107147/1239/ 0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 922).
 • Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα καλυφθεί από την πίστωση του ειδικού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 1032/1980 και από πόρους του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
 • Την 197/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1980/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1032 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία