Ίδρυση Εργαστηρίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Στο Τμήμα Πληροφορικής εργαστήριο Τεχνολογιών Εκπαίδευσης από Απόσταση, Ιδεατής Πραγματικότητας και Πολυμέσων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με τους σκοπούς του εργαστηρίου και αναφέρονται στις τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης κατά το μέρος που σχετίζονται με τα αντικείμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην τεχνολογία εκπαίδευσης από απόσταση με συστήματα ανοικτά και ευέλικτα, στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα πολυμέσων και ιδεατής πραγματικότητας σε ειδικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ανάπτυξη υλικού μάθησης και διάδοσης των εφαρμογών της πληροφορικής για ειδικές ομάδες χρηστών. β) Στο Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Εργαστήριο Πολυμέσων Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προϊόντων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας αγοράς, της σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της μελέτης των παραγωγικών διαδικασιών και των ανθρωπίνων σχέσεων, της μελέτης των οπτικών και ακουστικών μέσων επικοινωνίας, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, της ανάπτυξης συστημάτων διαλογικών πολυμέσων, συστημάτων αυτοεκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης. γ) Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργαστήριο Λογιστικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (Χρηματοοικονομική λογιστική-διοικητική λογιστική), προσομοίωσης της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αναφορικά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον), και προσομοίωσης των επιπτώσεων των λαμβανομένων επιχειρησιακών αποφάσεων.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων
4.  
  Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ώστε να συμβάλλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α` 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου, καθώς και από μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α` 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου τμήματος που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α` 159).
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχομένου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α` 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α` 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α` 173). β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α` 38). γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α` 247) δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 55/96 (Α` 48)
 • Της αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4-10-96 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού στους Υφυπουργούς» (Β` 922).
 • Τις γνώμες των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων: α) Πληροφορικής (συνεδρίαση: 12-4-95, 21-5-97) β) Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (συνεδρίαση: 6-3-1994, 11-6-97) γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (συνεδρίαση:6/11-4-1995, 25-6-97)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 2.400.000 ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Την αριθμ. 218/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία