Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών καθώς και τα μέτρα αποφυγής της μόλυνσης από σαλμονέλλες των επιχειρήσεων και των εκκολαπτηρίων που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση πουλερικών καθώς και των εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:"
1.  
  Πουλερικά: οι κότες, οι γαλοπούλες, οι φραγκόκοτες, οι πάπιες, οι χήνες, τα ορτύκια, τα περιστέρια, οι φασιανοί και οι πέρδικες και τα πτηνά δρομείς (στρουθοκάμηλοι) που εκτρέφονται ή κρατούνται σε αιχμαλωσία με σκοπό την αναπαραγωγή τους, την παραγωγή κρέατος ή αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό
2.  
  Αυγά επώασης: τα αυγά που παράγονται από τα πουλερικά που αναφέρονται στο σημείο 1 και τα οποία προορίζονται για επώαση
3.  
  Νεοσσοί μιας ημέρας: κάθε πουλερικό ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχει ακόμη λάβει τροφή. Οι πάπιες της Βαρβαρίας (Cairina mοschata) ή οι διασταυρώσεις τους μπορούν να έχουν λάβει τροφή.
4.  
  Πουλερικά αναπαραγωγής: τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που προορίζονται για παραγωγή αυγών επώασης
5.  
  Πουλερικά απόδοσης : τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή κρέατος ή και αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό
6.  
  Πουλερικά σφαγής: τα πουλερικά που οδηγούνται κατευθείαν στο σφαγείο για να σφαγούν το συντομότερο, και το αργότερο σε 72 ώρες από την άφιξή τους
7.  
  Σμήνος: το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και τα οποία αποτελούν μία ενιαία επιδημιολογική μονάδα. Για τα πουλερικά που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο.
8.  
  Εκμετάλλευση: εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια επιχείρηση που χρησιμοποιείται για την εκτροφή ή την κατοχή πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης
9.  
  Επιχείρηση: εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης που βρίσκεται σε ένα και το αυτό μέρος και αφορά καθέναν από τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
 1. επιχείρηση επιλογής:
 2. η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών επώασης που προορίζονται για παραγωγή πουλερικών αναπαραγωγής
 3. επιχείρηση πολλαπλασιασμού:
 4. η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών για επώαση, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πουλερικών απόδοσης
 5. επιχείρηση εκτροφής:
 6. i) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών αναπαραγωγής, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών αναπαραγωγής πριν από το στάδιο αναπαραγωγής, ή ii) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών απόδοσης, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών παραγωγής αυγών πριν από το στάδιο ωοτοκίας
 7. εκκολαπτήριο:
 8. η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην επώαση, στην εκκόλαψη αυγών επώασης και στην παραγωγή νεοσσών μιας ημέρας
10.  
  Εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων: η εκμετάλλευση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή μέχρι του σταδίου της ωοτοκίας, των πουλερικών απόδοσης που προορίζονται για εμπορία ως οικόσιτα
Άρθρο 3 "Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκκολαπτηρίων"
1.  
  Κάθε επιχείρηση πολλαπλασιασμού, επιλογής ή εκκολαπτήριο, πριν από τη λειτουργία της πρέπει να έχει εφοδιασθεί με την προβλεπομένη από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ 185/73 περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας {Α 262} άδεια λειτουργίας, χορηγούμενη από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. Στην άδεια αυτή αναγράφεται και ο χορηγούμενος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας διακριτικός αριθμός της επιχείρησης.
2.  
  Για την εισήγηση της χορήγησης της παραπάνω άδειας απαιτείται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας βεβαίωση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής ότι η επιχείρηση πληροί, κατά περίπτωση, τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος. Η βεβαίωση χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται στην οικεία νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία και εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, ύστερα από γνωμάτευση ειδικής γι΄ αυτόν το σκοπό τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής ή τον αναπληρωτή του και ένα ειδικευμένο στην πτηνοπαθολογία κτηνίατρο ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής.
3.  
  Η παραπάνω τριμελής επιτροπή, ύστερα από επιτόπια εξέταση της επιχείρησης για τη διαπίστωση της ύπαρξης των όρων του άρθρου 5 του παρόντος, εισηγείται τη χορήγηση ή όχι άδειας λειτουργίας. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
4.  
  Στην περίπτωση απορριπτικής εισήγησης της παραπάνω επιτροπής, και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, του κοινοποιείται η πλήρης και αιτιολογημένη έκθεση απόρριψης με τυχόν υποδείξεις για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να τύχει έγκρισης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
5.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, αφού λάβει υπόψη της την εισήγηση της παραπάνω επιτροπής, προβαίνει στην χορήγηση θετικής ή αρνητικής βεβαίωσης
6.  
  Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία ενημερώνεται από τη νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος
7.  
  Η άδεια λειτουργίας και ο διακριτικός αριθμός που έχουν χορηγηθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, σε επιχειρήσεις επιλογής, πολλαπλασιασμού και εκκολαπτήρια σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Π.Δ 448/90 {Α 172} εξακολουθούν να ισχύουν ως άδεια λειτουργίας και διακριτικός αριθμός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς να απαιτείται για τις επιχειρήσεις αυτές η διαδικασία των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται η ίδρυση: - επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων οποιουδήποτε τομέα πτηνοτροφικής δραστηριότητας (εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, φυραματοποιεία γενικά), σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων κατ’ ελάχιστο όριο και - σφαγείων γενικά καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου, σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων κατ’ ελάχιστο όριο, από λειτουργούσες επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού ή εκκολαπτήρια. Στην περίπτωση επιχειρήσεων επιλογής όλες οι κατ’ ελάχιστο όριο παραπάνω αποστάσεις ορίζονται σε 5.000 μέτρα.
2.  
  Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόσταση των 300 μέτρων επιτρέπεται να αυξηθεί κατά την κρίση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος μέχρι 1.000 μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, τις δυνατότητες επικοινωνίας ή μη μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων και τυχόν άλλους παράγοντες που μπορεί να συνιστούν κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού τους κεφαλαίου.
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών πτηνοσφαγείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων υψηλού κινδύνου, ορίζουν σε κάθε Νομαρχία και ανάλογα με τους κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής τις αποστάσεις που κατά περίπτωση οι εγκαταστάσεις αυτές πριν την ανέγερσή τους θα πρέπει να τηρούν από λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής και αντιστρόφως
4.  
  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 και στο παρόν άρθρο αποστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη τυχόν πολεοδομικών, υγειονομικών κλπ. διατάξεων.
Άρθρο 5 "Κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας σε επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκτροφής και εκκολαπτήρια"
1.  
  Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους:
 1. Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, εκκολαπτήρια και φυραματοποιεία γενικά, 1.000 μέτρων από σφαγεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και 5.000 μέτρων τουλάχιστον από επιχειρήσεις επιλογής.
 2. Εξαιρούνται τα εκκολαπτήρια, φυραματοποιεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου της ίδιας επιχείρησης όταν αυτή ασκεί όλες τις δραστηριότητες του αντικειμένου της μέσα στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και δεν δέχεται για εκκόλαψη αυγά άλλων επιχειρήσεων.
 3. Εκπληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις εγκατάστασης και τρόπου εκτροφής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 211/1992 (Α 100).
 4. Διαθέτουν τις επιπλέον προϋποθέσεις:
 5. 1-Περίφραξη του συγκροτήματός τους με μεταλλικό πλέγμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ύψους 1,5 μέτρων τουλάχιστον. 2-Στην είσοδο του συγκροτήματός τους σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης οχημάτων (π.χ. λεκάνη πλήρης διαλύματος απολυμαντικών ή/και παροχή νερού υπό πίεση). 3-Οι εγκαταστάσεις τους είναι κατασκευασμένες με τρόπο που εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός τους. 4-Αδιαπότιστο δάπεδο που επιδέχεται απολύμανσης. 5-Δικτυωτό μεταλλικό πλέγμα-οθόνη στα παράθυρα και τους εξαεριστήρες με ανοίγματα μέχρι 1,5 εκατοστά για την παρεμπόδιση εισόδου των άγριων πτηνών ή των τρωκτικών. 6-Εγγυώνται γενικά την υγιεινή διαβίωση των πουλερικών που εκτρέφονται σ΄ αυτήν. 7-Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης υπάρχει λεκάνη απολύμανσης. 8-Βόθρο ή αποτεφρωτικό κλίβανο για την υγειονομική ταφή και καταστροφή των πτωμάτων των πουλερικών. 9-Σύστημα απολύμανσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεών του με μηχανισμό παροχής νερού υπό πίεση. 10-Χώρο για απολύμανση των πλαστικών κιβωτίων μεταφοράς νεοσσών. 11-Χώρο υγιεινής και χώρο για την αλλαγή των ενδυμάτων του προσωπικού τους. 12-Ειδικό χώρο για την εξυγίανση των αυγών για επώαση με υποκαπνισμό ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο. 13-Ειδικούς προστατευμένους από άγρια πτηνά και τρωκτικά και επιδεχόμενους απολύμανσης, χώρους υποδοχής και αποθήκευσης των χρησιμοποιούμενων ζωοτροφών τους. 14-Ολα τα συστήματα για την παροχή τροφής και νερού στα πουλερικά καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός τους (φωλιές, σύστημα συλλογής και μεταφοράς αυγών κλπ.) να επιδέχονται απολύμανσης.
2.  
  Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις επιλογής μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους:
 1. Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 5.000 μέτρων από επιχειρήσεις επιλογής, επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, εκκολαπτήρια, σφαγεία γενικά, φυραματοποιεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου, και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου. β)Τους όρους των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Στις επιχειρήσεις εκτροφής δεν απαιτείται η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται στις επιχειρήσεις εκτροφής η χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις πέραν του παρόντος διατάγματος (π.χ. υγειονομικές διατάξεις), η άδεια αυτή χορηγείται μόνον εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις με αριθ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 και 14 προϋποθέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στα εκκολαπτήρια μόνον εφόσον αυτά πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους:
 1. Απέχουν 300 τουλάχιστον μέτρα από επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης και φυραματοποιεία γενικά, 1.000 μέτρα από σφαγεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και 5.000 τουλάχιστον μέτρα από επιχειρήσεις επιλογής.
 2. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επεξεργασίας κόπρου της ίδιας επιχείρησης όταν αυτή ασκεί όλες τις δραστηριότητες του αντικειμένου της μέσα στον ίδιο με το εκκολαπτήριο περιφραγμένο χώρο και δεν δέχεται για εκκόλαψη αυγά άλλων επιχειρήσεων. β)Εκπληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 211/1992 (Α 100).
 3. Διαθέτουν τις επιπλέον προϋποθέσεις:
 4. -Περίφραξη των εγκαταστάσεών τους με μεταλλικό πλέγμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ύψους 1,5 μέτρων. -Στην είσοδο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης με παροχή νερού υπό πίεση. -Χώρο υποδοχής και διαλογής αυγών, εξυγίανσής τους με υποκαπνισμό ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο, συντήρησης, επώασης αυγών, εκκόλαψης, διαλογής και συσκευασίας νεοσσών, παραμονής των νεοσσών προς παραλαβή και διενέργεια εμβολιασμών τους, πλυντήρια σκευών, χώρο αλλαγής των ενδυμάτων του προσωπικού τους και χώρο υγιεινής. -Βόθρο ή αποτεφρωτικό κλίβανο. -Σύστημα απολύμανσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με μηχανισμό παροχής νερού υπό πίεση. -Ειδικό χώρο για την ευχερή απολύμανση των οχημάτων που μεταφέρουν αυγά ή νεοσσούς καθώς και των οχημάτων του προσωπικού και των επισκεπτών.
5.  
  Οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται επιπλέον:
 1. Να απαγορεύουν γενικά, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, την είσοδο στο χώρο τους επισκεπτών πλην των περιπτώσεων ειδικών αναγκών (εξέταση των πουλερικών από κτηνίατρο, κάλυψη αναγκών επισκευής του εξοπλισμού τους κλπ.).
 2. Να πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο συστηματική απεντόμωση και καταπολέμηση των τρωκτικών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο τους
 3. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τους χώρους των εγκαταστάσεών τους της στρωμνής και της παραγόμενης κόπρου, μετά από απολύμανσή τους
6.  
  Οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους μέσα στον ίδιο περιφραγμένο χώρο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση των 300, 1000 ν ή 5.000 μέτρων ανάλογα, μετά από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, για την έκδοση της οποίας συνεκτιμώνται και οι κίνδυνοι προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής.
7.  
  Οι αναφερόμενες στην περίπτωση α) των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου αποστάσεις των 300 μέτρων, μπορεί να αυξάνονται κατά την κρίση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος μέχρι 1.000 μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και τους κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού τους κεφαλαίου.
8.  
  Οι περί αποστάσεων διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος διατάγματος θα ισχύουν και σε κάθε περίπτωση αίτησης χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης (π.χ. χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.).
9.  
  Οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος αποστάσεις νοούνται ως αποστάσεις μεταξύ των εγγύτερα ευρισκομένων κτιρίων των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 6 "Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκτροφής και εκκολαπτηρίων"
1.  
  Οι επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκτροφής καθώς και τα εκκολαπτήρια, κατά τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές υποχρεούνται:
 1. Να πληρούν, τις προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος,
 2. Να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις προγράμματος υγειονομικού ελέγχου των ασθενειών, το οποίο, για τις επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας πουλερικών και αυγών για επώαση, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έλεγχο των Salmοnella Ρullοrum και Gallinarum σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/27.2.95 Απόφασης Υπ.Γεωργίας (Β 267) και τις απαιτήσεις του π.δ. 402/1994 (Α 224),.
 3. Να παρέχουν κάθε ευκολία για την πραγματοποίηση των εργασιών που προβλέπονται στην περίπτ. δ,.
 4. Να υπόκεινται, σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική Αρχή.
 5. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος περιλαμβάνει:.
  • έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος,
  • έλεγχο ως προς την Salmοnella Ρullοrum και Gallinarum, των απαιτήσεων της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπ.Γεωργίας,.
  • έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 402/1994 (Α 224),.
  • έλεγχο ως προς την παρουσία άλλων ασθενειών και έλεγχο της εφαρμογής τυχόν προγράμματος καταπολέμησής τους,
  • καταγραφή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαρκή παρακολούθηση από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, της υγειονομικής κατάστασης της επιχείρησης
2.  
  Όταν κατά τους επίσημους ελέγχους διαπιστωθεί οτι οι επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας πουλερικών και αυγών για επώαση, πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτ. αα και ββ της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή χορηγεί σ΄ αυτές τον διακριτικό αριθμό της παρ. 2 του άρθρου 7 της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, στο τέλος του οποίου προστίθεται κάθετη γραμμή (/) που ακολουθείται από τη λέξη «ΕΛΛΑΔΑ» (π.χ. Ε-100/01-01/ΕΛΛΑΔΑ).
3.  
  Οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις των προγραμμάτων υγειονομικού ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος διενεργούνται στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του άρθρου 4 της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 7 "Αποτελέσματα και ληπτέα μέτρα κατά τους υγειονομικούς ελέγχους των επιχειρήσεων"
1.  
  Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων, που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση πουλερικών και αυγών για επώαση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, δημιουργούν υπόνοιες για παρουσία λοίμωξης από Salmοnella Ρullοrum ή Gallinarum, ενημερώνεται η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση επιβολής σε αυτές, των μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται αντίστοιχα τα εξής μέτρα: α- Επιχειρήσεις επιλογής, πολλαπλασιασμού και εκτροφής: 1-Απογραφή όλων των πουλερικών της επιχείρησης και κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ του άρθρου 3 της με αριθ.326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, των πουλερικών όλων των σμηνών της για τη διερεύνηση της έκτασης της ασθέ-νειας. 2-Απαγόρευση μετακινήσεων των πουλερικών από και προς την επιχείρηση. 3-Απαγόρευση της εισόδου στην επιχείρηση, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, προσώπων, ζώων, οχημάτων, ζωοτροφών κλπ. 4-Απαγόρευση εξόδου από την επιχείρηση, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, αυγών, ζωντανών ή νεκρών πουλερικών, ζωοτροφών, κόπρου, αχυροστρωμνής, εργαλείων κλπ. αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ασθένεια. 5-Ελεγχος για τη διαπίστωση της ασθένειας στα αυγά για επώαση που τυχόν βρίσκονται στην επιχείρηση. 6-Ελεγχος για τη διαπίστωση της ασθένειας στα αυγά για επώαση που έχουν αποσταλεί από την επιχείρηση αυτή και βρίσκονται σε εκκολαπτήριο και έλεγχος όλου του εκκολαπτηρίου και των αυγών για επώαση άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτό. β- Εκκολαπτήρια 1-Απαγόρευση εισόδου και εξόδου, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, αυγών για επώαση ή/και νεοσσών, απορριμμάτων, εργαλείων κλπ. αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ασθένεια. 2-Ελεγχος του εκκολαπτηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας.
3.  
  Επιπλέον των μέτρων της παραγράφου 2, με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, αφαιρείται από την επιχείρηση ο διακριτικός αριθμός που είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος
4.  
  Όταν κατά τη διενέργεια των ελέγχων επιβεβαιωθεί η παρουσία Salmοnella Ρullοrum ή Gallinarum σε μια επιχείρηση, τότε με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, επιπλέον των μέτρων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και τα παρακάτω μέτρα:
 1. Επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επιλογής 1-Υγειονομική σφαγή των πουλερικών με εμφανή κλινικά συμπτώματα προσβολής από Salmοnella Ρullοrum ή Gallinarum και σφαγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των υπόλοιπων πουλερικών της μολυσμένης επιχείρησης. 2-Αποτέφρωση της στρωμνής της μολυσμένης επιχείρησης ή ενταφιασμός της σε ακραίο σημείο του χώρου της επιχείρησης.
 2. Ο ενταφιασμός, με άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, επιτρέπεται να γίνει και εκτός του χώρου της επιχείρησης, με την προϋπόθεση της, προ της μεταφοράς του, διαβροχής του με κατάλληλα απολυμαντικά υλικά ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση της ασθένειας. 3-Σχολαστική απολύμανση των εγκαταστάσεων της μολυσμένης επιχείρησης, του περιβάλλοντα χώρου και των σκευών (σύστημα τροφοδοσίας, υδροδοσίας κλπ.) και των εργαλείων της. 4-Καταστροφή των αυγών που βρίσκονται εντός της μολυσμένης επιχείρησης. 5-Καταστροφή, μετά από θετικό εργαστηριακό έλεγχο, των ζωοτροφών που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους της μολυσμένης επιχείρησης.
 3. Επιχειρήσεις εκτροφής 1-Θανάτωση των μολυσμένων πουλερικών. 2-Εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής στα υπόλοιπα πουλερικά της επιχείρησης εκτροφής. 3-Καταστροφή, μετά από θετικό, για την παρουσία Salmοnella Gallinarum ή Ρullοrum, εργαστηριακό έλεγχο, των ζωοτροφών της μολυσμένης επιχείρησης εκτροφής. 4-Σχολαστική απολύμανση των εγκαταστάσεων της μολυσμένης επιχείρησης.
 4. Εκκολαπτήρια 1-Καταστροφή με αποτέφρωση ή ενταφιασμό, των σε στάδιο επώασης ευρισκομένων αυγών της μολυσμένης επιχείρησης καθώς και των μολυσμένων αυγών άλλων επιχειρήσεων που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή στο εκκολαπτήριο των μέτρων της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας.
 5. Ο ενταφιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή χώρο, αφού προηγουμένως γίνει διαβροχή των υλικών με διάλυση καυστικού νατρίου 2-4% ή άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό. 2-Απολύμανση των χώρων επώασης και εκκόλαψης αυγών (Ηatchers και Setters) και όλων των χώρων του εκκολαπτηρίου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. 3-Διενέργεια επιζωοτιολογικής διερεύνησης στις επιχειρήσεις των οποίων τα αυγά διαπιστώθηκαν μολυσμένα κατά την εφαρμογή των μέτρων της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας. 4-Διενέργεια επιζωοτιολογικής διερεύνησης στις επιχειρήσεις εκτροφής στις οποίες απεστάλησαν από το εκκολαπτήριο νεοσσοί ημέρας από την ημερομηνία διαπίστωσης της υπόνοιας της ασθένειας στο εκκολαπτήριο.
5.  
  Η άρση των επιβληθέντων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μέτρων και η επαναχορήγηση του διακριτικού αριθμού της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, πραγματοποιείται με Απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής:
 1. Στις επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επιλογής, μετά τη διενέργεια στη μολυσμένη επιχείρηση, δύο ελέγχων σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, με αρνητικό αποτέλεσμα που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 21 ημέρες, και απολύμανσης μετά τη σφαγή του μολυσμένου σμήνους για υγειονομικούς λόγους (υγειονομική σφαγή),.
 2. Στις επιχειρήσεις εκτροφής, μετά τη διενέργεια στο μολυσμένο σμήνος, δύο αρνητικών ελέγχων που απέχουν μεταξύ τους 21 ημέρες,
 3. Στα εκκολαπτήρια, μετά τη διενέργεια, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του άρθρου 3 της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, δύο αρνητικών ελέγχων που απέχουν μεταξύ τους 21 ημέρες.
 4. Τυχόν εκκολαπτόμενοι στο διάστημα αυτό νεοσσοί που προορίζονται για επιχειρήσεις εκτροφής ή εκμεταλλεύσεις απόδοσης, τίθενται σε συνεχή παρακολούθηση από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές της περιοχής τους, οι οποίες ενημερώνονται σχετικά από τις νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές που παρακολουθούν τα εκκολαπτήρια.
6.  
  Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν πολλές ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα μέτρα αυτά όσον αφορά τις υγιείς παραγωγικές μονάδες μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, αρκεί να διασφαλίζεται ότι η διάρθρωση και το μέγεθος των μονάδων αυτών καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές είναι τέτοιες που οι μονάδες αυτές, από την άποψη της στέγασης, της συντήρησης και της διατροφής, είναι εντελώς ξεχωριστές, κατά τρόπο που να μην μπορεί να μεταδοθεί η σχετική ασθένεια από τη μία μονάδα παραγωγής στην άλλη
Άρθρο 8 "Διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός και κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι χορήγησής του σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων"
1.  
  Κάθε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, υποχρεούται από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς να λάβει ειδικό κωδικό {νομαρχιακό} αριθμό από την νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή
2.  
  Ο αριθμός της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται με την εξής διαδικασία:
 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία συγκροτεί την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος
 2. Η επιτροπή μετά από επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης για τη διαπίστωση της ύπαρξης των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων του παρόντος άρθρου, γνωματεύει για τη χορήγηση ή μη του διακριτικού (νομαρχιακού) αριθμού
3.  
  Διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων παρέχεται μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω όρους:
 1. Οι εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον πολύ καλό αερισμό τους, έχουν αδιαπότιστο δάπεδο, επιδέχονται απολύμανση, έχουν δικτυωτό πλέγμα στα παράθυρα και τους εξαεριστήρες τους, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος τρωκτικών ή πτηνών, εγγυώνται δε την καλή γενικά διαβίωση των πουλερικών που εκτρέφονται σ΄ αυτές
 2. Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης υπάρχει λεκάνη απολύμανσης
 3. Υπάρχει βόθρος ή αποτεφρωτικός κλίβανος για την καταστροφή των πτωμάτων των πτηνών
 4. Τα πουλερικά κάθε ηλικίας εκτρέφονται σε χωριστές εγκαταστάσεις διαχωριζόμενες μεταξύ τους με μόνιμα χωρίσματα
 5. Τα πουλερικά προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν τον διακριτικό αριθμό του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος ή εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις του π.δ. 211/1992 (Α 100 ).
4.  
  Η άδεια λειτουργίας και ο διακριτικός αριθμός που έχουν χορηγηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε επιχειρήσεις εκτροφής ορνιθίων για εμπορία σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Π.Δ 448/90 {Α 172} εξακολουθούν να ισχύουν ως διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός του παρόντος άρθρου για εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, χωρίς για τις επιχειρήσεις αυτές να απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Οι προϋποθέσεις χορήγησης του διακριτικού αριθμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης αδειών λειτουργίας με βάση διατάξεις πέραν του παρόντος διατάγματος (π.χ. υγειονομικές διατάξεις).
Άρθρο 9 "Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων"
1.  
  Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων ελέγχονται περιοδικά κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική Αρχή. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο της προέλευσης των πουλερικών και κλινικές, ανατομοπαθολογικές ή εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 326853/1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, για την διαπίστωση της προσβολής τους από Salmοnella Ρullοrum ή Gallinarum.
2.  
  Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας σαλμονέλλωσης από Salmοnella Ρullοrum ή Salmοnella Gallinarum σε μια εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, ανακαλείται με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, ο διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός της. Με την ίδια απόφαση, επιβάλλονται στις επιχειρήσεις αυτές τα παρακάτω μέτρα:.
 1. σφαγή ή θανάτωση και καταστροφή με ενταφιασμό ή αποτέφρωση όλων των εκτρεφομένων στην εκμετάλλευση πουλερικών, απομάκρυνση μετά από απολύμανση, αποτέφρωση ή ενταφιασμό της στρωμνής,
 2. καθαρισμό και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής,
 3. την πάροδο 21 ημερών από την ημέρα της υγειονομικής σφαγής ή της θανάτωσης των πουλερικών.
 4. Η δαπάνη θανάτωσης και καταστροφής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
3.  
  Ο διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός επαναχορηγείται με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 10 "Μεταφορά πουλερικών"
1.  
  Η μεταφορά πουλερικών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς. Τα έγγραφα μεταφοράς κατά περίπτωση είναι τα εξής:.
 1. Για τα πουλερικά που μεταφέρονται από εκμετάλλευση απόδοσης ή πάσης φύσεως επιχείρηση στο σφαγείο προς σφαγή, η υγειονομική βεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙV του π.δ. 291/1996 (Α 201).
 2. Για τα πουλερικά που προέρχονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τους διακριτικούς αριθμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος, από άδεια μεταφοράς.
 3. Ο τύπος της άδειας μεταφοράς θα καθορίζεται με αποφάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.
2.  
  Η άδεια μεταφοράς της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, ύστερα από αίτηση προς αυτήν του ενδιαφερομένου πτηνοτρόφου φορέα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών, η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει τις 4 ημέρες, θα επιδεικνύεται δε στα αστυνομικά ή λιμενικά όργανα ή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σε κάθε ζήτησή της
3.  
  Στην περίπτωση κατά την οποία, τα πουλερικά που μεταφέρονται ευρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο ύποπτα προσβολής από Salmοnella Ρullοrum ή Gallinarum, τότε θα απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά και η εκφόρτωσή τους στον παραλήπτη τους. Με μέριμνα των τοπικών Αστυνομικών Αρχών και με ευθύνη του μεταφορέα, θα επιστρέφονται προς την επιχείρηση ή εκμετάλλευση καταγωγής τους για τη θεραπεία τους ή, όταν επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, θα προωθούνται προς κατάλληλες εγκαταστάσεις για θανάτωση και καταστροφή τους και θα ενημερώνεται, από την τοπική κτηνιατρική αρχή που επιβάλλει την επιστροφή ή καταστροφή τους, η τοπική κτηνιατρική αρχή της καταγωγής των πουλερικών. Στην άδεια μεταφοράς των πουλερικών που επιστρέφονται στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση καταγωγής τους, αναγράφονται από την κτηνιατρική αρχή που επιβάλλει την επιστροφή τους με κόκκινο μελάνι οι ενδείξεις: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.
4.  
  Τα μεταφερόμενα χωρίς άδεια μεταφοράς της παραγράφου 1 του παρόντος πουλερικά, κατάσχονται, θανατώνονται και καταστρέφονται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων τοπικών κτηνιατρικών και αστυνομικών αρχών με δαπάνη του μεταφορέα
5.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται μεταφορά πουλερικών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των κειμένων περί προστασίας των ζώων διατάξεων
Άρθρο 11 "Εμβολιασμοί κατά της σαλμονέλλωσης"
1.  
  Η προς κυκλοφορία έγκριση εμβολίου κατά των σαλμονελλών επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας που χορηγείται προς τον αρμόδιο προς έγκριση φορέα η δε χρησιμοποίησή του θα γίνεται μόνο υπό τον έλεγχο της τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας εφαρμόζονται και στο παρόν διάταγμα.
2.  
  Στις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αίτησης για ορισμό εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της με αριθ. 326853/27.2.1995 (Β 267) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 13 "Κυρώσεις"
1.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.248/1914 (Α 110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο πρώτον του ν.4085/1960 (Α 110) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν.2538/1997 (Α 242).
Άρθρο 14 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το προεδρικό διάταγμα 448/1990 (Α 172). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/326853 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/326853 1995
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1960/4085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4085 1960
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/185 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/448 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/448 1990
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/117/ΕΟ[...]" 1994/402 1994
Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/291 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία