ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του «Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Κανονισμός διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Ε4/Φ.34 οικ. 4279/1971 (ΦΕΚ 678Β) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ.Α. 34/3126/1972 (ΦΕΚ 499Β), ΥΑ ΓΦ/34/146/1974 (ΦΕΚ 6Β), ΥΑ 34/2471/1975 (ΦΕΚ 758Β), τα ΠΔ 232/1983 (ΦΕΚ 85Α), ΠΔ 77/1992 (ΦΕΚ 37Α), ΠΔ 277/1992 (ΦΕΚ 144Α) και τα άρθρ. 1 και 2 Ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234Α), άρθ. 18 παρ. 2 Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134Α και αρθρ. 78 παρ. 2 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α) το ΠΔ 199/1996 (ΦΕΚ 159Α), συμπληρώνεται ως εξής: Στο άρθρο 12α αυτού, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 199/96 (ΦΕΚ 159/Α), προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3, ως εξής:.
Άρθρο 12α
2.  
  Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ιδρύονται δέκα τρία (13) περιφερειακά υποκαταστήματα στις έδρες των υφισταμένων σήμερα διοικητικών περιφερειών της χώρας. Η ίδρυση των ανωτέρω περιφερειακών υποκαταστημάτων γίνεται χωρίς αύξηση των υφισταμένων οργανικών θέσεων του ΟΓΑ.
3.  
  Η έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων αυτών, θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α., ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και τις δυνατότητες του Οργανισμού». Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α). β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το Π.Δ/γμα 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Το Π. Δ/γμα 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201Α).
 • Την αριθμ. αριθ. 80078/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924/Β/8.10.96).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση για την Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ ετησίως εφάπαξ ποσού δρχ. 195.000.000 περίπου. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν από τις υφιστάμενες εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α. έτους 1998, για δε τα επόμενα 5 έτη θα καλυφθούν σε ποσοστό 32% περίπου, από ίδια έσοδα και σε ποσοστό 68% από κρατική επιχορήγηση.
 • Την αριθ. 280/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/Ε4/Φ.34ΟΙΚ.4279 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/Ε4_Φ_34ΟΙΚ_4279 1971
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/34/3126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/34_3126 1972
ΑΠΟΦΑΣΗ 1974/ΓΦ/34/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/ΓΦ_34_146 1974
ΑΠΟΦΑΣΗ 1975/34/2471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/34_2471 1975
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1745 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/232 1983
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 1992/277 1992
Σύσταση Μονάδων Εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ, ΠΙΚΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΛΠ και ΟΓΑ. 1992/77 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1996/199 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία