ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/226

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις θέσεις, τα προσόντα, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης
Άρθρο 3
1.  
  Η σύνθεση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί : α. Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: Ένας πολιτικός μηχανικός, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας. Δύο ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μηχανικοί, ο ένας τουλάχιστον δεκαετούς και ο άλλος πενταετούς εμπειρίας. Ένας τοπογράφος μηχανικός δεκαετούς εμπειρίας. Δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί, ο ένας πενταετούς και ο άλλος δεκαετούς εμπειρίας. Δύο πολιτικοί μηχανικοί πενταετούς εμπειρίας. β. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) : Ένας τεχνολόγος μηχανικός δομικών έργων, δεκαετούς εμπειρίας Ένας ηλεκτρολόγος Ένας ηλεκτρονικός Ένας συντηρητής έργων τέχνης γ. Εργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών: Ένας εργοδηγός δομικών έργων Ένας μηχανολόγος δεκαετούς εμπειρίας Ένας σχεδιαστής Ένας διακοσμητής δ. Τεχνίτες με σχετική εμπειρία: Τρεις ηλεκτρολόγοι Δύο υδραυλικοί-ηλεκτροσυγκολλητές Ένας ξυλουργός Ένας ελαιοχρωματιστής Δύο ψυκτικοί-μηχανικοί.
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε ειδικότητες που προσδιορίζει το Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2594/98 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών” (ΦΕΚ 62/τ.Α/24.3.98) .
Άρθρο 5
1.  
  Στην Τεχνική Υπηρεσία, εκτός από το προσωπικό που περιγράφεται με το παρόν προεδρικό διάταγμα, υπηρετούν και τέσσερις υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης καθώς και ένας υπάλληλος του κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Υπουργό Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2594/1998 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών” (ΦΕΚ 62/τ.Α/24.3.98 ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α137) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α154) και το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α του ν. 2469/97 (Α38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους εκατόν τριών εκατομμυρίων (103.000.000) δραχμών περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον κωδικό αριθμό εξόδων 5184 του φορέα 09-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, προς το σκοπό αυτό.
 • Την υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.1997 (Β801) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.
 • Την υπ. αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (Β 922) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών”.
 • Την υπ’ αριθμ. 376/25-6-98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-28 Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία