ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/227

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Ο παρών Οργανισμός διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Διοικήσεως του Αγίου Όρους, ως αυτοτελούς δημόσιας αρχής δια της οποίας, κατά τους όρους του άρθρου 105 του Συντάγματος, των άρθρων 3 έως 5 του από 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 νομοθετικού διατάγματος “περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους”, και του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών” (Α 62) , ασκούνται οι ανήκουσες στο Κράτος εξουσίες α) της εποπτείας, ως προς την ακριβή τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων κατά το διοικητικό μέρος και β) της διαφυλάξεως της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας στην περιοχή του Αγίου Όρους. 2.Μόνος αρμόδιος για την άσκηση των κατά το προηγούμενο άρθρο εξουσιών του Κράτους είναι ο Διοικητής του Αγίου Όρους. Άρθρο 2 ΕποπτείαΟ Διοικητής, αν λάβει γνώση, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι έγινε παραβίαση των διοικητικής φύσεως διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους από μέρους οργάνου ασκούντος την κατά το Σύνταγμα αυτοδιοίκηση του Αγίου Όρους (Ι. Κοινότητας, Ι. Επιστασίας, μοναστηριακών αρχών) , ανακοινώνει εγγράφως την παραβίαση στην Ιερά Κοινότητα εφελκύοντας την προσοχή της επί της τηρήσεως των διατάξεων αυτών. Άρθρο 3 Δημόσια τάξη και ασφάλεια 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως και προανακρίσεως, όλες οι αρμοδιότητες που ανήκουν κατά το νόμο σε αστυνομικά όργανα οποιασδήποτε κατηγορίας και αφορούν στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας ασκούνται στην περιοχή του Αγίου Όρους από το Διοικητή, ο οποίος ενεργεί είτε αυτοπροσώπως ή δια του αναπληρωτή Διοικητή, είτε δια των αστυνομικών οργάνων, τελωνειακών υπαλλήλων και οργάνων του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετούν στην ανωτέρω περιοχή. Ειδικότερα ο Διοικητής : 1)Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ιεράς Κοινότητας και των μοναστηριακών αρχών κατά τους όρους του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και του κυρωτικού του από 10. 9. 1926 νομοθετικού διατάγματος, και εντέλλεται την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων μετά την πρόσληψη μοναχού ή δόκιμου μοναχού. 2)Με έγγραφη αίτησή του ζητεί από την αρμόδια Γεροντία ή από τον Ηγούμενο και τους Επιτρόπους της οικείας Ι. Μονής να επιβάλουν, ασκώντας τη δικαστική τους εξουσία, την προσήκουσα ποινή σε μοναχό που υπέπεσε σε παράπτωμα προβλεπόμενο από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους (ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 171, 174, 175, 183 και 184 αυτού) . Με όμοια αίτηση μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια Γεροντία την άσκηση της κατά το άρθρο 9 παρ. 1 στοιχ. β’ του από 10. 9. 1926 κυρωτικού νομοθετικού διατάγματος ποινικής δικαιοδοσίας της. 3)Με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση μπορεί να ζητήσει από την Ιερά Επιστασία να μην παράσχει άδεια επισκέψεως των Ι. Μονών και εξαρτημάτων τους (διαμονητήριο) σε ορισμένα πρόσωπα, για τα οποία, βάσει των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αίτηση, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, εισερχόμενα στην περιοχή του Αγίου Όρους, θα τελέσουν αξιόποινη πράξη σε βαθμό τουλάχιστον πλημμελήματος ή θα παραβιάσουν την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 184 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, ο Διοικητής, με έγγραφη διάταξη, απαγορεύει την είσοδο των ως άνω προσώπων στην περιοχή του Αγίου Όρους ή διατάσσει την απέλασή τους από αυτή. Η διάταξη του Διοικητή εκτελείται αμελλητί από τα αρμόδια αστυνομικά ή λιμενικά όργανα, τα οποία την ανακοινώνουν, έστω και προφορικώς, στα πρόσωπα που αφορά. 2.Με την επιφύλαξη της υπό στοιχείο γ’ διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου και της διατάξεως του άρθρου 176 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, η είσοδος στο Άγιο Όρος και η επίσκεψη των Ι. Μονών και των Εξαρτημάτων τους είναι ελεύθερη σε κάθε άρρεν πρόσωπο που κατοικεί, διαμένει ή έχει εισέλθει νομίμως στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. Άρθρο 4 Αναπληρωτής Διοικητής 1.Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Διοικητής του Αγίου Όρους αναπληρώνεται σε όλες τις αρμοδιότητές του από τον Αναπληρωτή Διοικητή. 2.Ο Διοικητής μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει, να καταργήσει ή να τροποποιήσει τις πράξεις του Αναπληρωτή Διοικητή. Στις περιπτώσεις αυτές έννομα αποτελέσματα υπέρ τρίτων δεν ανατρέπονται, εκτός αν η πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή είναι παράνομη. Άρθρο 5 Προσωπικό Διοικήσεως 1.Το λοιπό προσωπικό της Διοικήσεως του Αγίου Όρους αποτελούν, καταλαμβάνοντας αντίστοιχες οργανικές θέσεις : 1)Έξι (6) υπάλληλοι του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης με βαθμό Ε’ ή ΣΤ’. Στις θέσεις αυτές μπορούν να υπηρετούν και υπάλληλοι του κλάδου διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις. 2)Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής. 3)Δύο (2) οδηγοί αυτοκινήτων, δύο (2) καθαριστές και ένας (1) μάγειρος, υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 129 παρ. 1 του ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών” (Α 62) . Άρθρο 6 Γραφεία1.Με απόφαση του Διοικητή μπορεί να εγκατασταθούν γραφεία της Διοικήσεως του Αγίου Όρους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. 2.Με την κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση ορίζονται : 1)ο αριθμός των υπαλλήλων της Διοικήσεως του Αγίου Όρους που υπηρετούν σε καθένα από τα ως άνω γραφεία της Διοικήσεως και β) οι υπηρεσιακές ανάγκες που υπηρετούνται από αυτά. 3.Οι κατά την παράγραφο 2 στοιχ. α’ υπάλληλοι τοποθετούνται στα ανωτέρω γραφεία και αντικαθίστανται οποτεδήποτε με πράξη του Διοικητή. Άρθρο 7 1.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του ή αναγόμενη στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Οργανισμός καταργείται. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 105 του Συντάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 5 εδ. γ’ του από 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 Νομοθετικού Διατάγματος “Περί Κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους”.
  • Τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου “Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών” (Α 62) .
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την από 383/22.6.98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-28 Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2016/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/10 2016
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία