ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/228

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επίδομα Ανεργίας"
1.  
  Στους άνεργους ναυτικούς παρέχεται από το Κεφάλαιο ανεργίας και ασθένειας (ΚΑΑΝ) μηνιαίο επίδομα 72. 000 δραχμών για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά των οποίων έχουν την επιμέλεια και 54. 000 δραχμών για τους άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά.
2.  
  Για χρονικό διάστημα ανεργίας κάτω του μηνός, καταβάλλεται επίδομα ανάλογο με τις ημέρες ανεργίας που υπολογίζεται στο 1/30 του μηνιαίου επιδόματος για κάθε ημέρα ανεργίας
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος"
1.  
  Το επίδομα παρέχεται στο ναυτικό που συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Είναι απογεγραμμένος ναυτικός και έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία περισσότερη από πέντε (5) έτη σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί.
 2. Από την παραπάνω υπηρεσία, δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής του στους καταλόγους ανεργίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών, που ενεργούν ως Παραρτήματά του για την αρμοδιότητα αυτή.
 3. Έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα έτος και μεγαλύτερο από τρείς μήνες.
 4. Στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών συνυπολογίζεται και ο χρόνος του επομένου εδαφίου.
 5. Είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα.
 6. Δεν θεωρείται ότι προσφέρεται για εργασία αυτός που πρόκειται να δώσει εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος εμπορικού ναυτικού, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως επίσης και αυτός που φοιτά στις Σχολές εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως Εμπορικού Ναυτικού.
 7. Είναι ικανός προς άσκηση της ειδικότητας για την οποία ζητεί εργασία
 8. Δεν παίρνει σύνταξη ή βοήθημα οποιασδήποτε μορφής και δεν έχει εργασθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την τελευταία του απόλυση
 9. Δεν έχει αρνηθεί, περισσότερο από μία φορά το τελευταίο τρίμηνο, εργασία που του προσφέρθηκε από το ΓΕΝΕ Πειραιά ή τη Λιμενική Αρχή σε θέση ανάλογη με τα προσόντα του
2.  
  Για το ναυτικό που απολύεται από τις ένοπλες δυνάμεις, ο χρόνος που υπηρέτησε προς εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, δεν υπολογίζεται κατά την εφαρμογή του εδαφίου (α) περί συμπληρώσεως 14μήνου θαλάσσιας υπηρεσίας και του εδαφίου (β) της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 3 "Ναυτολόγηση για χρόνο μικρότερο των 30 ημερών"
1.  
  Ναυτολόγηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, δεν διακόπτει τους χρόνους των εδαφίων (β) και (γ) του προηγουμένου άρθρου, αν η απόλυση του ναυτικού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του
2.  
  Ναυτολόγηση για χρόνο μικρότερο των 30 ημερών του ναυτικού που επιδοτείται ήδη και απολύθηκε όχι από υπαιτιότητά του, δεν διακόπτει την επιδότηση, αλλά από το καταβλητέο επίδομα αφαιρείται ποσό ανάλογο των ημερών μισθοδοτήσεως
Άρθρο 4 "Προσμέτρηση χρόνου"
1.  
  Για τον καθορισμό του ελαχίστου ορίου του χρόνου που διέρρευσε από την τελευταία απόλυση και από την εγγραφή στους καταλόγους του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών που ορίζεται από τα εδάφια (β) και (γ) του άρθρου 2, δεν προσμετράται:
 1. Ο χρόνος εκτίσεως πειθαρχικής ποινής στερήσεως του δικαιώματος ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος
 2. Ο χρόνος προφυλακίσεως ή εκτίσεως ποινής φυλάκισης
 3. Ο χρόνος νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, καθώς και ο χρόνος που ο ναυτικός επεδοτείτο από τον Οίκο Ναύτου ή από το πλοίο από το οποίο απολύθηκε λόγω ασθενείας ή ατυχήματος
 4. Ο χρόνος κατά τον οποίο για οποιοδήποτε λόγο αποκλειόταν η ανάληψη εργασίας σε πλοίο από το ναυτικό που ήταν γραμμένος στους καταλόγους ανέργων του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών
Άρθρο 5 "Κατηγορίες Καταλόγων"
1.  
  Το ΓΕΝΕ τηρεί καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτουμένων ανέργων ναυτικών
2.  
  Ως κριτήρια τήρησης των ανωτέρω καταλόγων και εγγραφής των ναυτικών σ’ αυτούς λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη: α. Τα κατεχόμενα από το ναυτικό αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας και λοιπά πιστοποιητικά που προβλέπονται από την Νομοθεσία ως απαραίτητα για την ναυτολόγησή του, σε σχέση με τα προβλεπόμενα διπλώματα ή πτυχία από την οργανική σύνθεση των πλοίων και β. Το είδος και οι κατηγορίες πλοίων στα οποία ο ναυτικός υπηρέτησε κατά το παρελθόν.
Άρθρο 6 "Έλεγχος προϋποθέσεων επιδοτήσεως"
1.  
  Για τους ναυτικούς που είναι καταχωρημένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιδότησης διενεργείται από αυτό και για εκείνους που είναι γραμμένοι στους αντίστοιχους καταλόγους των Λιμενικών Αρχών, απ’ αυτές
2.  
  Ο γάμος αποδεικνύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α 75) περί μη λύσεως γάμου ενώ η συνδρομή των προϋποθέσεων της δευτέρας περιόδου του εδαφίου (γ) και του εδαφίου (ε) της παραγρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α 75) . Οι διαζευγμένοι με παιδιά θα πρέπει να προσκομίζουν Δικαστική Απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών.
Άρθρο 7 "Κατάλογοι ανέργων για επιδότηση"
1.  
  Το ΓΕΝΕ Πειραιά και οι Λιμενικές Αρχές μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων επιδότησης των ανέργων ναυτικών συντάσσουν την πρώτη κάθε μήνα καταλόγους επιδοτουμένων ανέργων Το ΓΕΝΕ Πειραιά αποστέλλει τους συντασσομένους από αυτό καταλόγους εντός 7ημέρου στο Οίκο Ναύτου και οι Λιμενικές Αρχές στα Παραρτήματα Οίκου Ναύτου για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας
2.  
  Στους ανωτέρω καταλόγους εγγράφονται οι ναυτικοί, που είχαν εγγραφεί σε καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και δεν είχε γι’ αυτούς καταστεί δυνατή η ανεύρεση εργασίας επί ένα τουλάχιστο μήνα
3.  
  Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ ανά δεκαπενθήμερο τουλάχιστον και σε ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό ή τις Λιμενικές Αρχές, όπου έχουν εγγραφεί, διαφορετικά διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους
4.  
  Τα Ναυτικά Φυλλάδια των ανέργων ναυτικών, αμέσως μετά το σχετικό έλεγχο από το ΓΕΝΕ/Πειραιά ή τις Λιμενικές Αρχές και την εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση, επιστρέφονται στους κατόχους
Άρθρο 8 "Καταβολή επιδόματος"
1.  
  Το επίδομα καταβάλλεται από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά και τα Παραρτήματά του μόλις παραληφθούν οι προβλεπόμενοι από την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος κατάλογοι ανέργων για επιδότηση ναυτικών.
2.  
  Σε κάθε καταβολή επιδόματος ανεργίας καταχωρείται από τις πιο πάνω Υπηρεσίες στο ναυτικό φυλλάδιο του επιδοτουμένου ειδική πράξη που αναφέρει το ποσό του επιδόματος και το μήνα στον οποίο αυτό αντιστοιχεί
Άρθρο 9 "Χρόνος επιδότησης"
1.  
  Το χρονικό διάστημα επιδοτήσεως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) μήνες
2.  
  Ο ναυτικός μπορεί να επιδοτηθεί και πάλι, εφόσον έχει παρέλθει από τη λήξη της τελευταίας επιδότησής του χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και συντρέχουν από την αρχή οι σχετικές προϋποθέσεις του παρόντος
Άρθρο 10 "Διακοπή επιδότησης"
1.  
  Η επιδότηση διακόπτεται στις περιπτώσεις:
 1. Ναυτολόγησης του ναυτικού ή για οποιοδήποτε λόγο διαγραφής από τους καταλόγους ανέργων του ΓΕΝΕ Πειραιά ή της Λιμενικής Αρχής, με επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος
 2. Διαρκούς ανικανότητας για άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος
 3. Λήψης σύνταξης ή βοηθήματος κάθε μορφής ή υπαγωγής στην προστασία του ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου ασφάλισης
 4. Ανάληψης οποιασδήποτε αμειβομένης εργασίας. ε. Αρνησης του ναυτικού να αναλάβει εργασία που του προσφέρεται σε πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία που έχει συμβληθεί με το ΝΑΤ, ανάλογη με τα προσόντα του.
 5. Ως άρνηση ανάληψης εργασίας θεωρείται και η μη παρουσίαση του ναυτικού στο ΓΕΝΕ Πειραιά ή στην οικεία Λιμενική Αρχή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος.
2.  
  Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος η επιδότηση αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα
3.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων στις οποίες θεμελιώθηκε το δικαίωμα επιδότησης, αυτή διακόπτεται. Η διακοπή είναι οριστική αν η πλάνη οφείλεται σε πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις και ζητείται η επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κατά τις ισχύουσες περί ΝΑΤ διατάξεις, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη των υπευθύνων.
Άρθρο 11 "Υγειονομική Προστασία"
1.  
  Ο ναυτικός κατά το χρόνο της επιδοτήσεώς του για κανένα λόγο δεν στερείται υγειονομικής προστασίας που παρέχεται από τον Ο. Ν. ή τα Παραρτήματα αυτού.
2.  
  Ναυτικοί που δεν επιδοτούνται και είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του ΓΕΝΕ ή των Λιμενικών Αρχών και προσφέρονται για εργασία δικαιούνται υγειονομικής προστασίας από τον Οίκο Ναύτου ή τα Παραρτήματα αυτού, για έξι μήνες από τη λήξη του τελευταίου δικαιώματος προστασίας
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 9 εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ και σε περιπτώσεις ναυτικών που λαμβάνουν ήδη επίδομα ανεργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 272/1982 (Α’ 48) εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος Διατάγματος Στη περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισμό του συνολικού χρόνου επιδότησης υπολογίζεται και ο χρόνος που ο ναυτικός έχει ήδη επιδοτηθεί.
2.  
  Ναυτικοί που λαμβάνουν ήδη επίδομα ανεργίας και δεν συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του παρόντος Διατάγματος προϋποθέσεις, θα συνεχίσουν να επιδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 272/1982 (Α’ 48).
Άρθρο 13
1.  
  Το ΠΔ 272/1982 (Α’ 48) όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 49/1983 (Α’ 26) και το ΠΔ 259/1995 (Α’ 144) καταργείται
Άρθρο 14 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"
1.  
  Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 6002/34 (Α’ 37) “Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών”, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Α. Ν. 113/36 (Α’ 398) και του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 318/76 (Α’ 111) “Περί συστάσεως οργανικών θέσεων κ. λ. π. ”
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α’ 137) , όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α’ 38)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 εδαφ. β’ και 18 παρ. 1 του Ν. 989/1979 (Α’ 260) “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των “Περί Ναυτικών Επιμελητηρίων της Ελλάδος” ισχυουσών διατάξεων”
 • Την αριθμ. 3348/10-Δεκεμβρίου 1997 γνωμοδότηση της Διοικούσης Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν. Ε. Ε. )
 • Την αριθμ. 331/9-12-97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ. Ε. Ν. )
 • Το από 20. 5. 1998 Σημείωμα Αναλογιστικής Μελέτης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν. Α. Τ. ) Γραφείο Αναλογιστικό
 • Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέλθει σε 233 εκατ. δρχ. το έτος 1998, σε 531 εκατ. δρχ. για καθένα από τα έτη 1999 και 2000, σε 417 εκατ δρχ. το έτος 2001, σε 315 εκατ. δρχ. το έτος 2002 και σε 240 εκατ. δρχ. το έτος 2003 Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0651 πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου, κατά δε την επόμενη πενταετία από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό προς το σκοπό αυτό.
 • Την υπ αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Την αριθμ. 334/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-28 Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/989 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/272 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/49 1983
(1 ) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 272/1982 «Επιδότηση ανέργων ναυτικών» (ΦΕΚ 48/ τ.Α·). 1995/259 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1999. 1999/153 1999
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 1998. 1999/57 1999
Αύξηση επιδομάτων ανέργων ναυτικών. 2001/281 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2001. 2001/315 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2000. 2001/96 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2002. 2002/271 2002
Αύξηση επιδομάτων ανέργων ναυτικών. 2003/64 2003
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2002. 2003/71 2003
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2003. 2004/163 2004
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2004. 2005/116 2005
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005. 2006/94 2006