ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/229

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου με έδρα τον ομώνυμο Δήμο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας
Άρθρο 2
1.  
  Μεταφέρεται η έδρα του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Παλλήνης και μετονομάζεται, εφεξής, σε Τμήμα Αλλοδαπών Παλλήνης
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α’ και β’ του ν. 1481/1984 “Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Τις διατάξεις του π. δ. 137/1986 “Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης” (Α’ 51).
 • Τις διατάξεις του π. δ. 82/1993 “Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης” (Α’ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” (Α’ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006/4. 10. 1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών” (Β’ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 8. 850. 000 δραχμών περίπου, για το έτος 1998 και 10. 400. 000 δραχμών περίπου για το έτος 1999 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε. Φ. 43 - 110 (ΚΑΕ 0721, 0722, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1231, 1322, 1511, 1699 και 1711), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 349/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1107147_1239_0006 2004
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία