Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας"
1.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών που περιγράφεται στα άρθρα 1 και 2 του Οργανισμού, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια ιδιαίτερα για: α) Τη μελέτη και εισήγηση στην Κυβέρνηση για τη λήψη των εκάστοτε ενδεικνυομένων αποφάσεων επί των κατά το άρθρο 2 του Οργανισμού αντικειμένων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. β) Την παρακολούθηση, σχεδίαση και προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών. γ) Την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και εντολών στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. δ) Τη διεύθυνση και τον έλεγχο των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. ε) Το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. στ) Τη στελέχωση των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και την παροχή των απαραίτητων μέσων και υλικού για την εκπλήρωση της αποστολής τους. ζ) Το συντονισμό των άλλων Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της Χώρας. η) Την εξασφάλιση επαφής των ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και το συντονισμό αρμοδιοτήτων στον εξωτερικό τομέα. θ) Την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για τη χάραξη από αυτά της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων και υποθέσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
 2. Διπλωματικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών
 3. Διπλωματικά Γραφεία Υφυπουργών
 4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα
 5. Γραφείο Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης
 8. Α Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων
 9. Β Γενική Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, Πολυμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Πολιτικής
 10. Γ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 11. Δ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
 12. Ε Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων
 13. ΣΤ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης
 14. Γενική Επιθεώρηση
 15. Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
 16. Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
 17. Διπλωματική Ακαδημία*
 18. Ειδική Νομική Υπηρεσία
 19. Υπηρεσία Ενημέρωσης
 20. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου
 21. Τεχνική Υπηρεσία
 22. Μεταφραστική Υπηρεσία
 23. Διεύθυνση Εθιμοτυπίας κδ)Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
2.  
 1. Η Γενική Επιθεώρηση, το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, η Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η Διπλωματική Ακαδημία, η Ειδική Νομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ενημέρωσης, η Υπηρεσία του Ιστορικού Αρχείου, η Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και η Διεύθυνση ΠΣΕΑ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
 2. Η Μεταφραστική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον ΣΤ Γενικό Διευθυντή
3.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Γραφείων Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, και των Γενικών Γραμματέων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διοίκησης και Οργάνωσης"
1.  
  Τα Διπλωματικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και τα Γραφεία του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, του Υπηρεσιακού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται της υπηρεσιακής αλληλογραφίας τους και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και το κοινό
Άρθρο 4
1.  
 1. Οι Γενικές Διευθύνσεις είναι αρμόδιες γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό της λειτουργίας και τον έλεγχο των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους, κατά τον προσφορότερο τρόπο
 2. Είναι επίσης αρμόδιες, μεριμνούν και προβαίνουν:
 3. (1)Στη μελέτη και εισήγηση για την επίλυση των προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους, τα οποία απασχολούν τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. (2)Στην παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών, για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. (3)Στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.
 4. (4) Στην παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας των τρεχόντων αιτημάτων, τα οποία υποβάλλουν άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμοί για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
 5. (5) Στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς τους στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και στην παρακολούθησή τους, όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους. (6)Στη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σ αυτήν και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης, για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου.
2.  
  Οι Ά, Β, Γ, Δ και Ε Γενικές Διευθύνσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μεριμνούν για :
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των υποθέσεων των θεμάτων και ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τις ξένες Χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας και Διεθνούς Οργανισμού στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Την προπαρασκευή, διαπραγμάτευση, συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους, ερμηνεία και εφαρμογή των διεθνών διμερών και πολυμερών και άλλων Συνθηκών, Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά των Διεθνών Πράξεων της αρμοδιότητάς τους και την ενημέρωση των άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών
 3. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού μεριμνούν για:
 4. (1)Τη μελέτη και εισήγηση προκειμένου να προσδιορισθούν οι εθνικοί στόχοι και οι μεθόδοι για την επίτευξη τους.
 5. (2) Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των συνεπειών στα προβλήματα και υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους από την ακολουθούμενη ή ακολουθητέα πολιτική.
 6. Τη μελέτη και σύνταξη σχεδίων, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για:
 7. (1) Την προβολή της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα.
 8. (2) Την ενημέρωση των ξένων Κυβερνήσεων, των Διεθνών Οργανισμών, των φορέων διαμόρφωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που έχουν σχέση με την Ελλάδα και τις σημειούμενες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κρατικής δραστηριότητας και γενικά του εθνικού βίου.
 9. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες κάθε Γενικής Διεύθυνσης καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες 1. Η Α Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για : α) Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των πολιτικών θεμάτων της αρμοδιότητας των Β Δ και Ε Γενικών Διευθύνσεων, υπό τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα και τον Υπηρεσιακό Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέ [...]"
1.  
  β) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των πολιτικών θεμάτων και ζητημάτων που έχουν πολιτική σημασία και σχετίζονται με τις ξένες Χώρες, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
Άρθρο 6
1.  
  Η Ά Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων περιλαμβάνει:
 1. Την Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών
 2. Την Α2 Διεύθυνση Κύπρου
 3. Την Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 4. Την Α4 Διεύθυνση Τουρκίας
 5. Την Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου
 6. Την Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής
 7. Την Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής
 8. Την Α8 Διεύθυνση Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής
 9. Την Α9 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχαρικής Αφρικής
 10. Την Α10 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας
 11. Την Α11 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και Πολιτικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Ά Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ανήκουν οι Α1, Α5 ,Α6 ,Α7 ,Α8 ,Α9 ,Α10 και Α11 Διευθύνσεις
3.  
  Στην αρμοδιότητα του Β Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ανήκουν οι Α2, Α3 και Α4 Διευθύνσεις
4.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 7 "Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) ΗΑ1 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στα Κράτη της Ευρώπης (εκτός από τα Κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Κύπρο και την Τουρκία). β) Η Α1 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλλανδία. ΙΙ. Τμήμα λοιπών Χωρών Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης: Ανδόρρα, Βατικανό, Ελβετία, Εσθονία, Ισλανδία, Λεττονία, Λιθουανία, Λιχτενστάϊν, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Τσεχία.
Άρθρο 8 "Α2 Διεύθυνση Κύπρου"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α2 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στην Κύπρο. β) Η Α2 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα Κυπριακού ΙΙ. Τμήμα διμερών σχέσεων.
Άρθρο 9 "Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α3 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Γιουγκοσλαβία, Κροατία, Σλοβενία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ρουμανία. β) Η Α3 Διεύθυνση περιλαμβάνει επτά (7) Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Αλβανίας ΙΙ Τμήμα Βουλγαρίας ΙΙΙ Τμήμα Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβίας, Κροατίας, Σλοβενίας ΙVΤμήμα πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας V Τμήμα Ρουμανίας VΙ Τμήμα Διαβαλκανικής Συνεργασίας. VΙΙ. Τμήμα Εφαρμογής διεθνών Συμβάσεων.
Άρθρο 10 "Α4 Διεύθυνση Τουρκίας"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α4 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στην Τουρκία β) Η Α4 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα: γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων ΙΙ. Τμήμα εφαρμογής Διεθνών Συμβάσεων ΙΙΙ. Τμήμα Αεροναυτιλιακών θεμάτων.
Άρθρο 11
1.  
  Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α5 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στη Ρωσία , Λευκορωσία, τις χώρες του Καυκάσου καθώς και στις λοιπές χώρες του Ευξείνου Πόντου. β) Η Α5 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήματα της Α5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ρωσίας και Λευκορωσίας ΙΙ Τμήμα χωρών Καυκάσου: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν ΙΙΙ.Τμήμα λοιπών χωρών Ευξείνου Πόντου: Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.
Άρθρο 12 "Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α6 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Αραβικές Χώρες και τις Χώρες της Μέσης Ανατολής. β) Η Α6 Διεύθυνση περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α6 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Μεσανατολικού: Ισραήλ και Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή ΙΙ. Τμήμα λοιπών Χωρών Εγγύς Ανατολής: Ιορδανία, Λίβανος και Συρία, ΙΙΙ Τμήμα Αραβικών Χωρών Αφρικής: Αίγυπτος, Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Σομαλία, Σουδάν και Τυνησία. ΙV.Τμήμα χωρών Αραβικής Χερσονήσου: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέϊτ, Μπαχρέϊν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Υεμένη.
Άρθρο 13 "Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α7 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Χώρες της Βορείου Αμερικής. β) Η Α7 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α7 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ΙΙ. Τμήμα Καναδά.
Άρθρο 14 "Α8 Διεύθυνση Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α8 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής:. β) Η Α8 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α8 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής: Αϊτή, Αντίγκουα - Μπαρμπούντα, Γουατεμάλα, Γρενάδα, Δομίνικο, Δομινικανική Δημοκρατία, Ελ Σαλβαντόρ, Ιαμαϊκή, Κόστα-Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Μπαρμπέϊντος, Μπαχάμες, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρας, Παναμά, Σαν Βενσέντ, Σάντα Λουτσία, Τρινιντάντ-Τομπάγκο. ΙΙ. Τμήμα Νότιας Αμερικής: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Βραζιλία, Γουιάνα, Ισημερινός, Κολομβία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού, Σουρινάμ, και Χιλή.
Άρθρο 15 "Α9 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχαρικής Αφρικής"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α9 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής. β) Η Α9 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία Τμήματα γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α9 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Χωρών νότιας και μεσημβρινής Αφρικής: Αγκόλα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κογκό, Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό, Λεσόθο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική και Σουαζιλάνδη. ΙΙ Τμήμα Χωρών δυτικής και κεντρικής Αφρικής: Ακτή Ελεφαντοστούν, Γκάμπια, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουϊνέα, Γουϊνέα - Μπισάου, Μπενίν, Μπουρκίνα-Φάσο, Ισημερινή Γουϊνέα, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβερία, Μάλι, Νίγηρ, Νιγηρία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε, Σιέρα Λεόνε, Σενεγάλη, Τόγκο και Τσάντ. ΙΙΙ.Τμήμα Χωρών ανατολικής Αφρικής: Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, Κομόρες, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σεϋχέλες, Τανζανία και Τζιμπουτί.
Άρθρο 16 "Α10 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Α10 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις Χώρες Ασίας και Ωκεανίας. β) Η Α10 Διεύθυνση περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α10 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα χωρών Ινδικής υποηπείρου και χωρών ΑΣΕΑΝ: Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλβίδες, Μαλαισία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέϊ, Μυανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Σιγκαπούρη, Σρί Λάνκα, Ταϋλάνδη και Φιλιππίνες. ΙΙ. Τμήμα Κίνας και Μογγολίας. ΙΙΙ. Τμήμα Ιαπωνίας και Βόρειας και Νότιας Κορέας. ΙV.Τμήμα χωρών Ωκεανίας και Ειρηνικού: Αυστραλία, Βανουάτου, Κιριμπάτι, Μικρονησία, Ναουρού, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Παλάου, Παπούα - Νέα Γουϊνέα, Σαμόα, Τόγκα, Τουβαλού και Φίτζι.
Άρθρο 17 "Α11 Διεύθυνση ΚΕΠΠΑ και Πολιτικής Συνεργασίας της"
1.  
  ΕΕΑρμοδιότητες - Διάρθρωση Η Α11 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και Πολιτικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί την αρμοδιότητά της, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο χειρισμό και τη ρύθμιση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ελλάδος στις δραστηριότητες που αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 18 "Η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια:"
1.  
  Σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για:
 1. Την από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για:
 2. (1) Το χειρισμό και συντονισμό των ενεργειών για τη διάθεση και αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας την οποία προσφέρει η Ελλάδα σε αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες με ειδικά προβλήματα.
 3. (2) Τη μελέτη και το συντονισμό κάθε θέματος και ζητήματος τα οποία σχετίζονται με την αποδοχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας κάθε μορφής.
 4. (3) Το συντονισμό των ενεργειών και διαδικασιών που αναφέρονται σε θέματα αποζημιώσεων, επανορθώσεων, εμπορικής ναυτιλίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και συναφών προς τα ανωτέρω.
2.  
 1. Το συντονισμό της ακολουθούμενης διμερούς οικονομικής συνεργασίας έναντι των τρίτων χωρών με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων είτε κατά θέματα ή κατά γεωγραφικές ομάδες χωρών
 2. Το συντονισμό της συνεργασίας στον οικονομικό τομέα των αρμοδίων Διευθύνσεων με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, και Οργανισμούς με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογή της
 3. Την προπαρασκευή, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους, των διμερών Συμβάσεων και Συμφωνιών για θέματα τα οποία από τη φύση τους απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση, όπως θέματα αεροπορικών, οδικών, ναυτιλιακών μεταφορών καθώς και συνδυασμένων μεταφορών, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, διασύνδεσης δικτύων υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, επαγγελματική κατάρτιση) καθώς και τυχόν άλλα τα οποία θα κριθεί ότι απαιτούν παρόμοιο χειρισμό
3.  
  Επίσης η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες για:
 1. Την από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για:
 2. (1) Την προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων γενικά της Χώρας με τα ξένα κράτη και ειδικότερα για:
 3. Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των οικονομικών και αναπτυξιακών θεμάτων της αρμοδιότητας των Α και Δ Γενικών Διευθύνσεων
 4. Τη μελέτη της γενικής οικονομικής και εμπορικής κατάστασης και την παρακολούθηση και την έρευνα των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων στις ξένες χώρες, των τάσεων, των αναγκών και προτιμήσεων της διεθνούς αγοράς και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
 5. (2) Την προαγωγή της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
Άρθρο 19 "1.Η Β Γενική Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, πολυμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Πολιτικής περιλαμβάνει: α. Την Β1 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με γειτονικές και μεσογειακές Χώρες β. Την Β2 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικώ [...]"
2.  
  Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 20
1.  
  Β1 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με γειτονικές και μεσογειακές Χώρες Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Β1 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις διμερείς οικονομικές σχέσεις με γειτονικές και μεσογειακές χώρες. β) Η Β1 Διεύθυνση περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Κύπρου ΙΙ. Τμήμα Τουρκίας ΙΙΙ. Τμήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙV. Τμήμα Μεσογειακών και Αραβικών χωρών.
Άρθρο 21 "Β2 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με λοιπές"
1.  
  ΧώρεςΑρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Β2 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στις διμερείς οικονομικές σχέσεις με τις λοιπές χώρες εκτός εκείνων που περιγράφονται στο άρθρο 20. β) Η Β2 Διεύθυνση περιλαμβάνει πέντε Τμήματα γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Χωρών Δυτικής, Κεντρικής Ευρώπης και Βορείου Αμερικής ΙΙ. Τμήμα Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου ΙΙΙ. Τμήμα Αφρικανικών Χωρών ΙV. Τμήμα χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής V. Τμήμα χωρών Ασίας και Ωκεανίας.
Άρθρο 22 "Β3 Διεύθυνση Περιφερειακής Οικονομικής Συνεργασίας"
1.  
  Αρμοδιότητες - Διάρθρωση α) Η Β3 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθόσον αφορά στην περιφερειακή οικονομική συνεργασία. β) Η Β3 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο Τμήματα. γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Βαλκανικής και Μεσογειακής Συνεργασίας ΙΙ. Τμήμα ΟΣΕΠ.
Άρθρο 23 "Οργανισμών ασχολουμένων με τις Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β4 Διεύθυνσης Οργανισμών ασχολουμένων με τις Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις ανήκουν:
 1. (1) Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή, εκλογή και εκπροσώπηση της Ελλάδας στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς - όπως ορίζονται κατωτέρω - καθώς και ο χειρισμός κάθε θέματος το οποίο αφορά σε Πολυμερείς Συμβάσεις και Συμφωνίες καθώς και κάθε είδους οικονομικά Συνέδρια ή Διασκέψεις. (2)Στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται τόσο οι καθ εαυτό Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, οι Διεθνείς Εμπορικοί Οργανισμοί όσο και οι Διεθνείς Ειδικευμένοι Οργανισμοί που αναφέρονται κυρίως στους τομείς Μεταφορών, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Οικισμών, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ενέργειας.
 2. (3) Στην αρμοδιότητα της Β4 Διεύθυνσης περιλαμβάνονται τόσο οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί που υπάγονται στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ως Κύρια Όργανα ή ως Ειδικευμένες Οργανώσεις, όσο και οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί που δεν υπάγονται στο σύστημα του Ο.Η.Ε.
 3. Η παρακολούθηση και προώθηση σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς του συνόλου των σχέσεων της Ελλάδος με τους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με αυτούς και η εκτίμηση των επιπτώσεων των σχέσεων με αυτούς στα ελληνικά θέματα και συμφέροντα, ανεξάρτητα εάν η Χώρα είναι μέλος των εν λόγω Οργανισμών ή εάν συνδέεται ή όχι με αυτούς με Συμβάσεις ή Συμφωνίες οποιουδήποτε τύπου.
 4. Ειδικότερα δε, στις περιπτώσεις τις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την ακολουθητέα γενικά πολιτική στα πλαίσια των Οργανισμών αυτών καθώς και η διατύπωση οδηγιών για την κάθε μορφής συνεργασία της Χώρας με τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη των Οργανισμών αυτών συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ή μη υποψηφιοτήτων εκλογής στα διάφορα Όργανα των Οργανισμών.
 5. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κάθε φύσης πληροφοριών και στοιχείων τα οποία αναφέρονται στις δραστηριότητες των διαφόρων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και τις εξελίξεις οι οποίες σημειώνονται στα πλαίσιά τους, στη διαμόρφωση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, η εκτίμηση της σημασίας των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών για τα ελληνικά θέματα και συμφέροντα καθώς και η εισήγηση για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των διαφόρων καταστάσεων
 6. Η ενημέρωση των άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών, καθώς και των άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στα θέματα παράλληλης αρμοδιότητάς τους τα οποία αφορούν τους διάφορους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς
 7. Η μέριμνα για την ανάπτυξη κάθε είδους επαφών με τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την τόνωση της οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδος με το εξωτερικό
 8. Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την ανταλλαγή επισκέψεων οικονομικών παραγόντων και προσωπικοτήτων μεταξύ της Ελλάδος και των ξένων χωρών για τη διοργάνωση κρατικών εκθέσεων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και για τη πραγματοποίηση κρατικών και ιδιωτικών εκθέσεων ξένων προϊόντων στην Ελλάδα, καθώς και για την εξασφάλιση κάθε είδους επαφών του Κράτους με το εξωτερικό στον οικονομικό τομέα
 9. Η μέριμνα για θέματα περιβάλλοντος, οικισμών, επιστημονικής έρευνας, για την ανάπτυξη θεμάτων συνεργασίας με τα διάφορα ξένα Ινστιτούτα Οικονομικών Ερευνών, με ξένα Πανεπιστήμια κ.λ.π., και η εξασφάλιση γενικά της επαφής και συνεργασίας κάθε είδους ελληνικών, ημι-κρατικών και ιδιωτικών, οικονομικών, εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων με παρεμφερείς της αλλοδαπής, όπως Εμπορικά, Βιομηχανικά και Τεχνικά Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις κ.λ.π.
 10. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων καθώς και η μέριμνα για τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη κάθε φύσης πολυμερών οικονομικών και εμπορικών Συμβάσεων και Συμφωνιών και γενικά Διεθνών Πράξεων με υφιστάμενους ή μέλλοντες να συσταθούν Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και για την τροποποίηση ή την καταγγελία των ισχυουσών Σχέσεων και Συμφωνιών
 11. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων καθώς και η μέριμνα για τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη κάθε φύσης Πολυμερών Οικονομικών Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά Διεθνών Πράξεων εκτός πλαισίου διεθνών Οικονομικών Οργανισμών καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 12. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η διατύπωση οδηγιών και η υποβολή εισηγήσεων για κάθε θέμα που ανάγεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελλάδος που απορρέουν από τον ΠΟΕ, η διατύπωση γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για θέματα εμπορικής πολιτικής, αρμοδιότητας του ως άνω Οργανισμού
2.  
  Η Β4 Διεύθυνση Οργανισμών Διεθνών Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Διεθνών Εμπορικών, Οικονομικών και Νομισματικών Οργανισμών: Διεθνείς, Περιφερειακοί Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οικονομικοί Οργανισμοί. ΙΙ. Τμήμα Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών: Εμπορικοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Μεταφορών - Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος - Οικισμών, Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας - Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Ενέργειας.
Άρθρο 24 "Β5 Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β5 Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής ανήκουν:
 1. Ο συντονισμός των ενεργειών των συναρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών και των μη κρατικών οργανώσεων σε ότι αφορά τη διάθεση και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας την οποία η Ελλάδα προσφέρει σε αναπτυσσόμενες χώρες ή σε χώρες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα
 2. Η μελέτη και διαχείριση κάθε θέματος αποζημιώσεων -επανορθώσεων
 3. Η παρακολούθηση θεμάτων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας
 4. Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Ταμείο Κοινωνικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης
 5. Η μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης των Ελλήνων του εξωτερικού
2.  
  Η Β5 Διεύθυνση αναπτυξιακής πολιτικής περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα. Ι. Τμήμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Οικονομοτεχνικής Βοήθειας. ΙΙ. Τμήμα Αποζημιώσεων και άλλων Ειδικών Θεμάτων.
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα : Αναπτυξιακής συνεργασίας και οικονομοτεχνικής βοήθειας. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν : α. Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παροχής εξωτερικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, που αναπτύσσουν τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμοί και μη κρατικές οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση.
 1. Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων διμερούς βοήθειας και γενικά αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα η επισιτιστική βοήθεια την οποία προσφέρει η Ελλάδα στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και άλλων συμβατικών υποχρεώσεών της προς Διεθνείς Οργανισμούς, η βοήθεια λόγω φυσικών καταστροφών, λιμών ή επιδημιών, η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εξειδικευμένα προγράμματα βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
 2. Η μέριμνα για την ενσωμάτωση στην περιουσία του Ελληνικού δημοσίου και για τη διαχείριση των εθνικών και άλλων καταλειπομένων κληροδοτημάτων, δωρεών ή εισφορών από Έλληνες του εξωτερικού
 3. Η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία ή φορείς, όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών αρχών αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και ειδικότερων μέτρων, όπως π.χ. η ενδεχόμενη επικέντρωση της ελληνικής εξωτερικής βοήθειας σε ορισμένες Χώρες προτεραιότητας, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων.
 5. Η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων με αντικείμενο την αναπτυξιακή συνεργασία και η υποστήριξη της ενισχύσεώς τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. ΙΙ Τμήμα :
 7. Αποζημιώσεων και άλλων ειδικών θεμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν :.
 8. (1) Η διαχείριση των κάθε φύσης απαιτήσεων, που έχουν σχέση με πολεμικές επανορθώσεις ή αποζημιώσεις.
 9. (2) Η μελέτη και η διαχείριση κάθε είδους απαίτησης αποζημιώσεων Ελλήνων υπηκόων, που προκύπτουν από τη λήψη διαφόρων μέτρων ξένων Κυβερνήσεων που θίγουν τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό (εθνικοποιήσεις - μεσεγγυήσεις). (3)Η μέριμνα για την κατανομή στους δικαιούχους των καταβαλλομένων από τις ξένες χώρες αποζημιώσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 25 "Η Γ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για:"
1.  
 1. Το συντονισμό της ακολουθούμενης πολιτικής με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων
 2. Το συντονισμό της συνεργασίας στον τομέα των ευρωπαϊκών θεμάτων των αρμοδίων Διευθύνσεων με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, και Οργανισμούς με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογή της
2.  
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα των ζητημάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εκτίμηση της θέσης τους στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Την εκπροσώπηση της Χώρας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χάραξη της ακολουθητέας τακτικής κατά τις συνεννοήσεις ή διαπραγματεύσεις ή επαφές
 3. Την εκπροσώπηση της Χώρας, σε συνεργασία με τα άλλα υπουργεία, Υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Συνόδους υπουργικού επιπέδου άλλων Υπουργείων ή ειδικές διαπραγματεύσεις ή συνεννοήσεις μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που χαράσσεται πάνω στα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις
 4. Τη διεξαγωγή συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων απευθείας με Κυβερνήσεις των Χωρών - Μελών σε θέματα συναφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση
 5. Τη χάραξη κατευθύνσεων και τους χειρισμούς σε θέματα τα οποία αφορούν την τήρηση και τροποποίηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις με τις Χώρες - Μέλη για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και τη διεύρυνση
 6. Το χειρισμό, σε συνεννόηση με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για θέματα σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες Χώρες
 7. Τη συμμετοχή δια του αρμοδίου Υπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα υπαγόμενα σ αυτό όργανα ως και την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων πάνω στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου και των οργάνων του και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 8. Την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων κάθε Συμφωνίας και Σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 26 "Διάρθρωση"
1.  
  Η Γ Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει:
 1. Τη Π Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων
 2. Τη Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 3. Τη Γ3 Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και άλλων Πολιτικών
 4. Τη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και SCΗΕΝGΕΝ
 5. Το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 27 "Π Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων ανήκουν:
 1. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες αφορούν δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική με τις συμβάσεις LΟΜΕ, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τις Μεσογειακές (περιλαμβανομένων Κύπρου και Τουρκίας), τις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία), τις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑΣΕΑΝ), του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και με μεμονωμένες τρίτες Χώρες.
 2. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στη διεύρυνση της Ε.Ε. καθώς και των ελληνικών θέσεων επ αυτής.
 3. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητας
 4. Η εισήγηση και διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδος για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη συνεργασία της με τα άλλα Κράτη - Μέλη
2.  
  Η Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών σχέσεων περιλαμβάνει τρία Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Π Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Διεύρυνσης ΙΙ. Τμήμα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με Βόρειο Αμερική και λοιπές χώρες ΟΟΣΑ: ΙΙΙ. Τμήμα Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με λοιπές χώρες: Τουρκία, χώρες της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας.
Άρθρο 28
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ανήκουν η παρακολούθηση, η χάραξη, ο χειρισμός και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για θέματα και δραστηριότητες τα οποία αφορούν τη γενική πολιτική ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις θεσμικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης περιλαμβάνεται επίσης η παρακολούθηση:
 1. Των θεμάτων μακροοικονομικής, νομισματικής και φορολογικής πολιτικής
 2. Του προϋπολογισμού και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Χρηματοδοτικών Σχέσεων
 3. Των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, υγείας και ισότητας των δύο φύλων
3.  
  Η Γ2 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα:
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΙΙ. Τμήμα Οικονομικών, Φορολογικών και Νομισματικών Θεμάτων ΙΙΙ. Τμήμα Προϋπολογισμού και Διαρθρωτικών Ταμείων.
Άρθρο 29 "Γ3 Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και άλλων Πολιτικών Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ3 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εσωτερικών Υποθέσεων ανήκει, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός σε θέματα εσωτερικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Ειδικότερα η Γ3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για: α. Την Εσωτερική Αγορά.
 1. Την Κοινή Αγροτική Πολιτική και Αλιεία γ. Τις άλλες πολιτικές (Μεταφορές, Περιβάλλον, Έρευνα και τεχνολογία, Ενέργεια, Βιομηχανία, Τουρισμός, κ.λ.π) και την προστασία του Καταναλωτή.
3.  
  Η Γ3 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Εσωτερικής Αγοράς ΙΙ. Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Αλιείας ΙΙΙ. Τμήμα άλλων Πολιτικών και προστασίας Καταναλωτών.
Άρθρο 30 "Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen ανήκει σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός σε θέματα Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Συμφωνίας Schengen
2.  
  Ειδικότερα η Γ4 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τα θέματα:
 1. Δικαιοσύνης
 2. Εσωτερικών Υποθέσεων
 3. Schengen
3.  
  Η Γ4 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Δικαιοσύνης ΙΙ. Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων ΙΙΙ. Τμήμα SCΗΕΝGΕΝ.
Άρθρο 31 "Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΑρμοδιότητεςΤο Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρμόδιο για:"
1.  
  Την παρακολούθηση των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2.  
  Την παρακολούθηση των θεμάτων ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Πολιτική, Θεσμικά, Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων, κλπ)
3.  
  Την παρακολούθηση ειδικότερων Επιτροπών, ad hοc Επιτροπών και Διακομματικών Ομάδων, όπως Εργασίες Κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, Διακομματικών Ομάδων μειονοτικών γλωσσών, μεσογειακής πολιτικής κλπ
4.  
  Την παρακολούθηση προφορικών και γραπτών ερωτήσεων προς:
 1. Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Τους Υπουργούς Εξωτερικών
 3. Την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.  
  Την ενημέρωση των ελλήνων Ευρωβουλευτών με την ενίσχυση του έργου τους, προφορικά ή γραπτά ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ή τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, σε εθνικά θέματα ή θέματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία συζητούνται στις επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
6.  
  Την παρακολούθηση των θεσμικών θεμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως σχέσεις με τα εθνικά Κοινοβούλια κλπ
7.  
  Την παρακολούθηση των εργασιών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 32 "Η Δ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας είναι αρμόδια για: α. Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των θεμάτων Διεθνών Οργανισμών και θεμάτων διεθνούς ασφάλειας και συνεργασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ [...]"
2.  
  Επίσης η Δ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για :
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους Διεθνείς Οργανισμούς και τη διεθνή πολιτική και αμυντική συνεργασία καθώς και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την εκτίμηση της θέσης και των διαμορφουμένων τάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών σε σχέση με τη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
Άρθρο 33 "Δ1 Διεύθυνση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Δ1 Διεύθυνσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών, ανήκουν:
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή, εκλογή και εκπροσώπηση της Ελλάδος στον ΟΗΕ και στους Διεθνείς Ειδικευμένους Οργανισμούς, τις διασκέψεις και τα συνέδρια και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους ως άνω Οργανισμούς και τη συνεργασία της Χώρας με αυτούς, γενικά
 2. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη δράση των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών για τις σημειούμενες εξελίξεις στα πλαίσιά τους καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα
 3. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς
 4. Ο συντονισμός, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και της θέσης της Ελλάδος για ζητήματα που αναφέρονται στις σχέσεις της με τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και στα πλαίσια της δραστηριότητος και της συνεργασίας τους με τα άλλα Κράτη - Μέλη
2.  
  Η Δ1 Διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών περιλαμβάνει τρία (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα Ο.Η.Ε. ΙΙ Τμήμα άλλων Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών, μη κυβερνητικών Οργανώσεων και λοιπών περιφερειακών Οργανισμών και Διασκέψεων. Ιll. Τμήμα θεμάτων ασφαλείας - Διεθνής Τρομοκρατία.
Άρθρο 34 "Δ2 Διεύθυνση Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η φύλαξη της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας για τους υψηλούς βαθμούς ασφαλείας
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στη συμμετοχή της Ελλάδος στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) καθώς και τα θέματα ελέγχου εξοπλισμών
 2. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στη δράση του ΝΑΤΟ και της ΔΕΕ, στις σημειούμενες στα πλαίσιά τους εξελίξεις καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών, όσον αφορά στις τυχόν επιπτώσεις τους στις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα
 3. Η μέριμνα για τη μελέτη, ανάλυση και χειρισμό πολιτικοστρατιωτικών θεμάτων και ειδικότερα στα πλαίσια της οικείας Μικτής Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθώς και η μέριμνα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής
 4. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ - CFΕ)
 5. Ο χειρισμός κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και εντάσσεται στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών για τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τα αμυντικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις άλλες Χώρες - Μέλη των εν λόγω συμφωνιών
 6. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά των διεργασιών για τη δημιουργία ευρωπαϊκής διάστασης ασφάλειας και άμυνας
 7. Η εισήγηση σε συνεργασία και με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, για την ακολουθητέα πολιτική στο ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ, για τις θέσεις της Ελλάδας σε θέματα αφοπλισμού και διεθνούς ασφάλειας και για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ, καθώς και για τη συνεργασία με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους
 8. Η παρακολούθηση της δραστηριότητος διεθνών και ελληνικών οργανώσεων που αποβλέπουν στην ευρύτερη διάδοση και προώθηση των σκοπών της Ατλαντικής Συμμαχίας και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και η ενημέρωση όσων μετέχουν από ελληνικής πλευράς στις εργασίες των οργανώσεων αυτών
 9. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά στο ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ
2.  
  Η Δ2 Διεύθυνση ΝΑΤΟ και ΔΕΕ περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοπολιτικά θέματα, υποδομή, ασκήσεις, συνεργασία με ΓΕΕΘΑ κ.λ.π. Καθώς και παρακολούθηση αντιστοίχων οργάνων ΝΑΤΟ. ΙΙ Τμήμα Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Προετοιμασία συναντήσεων Κορυφής Υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης. ΕURΟGRΟUΡ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Διάσταση. ΙΙΙ Τμήμα Ελέγχου Εξοπλισμών: Θέματα Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ - CFΕ). Διαπραγματεύσεις για την Μείωση των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, παρακολούθηση νατοϊκών ομάδων σε συνεργασία με ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 35 "Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και Συμβουλίου της Ευρώπης Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Δ3 Διεύθυνσης ΟΑΣΕ και Συμβουλίου Ευρώπης, ανήκει ο χειρισμός αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες των θεμάτων που αφορούν την Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)και το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣΕ). Η Δ3 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα.
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα ΟΑΣΕ: Θέματα Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπης (ΟΑΣΕ), Τομέας Ασφάλεια και Συνεργασία, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και συντονισμός με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ειδικές πτυχές ΟΑΣΕ. ΙΙ Τμήμα Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 36
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Δ4 Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών ανήκουν:
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με την συμμετοχή, και εκπροσώπηση της Ελλάδος στους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Διασκέψεις, τις μη κυβερνητικές Οργανώσεις και τα συνέδρια και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους Διεθνείς Οργανισμούς και τη συνεργασία της Χώρας, με τους Οργανισμούς αυτούς, καθόσον αφορά σε ζητήματα αναγόμενα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
 2. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη δράση των Διεθνών Οργανισμών για τις σημειούμενες εξελίξεις στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων, προσφύγων και μεταναστών καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα
 3. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων, προσφύγων και μεταναστών
 4. Ο προσδιορισμός και συντονισμός, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής στους Διεθνείς Οργανισμούς και της θέσης της Ελλάδος για ζητήματα που αναφέρονται στις δραστηριότητες των Διεθνών Οργανισμών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και στα πλαίσια της δραστηριότητος και της συνεργασίας των διεθνών Οργανισμών στα θέματα αυτά με τα άλλα Κράτη - Μέλη
 5. Την παρακολούθηση και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την πορεία και αντιμετώπιση των ατομικών προσφυγών
2.  
  Η Δ4 Διεύθυνση περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συναφών μη κυβερνητικών οργανώσεων ΙΙ. Τμήμα Μειονοτήτων ΙΙΙ. Τμήμα Προσφύγων και Μεταναστών ΙV. Τμήμα Ατομικών Προσφυγών.
Άρθρο 37 "Δ5 Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Δ5 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος ανήκει η παρακολούθηση και ενημέρωση των εξελίξεων της διεθνούς προστασίας περιβάλλοντος και ο χειρισμός αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς των θεμάτων που αφορούν σε διεθνείς διασκέψεις και διεθνείς Συμφωνίες, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
2.  
  Η Δ5 περιλαμβάνει δύο Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων και Οργανισμών ΙΙ. Τμήμα Διεθνούς Δράσης μη κυβερνητικών Οργανώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 38
1.  
  Η Ε Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
 1. Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των πολιτιστικών, θρησκευτικών και προξενικών υποθέσεων των Διευθύνσεων της αρμοδιότητάς της
 2. Σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για:
 3. Την από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών μελέτη εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για:
 4. - Την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων της χώρας στους τομείς πολιτισμού και μορφωτικών ανταλλαγών. - Την εξασφάλιση της πολιτιστικής προβολής της Χώρας.
2.  
  Επίσης η Ε Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για :
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων, που έχουν σχέση με τις ξένες Χώρες με σκοπό την εκτίμηση της θέσης της κάθε Χώρας στη διεθνή κοινότητα και της σημασίας που έχει για την Ελλάδα για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Τη μελέτη της γενικής κατάστασης στα θέματα της αρμοδιότητάς της και την παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα αυτά στις ξένες Χώρες, των τάσεων και προτιμήσεων, των ενδεχομένων επιπτώσεων από τα ανωτέρω θέματα στην Ελλάδα και γενικότερα στην ελληνική πολιτική
 3. Την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της Χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα
 4. Την παρακολούθηση της δραστηριότητας και τη συνεργασία με Πολιτιστικά και Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιτροπές
Άρθρο 39 "Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για τη γενική πολιτιστική προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό και την προβολή του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο διεθνές πεδίο
2.  
  Η αρμοδιότητα της Ε1 Διεύθυνσης της προηγουμένης παραγράφου αναλύεται στις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες :
 1. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Συμφωνιών και συμφωνιών πολιτιστικής συνεργασίας με τα ξένα Κράτη
 2. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Προγραμμάτων με τα ξένα Κράτη
 3. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Μορφωτικών Προγραμμάτων και πολιτιστικής συνεργασίας καθώς και την πραγματοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών εκτός Προγραμμάτων καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών
 4. Τις υποτροφίες
 5. Τις σχέσεις της Ελλάδος με την ΟΥΝΕΣΚΟ
 6. Την παρακολούθηση σχέσεων της Ελλάδος με τις άλλες Χώρες στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας
3.  
  Η Ε1 Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
5.  
  Ι Τμήμα : Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν: α. Η μελέτη, επεξεργασία, διαπραγμάτευση, υπογραφή και εφαρμογή Μορφωτικών Συμφωνιών και Μορφωτικών Προγραμμάτων.
 1. Η χάραξη της τηρητέας πολιτικής όσον αφορά στη σύναψη πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς
6.  
  ΙΙ Τμήμα: Διμερούς και διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν : α. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμμάτων πολιτιστικής συνεργασίας, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και η παρακολούθηση των μορφωτικών σχέσεων και δραστηριοτήτων της Ελλάδας με τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισμούς πλην ΟΥΝΕΣΚΟ. β. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας της εφαρμογής των ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στη σύμπραξη της Χώρας σε διεθνές επίπεδο για τη σύγκληση Διεθνών Συνεδρίων ή οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων στην Ελλάδα
 2. Η υποβοήθηση των εκτελεστικών φορέων της Διοίκησης, για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων και σκοπών που καθορίζονται από τις συναφθείσες Μορφωτικές Συμφωνίες και Προγράμματα
 3. Η σύνταξη των προγραμμάτων υποτροφιών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς και στους αποδήμους καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 4. Η χορήγηση υποτροφιών σε ομογενείς του εξωτερικού και αλλοδαπούς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους
 5. Η συνεργασία με τις ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς για την επιλογή Ελλήνων σπουδαστών και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους οποίους χορηγούνται υποτροφίες από τις Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς τους
7.  
  ΙΙΙ. Τμήμα ΟΥΝΕΣΚΟ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς των σχέσεων της Ελλάδας με την ΟΥΝΕΣΚΟ καθώς και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού αυτού.
8.  
  ΙV Τμήμα : Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ενίσχυση και πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και γενικά κάθε φύσης ανταλλαγών και εκδηλώσεων, εκτός Μορφωτικών Προγραμμάτων, για την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας
 2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ελληνικών Πνευματικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού και των Ελληνικών Εδρών, περιλαμβανομένων και των εδρών Ελληνικών Σπουδών
 3. Η παρακολούθηση και ενίσχυση των σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού
 4. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας των δραστηριοτήτων άλλων χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 40 "Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Θρησκευτικές Αρχές, για την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση όλων των θεμάτων και υποθέσεων που αναφέρονται στις εκτός της Χώρας Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα, τον Απόδημο Κλήρο και τη Διοίκηση του Αγίου Όρους. Η Ε2 Διεύθυνση Εκκλησιών περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Οικουμενικού Πατριαρχείου, λοιπών Πατριαρχείων, Ορθόδοξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών και Αγίου Όρους. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η τήρηση των σχέσεων και της επικοινωνίας της Ελλάδος με τον Οικουμενικό Θρόνο, τα λοιπά Πρεσβυγενή και άλλα Πατριαρχεία, τις ανά τον κόσμο Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες γενικά, καθώς και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανακύπτει από την επικοινωνία αυτή
 2. Η παρακολούθηση των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών
 3. Η παρακολούθηση των σχέσεων της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες και Θρησκευτικές Οργανώσεις γενικά
 4. Η παρακολούθηση των ζητημάτων και υποθέσεων που αναφέρονται ιδιαίτερα στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις υπαγόμενες σ αυτό Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης καθώς και τις Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Ιερές Μονές και Ιδρύματα στην Ελλάδα
 5. Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή του Όρους Σινά, για την επίλυση των υποθέσεών τους
 6. Η συνεργασία με την Διοίκηση του Αγίου Όρους σε θέματα αναγόμενα στην αρμοδιότητά της στα πλαίσια της άσκησής της κατά το άρθρο 105 του Συντάγματος κρατικής εποπτείας
5.  
  ΙΙ Τμήμα Εκκλησιαστικών Ζητημάτων Αποδήμων, Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών και Εκκλησιαστικών Κέντρων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η προστασία των εκκλησιαστικών ζητημάτων των Ελλήνων στο εξωτερικό και η λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για την ανάπτυξη μεταξύ των Αποδήμων των δεσμών της Ορθοδοξίας, ως εθνικού και πνευματικού παράγοντος
 2. Η παροχή βοηθείας στους Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς για τη σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας στις Πανεπιστημιακές ή Εκκλησιαστικές Σχολές και κάθε αρωγή για την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος μεταξύ των Αποδήμων
 3. Η διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας του απόδημου Κλήρου καθώς και των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών, των εκκλησιαστικών Κέντρων και Σχολών, Ιδρυμάτων και Σωματείων που βρίσκονται στο εξωτερικό
 4. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εκκλησίας και των Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών στο εξωτερικό και μεταξύ των τελευταίων και των Ανωτάτων Θεολογικών Σχολών στην Ελλάδα
6.  
  ΙΙ Τμήμα : Χριστιανικών Δογμάτων και λοιπών Θρησκειών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν :.
 1. Η παρακολούθηση υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετεροδόξων Εκκλησιών, Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα
 2. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στην άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ιδρυμάτων και σωματείων των ξένων θρησκειών και λοιπών χριστιανικών δογμάτων στην Ελλάδα
 3. Η παρακολούθηση υποθέσεων οι οποίες αφορούν στα θέματα των ετεροδόξων Εκκλησιών, αλλοδαπών Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα
Άρθρο 41 "Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
 1. Η Ε3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες στο εξωτερικό διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους
 2. Ειδικότερα η Ε3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, για τα θέματα δημόσιας τάξης, ναρκωτικών, εφαρμογή των σχετικών διατάξεων οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 3. Η παρακολούθηση των ναυτιλιακών υποθέσεων
2.  
  Η Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Διοικητικών Υποθέσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται:.
 1. Θέματα που ανάγονται σε ρυθμίσεις νηολογίου
 2. Εξυπηρέτηση ναυτικών και έκδοση ναυτικού φυλλαδίου
 3. Επαναπατρισμό ναυτικών
 4. Ναυάγια ελληνικών πλοίων και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυαγών σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο
 5. Στην στρατολογία των ελλήνων του εξωτερικού και των αλλοδαπών Ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα
 6. Στην τακτοποίηση των υποθέσεων των Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι, θάνατοι, εγγραφές σε Δημοτολόγια, Προξενικά Μητρώα κλπ.).
 7. Στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων αντικειμένων στο εξωτερικό
 8. Στην παλιννόστηση Ελλήνων καθώς και στον επαναπατρισμό λιποτακτών, δραπετών, φαυλοβίων και ψυχικώς πασχόντων σε συνεργασία με τη ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης
 9. Στην απέλαση αλλοδαπών από την Ελλάδα και Ελλήνων από το εξωτερικό
 10. Στα θέματα των ξένων πολιτικών φυγάδων, των αιτημάτων ασύλου και της εφαρμογής των σχετικών Διεθνών Συνθηκών
 11. Στα θέματα ΠΣΕΑ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
 12. Τμήμα ΙΙ.
 13. Ναυτιλιακών Υποθέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
5.  
  ΙΙΙ Τμήμα : Δικαστικών Υποθέσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η ρύθμιση των ζητημάτων τα οποία αναφέρονται:.
 1. Στην κληρονομία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, στην κληρονομία των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα καθώς και στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων Ελλήνων υπηκόων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό
 2. Στη φορολογία Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων στην Ελλάδα
 3. Στην επίδοση στο εξωτερικό αστικών και ποινικών δικογράφων, καθώς και στην προώθηση μέσω της διπλωματικής οδού των διαβιβαζομένων αλλοδαπών δικογράφων
 4. Στις πάσης φύσης δικαστικές υποθέσεις του Κράτους στο εξωτερικό καθώς και εκείνων των ιδιωτών
 5. Στην έκδοση εγκληματιών, Ελλήνων από την αλλοδαπή και αλλοδαπών από την Ελλάδα
 6. Στην εφαρμογή των Συμβάσεων για έκδοση, αμοιβαία δικαστική αντίληψη και αρωγή
 7. Στη δίωξη αλλοδαπών για λαθρεμπόριο στην Ελλάδα
 8. Στην ετεροδικία των αλλοδαπών στην Ελλάδα
 9. Στην υιοθεσία και αναγνώριση εξωγάμων τέκνων
 10. Στα δικαστικά θέματα γενικά
 11. Στην αναζήτηση και ανεύρεση στην Ελλάδα ευρισκομένων ημεδαπών δικαιούχων κληρονομιών από το εξωτερικό
 12. Στην αναζήτηση και εντοπισμό των οφειλετών του Δημοσίου από φόρους κάθε φύσης κ.λπ. οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.
6.  
  Ιll Τμήμα: Προξενικών Σχέσεων και Συμφωνιών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ο χειρισμός και η ρύθμιση των θεμάτων τα οποία ανάγονται στην προπαρασκευή, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους, ερμηνεία και εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμβάσεων, συμφωνιών και γενικά διεθνών πράξεων της αρμοδιότητας της Ε3 Διεύθυνσης για:.
 1. Τις προξενικές συμβάσεις
 2. Τις συμφωνίες για τις θεωρήσεις διαβατηρίων και ναυτικών φυλλαδίων
 3. Τις συμφωνίες για τη διαμονή, εγκατάσταση, εργασία και διακίνηση Ελλήνων στο εξωτερικό και αλλοδαπών στην Ελλάδα
 4. Στην παρακολούθηση και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών σχετικών με το πολιτικό άσυλο, την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, ιδεών και πραγμάτων, τη δικαστική αρωγή και τα προξενικά θέματα γενικά
 5. Στην παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή της Προξενικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 6. Στην παρακολούθηση, μελέτη και χειρισμό θεμάτων Μεταναστεύσεων, Δημόσιας Τάξης, Ναρκωτικών, Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, Λαθρεμπορίας και Εγκληματικότητας γενικά
Άρθρο 42 "Ε4 Διεύθυνση Ολυμπιάδος και"
1.  
  Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων ΑρμοδιότητεςΣτην αρμοδιότητα της Ε4 Διεύθυνσης Ολυμπιάδος και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων ανήκουν ο χειρισμός, η ρύθμιση και παρακολούθηση των θεμάτων που ανάγονται στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις και εκδηλώσεις καθώς και η προετοιμασία για την σύναψη και εκτέλεση διεθνών συμφωνιών αθλητικών διοργανώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 43
1.  
  Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για
 1. Το γενικό συντονισμό του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της αρμοδιότητας των Ά, Β, Γ, Δ και Ε Γενικών Διευθύνσεων και των λοιπών Υπηρεσιών
 2. Το γενικό συντονισμό των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς της
2.  
  Ειδικότερα η ΣΤ Γενική Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για:
 1. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων, για τον έγκαιρο προσδιορισμό, κατά κατηγορίες, των αναγκών του Υπουργείου σε προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις για την πλήρη στελέχωση και εφοδιασμό των διαφόρων Υπηρεσιών του
 2. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού όπως π.χ. όσων ανάγονται στο διορισμό ή στην πρόσληψη, στη γενική υπηρεσιακή εξέλιξη, στην τοποθέτηση και στη μετακίνησή του, στην κλήση στο Κέντρο των Προϊσταμένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας, αποσπάσεις.
 3. Τη μελέτη σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και διατυπώσεις προτάσεων για την ίδρυση νέων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή την κατάργηση υφισταμένων
 4. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 5. Τη σύνταξη μελετών και υποβολή εισηγήσεων για την οργάνωση, λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του υπουργείου Εξωτερικών
3.  
  Είναι επίσης αρμόδια να προβαίνει στην:
 1. Παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των διπλωματικών αρχών για τα θέματα της αρμοδιότητάς της
 2. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της
 3. Μελέτη και σύνταξη σχεδίων για τα οικονομικά και τεχνικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών
 4. Τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
 5. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητάς της στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεών τους
Άρθρο 44
1.  
  Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση Διοικητικού περιλαμβάνει: α. Την Κρυπτογραφική Υπηρεσία.
 1. Την ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
 2. Την ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 3. Την ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου
 4. Την ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης
 5. Την ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
 6. Τη Μεταφραστική Υπηρεσία
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 45 "Κρυπτογραφική Υπηρεσία Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Κρυπτογραφικής υπηρεσίας ανήκουν:
 1. Η διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων, ανεξάρτητα από βαθμό ασφαλείας.
 2. Όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου.
 3. Η εξασφάλιση της λειτουργίας του Υπουργείου καθημερινώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και τις ημέρες αργίας
Άρθρο 46 "ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης περιλαμβάνει επτά (7) Τμήματα Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Μονίμου Προσωπικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στην πρόσληψη, στο διορισμό, μονιμοποίηση υπαλλήλων και γενικά στην υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάστασή τους
 2. Ο προγραμματισμός των τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού, η πραγματοποίηση τους και η κατανομή οργανικών θέσεων
 3. Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών απουσίας και η μέριμνα για την έγκριση των κάθε είδους αδειών απουσίας του μονίμου προσωπικού
 4. Η τήρηση της διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μόνιμο προσωπικό
 5. Θέματα υπερωριών
 6. Ο έλεγχος όλου του προσλαμβανομένου μονίμου προσωπικού κάθε κατηγορίας και κλάδου
 7. Η συγκρότηση και σύγκληση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
 8. Η εποπτεία σύνταξης των φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων δραστηριότητας, η τήρηση και συνεχής ενημέρωσή των ατομικών φακέλων, πινάκων, επετηρίδων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
 9. Η τήρηση διαδικασίας διαπίστευσης Πρέσβεων
 10. Η τήρηση διαδικασίας απαλλαγής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους
 11. Η υποβολή προτάσεων για την απονομή παρασήμων στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών
4.  
  ΙΙ Τμήμα μη Μόνιμου προσωπικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στην πρόσληψη και στο διορισμό υπαλλήλων με σύμβαση και μετακλητών, στην εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάσταση τους γενικά, καθώς και στις συμβάσεις ανάθεσης έργων με μίσθωση σε τρίτους
 2. Η μέριμνα για την έγκριση κάθε είδους αδειών απουσίας του μη μονίμου προσωπικού
 3. Η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μη μόνιμο προσωπικό
5.  
  Ιll Τμήμα Νομοθεσίας, και Διοικητικής Οργάνωσης. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η σύνταξη μελετών για θέματα που απασχολούν την ΣΤ1 Διεύθυνση
 2. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 3. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου
 4. Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις, σε σχέση με το αντικείμενο των νομικών προσώπων
 5. Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους βαθμούς ή ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης
 6. Εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 7. Ο νομοθετικός συντονισμός καθώς και η σύνταξη και προώθηση των απαιτουμένων νομοθετικών κειμένων
 8. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 9. Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ αντικείμενο, των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση να υποβάλουν οι συναλλασσόμενοι με το Υπουργείο Εξωτερικών πολίτες
 10. Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και απλοποίησή τους καθώς και η σχεδίαση των απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων για τις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες
 11. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών
 12. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατ αντικείμενο συγχρόνων τεχνικών μεθόδων (μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία κλπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 13. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
6.  
  ΙV. Τμήμα Δικαστικό Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η εν γένει αλληλογραφία με τις Δικαστικές Αρχές γενικά.
7.  
  V. Τμήμα Διαβατηρίων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η έκδοση και ανανέωση των ελληνικών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, τήρηση μητρώου των ανωτέρω διαβατηρίων τα οποία εκδόθηκαν και η σχετική με τα ανωτέρω θέματα αλληλογραφία.
8.  
  VΙ. Τμήμα: Αμίσθων Προξενείων και Βεβαιώσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν :.
 1. Η εισήγηση για την ίδρυση και κατάργηση Αμίσθων Προξενείων
 2. Η μέριμνα για κάθε θέμα το οποίο ανάγεται στην κατανομή των χώρων και των κινητών αντικειμένων τα οποία διατίθενται για τον εξοπλισμό τους
 3. Η ασφάλεια κτιρίων, υλικού και εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
 4. Η έγκαιρη προετοιμασία των αιθουσών συσκέψεων και συνεδριάσεων και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους
 5. Η παροχή προς χρήση του Αμφιθεάτρου και των αιθουσών συσκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 47 "ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αρμοδιότητες - Διάρθρωση Η ΣΤ2 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών, για την υποστήριξη συστημάτων, για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του εξοπ [...]"
3.  
  Η ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: 5.Ι Τμήμα : Ανάπτυξης και Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών που έχουν σχέση με τις πολιτικές αρμοδιότητες του Υπουργείου, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσία, όσο και των Αρχών εξωτερικού
 2. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών των Υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου
 4. Η πλήρης αξιοποίηση της λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Sοftware - Ηardware) του Υπουργείου
 5. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα μηχανογράφησης (λογισμικό και χρήση συστημάτων)
 6. Η ανάπτυξη του λογισμικού υλικού για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής
 7. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο Υπουργείο
6.  
  ΙΙ Τμήμα : Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν: Η καλή λειτουργία, η πλήρης εκμετάλλευση, η συντήρηση και η ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Υπουργείου καθώς και η εισαγωγή, ο έλεγχος και η ενημέρωση των μηχανογραφικών στοιχείων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.
7.  
  ΙΙΙ. Τμήμα Διαβιβάσεων και Τηλεπικοινωνιών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η διεξαγωγή των επικοινωνιών γενικά της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις αρχές του εξωτερικού, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΔΕΕ καθώς και με τις περιφερειακές Υπηρεσίες
 2. Η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων καθώς και των μηχανημάτων κρυπτογράφησης του Υπουργείου
 3. Η μελέτη και εφαρμογή νέων κρυπτοσυστημάτων στις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών
 4. Η μελέτη και εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στις επικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών
 5. Η μελέτη και η ανάπτυξη εφαρμογών για τις διαβιβάσεις και τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 48 "Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου είναι αρμόδια για: α. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας εκτός των τηλεγραφημάτων. β. Την εισήγηση αρμοδίως για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση τη [...]"
2.  
  Η ΣΤ3 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας. ΙΙ. Τμήμα Διπλωματικού Ταχυδρομείου.
Άρθρο 49 "ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης είναι αρμόδια για να:
 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
 2. Εισηγείται αρμοδίως την έγκριση σε βάρος του ετήσιου προϋπολογισμού των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία οι υπόλογοι και δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το νόμο, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητάς τους και την αναγνώριση τους τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών
 3. Εγκρίνει τις δαπάνες μετακίνησης και παρακολουθεί τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής
2.  
  Η ΣΤ4 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: 4.1 Τμήμα : Προϋπολογισμού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν όλα τα θέματα που αναφέρονται στη σύνταξη και εφαρμογή του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα στην αρμοδιότητά του υπάγονται:.
 1. Η σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση και επιμέλεια της εκτέλεσης του
 2. Οι μεταβολές, όσον αφορά στην κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού, κατά την πορεία εκτέλεσής του και η αναγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων
 3. Η σύσταση ή κατάργηση καθώς και η παρακολούθηση των παγίων προκαταβολών των Διπλωματικών Αρχών
 4. Η συμπλήρωση και διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο των ετησίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλουν οι Προξενικές Αρχές για τις δαπάνες που αναλήφθηκαν από τις εισπράξεις τους
 5. Η συγκέντρωση, μελέτη και εκμετάλλευση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών
5.  
  ΙΙ Τμήμα Αποδοχών Προσωπικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μισθοδοσία και άλλες συναφείς παροχές στο προσωπικό της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας
 2. Η παρακολούθηση των μεταβολών κάθε φύσης του προσωπικού της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στις αντίστοιχες μισθολογικές μεταβολές
 3. Οι δοσοληψίες με τα Ασφαλιστικά και Επικουρικά Ταμεία, καταλογισμοί και απαιτήσεις του Δημοσίου
 4. Κάθε φύσης βεβαιώσεις αποδοχών και άλλων παροχών
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα : Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις, δηλαδή :
 2. 1) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι μετακινούνται για λόγους υπηρεσίας στο εσωτερικό.
 3. 2) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση διπλωματικών ταχυδρόμων γενικά, καθώς και έξοδα διακίνησης διπλωματικών φακέλλων. 3)Οδοιπορικά και μεταφορικά έξοδα υπαλλήλων οι οποίοι αποσπώνται ή μετατίθενται γενικά, καθώς και έξοδα εγκατάστασής τους.
 4. 4) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση ειδικών αποστολών από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στο εσωτερικό.
 5. 5) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι μετακινούνται για λόγους υπηρεσίας, εντός και εκτός της Επικρατείας, όπου τούτο υπηρετεί ή που καλείται στο εσωτερικό.
7.  
  ΙV. Τμήμα: Παγίας Προκαταβολής . Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκουν : α) Η διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
 1. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών πληρωμών και η φροντίδα για την έκδοση ενταλμάτων και τακτοποίηση των πληρωμών
Άρθρο 50 "ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αρμοδιότητες -Διάρθρωση"
1.  
  Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών είναι αρμόδια όπως:
 1. Εισηγείται, αρμοδίως, την έγκριση, σε βάρος του ετησίου προϋπολογισμού, των δαπανών αρμοδιότητάς της του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία οι υπόλογοι και οι δικαιούχοι υποβάλλουν σύμφωνα με το νόμο, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητάς τους και την αναγνώρισή τους τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών
 2. Μεριμνά για την προμήθεια και διαχείριση των αναγκαίων μηχανημάτων, υλικών και άλλων εφοδίων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
 3. Μεριμνά για τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο για την απόκτηση ιδιοκτήτων κτιρίων των διπλωματικών αρχών και κατοικιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
2.  
  Η ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα:
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα : Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η προμήθεια αναλώσιμου και παγίου υλικού για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Η επίβλεψη και διαχείριση του υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 3. ΙΙ Τμήμα :
 4. Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας.
 5. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν :.
 6. Οι άλλες κάθε φύσης δαπάνες λειτουργίας των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
 7. ΙΙΙ Τμήμα:
 8. Δαπανών Εθνικών Αναγκών και Διεθνών Υποχρεώσεων, Απορρήτων και Ειδικών Αναγκών.
 9. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
Άρθρο 51 "Μεταφραστική Υπηρεσία Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ανήκουν :
 1. Η επίσημη μετάφραση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων από την Ελληνική στις ξένες γλώσσες και αντιστρόφως ως και η επικύρωση αυτών
 2. Η επικύρωση των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις Ελληνικές και τις ξένες διπλωματικές αρχές καθώς και η επικύρωση των εγγράφων των Ελληνικών Αρχών στην αλλοδαπή
 3. Η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Μεταφραστικού Γραφείου καθώς και η παροχή κάθε φύσης μεταφραστικών υπηρεσιών
2.  
  Η Μεταφραστική Υπηρεσία περιλαμβάνει πέντε (5) Τμήματα: Ι. Τμήμα Αλληλογραφίας Πολιτών ΙΙ. Τμήμα Επικυρώσεων ΙΙΙ. Τμήμα Χαρτοσήμου ΙV. Τμήμα Λογιστηρίου V. Τμήμα Δημοσίων Υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπηρεσίες Υπαγόμενες στον Υπουργό
Άρθρο 52 "Γενική Επιθεώρηση Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Γενική Επιθεώρηση αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μονίμων Αντιπροσωπειών καθώς και των Εμμίσθων και Αμίσθων Προξενικών Αρχών. Ειδικότερα, είναι αρμόδια για την άπαξ του έτους τακτική επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων, του εξωτερικού, καθώς και για τις έκτακτες επιθεωρήσεις, τη διενέργεια των οποίων μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών να παραγγείλει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, ή το Συμβούλιο Επιθεώρησης να αποφασίσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Οργανισμού.
2.  
  Η Γενική Επιθεώρηση έχει αρμοδιότητα κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού να διενεργεί τους εξής ελέγχους: - ορθής εκτέλεσης καθηκόντων - λογιστικό - οικονομικό - διοικητικό - λειτουργικό - απόδοσης των υπαλλήλων της αρχής
3.  
  Η Γενική Επιθεώρηση είναι επίσης αρμόδια για:
 1. Την αξιολόγηση της εν γένει λειτουργίας της αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας
 2. Την επισήμανση δια του Συμβουλίου Επιθεώρησης στον Υπουργό Εξωτερικών τυχόν δυσλειτουργιών και προβλημάτων και για την εισήγηση λύσεων για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωση της ως άνω αρχής
 3. Την κατάρτιση προγράμματος των ετησίων επιθεωρήσεων των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατά γεωγραφικές ενότητες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του Οργανισμού
4.  
  Η Υπηρεσία Επιθεώρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα. Ι. Τμήμα Διπλωματικών Αρχών. ΙΙ. Τμήμα Εμμίσθων Προξενικών Αρχών. ΙΙΙ. Τμήμα Αμίσθων Προξενικών Αρχών. ΙV. Τμήμα Διοικητικού και Λειτουργικού Ελέγχου.
5.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Υπηρεσίας Επιθεώρησης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα Διπλωματικών Αρχών: Ετήσιος προγραμματισμός Επιθεωρήσεων Διπλωματικών Αρχών κατά γεωγραφικές ενότητες και προϋπολογισμός Δαπανών. ΙΙ Τμήμα Εμμίσθων Προξενικών Αρχών:.
 1. Ετήσιος προγραμματισμός Επιθεωρήσεων Αμίσθων Προξενικών Αρχών, κατά γεωγραφικές ενότητες, και προϋπολογισμός Δαπανών
 2. Κατανομή ποσοστών Ναυτιλιακών Προξενικών τελών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 952/71.
 3. Ειδικότερα, παρακολούθηση των Προξενικών Εισπράξεων των Αμίσθων Προξενικών Αρχών, διαβίβαση των λογαριασμών διαχείρισης, μετά από έλεγχο της πληρότητάς τους, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρακολούθηση της έγκαιρης αποστολής των σχετικών εμβασμάτων στο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών.
 4. ΙV Τμήμα Διοικητικού και Λειτουργικού Ελέγχου:
 5. Εποπτεύει τις διατασσόμενες ένορκες διοικητικές εξετάσεις και ανακρίσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν. 2594/98.
6.  
  Κάθε ένα από τα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV Τμήματα, εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές του :
 1. Προπαρασκευάζει τις εγκεκριμένες τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Υπηρεσίες άλλων αρμοδίων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών, συγκεντρώνει τους σχετικούς φακέλους και συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα, τα οποία μαζί με τους φακέλους τίθενται υπόψη του Επιθεωρητού, ο οποίος πρόκειται να ενεργήσει την Επιθεώρηση
 2. Απευθύνει τις εκθέσεις που συντάσσει ο εκάστοτε Επιθεωρητής μετά το τέλος κάθε Επιθεώρησης στον Υπουργό Εξωτερικών.
 3. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η οποία αξιολογεί την εν γένει λειτουργία της αρχής Εξωτερικού, το Συμβούλιο Επιθεώρησης επισημαίνει στον Υπουργό Εξωτερικών τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωση της ως άνω αρχής.
7.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται από Συμβούλιο Επιθεώρησης το οποίο απαρτίζεται από δεκατέσσερις Επιθεωρητές όπως ορίζεται στο εδ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Οργανισμού.
Άρθρο 53 "Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού έχει ως αποκλειστικό έργο α. Την εκπόνηση αναλυτικών σχεδίων περί μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη διατύπωση εισηγήσεων περί εναλλακτικών μεθόδων στήριξης και εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής. β. Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων. γ. Την επεξεργασία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων. δ. Την παρακολούθηση και στήριξη εργασιών της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και των διαφόρων συμβουλευτικών οργάνων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν συσταθεί με νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και κάθε άλλου συμβουλευτικού ή γνωμοδοτικού οργάνου που ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Άρθρο 54 "Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων"
1.  
  Η Μόνιμη Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως έργο τη διαμόρφωση των διαδικασιών και την περιοδική διεξαγωγή ασκήσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών κρίσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις αναλύσεις του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακολουθεί επίσης την εκτέλεση των κυβερνητικών αποφάσεων, ενημερώνοντας, σχετικώς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τίθεται στη διάθεση του ΚΥΣΕΑ.
Άρθρο 55 "Διπλωματική Ακαδημία Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας είναι: α. Η αρχική εκπαίδευση των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας, η ενημέρωση τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και η συμπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τη Χώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό.
 1. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Η οργάνωση και η διενέργεια δοκιμασίας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 2594/1998, για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β.
 3. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα εξωτερικής πολιτικής
2.  
  Στη Διπλωματική Ακαδημία λειτουργούν τρία Τμήματα: Ι. Τμήμα αρχικής εκπαίδευσης διπλωματικών υπαλλήλων ΙΙ. Τμήμα επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων ΙΙΙ. Τμήμα επιμόρφωσης υπαλλήλων λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.
3.  
  Στα πλαίσια λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εννεαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και αρμοδιότητες όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Οργανισμού
Άρθρο 56 "Ειδική Νομική Υπηρεσία Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ειδική Νομική Υπηρεσία αποτελεί τη νομική στήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και είναι αρμόδια για:
 1. Την παροχή γνωμοδοτήσεων β. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών ζητημάτων γ. Τη διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων.
2.  
  Η Ειδική Νομική Υπηρεσία περιλαμβάνει τρία Τμήματα Ι. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ΙΙ. Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου ΙΙΙ. Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων.
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας κατανέμεται ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: Τη μελέτη και γνωμοδότηση για θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου που παραπέμπονται σ αυτό, καθώς και για τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ειδικότερα.
 1. Γνωμοδοτεί για:
 2. (1)Κάθε υπόθεση η οποία παραπέμπεται στην Υπηρεσία από τον Υπουργό, τους Αναπληρωτές Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και αναφέρεται σε ζητήματα δημοσίου διεθνούς δικαίου. (2) θέματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των κάθε φύσης Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων που συνάπτονται από την Ελλάδα.
 3. Η γνωμοδότηση για θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
 4. Η διαχείριση από νομική άποψη των διακρατικών διαφορών στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Ελλάδα, εφόσον υποβάλλονται σε διεθνή διαδικασία συνδιαλλαγής, διαιτησίας ή δικαστικού διακανονισμού
 5. Επίσης στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 6. Η έκδοση ετήσιας συλλογής κυρωμένων ή εγκρινομένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και συμφωνιών από την Ελλάδα
 7. Η μέριμνα και διεκπεραίωση των ζητημάτων τα οποία είναι σχετικά με το Διεθνές Δικαστήριο του Ο.Η.Ε., το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο, τη Συνδιάσκεψη της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και κάθε άλλου διεθνούς διακρατικού οργάνου δικαστικής φύσης καθώς και οργάνου διεθνούς διαιτησίας.
 8. ΙΙΙ Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων.
 9. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν :.
 10. Η μέριμνα για την νομική υπεράσπιση του Ελληνικού Κράτους, στις περιπτώσεις ατομικών προσφυγών εναντίον του ενώπιον όλων των αρμόδιων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.
 11. ΙΙ.
 12. Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
Άρθρο 57
1.