ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/231

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1998/231

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L. 209/24.7.92 σελ. 25), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 94/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Γ και Δ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L. 217/23.8.94 σελ. 8) και με την οδηγία 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. L. 184/3.8.1995 σελ.21). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Ορισμοί Κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος ως: 1.Δίπλωμα νοείται οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και από το οποίο προκύπτει, ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να ασκήσει επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Ο κάτοχός του παρακολούθησε με επιτυχία: i) είτε κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, εκτός από τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ (Ε.Ε. L 19/24.1.89 σελ. 16), διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στον οποίο αποτελεί, κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται επιπλέον του κύκλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ii) είτε έναν από τους κύκλους εκπαίδευσης του παραρτήματος Γ του παρόντος Διατάγματος και 2)η εκπαίδευση που πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις ενός κράτους μέλους, ή ο κάτοχος του διπλώματος έχει τριετή επαγγελματική πείρα, που βεβαιώνεται από το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει έναν τίτλο εκπαίδευσης τρίτης χώρας. Εξομοιώνεται προς το ανωτέρω δίπλωμα, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος, αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ως ισοτίμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια δικαιώματα για την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 2.Πιστοποιητικό νοείται οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και από το οποίο προκύπτει, ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να ασκήσει επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)ο κάτοχός του, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε: i) είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκτός από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε επιχείρηση και τον οποίο, ενδεχομένως, συμπλήρωσε με την πρακτική άσκηση ή την άσκηση του επαγγέλματος, που απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου, ii) είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο άσκησης του επαγγέλματος, που απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 2)ο κάτοχός του, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε ενδεχομένως: i) είτε ένα κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται παραπάνω στην περίπτωση α (i), ii) είτε την πρακτική άσκηση ή την περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος, που απαιτείται επιπλέον αυτού του κύκλου δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και 3)η εκπαίδευση που πιστοποιείται από τον εν λόγω τίτλο έχει πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις ενός κράτους μέλους ή εφόσον ο κάτοχός του έχει διετή επαγγελματική πείρα που βεβαιούται από το κράτος μέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει έναν τίτλο εκπαίδευσης τρίτης χώρας. Εξομοιώνεται προς το ανωτέρω πιστοποιητικό, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος και αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ως ισοτίμου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα ίδια δικαιώματα για την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 3.Βεβαίωση επάρκειας νοείται ο τίτλος: 1)που χορηγείται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, πιστοποιεί εκπαίδευση η οποία δεν αποτελεί μέρος ενός συνόλου που συνιστά δίπλωμα κατά την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος και από τον οποίο προκύπτει, ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση επαγγέλματος ή 2)που χορηγείται από αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις κράτους μέλους, έπειτα από εκτίμηση των ατομικών προσόντων, των ικανοτήτων ή των γνώσεων του αιτούντος, που θεωρούνται απαραίτητες για την άσκηση επαγγέλματος, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη προηγούμενης εκπαίδευσης. 4.Κράτος μέλος υποδοχής νοείται το κράτος μέλος στο οποίο ο υπήκοος κράτους μέλους ζητεί να ασκήσει ένα επάγγελμα, το οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ενώ δεν έχει αποκτήσει στο εν λόγω κράτος μέλος τον ή τους τίτλους εκπαίδευσης ή τη βεβαίωση επάρκειας που επικαλείται ή δεν άρχισε την άσκηση του περί ου ο λόγος επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος μέλος. 5.Νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα νοείται η δραστηριότητα ή το σύνολο νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν το επάγγελμα αυτό σε ένα κράτος μέλος. 6.Νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα νοείται η επαγγελματική δραστηριότητα για την πρόσβαση στην οποία ή για την άσκησή της ή έναν από τους τρόπους ασκήσεώς της σε ένα κράτος μέλος απαιτείται, αμέσως ή εμμέσως, βάσει διατάξεων, η κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας. Τρόπους ασκήσεως μιας νομοθετικά κατοχυρωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας συνιστούν ιδίως: i) η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελματικό τίτλο, εφόσον η χρήση αυτού του τίτλου επιτρέπεται μόνον στους κατόχους τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας, που καθορίζεται από τις διατάξεις του κράτους μέλους, ii) η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στον τομέα της υγείας, εφόσον για την επ’ αμοιβή άσκηση αυτής της δραστηριότητας ή/ και την επιστροφή των ιατρικών δαπανών, απαιτείται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ή βεβαίωσης επάρκειας. Εξομοιώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η επαγγελματική δραστηριότητα των μελών επαγγελματικής ένωσης ή οργάνωσης, στόχος των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η προαγωγή και η διατήρηση της υψηλής στάθμης του επαγγέλματος και οι οποίες, για την επίτευξη αυτού του στόχου τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και: i) χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, ii) υποβάλλουν τα μέλη τους σε επαγγελματικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και ii) παρέχουν σ’ αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση επαγγελματικού τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης. 7.Νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση νοείται η εκπαίδευση η οποία: 1)προετοιμάζει για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και 2)συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος, των οποίων η διάρθρωση και το επίπεδο ρυθμίζονται από τις διατάξεις κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής. 8.Επαγγελματική πείρα νοείται η πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος σ’ ένα κράτος μέλος. 9.Πρακτική άσκηση προσαρμογής νοείται η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και συνοδεύεται, ενδεχομένως, από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Ο ασκούμενος όσον αφορά τις υποχρεώσεις, τα κοινωνικά δικαιώματα και πλεονεκτήματα, τις αποζημιώσεις και αμοιβές, υπάγεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υπό τους ίδιους όρους στους οποίους υπάγονται και οι ημεδαποί. 10.Δοκιμασία επάρκειας νοείται ο έλεγχος που αφορά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητά του να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Όσον αφορά τη δοκιμασία επάρκειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους ημεδαπούς. Για τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας, οι αρμόδιες αρχές, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτείται στην Ελλάδα με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον (τους) τίτλο(ους) εκπαίδευσης που επικαλείται ο αιτών. Στους τομείς αυτούς είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές ικανότητες, απαιτούμενες για την άσκηση του επαγγέλματος. Για τη δοκιμασία επιλέγονται από τους ανωτέρω τομείς εκείνοι, οι οποίοι αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Πεδίο εφαρμογής 1.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος εξαιρούνται τα επαγγέλματα, τα οποία διέπονται από διατάξεις που τίθενται βάσει ειδικών οδηγιών, οι οποίες καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι επαγγελματικές δραστηριότητες που διέπονται από τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β εφαρμόζονται και για την έναντι μισθού άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορούν. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, ως κράτη μέλη νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν στην Ελλάδα απαιτείται η κατοχή διπλώματος κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος ή κατά την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1.Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, όταν η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Διατάγματος ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος δε μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την εξάσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων, εφόσον: 1)ο αιτών κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Διατάγματος ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, και το οποίο απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφός του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος ή 2)ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα, ούτε κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 5 και του άρθρου 2 παραγρ. 6 εδάφιο πρώτο του παρόντος Διατάγματος, ούτε κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 1 στοιχείο δ) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και οι οποίοι, προετοίμασαν τον αιτούντα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος και : i. είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, παρακολούθησε με επιτυχία κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορετικό από τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης, για την πρόσβαση στον οποίο, κατά κανόνα, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ενδεχομένως, την επαγγελματική εκπαίδευση που είναι ενσωματωμένη σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ii. είτε πιστοποιούν μία νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Δ. Σε περίπτωση που ο αιτών κατέχει τίτλο ή τίτλους που πιστοποιούν εκπαίδευση νομοθετικά κατοχυρωμένη, δεν απαιτείται διετής επαγγελματική πείρα. 2.Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της προηγουμένης παραγράφου, οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση, που έχει αποκτηθεί στο έδαφός του και αναγνωρίζεται από αυτό ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, όταν η πρόσβαση σε επάγγελμα που κατοχυρώνεται νομοθετικά ή η άσκησή του εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ, ένας από τους όρους χορήγησης του οποίου είναι η επιτυχής περάτωση κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών. Άρθρο 5 (Άρθρο 4 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1.Η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος, δύναται να απαιτεί επί πλέον από τον αιτούντα: 1)να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την οποία επικαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 στοιχείο α) ή β) του παρόντος Διατάγματος, είναι κατά ένα τουλάχιστον έτος κατώτερη από τη διάρκεια που απαιτείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση κατά την οποία η ελλείπουσα περίοδος εκπαίδευσης αφορά τον κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ή/ και επαγγελματική πρακτική άσκηση πραγματοποιούμενη υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου επαγγελματία και πιστοποιούμενη με εξετάσεις, η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελλείπουσας περιόδου εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η ελλείπουσα περίοδος εκπαίδευσης αφορά περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος που διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου επαγγελματία, η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας δε μπορεί, να υπερβαίνει την ελλείπουσα περίοδο εκπαίδευσης. Όσον αφορά τα διπλώματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος Διατάγματος, η διάρκεια της εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη υπολογίζεται σε συνάρτηση με την εκπαίδευση, η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 στοιχεία α και β του παρόντος Διατάγματος. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παραγρ. 1 στοιχείο β) του παρόντος Διατάγματος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας δε μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Εντούτοις, δε μπορεί να απαιτηθεί επαγγελματική πείρα από αιτούντα, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος που πιστοποιεί κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 στοιχείο α (ii) περίπτωση του παρόντος Διατάγματος, ή διπλώματος ή τίτλου εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, και ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο απαιτείται η κατοχή διπλώματος που πιστοποιεί έναν από τους κύκλους σπουδών που αναφέρεται στο παράρτημα Γ. 2)να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας: i) όταν η εκπαίδευση, την οποία έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος Διατάγματος, αφορά τομείς θεωρητικών ή/ και πρακτικών γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα που απαιτείται στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Διάταγμα ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή ii) όταν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παραγρ. 1 στοιχείο α) του παρόντος Διατάγματος το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υφίστανται στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης του αιτούντος και η διαφορά αυτή έγκειται στην ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και που αφορά τομείς γνώσεων θεωρητικών ή/ και πρακτικών, ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από το δίπλωμα που προσκομίζει ο αιτών, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Διάταγμα ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή iii) όταν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παραγρ. 1 στοιχείο β) του παρόντος Διατάγματος, το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, που δεν υφίστανται στο μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, που ασκεί ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και η διαφορά έγκειται στην ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και που αφορά τομείς θεωρητικών ή/ και πρακτικών γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικών από εκείνες που καλύπτονται από τον ή τους τίτλους σπουδών, τους οποίους προσκομίζει ο αιτών. Οι διατάξεις των στοιχείων α) και β) της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σωρευτικά. 2.Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Διατάγματος. 3.Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους το δικαίωμα της επιλογής δεν παρέχεται στον αιτούντα: 1)στην περίπτωση επαγγέλματος η άσκηση του οποίου απαιτεί επακριβή γνώση του εθνικού δικαίου και ως προς το οποίο η παροχή συμβουλών ή/ και συνδρομής σε θέματα εθνικού δικαίου αποτελεί ουσιώδες και σταθερό στοιχείο της άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή 2)στην περίπτωση κατά την οποία η πρόσβαση στο επάγγελμα ή η άσκησή του εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ και του οποίου μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης από τρία έτη ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης και ο αιτών είναι κάτοχος είτε διπλώματος, όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Διάταγμα, είτε ενός ή περισσοτέρων τίτλων εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παραγρ. 1 στοιχείο β) του παρόντος Διατάγματος, που δεν καλύπτονται από το άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν στην Ελλάδα απαιτείται η κατοχή διπλώματος και ο αιτών είναι κάτοχος πιστοποιητικού ή αντίστοιχου τίτλου εκπαίδευσης Άρθρο 6 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1.Όταν η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκηση του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων, εφόσον: 1)ο αιτών κατέχει το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκηση του στο έδαφος του, και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος ή 2)ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 5 και του άρθρου 2 παραγρ. 6 πρώτο εδάφιο του παρόντος Διατάγματος και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, έχουν προετοιμάσει τον κάτοχό τους για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού και οι οποίοι τίτλοι: i. είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχος τους, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 παραγρ. 2 του παρόντος Διατάγματος, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση, ή εναλλάξ, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε επιχείρηση, συμπληρωμένο, ενδεχομένως, με την περίοδο πρακτικής άσκησης ή την εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών, είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος, που είναι ενσωματωμένα τμήματα στον εν λόγω κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ii. είτε πιστοποιούν, ότι ο κάτοχος τους, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται υπό i), είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που είναι ενσωματωμένες στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η διετής επαγγελματική πείρα που προαναφέρθηκε υπό β) δε μπορεί ωστόσο να απαιτείται, όταν ο ή οι τίτλοι σπουδών που κατέχει ο αιτών και οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν άρθρο, πιστοποιούν μία νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση. 2.Η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος δύναται επί πλέον να απαιτεί από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής επί τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Σύστημα αναγνώρισης ισοτιμίας όταν στην Ελλάδα απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1.Όταν στην Ελλάδα η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος δε μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων, εφόσον: 1)ο αιτών κατέχει το δίπλωμα, όπως ορίζεται στο παρόν Διάταγμα ή στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ ή το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφός του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος ή 2)ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη, ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 5 και του άρθρου 2 παραγρ. 6 πρώτο εδάφιο του παρόντος Διατάγματος και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, έχουν προετοιμάσει τον κάτοχό τους για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος και οι οποίοι τίτλοι: i. είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, αφού παρακολούθησε επιτυχώς κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης, στον οποίο προϋπόθεση πρόσβασης, κατά κανόνα, αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου των δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ότι παρακολούθησε με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση που, ενδεχομένως, εντάσσεται σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ii. είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχος, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, είτε, κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από τους αναφερόμενους στο στοιχείο α), του παρόντος άρθρου που παρέχεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση, ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε επιχείρηση και που συμπληρώθηκε, ενδεχομένως, με την περίοδο πρακτικής άσκησης ή την άσκηση του επαγγέλματος, που εντάσσεται σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών, είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος, που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών, iii. είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχος, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως, είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται ανωτέρω στην περίπτωση ii, είτε πρακτική άσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η διετής επαγγελματική πείρα που προαναφέρθηκε υπό β), δεν απαιτείται όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης του αιτούντος, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν άρθρο, πιστοποιούν νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση. 3)ο αιτών, ο οποίος δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό, ούτε τίτλο εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο β) του παρόντος Διατάγματος ή κατά την έννοια του παρόντος άρθρου στοιχείο β), έχει ασκήσει το επάγγελμα με πλήρη απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος το οποίο δεν κατοχυρώνει νομοθετικά το επάγγελμα αυτό κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 5 και του άρθρου 2 παραγρ. 6 πρώτο εδάφιο του παρόντος Διατάγματος, επί τρία συνεχή έτη ή για ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο κατά τα προηγούμενα δέκα έτη. 2.Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται παραπάνω υπό στοιχείο β) οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος και αναγνωρίζεται από αυτό ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Άρθρο 8 (Άρθρο 7 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 13, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος, δύναται να απαιτεί επιπλέον από τον αιτούντα: α) την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας, όταν η εκπαίδευση την οποία έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 1 στοιχείο α) και β) του παρόντος Διατάγματος αφορά θεωρητικούς ή/ και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από αυτούς που καλύπτει το πιστοποιητικό, που απαιτείται στην Ελλάδα ή όταν υπάρχουν διαφορές στα πεδία δραστηριότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδική εκπαίδευση σε θεωρητικούς ή/ και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτει ο τίτλος εκπαίδευσης του αιτούντος. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Διατάγματος. β) την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο, είτε την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παραγρ. 1, στοιχείο γ) του παρόντος Διατάγματος, ο αιτών δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό, ούτε τίτλο εκπαίδευσης. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Ειδικά συστήματα αναγνώρισης ισοτιμίας άλλων προσόντων Άρθρο 9 (Άρθρο 8 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Όταν η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή βεβαίωσης επάρκειας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη τυπικών προσόντων, εφόσον: α) ο αιτών κατέχει βεβαίωση επάρκειας που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, ή την άσκηση του, και η οποία ελήφθη σε κράτος μέλος, ή β) ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει προσόντα που απέκτησε σε άλλο κράτος μέλος, και που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που απαιτούν οι κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Εάν ο αιτών δεν αποδεικνύει την ύπαρξη της ως άνω βεβαίωσης επάρκειας ή των προσόντων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 10 (Άρθρο 9 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Όταν η πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει μόνο την κατοχή τίτλου που πιστοποιεί γενική εκπαίδευση επιπέδου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος δε μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ιδίους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενη την έλλειψη προσόντων, αν ο αιτών κατέχει τίτλο εκπαίδευσης ισοδύναμου επιπέδου, που χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος από αρμόδια αρχή, η οποία έχει οριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους μέλους αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Άλλα μέτρα που διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος της εγκατάστασης, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των μισθωτών Άρθρο 11 (Άρθρο 10 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1. 1)Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη κηρύξεως σε πτώχευση ή πιστοποιητικού περί μη αναστολής ή μη απαγορεύσεως ασκήσεως νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, επαρκή απόδειξη αποτελούν τα οικεία έγγραφα τα σχετικά με την εντιμότητα και το ήθος του αιτούντος, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης. 2)Εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, προσκομίζεται ένορκη δήλωση του αιτούντος ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή, αν σε κράτος μέλος δεν υπάρχει όρκος αυτού του είδους, επίσημη δήλωση στην οποία προβαίνει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργανώσεως του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, η οποία χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει αυτόν τον όρκο ή την επίσημη δήλωση. 2. 1)Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σωματικής ή/ και ψυχικής υγείας, αποτελεί επαρκή απόδειξη το προσκομιζόμενο έγγραφο που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. 2)Εφόσον το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, αποτελεί επαρκή απόδειξη η προσκομιζόμενη βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, η οποία αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό σωματικής ή και ψυχικής υγείας. 3.Τα έγγραφα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπο ή κεκυρωμένο αντίγραφο και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 4.Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος απαιτείται όρκος ή επίσημη δήλωση και ο τύπος του όρκου ή της δήλωσης αυτής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, αυτός υποβάλλεται στον κατάλληλο τύπο όρκου ή σε δήλωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 12 (Άρθρο 11 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) 1.Σε όσους ασκούν, κατά τους όρους του παρόντος Διατάγματος, νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Ελλάδα, η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο τίτλο εκπαίδευσης, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή του στη γλώσσα του κράτους αυτού. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. 2.Όταν ένα επάγγελμα κατοχυρώνεται νομοθετικά στην Ελλάδα από ένωση ή οργάνωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 6 του παρόντος Διατάγματος, οι υπήκοοι των κρατών μελών δικαιούνται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη σχετική σύντμηση που απονέμει η ένωση ή οργάνωση αυτή, μόνο εφόσον αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της. Όταν η ένωση ή η οργάνωση εξαρτά την ιδιότητα του μέλους της από την ύπαρξη ορισμένων προσόντων, μπορεί να εφαρμόσει την απαίτηση αυτή σε υπηκόους άλλων κρατών μελών κατόχους διπλώματος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 ή πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ. 2 ή τίτλου εκπαίδευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παραγρ. 1 στοιχείο β ή του άρθρου 6 παραγρ. 1 στοιχείο β ή του άρθρου 10 του παρόντος Διατάγματος, μόνο υπό τους όρους του παρόντος Διατάγματος και ιδίως των άρθρων 4, 5 και 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Όργανα και Διαδικασία Άρθρο 13 (‘Άρθρο 13 παρ. 1 της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Αρμόδια Αρχή Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την χορήγηση της άδειας άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Άρθρο 14 Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) 1.Συνιστάται στον «Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), συλλογικό όργανο υπό την ονομασία «Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)». ‘Εργο του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. είναι η εξέταση του φακέλου του ενδιαφερομένου κατόπιν εισηγήσεως του αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργείου και η διατύπωση γνώμης προς το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με την συνδρομή των προϋποθέσεων επαγγελματικής αναγνώρισης βάσει των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. Η ανωτέρω γνώμη δεσμεύει το αρμόδιο Υπουργείο για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Στο Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ανατίθεται ο συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 2.Το Συμβούλιο αποτελούν: 1)Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. 2)Ο εθνικός συντονιστής που ορίζεται βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Αντιπρόεδρος, με τον αναπληρωτή του. 3)Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4)Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5)Ένας (1) εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Θεμάτων Ε.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 6)Ένας (1) εκπρόσωπος του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό. 7)Δύο (2) εκπρόσωποι του ΙΤΕ και του ΔΙΚΑΤΣΑ οριζόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του ΙΤΕ και τον Πρόεδρο του ΔΙΚΑΤΣΑ αντίστοιχα. 8)Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ..), οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ.. 9)Δύο (2) ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στον χειρισμό Κοινοτικών θεμάτων, οριζόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ.. 3.Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ”ε την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου ένας υπάλληλος του Ο.Ε.Ε.Κ. ή μόνιμος εκπαιδευτικός ή δημόσιος υπάλληλος, με τον αναπληρωτή του. 4.Η θητεία των μελών του Συμβουλίου και του γραμματέα είναι τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. 5.Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και πέντε τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6.Το Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο. 7.Καθήκοντα εισηγητή ενώπιον του Συμβουλίου ασκεί ο εκπρόσωπος του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου. 8.Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται, να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 9.Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, να παρίστανται πρόσωπα δυνάμενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. 10.Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος, απόσπασμα αυτών. 11.Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 (Φ.Ε.Κ. 40τΑ’). 12.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δημοσίου. Άρθρο 15 (Άρθρο 12 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Διαδικασία 1.Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να τύχει αναγνώρισης των τίτλων της επαγγελματικής του εκπαίδευσης για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 13 αίτηση συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος, αφού εξετασθεί από την ανωτέρω αρχή, διαβιβάζεται με τη σχετική εισήγηση στο Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. εντός ενός (1) μηνός. 2.Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης και η έκδοση της αιτιολογημένης απόφασης αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Άρθρο 16 (Άρθρο 14 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος, εφόσον κρίνει ότι για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα συντρέχει περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 2, του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του άρθρου 8 παραγρ. α τελευταίο εδάφιο του παρόντος Διατάγματος, σχετικά με το δικαίωμα του αιτούντος να επιλέξει μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., σχετική αίτηση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ. Άρθρο 17 (Άρθρο 15 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 13 παρόντος Διατάγματος, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση τροποποίησης των παραρτημάτων Γ ή/ και Δ του παρόντος Διατάγματος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη αίτηση μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., στην οποία επισυνάπτονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες και το κείμενο των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Άρθρο 18 Τελικές διατάξεις 1.Στον Ο.Ε.Ε.Κ. ανατίθεται το έργο: 1)της παροχής των ζητουμένων πληροφοριών, σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος. 2)της συγκέντρωσης στοιχείων, σχετικά με τους όρους πρόσβασης και άσκησης στην Ελλάδα και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, καθώς και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. 3)της γραμματειακής υποστήριξης του Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.. 2.Προς εκτέλεση του ανωτέρω έργου συνιστώνται στη Δ/νση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών της Κ.Υ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) οι εξής οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού: 1)δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ / Οικονομικός με πτυχίο οικονομικών επιστημών ΑΕΙ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών. 2)μία (1) θέση κλάδου ΠΕ / Διοικητικός με πτυχίο Νομικής. 3)μία (1) θέση κλάδου ΠΕ / Πληροφορικής. 4)μία (1) θέση κλάδου ΠΕ / Μεταφραστών - Διερμηνέων με πτυχίο Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας. 5)μία (1) θέση κλάδου ΠΕ / ”Μεταφραστών - Διερμηνέων με πτυχίο Γερμανικής και Αγγλικής Γλώσσας. 6)δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. 7)δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ των θέσεων που συνιστώνται με το άρθρο αυτό είναι ο οριζόμενος στο άρθρο 34 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 τ.Α’). Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στον αριθμό θέσεων που προβλέπεται στην αριθμ. 121/1992 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. “Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)” (ΦΕΚ 371 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 19 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα, τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ κατάλογος των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγρ. 1 δεύτερο εδάφιο 1.64/429/ΕΟΚ1 Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23 - 40 ΔΤΤΒ (Βιομηχανία και Βιοτεχνία). 64/427/ΕΟΚ2 Οδηγία του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1964 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων μεταποιήσεως που υπάγονται στις κλάσεις 23 - 40 ΔΤΤΒ (Βιομηχανία και Βιοτεχνία). 2.68/365/ΕΟΚ3 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ). 68/366/ΕΟΚ4 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (κλάσεις 20 και 21 ΔΤΤΒ). 3.64/223/ΕΟΚ5 Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο. 64/224/ΕΟΚ6 Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. 64/222/ΕΟΚ7 Οδηγία του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων του χονδρικού εμπορίου και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. 4.68/363/ΕΟΚ8 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ). 68/364/ΕΟΚ9 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο λιανικό εμπόριο (ex ομάδα 612 ΔΤΤΒ). 70/522/ΕΟΚ10 Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1970 περί της πραγματοποιήσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες που αφορούν τον άνθρακα (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ). 5.70/523/ΕΟΚ11 Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1970 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο χονδρικό εμπόριο άνθρακος και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο άνθρακος (ex ομάδα 6112 ΔΤΤΒ). 6.74/557/ΕΟΚ12 Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων. 74/556/ΕΟΚ13 Οδηγία του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων. 7.68/367/ΕΟΚ14 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση 85 ΔΤΤΒ): 1.Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ). 2.Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ). 68/368/ΕΟΚ15 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις προσωπικές υπηρεσίες (ex κλάση ΔΤΤΒ): 1.Εστιατόρια και καταστήματα καταναλώσεως ποτών (ομάδα 852 ΔΤΤΒ). 2.Ξενοδοχεία επιπλωμένα και παρεμφερή καταστήματα, χώροι κατασκηνώσεως (ομάδα 853 ΔΤΤΒ). 8.77/92/ΕΟΚ16 Οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ΔΤΤΒ) και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. 9.82/470/ΕΟΚ17 Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολούμενων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ΔΤΤΒ), καθώς και των εναποθηκευτών (ομάδα 720 ΔΤΤΒ). 10.82/489/ΕΟΚ18 Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1982 για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών. 11.75/368/ΕΟΚ19 Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για διάφορες δραστηριότητες (ex κλάση 01 έως κλάση 85 ΔΤΤΒ) και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές. 12.75/369/ΕΟΚ20 Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί των μέτρων που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που ασκούνται κατά πλανόδιο τρόπο και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων για τις δραστηριότητες αυτές. Παρατήρηση Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διάφορες οδηγίες, που απαριθμούνται στους παραπάνω πίνακες αποτέλεσαν αντικείμενο συμπληρωματικών διατάξεων από τις πράξεις προσχώρησης της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (Ε.Ε. αριθ. L 73 της 27.3.1972), της Ελλάδας (Ε.Ε. αριθ. L 291 της 19.11.1979) και της Ισπανίας και Πορτογαλίας (Ε.Ε. αριθ. L 302 της 15.11.1985). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ κατάλογος των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγρ. 1 τρίτο εδάφιο Πρόκειται για τις οδηγίες που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 7 του παραρτήματος Α, με εξαίρεση την οδηγία 74/556/ΕΟΚ, που αναφέρεται στο σημείο 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (όπως τροποποιήθηκε από το Παράρτημα Ι της οδηγίας 95/43/ΕΚ της Επιτροπής) κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1, στοιχείο α περίπτωση ΙΙ 1.Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας: Η εκπαίδευση των: Στη Γερμανία ― νοσοκόμων παιδαγωγών («Κinderkrankenschwester/Κinderkranκenpfleger). ― φυσικοθεραπευτών [«Κrankengymnast(in)/Ρhysiοtherapeut(in)»]. ― εργασιοθεραπευτών [«Βeschδftigungs - und Αrbeitstherapeut(in)»]. ― καθηγητών ορθοφωνίας («Lοgοpδde/Lοgοpδdin»). ― ορθοπτικών [«Οrthοptist(in)»]. ― κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r) Εrzieher(in)»]. ― κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών [«Staatlich anerkannte(r) Ηeilpδdagοge(in)»]. ― ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«medizinisch - technische(r) Labοratοriums - Αssistent(in)»]. ― ιατρικών τεχνιτών βοηθών στην ακτινολογία [«medizinisch - technische(r) Radiοlοgie - Αssistent(in)»]. ― ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής [«medizinisch - technische(r) - Αssistent(in) fϊr Funktiοnsdiagnοstik»]. ― τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική [«νeterinδrmedizinisch - technische(r) Αssistent(in)»]. ― διαιτολόγων [«Diδtassistent(in)»]. ― βοηθών φαρμακείου [«Ρharmazieingenieur»], που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31 Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν. ― νοσοκόμων ψυχιατρικής [«Ρhychiatrische(r) Κrankenschwester/Κrankenpfleger»]. ― λογοθεραπευτών [«Sprachtherapeut(in)»]. στην Ιταλία ― οδοντοτεχνικών (οdοntοtecnicο»). ― οπτικών («οtticο»). ― ποδολόγων («pοdοlοgο»). στο Λουξεμβούργο ― ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία [«assistant(e) technique mιdical(e) en radiοlοgie»]. ― ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου [«assistant(e) technique mιdical(e) de labοratοire»]. ― νοσοκόμων ψυχιατρικής [«infirmier( re) psychiatrique»]. ― ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής [«assistant(e) technique mιdical(e) en chirurgie»]. ― νοσοκόμων παιδοκόμων [«infirmier( re) puιriculteur (trice)»]. ― νοσοκόμων αναισθησιολόγων [«infirmier( re) anesthιsiste»]. ― διπλωματούχων μασέρ [«masseur(euse) dipl™mι(e)»]. ― παιδαγωγών [«ιducateur(trice)»]. στις Κάτω Χώρες ― βοηθών κτηνιάτρου (« dierenartassistent»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων: (i) είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και η οποία συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις. (ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα. (iii) είτε τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, η οποία συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση, ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα. (iν) είτε στην περίπτωση των βοηθών κτηνιάτρου («dierenartassisten») στις Κάτω Χώρες, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς «ΜΒΟ») ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό σύστημα μαθητείας («LLW»), που πιστοποιείται με εξετάσεις. στην Αυστρία: ― οπτικών φακών επαφής («Κοntaktlinsenοptiker»). ― ποδολόγων («Fuίpfleger»). ― τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων («Ηφrgerδteakustiker»). ― φαρμακοποιών («Drοgist»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένης σε μαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων ― μασέρ («Μasseur»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων δύο έτη μαθητείας, δύο έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος σπουδών, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση, η οποία παρέχει το δικαίωμα του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων ― νηπιαγωγών [(«Κindergδrtner(in)»]. ― παιδαγωγών («Εrzieher»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις. 2.Τομέας των αρχιτεχνιτών («Μester»/ «Μelster» / «Μa¨tre») που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα Α. Η εκπαίδευση των : στη Δανία ― οπτικών («Οptοmetrist). των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων πενταετής επαγγελματική εκπαίδευση, κατανεμημένη σε θεωρητική εκπαίδευση δυόμισι ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Μester». ― ορθοπεδικών, μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Οrtοpaedimekaniker»). των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισι ετών, εκ των οποίων τριάμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενός εξαμήνου και τριετής πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Μester». ― κατασκευών ορθοπεδικών υποδημάτων («Οrtοpaediskοmager»). των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δεκατριάμισι ετών, εκ των οποίων τεσσεράμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης δύο ετών και δυόμισι ετών πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του «Μester». στη Γερμανία ― οπτικών («Αugenοptiker»). ― οδοντοτεχνιτών («Ζahntechniker»). ― επιδεσμοποιών («Βandagist»). ― τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («Ηφrgerδte - Αkustiker»). ― μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων («Οrthοpδdiemechaniker»). ― κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Οrthοpδdieschuhmacher»). στο Λουξεμβούργο ― οπτικών («οpticien»). ― οδοντοτεχνιτών («mιcanicien dentaire»). ― τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων («audiοprοthιsiste»). ― μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων - επιδεσμοποιών («mιcanicien οrthοpιdiste - bandagiste»). ― κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («οrthοpιdiste - cοrdοnnier»). των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωμένης εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο ευθυνών. στην Αυστρία ― επιδεσμοποιών («Βandagist»). ― κατασκευαστών κορσέδων («Μiederwarenerzeuger»). ― οπτικών («Οptiker»). ― κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων («Οrthοpδdieschuhmacher»). ― τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων («Οrthοpδdietechniker»). ― οδοντοτεχνιτών («Ζahntechniker»). ― κηπουρών («Gδrtner»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένες σε τρία τουλάχιστον έτη μαθητείας ,που περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξετάσεις οι οποίες παρέχουν τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος, εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Μeister». Η εκπαίδευση των αρχιτεχνιτών στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και συγκεκριμένα των: ― αρχιτεχνιτών στη γεωργία («Μeister in der Lδndwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονομία («Μeister in der Lδndlichen Ηauswirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην κηπουρική («Μeister im Gartenbau»). ― αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας («Μeister im Feldgemϊsebau»). ― αρχιτεχνιτών στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων («Μeister im Οbstbau und in der Οbstνerwertung»). ― αρχιτεχνιτών στην αμπελουργία και την οινοπαραγωγή («Μeister im Weinbau und in der Κellerwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στη γαλακτοκομία («Μeister in der Μοlkerei - und Κδsereiwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων («Μeister in der Ρferdewirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην ιχθυοκομία («Μeister in der Fischereiwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην πτηνοτροφία («Μeister in der Geflϊgelwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στη μελισσοκομία («Μeister in der Βienenwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στη δασοκομία («Μeister in der Fοrstwirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών («Μeister in der Fοrstgarten - und Fοrstpflegewirtschaft»). ― αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση («Μeister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»). που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωμένης εκπαίδευσης κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση παρεχόμενη εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής, πιστοποιούμενη με εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελμα οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης μαθητευομένων και χρησιμοποίησης του τίτλου «Μeister». 3.Ναυτιλιακός τομέας 1)Ναυτιλία Η εκπαίδευση του: στη Δανία ― πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού («skibsfοrer»). ― δευτέρου («ονerstyrmand»). ― σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής («enestyrmand, νagthaνende styrmand»). ― αξιωματικού της φυλακής («νagthaνende styrmand»). ― αρχιμηχανικού πλοίων («1. maskinchef»). ― πρώτου μηχανικού («1. maskinmester»). ― πρώτου μηχανικού / μηχανικού αρχηγού της φυλακής («1. maskinmester / νagthaνende maskinmester»). στη Γερμανία ― πλοιάρχου μεγάλης ακτοπλοίας («Κapitαn ΑΜ»). ― πλοιάρχου ακτοπλοίας («Κapitαn ΑΚ»). ― αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοίας («Νautischer Schiffsοffizier ΑΜW»). ― αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοίας («Νautischer Schiffsοffizier ΑΚW»). ― μηχανικού CΤ - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CΤ - Leiter νοn Μaschinenanlagen»). ― πρώτου μηχανικού πλοίου CΜa - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων («Schiffsbetriebstechniker CΜa - Leiter νοn Μaschinenanlagen»). ― μηχανικού CΤW («Schiffsbetriebstechniker CΤW»). ― πρώτου μηχανικού πλοίου CΜaW - μόνος υπεύθυνος μηχανικός («Schiffsmaschinist CΜaW - Τechnischer Αlleinοffizier»). στην Ιταλία ― αξιωματικού γέφυρας («ufficiale di cοperta»). ― αξιωματικού μηχανικού (ufficiale de macchina»). στις Κάτω Χώρες ― κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) [«stuurman kleine handelsνaart» (met aanνulling)]. ― διπλωματούχου μηχανοδηγού («diplοma mοtοrdrijνer») (παράκτιου πλοίου). ― αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοίας λιμανιού VΤS (« VΤS - functiοnaris»). που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση: στη Δανία, εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως που ακολουθούνται από μια θεμελιώδη σειρά μαθημάτων βασικής εκπαιδεύσεως ή/και υπηρεσίας στη θάλασσα διάρκειας που ποικίλλει μεταξύ 17 και 36 μηνών και συμπληρώνονται: (i) για τον αξιωματικό της φυλακής με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. (ii) για τους άλλους με τρία έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών. στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση. στις Κάτω Χώρες: (i) για τον κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) [«stuurman kleine handelsνaart (met aanνulling)»], και το διπλωματούχο μηχανοδηγό («diplοma mοtοrdrijνer») περιλαμβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα μηνών, (ii) για τον αξιωματικό συστήματος ελέγχου ναυσιπλοίας λιμανιού VΤS («VΤS- functiοnaris») συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης («ΗΒΟ») ή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης («ΜΒΟ») που ολοκληρώνεται με σπουδές εθνικής και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιούνται με εξετάσεις, και που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης SΤCW (διεθνής σύμβαση του 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλομένων και χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και χρήσεως φυλακών). 2)Θαλάσσια αλιεία. Η εκπαίδευση του: στη Γερμανία ― πλοιάρχου ΒG αλιείας μεγάλης κλίμακας («Κapitαn ΒG / Fischerei»). ― πλοιάρχου ΒΚ αλιείας ανοικτής θαλάσσης («Κapitαn ΒΚ / Fischerei»). ― αξιωματικού φυλακής ΒGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας («Νautischer Schiffsοffizier ΒGW / Fischerei»). ― αξιωματικού φυλακής ΒΚW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας («Νautischer Schiffsοffizier ΒΚW / Fischerei»). στις Κάτω Χώρες ― αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V («stuurman werktuigkundige V»). ― μηχανικού ΙV αλιευτικού πλοίου («werktuigkundige ΙV νisνaart»). ― αρχηγού της φυλακής γέφυρας ΙV αλιευτικού πλοίου («stuurman werktuigkundige ΙV»). ― αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VΙ («stuurman VΙ werktuigkundige ΙV»). που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση: στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών, στις Κάτω Χώρες, κύκλος σπουδών που ποικίλλει μεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή, και ολοκληρώνεται με μια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος δώδεκα μηνών , και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Τοrremοlinοs (διεθνής σύμβαση του 1977, για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων). 4.Τεχνικός τομέας Η εκπαίδευση του: στην Ιταλία ― γεωμέτρη («geοmetra»). ― αγροτεχνικού («peritο agrariο»). που αντιπροσωπεύει κύκλους τεχνικών δευτεροβαθμίων σπουδών συνολικής διάρκειας 13 τουλάχιστον ετών εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τρία έτη σπουδών με άξονα το επάγγελμα και που πιστοποιούνται με την εξέταση του τεχνικού «baccalaurιat» και συμπληρώνονται: i) στην περίπτωση του γεωμέτρη: είτε με περίοδο πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών σε επαγγελματικό γραφείο, είτε με επαγγελματική πείρα πέντε ετών, ii) στην περίπτωση των αγροτεχνικών, με την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών, συνοδευομένης από κρατικές εξετάσεις. στις Κάτω Χώρες ― δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder»). ― κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprοtheticus»). που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης: i) στην περίπτωση του δικαστικού επιμελητή («gerechtsdeurwaarder») συνολικής διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οκτώ έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με κρατικές εξετάσεις και συμπληρώνεται με τρία έτη θεωρητικής και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων («tandprοtheticus») συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης στον τομέα της κατασκευής οδοντικών προθέσεων και πιστοποιείται με εξετάσεις. στην Αυστρία ― δασολόγου («Fοrster»). ― παροχής τεχνικών συμβουλών («Τechnisches Βϊrο»). ― εκμίσθωσης εργασίας («ϊberlassung νοn Αrbeitskrδften - Αrbeitsleihe»). ― πράκτορα ευρέσεως εργασίας («Αrbeitsνermittlung»). ― συμβούλου επενδύσεων (Vermφgensberater»). ― ιδιωτικού αστυνομικού («Βerufsdetektiν»). ― φύλακα («Βewachungsgewerbe»). ― κτηματομεσίτη («Ιmmοbilienmakler»). ― διαχειριστή ακινήτων («Ιmmοbilienνerwalter»). ― διαφημιστικού πρακτορείου («Werbeagentur»). ― οργανωτή οικοδομικών έργων («Βautrδger, Βauοrganisatοr, Βaubetreuer»). ― ινστιτούτο είσπραξης οφειλών («Ιnkassοinstitut»). που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών ή εμπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται με τεχνικές ή εμπορικές εξετάσεις και συμπληρώνονται με εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στον τόπο εργασίας, που πιστοποιείται με επαγγελματικές εξετάσεις. ― συμβούλου ασφαλίσεων («Βerater in Versicherungsangelegenheiten»). που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που συμπεριλαμβάνει έξι έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη μαθητείας και τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται με εξετάσεις. ― αρχιτεχνίτη οικοδόμου/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός («Ρlanender Βaumeister»). ― αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός («Ρlanender Ζimmermeister»). που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών σπουδών και πέντε έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται με επαγγελματικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στο βαθμό που η εν λόγω εκπαίδευση σχετίζεται με το δικαίωμα εκπόνησης κτιριακών μελετών, τεχνικών υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων («το προνόμιο Μαρία Θηρεσία»). 5.Εκπαιδεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως «Νatiοnal Vοcatiοnal Qualificatiοns» ή ως «Scοttish Vοcatiοnal Qualificatiοns». Η εκπαίδευση του: ― επιστημονικού υπαλλήλου ιατρικού εργαστηρίου («Μedical labοratοry scientific οfficer»). ― ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων («Μine electrical engineer»). ― μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων («Μine mechanical engineer»). ― αναγνωρισμένου κοινωνικού λειτουργού («Αpprονed sοcial wοrker - Μental Ηealth»). ― δικαστικού επιμελητή («Ρrοbatiοn οfficer»). ― ειδικού θεραπευτικής οδόντων («Dental therapist»). ― ειδικού υγιεινής οδόντων («Dental hygienist»). ― οπτικού («Dispensing οptician»). ― επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων («Μine deputy»). ― κατ’ επάγγελμα συνδίκου («Ιnsοlνency practitiοner»). ― αναγνωρισμένου ειδικού μεταβιβάσεων ακινήτων («Licensed cοnνeyancer»). ― ειδικού προσθετικής («Ρrοsthetist»). ― α’ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («First mate - Freight/Ρassenger ships - unrestricted»). ― β’ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («Secοnd mate - Freight/Ρassenger ships - unrestricted»). ― γ’ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («Τhird mate - Freight/Ρassenger ships - unrestricted»). ― αξιωματικού καταστρώματος - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών («Deck οfficer - Freight/Ρassenger ships - unrestricted»). ― μηχανικού εμπορικού ναυτικού β’ τάξεως - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - περιοχή δραστηριότητας απεριόριστη («Εngineer οfficer - Freight/passenger ships - unlimited trading area»). ― ειδικού επί εμπορικών σημάτων («Τrade mark agent»). που οδηγούν σε τίτλους που αναγνωρίζονται ως «Νatiοnal νοcatiοnal qualificatiοns» (ΝVQ), ή που εγκρίνονται ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι από το «Νatiοnal cοuncil fοr νοcatiοnal qualificatiοns» ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως «Scοttisch νοcatiοnal qualificatiοns», και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του «Νatiοnal framewοrk οf νοcatiοnal qualificatiοns» του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: επίπεδο 3: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων. επίπεδο 4: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα και την κατανομή των πόρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ (όπως τροποποιήθηκε από το Παράρτημα Ι της οδηγίας 95/43/ΕΚ της Επιτροπής) κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο β, περίπτωση ΙΙ Στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι κατοχυρωμένες νομοθετικές εκπαιδεύσεις που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων εγκεκριμένων από το «Νatiοnal cοuncil fοr νοcatiοnal qualificatiοns» και που αποτελούν «Νatiοnal νοcatiοnal qualificatiοns» (ΝVQ), ή που εγκρίνονται στη Σκωτία ως «Scοttisch νοcatiοnal qualificatiοns» και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του «Νatiοnal framewοrk οf νοcatiοnal qualificatiοns» του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής: επίπεδο 3: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων. επίπεδο 4: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα. Στη Γερμανία Οι ακόλουθες νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις: ― Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες προπαρασκευαστικές εκπαιδεύσεις για τα επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών («Τechnische Αssistent») και των εμπορικών βοηθών («Κaufmδnnische Αssistent») και των κοινωνικών επαγγελμάτων («Sοzial Βerufe») καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και ορθοφωνίας («Staatlich geprϊfte Αtem - Sprech - und Stimmlehrer») με κρατικό δίπλωμα, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («Μittlerer Βildungsabschluί») και που περιλαμβάνουν: i) είτε τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται ενδεχομένως με μονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης με εξετάσεις. ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί έξι τουλάχιστον μήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον μήνες σε αναγνωρισμένο ίδρυμα. iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευμένη σχολή («Fachschule») που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε αναγνωρισμένο ίδρυμα. ― Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις για τεχνικούς («Τechniker»), σχεδιαστές («Gestalter») και οικογενειακούς βοηθούς («Familienpfleger») συνολικής διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή ανάλογης εκπαίδευσης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης σε επαγγελματική σχολή («Βerufsschule») ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και που περιλαμβάνουν, μετά από άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη, μια εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μια εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας. ― Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις και οι νομοθετικά κατοχυρωμένες συνεχείς εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν, κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εν γένει τριετούς διάρκειας) και που περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προπαρασκευή των οποίων λαμβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά μέτρα εκπαίδευσης είτε παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματος (τουλάχιστον 1.000 ωρών) είτε με πλήρη παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον). Οι γερμανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των σχετικών κύκλών σπουδών. Στις Κάτω Χώρες: ― Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και τέσσερα έτη είτε μέσης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («ΜΑVΟ») είτε προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης («VΒΟ») ή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, και που απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή τετραετούς διάρκειας σε σχολή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης («ΜΒΟ»), που πιστοποιούνται με εξετάσεις. ― Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης («VΒΟ») ή ανώτερου επιπέδου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την ολοκλήρωση επαγγελματικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστημα μαθητείας, εκ των οποίων τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα θεωρητικής διδασκαλίας σε σχολή και τις υπόλοιπες μέρες πρακτική εκπαίδευση σε κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε επιχείρηση, που πιστοποιείται με εξετάσεις δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου. Οι Ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα. Στην Αυστρία: ― Εκπαιδεύσεις σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές («Βerufsbildende Ηφhere Schulen») και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας («Ηφhere Land - und Fοrstwirtschaftliche Lehranstalten»), συμπεριλαμβανομένων ειδικών τύπων («Εinschlieίlich der Sοnderfοrmen») η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων πέντε έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με τελική εξέταση, η επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας. ― Εκπαιδεύσεις σε σχολές αρχιτεχνιτών («Μeisterschulen»), τάξεις αρχιτεχνιτών («Μeisterklassen»), σχολές αρχιτεχνιτών βιομηχανίας («Werkmeisterschulen») ή σχολές οικοδομών («Βauhandwerkerschulen»), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης, σε επιχείρηση και παράλληλα σε επαγγελματική σχολή («Βerufsschule»), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την επιτυχή ολοκλή- ρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχολή αρχιτεχνιτών («Μeisterschule»), τάξεις αρχιτεχνιτών («Μeisterklassen»), σχολή αρχιτεχνιτών βιομηχανίας («Werkmeisterschule») ή σχολή οικοδομών («Βauhandwerkerschule»). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής εξάσκησης, που είτε προηγούνται των εκπαιδεύσεων στα εν λόγω ιδρύματα είτε συνοδεύονται από σπουδές μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών). Οι Αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο των εκπαιδεύσεων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα. Άρθρο 20 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34 τΑ’), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ.» (Φ.Ε.Κ. 70τΑ’), 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. 101τΑ’), 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 130τΑ’) και 19 του Ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. 261τΑ’).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 «Κύρωση συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» (Φ.Ε.Κ. 230τΑ’).
  • Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137τΑ’), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154τΑ’) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38τΑ’).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 801τΒ’).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 922τΒ’).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), ύψους 7.315.940 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 59.761.582 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.) ύψους 1.572.000.000 δρχ. στο λογαριασμό “ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ” και ύψους 500.000.000 δρχ. υπό φορέα 0260 και Κ.Α.Ε. 0264 “ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ‘Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.
  • Την αριθμ. 452/1996 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-29 Προεδρικό Διάταγμα 1998/231
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. 2013/4148 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1999/301 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2001/372 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποι[...]" 2002/385 2002
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 2003/131 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2012/112 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση [...]" 2012/113 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, κα[...]" 2012/114 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο[...]" 2012/115 2012
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/1 2013
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/108 2013