Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοποί του ΕΚΕΠ"
1.  
  Οι σκοποί του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) είναι: α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού. β) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών. γ) Η δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων. ε) Η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των δύο Υπουργείων. στ) Η πιστοποίηση της επάρκειας προσόντων Στελεχών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχου μητρώου. ζ) Η ανάπτυξη κριτηρίων και προτύπων μεθόδων αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση. η) Η συνεργασία για θέματα της αρμοδιότητάς του με Οργανισμούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής προς επίτευξη των στόχων του. θ) Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του. ι) Η εκπόνηση και ανάθεση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών του.
Άρθρο 2 "Συγκρότηση, σύνθεση και θητεία του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π."
1.  
  Το εποπτευόμενο κατά το άρθρο 10 παρ.2 του ν. 2525/1997 από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
2.  
  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π. είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Τον Αντιπρόεδρο
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 4. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 5. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 6. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
 7. Έναν εκπρόσωπο των Εργοδοτικών Οργανώσεων που υποδεικνύεται είτε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), είτε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), είτε από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), μετά από συμφωνία μεταξύ τους.
 8. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκπρόσωπος ορίζεται από τους Υπουργούς μετά από πρόταση ενός εκπροσώπου από καθεμιά από τις τρείς παραπάνω Εργοδοτικές Οργανώσεις.
 9. Έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 10. Έναν εμπειρογνώμονα, εξειδικευμένο σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου και αξιόλογης επαγγελματικής εμπειρίας
3.  
  Οι φορείς που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποδεικνύουν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω υποδείξεων οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνουν στο διορισμό εκπροσώπων αυτών των φορέων. Τα υπό στοιχεία στ’ και ζ’ της παρ.2 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών.
4.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιευομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του εκλείπει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο καλείται στη συνεδρίαση το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
5.  
  Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτού. Μέχρι τη στελέχωση του Κέντρου χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οριζόμενος με την απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίζεται το Δ.Σ. του Κέντρου.
6.  
  Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
7.  
  Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου καθώς και η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Δ.Σ.τ ου Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι επιστήμονες αυξημένων προσόντων και υψηλού επιπέδου γνώσης και εμπειρίας στη διοίκηση ή στα θέματα εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ή/και αγοράς εργασίας ή/και απασχόλησης.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΠ"
1.  
  Το Δ .Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :.
 1. Κατευθύνει τις δραστηριότητες του Κέντρου για την εκπλήρωση της αποστολής και των σκοπών του
 2. Καταρτίζει και εισηγείται προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τους Κανονισμούς που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 του Ν. 2525/97.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Κέντρου
 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου
 5. Προτείνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του Γεν.
 6. Δ/ντή και του λοιπού προσωπικού του Κέντρου.
 7. Συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από τα μέλη του και τα στελέχη του Κέντρου ή και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων
 8. Προσλαμβάνει το προσωπικό του Κέντρου, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία
 9. Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών
 10. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ ή υπάλληλο του Κέντρου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
 11. Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού
 12. Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο από το Νόμο και τους Κανονισμούς, καθώς επίσης για όλα τα θέματα που απορρέουν από τους σκοπούς του
 13. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Κέντρου ή εξουσιοδοτεί γι’ αυτό, με απόφασή του, το Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτού,
 14. Μεριμνά για την προώθηση των συνεργασιών που αναφέρονται στους σκοπούς του Κέντρου
 15. Πέρα από τις παραπάνω αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων, στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει και κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο
2.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού και που αναφέρονται στα εδάφια β~ δ~ και ε~ της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλονται για έγκριση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 4 "Πόροι του Κέντρου"
1.  
  Οι πόροι του Ε.Κ.Ε.Π. προέρχονται από : α) Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. δ) Δωρεές, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις.
Άρθρο 5 "Θέσεις Προσωπικού"
1.  
  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων, επιστημονικού, διοικητικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθορίζεται σε εξήντα επτά (67). Γενικός Διευθυντής Δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Π., με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: α. Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. β. Να έχει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ή Αγοράς Εργασίας ή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ή στο σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. γ. Να έχει άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης της άριστης γνώσης καθορίζεται από τα Π.Δ/γματα 172/92 και 368/92, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επιστημονικό Προσωπικό: 1)Δώδεκα(12) θέσεις Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Π.Ε.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού. 2)Δέκα(10) θέσεις Κοινωνιολόγων κατηγορίας (Π.Ε.). 3)Δέκα(10) θέσεις Ψυχολόγων κατηγορίας (Π.Ε.). 4)Δύο(2) θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 5)Τρεις(3) θέσεις Οικονομολόγων κατηγορίας (Π.Ε.) με πτυχίο οικονομικού τμήματος ή Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 6)Τρεις(3) θέσεις Διοικητικού- Οικονομικού κατηγορίας (Π.Ε.) με άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα Π.Δ/τα 172/92 και 368/92, όπως ισχύουν κάθε φορά, και γνώσεις Η/Υ. 7) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας (Π.Ε.) Πληροφορικής από τις οποίες μία θέση Επιστημών των υπολογιστών και μία θέση μηχανικών Η/Υ. 8) Μία (1) θέση Λογιστή κατηγορίας (Τ.Ε.) με πτυχίο λογιστικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομώνυμο ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 9) 4 θέσεις κατηγορίας (Τ.Ε.) Κοινωνικής Εργασίας. 10) 2 θέσεις κατηγορίας (Τ.Ε.) Βιβλιοθηκονόμων. Διοικητικό Προσωπικό: 1) Εννέα (9) θέσεις κατηγορίας (Δ.Ε.) με πτυχίο οποιουδήποτε τύπου λυκείου και με καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκ των ομιλουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνώση Η/Υ. 2) Δύο (2) θέσεις Διοικητικού - Λογιστικού κατηγορίας (Δ.Ε.) με πτυχίο στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Διοίκησης του τομέα Οικονομίας - Διοίκησης Τεχνικού- Επαγγελματικού Λυκείου. Βοηθητικό και λοιπό Προσωπικό 1) Μία (1) θέση οδηγού κατηγορίας (Δ.Ε.). 2) Δύο (2) θέσεις επιμελητών κατηγορίας (Υ.Ε.). 3) Δύο (2) θέσεις προσωπικού καθαριότητας κατηγορίας (Υ.Ε.). 4) Μία (1) θέση κατηγορίας (Υ.Ε.) φύλακα - νυχτοφύλακα. 5) Μία (1) θέση κατηγορίας (Υ.Ε.) εμπειροτέχνη- συντηρητή γενικών καθηκόντων. Το παραπάνω επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό και λοιπό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε όσες από τις παραπάνω ειδικότητες δεν καθορίζονται προσόντα ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ/γμα 194/88 (Α 84) και το Π.Δ/γμα 172/92 (Α 81).
Άρθρο 6 "Διαδικασία πρόσληψης"
1.  
  Ο Γενικός Δ/ντής προσλαμβάνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβαίνει το Δ.Σ. του Κέντρου, μετά από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να καλύπτεται και με απόσπαση από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η επιλογή του Γενικού Δ/ντή γίνεται από Ειδική Επιτροπή Επιλογής, που συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου. Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και μετά από την διενέργεια συνεντεύξεων, προβαίνει στην τελική επιλογή του προσώπου για τη θέση του Γενικού Δ/ντή του Κέντρου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έγκριση. Η πρόσληψη του Γενικού Δ/ντή γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2.Το υπόλοιπο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7 "Οικονομικός Έλεγχος"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ/τος 3329/21/25-8-55 (Α.230) «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών». Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα προς τις διατάξεις της 8ης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α. 112).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α. 188).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 (922/Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α.38).
 • Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 (ΦΕΚ 801/Β/5.9.97) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την όμοιά της αριθμ. ΔΙΔ/Φ1/23470/20-10-97 (ΦΕΚ 924/Β/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται συνολική δαπάνη 1.257.000.000 δρχ. για την πρώτη πενταετία 1998-2002,σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (φορέας 33110 και ΚΑΕ 2599) και των πιστώσεων του Β~ ΚΠΣ (Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ.) του ΥΠΕΠΘ-Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 45/2 έργο 9645504. Αναλυτικά προκαλείται: α) Για το έτος 1998 δαπάνη ύψους 180.000.000 δρχ που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Β~ ΚΠΣ (Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ.) του ΥΠΕΠΘ- Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 45/2 έργο 9645504 δρχ. 157.500.000 και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων φορέας 33-110 και ΚΑΕ 2599 δρχ. 22.500.000. β) Για το έτος 1999 δαπάνη ύψους 380.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί από πιστώσεως του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ- ΠΔΕ ΣΑΕ 45/2 έργο 9645504 δρχ. 317.000.000 και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων φορέας 3-110 και ΚΑΕ 2599 δρχ 63.000.000. γ) Για τα έτη 2000-2002 δαπάνη ύψους δρχ. 380.000.000 για κάθε έτος, η οποία θα καλυφθεί ημισίας από τους προϋπολογισμούς των Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ φορέας 19-110, ΚΑΕ 2599 και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων φορέας 33-110 ΚΑΕ 2599 όπου θα γίνει η σχετική πρόβλεψη.
 • Την με αριθμό 309/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3329/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3329_21 1955
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010