ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ./τος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ. Α 145) όπως αυτό ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ Σηράγγων), που συστάθηκε με το π.δ. 393/1983 (Α 145), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 561/1984 (Α 203), 40/1989 (Α 18), 334/1990 (Α 134), 430/1995 (Α 245) και 209/97 (Α 166), ορίζεται αρμόδια και για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω ειδικών και σημαντικών έργων:.
 1. Οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων του Οδικού Άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα (όπως Β κλάδος Σήραγγας Αρτεμισίου σήραγγα Ραψομάτη, σήραγγα Καλογερικού κ.λ.π.).
 2. Της Οδικής σήραγγας Αγίου Ηλία μετά των προσβάσεων αυτής επί της νέας συνδετήριας οδού Αστακού με ευρεία παράκαμψη Αγρινίου
 3. Της οδικής σήραγγας Γκρόπας μετά των προσβάσεων αυτής επί της Επαρχιακής οδού Πύλης-Στουρναρέϊκα-Μεσοχώρας του Νομού Τρικάλων
 4. Της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων και λοιπών εργασιών των υφισταμένων οδικών σηράγγων καθώς και της κατασκευής νέων οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων στον άξονα Λιβαδειά-Αράχωβα-Δελφοί-Ιτέα-Ναύπακτος
 5. Της ευρείας παράκαμψης Ναυπάκτου από Αντίρριο μέχρι γέφυρα Μόρνου
2.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης αρχής και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα αυτά
3.  
  Τις αρμοδιότητες ειδικώτερα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα ανωτέρω έργα ασκούν:
 1. Για τις οδικές σήραγγες και τα λοιπά υπόγεια έργα του οδικού άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, το Τμήμα της σήραγγας Αρτεμισίου με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο επανασυνιστάται με το παρόν προεδρικό διάταγμα
 2. Για τα έργα της σήραγγας Γκρόπας μετά των προσβάσεων και των οδικών σηράγγων του άξονα Λιβαδειά-Αράχωβα-Δελφοί-Ιτέα, το Τμήμα Θηβών
 3. Για τα έργα της σήραγγας Αγίου Ηλία, μετά των προσβάσεων, της ευρείας παράκαμψης Ναυπάκτου και των υπογείων έργων της οδού Ναύπακτος-Ιτέα, το Τμήμα Ναυπάκτου
4.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ Σηράγγων) και των Τμημάτων αυτής παρατείνεται μέχρι 31.12.2003.
Άρθρο 2
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε εκατόν δώδεκα (112) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:
 1. Κατηγορίας ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 21 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 7 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 Χημικών Μηχανικών 1 Μεταλλειολόγων Μηχανικών 5 Διοικητικού Οικονομικού 2
 2. Κατηγορίας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 15 Διοικητικού Λογιστικού 4
 3. Κατηγορίας ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ Τεχνικού (Ερ/γοί, Σχεδ/τές, Οδηγοί, Τεχνίτες) 30 Διοικητικού-Λογιστικού 10 Δακτυλογράφων 6
 4. Κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (επιμελητών) 2 Προσωπικού Καθαριότητας 3 ΣΥΝΟΛΟ:
 5. 112
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μονίμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 2229/1994 (Α 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 209/1997 (Α 166), με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31-12-2000.
 • Τη γνωμοδότηση αρίθμ. 359/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/393 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/561 1984
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΦΕΚ Α’ 145)», όπως αυτό ισχύει. 1997/209 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία