ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/241

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α. 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο ε~ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 358/97 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Πιστοποιητικό Υγείας εκδιδόμενο από ημεδαπά Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή Κέντρα Υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 2 Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 358/97 αντικαθίσταται ως εξής:« 3 Στον αλλοδαπό, ο οποίος υποβάλλει την κατά την παρ. 1 δήλωση - αίτηση χορηγείται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. έγγραφο πιστοποίησης της κατάθεσης αυτής, η οποία καλείται Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού, και επέχει θέση και προσωρινής άδειας εργασίας Το εν λόγω έγγραφο υποχρεούται ο αλλοδαπός να φέρει συνεχώς μαζί του Τα υπό στοιχεία ε και στ΄ δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο αλλοδαπός και πέραν της ως άνω προθεσμίας των 5 μηνών μόνο στην περίπτωση που η καθυστερημένη αυτή προσκόμιση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αλλά σε αδυναμία έγκαιρης έκδοσης των εν λόγω δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πάντως όχι πέραν της 31.12.98 Στον αλλοδαπό που δεν υπέβαλε μαζί με την ανωτέρω αίτηση - δήλωση ή δεν προσκόμισε τα ως άνω οριζόμενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί «Κάρτα Προσωρινής Άδειας Αλλοδαπού» Σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κατόχου της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής δεν δύναται να απελαθούν κατά τη διάρκεια της ισχύος της Δεν χορηγείται Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής αλλοδαπού σε όσους έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα στην Ελλάδα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, εξαιρουμένων όσων καταδικάσθηκαν για παράνομη είσοδο και εργασία σε ελληνικό έδαφος προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος διατάγματος ή σε όσους αναφέρονται στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 11 Ν. 1975/1991.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 358/97 αντικαθίσταται ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση Υπουργού, δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η ισχύς της «Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής σε αλλοδαπό εργαζόμενο, εφόσον συντρέχουν λόγοι γενικότερου συμφέροντος. Αν πρόκειται για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας αρκεί η απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 358/97 προστίθεται στο τέλος παράγραφος με στοιχείο 4 ως εξής: 4 Ο αλλοδαπός που είναι κάτοχος του εγγράφου πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος δικαιούται να εξέλθει προσωρινά από το ελληνικό έδαφος και να επιστρέψει εφόσον από την έξοδό του δεν έχει παρέλθει συνολικά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών εξαιρουμένων των σοβαρών περιπτώσεων υγείας, και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν το ως άνω έγγραφο ή η κάρτα του Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα μέλη της οικογένειάς του Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω το ως άνω έγγραφο ή η κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ανακαλούνται.
5.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 358/97 αντικαθίσταται ως εξής: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι πέρατος των προθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 και παρ. 1 του άρθρου 3, αλλοδαποί και εργοδότες που υπόκεινται σ’ αυτούς οι προβλεπόμενες από το άρθρο 33 του Ν. 1975/91 ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων ή παραβάσεις ποινικών διατάξεων ή εκκρεμείς ποινικές δίκες καθώς και αποφάσεις δικαστικής ή διοικητικής απέλασης που άρχισαν με βάση τις ανωτέρω διατάξεις πριν την ισχύ του παρόντος αναστέλλονται μέχρι πέρατος των εν λόγω προθεσμιών. Τα αυτά ισχύουν και κατά το χρόνο ισχύος της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» καθώς και τον Ν. 1975/91 (Α. 188) και (Α. 184) αντίστοιχα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α. 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α.38).
 • Το γεγονός ότι από το Διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την από 13.3.1997 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2434/96.
 • Την αριθμ. 347/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1997/358 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999