Τροποποίηση του Π.Δ. 359/97 (Α.240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 359/97 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η υποβολή από τον αλλοδαπό του εγγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 358/97 ΠΔ καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ.
2.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 359/97 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η μέχρι την 31 Οκτωβρίου 1998 προσκόμιση δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός εξασφαλίζει τις κατωτέρω προϋποθέσεις
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 359/97 αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικότερα στις Νομαρχίες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να συγκροτεί περισσότερες από μία Επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 359/97 προστίθεται η λέξη ετησίως στο σημείο «. . εφόσον από την έξοδό του δεν έχει παρέλθει συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, ετησίως εξαιρουμένων των σοβαρών περιπτώσεων υγείας. .».
5.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 359/97 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής: Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έκδοση των υπό στοιχεία ε και στ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 358/97 έως την 31.12.1998, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρατείνει με απόφασή του την ως άνω προθεσμία.
6.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 359/97 προστίθεται περίπτωση ιβ ως εξής: Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην ίδια παράγραφο του ίδιου Π.Δ. το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: Στις συνεδριάσεις μετέχει και ένας νομικός επιστήμονας χωρίς δικαίωμα ψήφου Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής Χρέη εισηγητή εκτελεί υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. ενώ χρέη γραμματείας ένας υπάλληλος του ΟΑΕΔ με αναπληρωτή του έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Η θητεία των μελών είναι δύο έτη Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των Υπουργείων και των φορέων που μετέχουν στην Ειδική Επιτροπή θα ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
7.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Να διατυπώνει τις απόψεις της για οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των υπ’ αριθ. 358 και 359/97 ΠΔ, κατόπιν παραπομπής του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
8.  
  Το άρθρο 7 του ΠΔ 359/97 αντικαθίσταται ως εξής: Αλλοδαποί που έχουν εφοδιαστεί και είναι κάτοχοι της «Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας» καθώς και εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς κατόχους της εν λόγω κάρτας, δεν διώκονται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτούς οι προβλεπόμενες από το άρθρο 33 του Ν. 1975/1991, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων ή παραβάσεις ποινικών διώξεων ή εκκρεμείς ποινικές δίκες καθώς και αποφάσεις δικαστικής ή διοικητικής απέλασης που άρχισαν με βάση τις ανωτέρω διατάξεις πριν από την ισχύ του παρόντος καταργούνται. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α. 188), καθώς και τον Ν. 1975/91 (Α. 184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α. 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α.38).
 • Το γεγονός ότι από το Διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την από 28.5.1997 γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2434/96.
 • Την αριθμ. 346/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1997/358 1997
Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. 1997/359 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999