«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων. Η αξιολό [...]"
1.  
  τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο Σχολείο
2.  
  τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε: α) ενδιάμεσες και β) τελικές,
3.  
  τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες και
4.  
  από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται
Άρθρο 2 "Περίοδοι διδακτικού έτους"
1.  
  Το διδακτικό έτος στο Ενιαίο Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 20η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου ως την 31η Μαΐου. Όταν η 31η Μαΐου συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.
Άρθρο 3 "Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο"
1.  
  Τα μαθήματα της Α τάξης του Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:
 1. Η ομάδα Α περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά
 2. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται γραπτά. γ)Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτά, δηλαδή την Αισθητική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή, τις Εφαρμογές Πληροφορικής και τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2.  
  Τα μαθήματα των τάξεων Β και Γ κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες: Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά
 1. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα των κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτά
 2. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται γραπτά
 3. Η ομάδα Δ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και τις Εφαρμογές Υπολογιστών, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτά
Άρθρο 4 "Μαθήματα Προαιρετικής Επιλογής"
1.  
  Αν ένας μαθητής των Β και Γ τάξεων επιλέξει και 2ο μάθημα επιλογής, το μάθημα αυτό εξετάζεται και βαθμολογείται κανονικά και ο βαθμός του συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του γενικού μέσου όρου προαγωγής και απόλυσης των μαθητών
Άρθρο 5 "Από τα διδασκόμενα στο Ενιαίο Λύκειο μαθήματα τα παρακάτω χωρίζονται σε κλάδους ως εξής:"
1.  
  Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας στις τάξεις Ά και Β χωρίζονται στους κλάδους:
 1. Άλγεβρα και β. Γεωμετρία,.
2.  
  Το μάθημα Σχέδιο Γραμμικό και Ελεύθερο στη Β τάξη (κατεύθυνση Θεωρητική και Θετική) χωρίζεται στους κλάδους:
 1. Σχέδιο Γραμμικό β. Σχέδιο Ελεύθερο. 3.
 2. Το Σχέδιο Τεχνικό και Αρχιτεκτονικό στη Γ τάξη (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής και Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών) χωρίζεται στους κλάδους:
 3. α. Σχέδιο Τεχνικό και β. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό.
4.  
  Οι κλάδοι των μαθημάτων των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά. Ο τελικός μέσος όρος (ΜΟ) των κλάδων αποτελείτο βαθμό του μαθήματος. Οι κλάδοι των μαθημάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξετάζονται και βαθμολογούνται διαζευκτικά.
5.  
 1. Το μάθημα:
 2. Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) στην Α και Β τάξη του Ενιαίου Λυκείου (μάθημα Γενικής Παιδείας) χωρίζεται σε 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και 2) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 3. Τα μαθήματα:
 4. Φυσική - Χημεία της Α τάξης, Φυσική - Χημεία - Βιολογία (Μάθημα Γενικής Παιδείας) της Β τάξης και Φυσική - Βιολογία ( Μάθημα Γενικής Παιδείας) της Γ τάξης (Τεχνολογική κατεύθυνση) χωρίζονται αντίστοιχα:
 5. σε Φυσική, Χημεία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, και Φυσική, Βιολογία
 6. Καθένα από τα μαθήματα των εδ. α και β της παρούσης παραγράφου εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά και υπολογίζεται αυτοτελώς για την εξαγωγή του μέσου όρου (Μ.Ο.)επίδοσης των μαθητών.
6.  
  Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής χωρίζεται στους κλάδους:
 1. Στοιχεία Θεατρολογίας
 2. Μουσική
 3. Εικαστικά Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά.
 4. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος και των τριών κλάδων.
 5. Αν κάποιος κλάδος δεν διδάσκεται, ο μέσος όρος προκύπτει από τους υπολοίπους.
Άρθρο 6
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: Κακώς0 - 05 Ανεπαρκώς05,1.-10 Σχεδόν καλώς 10,1.-13Καλώς 13,1.-16Λίαν καλώς 16,1.-18Άριστα 18,1.-20Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 - 100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0- 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίδονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων δίδεται επίσης με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου
Άρθρο 7
1.  
  Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α τάξη του Λυκείου διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα: Ελληνικά (Αρχαία και Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται απ αυτούς αναγκαίες.
2.  
  Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:
 1. Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους
 2. Να διερευνήσουν αν οι μαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης
 3. Να επισημάνουν τις ελλείψεις τους για να συμπληρωθούν με τον προσφορότερο, κατά την κρίση του διδάσκοντος, τρόπο κατά τη διδασκαλία στην τάξη ή μέσω της πρόσθετης διδακτικής στήριξης - ενισχυτικής διδασκαλίας
3.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες
4.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντος, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου, σε μια διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να διενεργούνται περισσότερες από μία (1) κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος, ούτε να υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για τους ίδιους μαθητές. 5.0ι διαγνωστικές δοκιμασίες, αφού διορθωθούν από το διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών, συζητούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ίδια τάξη, με σκοπό να εξεταστούν τρόποι αποτελεσματικής βοήθειας των μαθητών που εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις σε προηγούμενες γνώσεις.
6.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή
7.  
  Για την απόδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται και οι γονείς των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο
8.  
  Τα γραπτά των διαγνωστικών δοκιμασιών φυλάσσονται στο σχολείο καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους
9.  
  Οι διδάσκοντες τα μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε συνεργασία με το Διευθυντή, εισηγούνται πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης- ενισχυτικής διδασκαλίας στο Σύλλογο των διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει
10.  
  Με βάση τις διαγνωστικές δοκιμασίες στις Ξένες Γλώσσες γίνεται η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα μόνο στο μάθημα αυτό, επειδή οι μαθητές δεν έχουν κοινή αφετηρία στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών. Ο τρόπος καθορισμού των επιπέδων και η μορφή τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
11.  
  Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των Λυκείων ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Άρθρο 8
1.  
  Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
 1. Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία
 2. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα
 3. Την επίδοση του στις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 4. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο
 5. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται
2.  
  Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων
3.  
  Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών
4.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθηση τους
5.  
  Με τη λήξη του Α ή του Β τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στο Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης
6.  
  Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού
7.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών και στον Η/Υ, εφόσον το Σχολείο διαθέτει Η/Υ. Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κρατείται υποχρεωτικά και σε δισκέτα. Για το 2ο τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή.
8.  
  Φωτοαντίγραφα της καρτέλας των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, στην οποία αναγράφεται η βαθμολογία τους στα δύο τετράμηνα, αποστέλλεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του Δ/ντή κάθε Λυκείου στην αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης μέσα σε μία βδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων. Τα φωτοναντίγραφα επικυρώνονται από το Δ/ντή του Λυκείου.
Άρθρο 9
1.  
  Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:.
 1. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών.
 2. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από το διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και στο λοιπό παιδαγωγικό υλικό που αποστέλλεται στα σχολεία ή λαμβάνονται έτοιμες από Τράπεζα Θεμάτων ή επίσημα ανθολόγια ερωτήσεων.
 3. Διενεργούνται σε αριθμό που καθορίζει κατά την κρίση του ο κάθε διδάσκων.
 4. Τα αποτελέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας.
 5. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες σε ευρύτερες ενότητες, οι οποίες γίνονται ύστερα από προειδοποίηση σε χρόνο και ενότητα που επιλέγει και ανακοινώνει στους μαθητές ο διδάσκων.
 6. Ως προς τη μορφή τους μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης και κλειστού τύπου).
 7. Ο διδάσκων ή οι διδάσκοντες σε μία τάξη κατανέμουν στην αρχή του διδακτικού έτους και οπωσδήποτε μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου τη διδακτέα ύλη σε ευρύτερες ενότητες, για να διευκολύνουν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και τη διεξαγωγή των γραπτών δοκιμασιών.
 8. Η κατανομή αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στο Διευθυντή του Σχολείου και στο Σχολικό Σύμβουλο, όταν αυτός τη ζητήσει.
 9. Κάθε τετράμηνο διεξάγεται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία σε μία ευρύτερη ενότητα.
 10. Οι συμπληρωματικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες οι οποίες διεξάγονται κάθε τετράμηνο, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο ο διδάσκων.
 11. Η συμπληρωματική ωριαία εξέταση μπορεί να γίνει μόνο σε μαθήματα που διδάσκονται δύο (2) τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα.
2.  
  Για τη διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών απαιτείται προγραμματισμός με συνεννόηση των διδασκόντων και του Διευθυντή του Σχολείου. Η συνεννόηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή συσσώρευσης γραπτών εξετάσεων την ίδια χρονική περίοδο και στον καλύτερο συντονισμό τους. Ο τρόπος υλοποίησής τους καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε Λυκείου.
3.  
  Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μία (1) γραπτές δοκιμασίες οποιασδήποτε μορφής κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος ούτε να υπερβαίνουν τις τρεις (3) στη διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματος για τους ίδιους μαθητές
4.  
  Οι μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το συνολικό βαθμό επίδοσής τους σε κάθε μάθημα του αντίστοιχου τετραμήνου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, σε μια πρόσθετη ανακεφαλαιωτική ωριαία γραπτή εξέταση, την οποία ορίζει υποχρεωτικά ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η συμπληρωματική αυτή εξέταση πραγματοποιείται κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του Β τετραμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο Α τετράμηνο και κατά την τελευταία εβδομάδα του Β τετραμήνου για τα μαθήματα που διδάχτηκαν κατά το τετράμηνο αυτό. Για το σκοπό αυτό οι καθηγητές ενημερώνουν κατά το τέλος του Β τετραμήνου τους μαθητές για την πρόοδό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει οριστικοποίηση της βαθμολογίας πριν από τη λήξη του τετραμήνου. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής συμμετέχει ως τρίτος βαθμός (προφορικός βαθμός, βαθμός κανονικής(ων) ωριαίας(ων) εξέτασης(εων), βαθμός πρόσθετης ωριαίας εξέτασης) στην εξαγωγή του μέσου όρου επίδοσης στο αντίστοιχο μάθημα. Η συμμετοχή στις δοκιμασίες αυτές είναι προαιρετική για τους μαθητές. Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν όσοι μαθητές επιθυμούν. Η έκταση της ύλης, στην οποία αναφέρεται η πρόσθετη ωριαία εξέταση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μια ευρεία διδακτική ενότητα του αντίστοιχου μαθήματος ούτε μεγαλύτερη από το μισό της ύλης που έχει διδαχθεί κατά το αντίστοιχο τετράμηνο.
5.  
  Τα δοκίμια όλων των γραπτών δοκιμασιών -διαγνωστικών, πρόχειρων και ωριαίων - αφού διορθωθούν και βαθμολογηθούν από το διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών και εν συνεχεία παραδίδονται στη Διεύθυνση και φυλάσσονται στο Σχολείο ως τη λήξη του διδακτικού έτους. Επιδεικνύονται επίσης στους κηδεμόνες, στους Σχολικούς Συμβούλους, εφόσον το ζητήσουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο ή φορέα εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΕΠΘ.
6.  
  Ο διδάσκων καταθέτει στο Διευθυντή το πρωτότυπο των θεμάτων κάθε κριτηρίου αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή ταξινομούνται κατά μάθημα και κατηγορία, τηρείται σχετικό αρχείο, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των διδασκόντων του Σχολείου και του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας, καθώς και κάθε άλλου προσώπου ή φορέα εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΕΠΘ.
Άρθρο 10 "Εργασίες εμπέδωσης του μαθήματος"
1.  
  Οι εργασίες ή οι ασκήσεις εμπέδωσης του μαθήματος πραγματοποιούνται στο σχολείο και κατ οίκον, εφόσον ο διαθέσιμος στο σχολείο χρόνος δεν είναι επαρκής. Είναι σύντομης έκτασης και αποσκοπούν κυρίως στον έλεγχο της εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης και της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων που απαιτούνται για τη λύση προβλημάτων ή ασκήσεων, στη γραμματική, συντακτική και αισθητική ανάλυση κειμένων, στην παραγωγή ποικίλων μικρών συνθετικών εργασιών και σε άλλες παρόμοιες μαθησιακές δραστηριότητες. Το περιεχόμενο των εργασιών και ασκήσεων εμπέδωσης του μαθήματος, το πλήθος και η συχνότητά τους καθορίζονται από το διδάσκοντα από τον οποίο αξιολογούνται, σύμφωνα με τις αρχές των Παιδαγωγικών Επιστημών.
Άρθρο 11
1.  
  Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και τελικής σύνθεσης των στοιχείων αυτών. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ομαδικές ή ατομικές και να έχουν τη μορφή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Οι συνθετικές -δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή), ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Λύκειο.
2.  
  Μία τουλάχιστον συνθετική δημιουργική εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα της επιλογής του μαθητή είναι υποχρεωτική στις τάξεις Ά και Β. Η εκπόνηση συνθετικών -δημιουργικών εργασιών στη Γ τάξη είναι προαιρετική. Για την υποχρεωτική συνθετική εργασία κατατίθεται μέσα στο Α δίμηνο του σχολικού έτους γραπτή δήλωση των μαθητών στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε Τμήματος, στην οποία αναγράφεται το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.
3.  
  Η υποχρεωτική συνθετική - δημιουργική εργασία βαθμολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα κατά το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν μία συνθετική - δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτήν.
4.  
  Αν ένας μαθητής εκπονεί με τη δική πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας συνθετικές - δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφό τους τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5.  
  Ο αριθμός των συνθετικών - δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15), εκτός αν ο αριθμός των μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον είναι μικρότερος. Εάν για κάποιο αντικείμενο παρατηρείται υψηλή προτίμηση και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση αυτή το πρόβλημα παραμένει, ο κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του συνθετική εργασία, όσους μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους. Τους υπολοίπους παραπέμπει στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση συνθετικών - δημιουργικών εργασιών από τους μαθητές αποφασίζει ο Σύλλογος των διδασκόντων.
Άρθρο 12 "Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών."
1.  
  Σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως : α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.
2.  
  Όλοι οι διδάσκοντες σε ορισμένο τμήμα υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προφορικής τους βαθμολογίας να εξετάσουν και το περιεχόμενο του φακέλου του μαθητή και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολογία τους
3.  
  Ο φάκελος εκπαιδευτικής επίδοσης και λοιπών δραστηριοτήτων των μαθητών τηρείται, όπου είναι δυνατόν. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά και η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και η παροχή έμμεσα στο μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του, μέσω της αυτοαξιολόγησης και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τα μαθήματα, στη δική του αξιολόγηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
4.  
  Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μαθητών καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Άρθρο 13 "Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων"
1.  
  Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή
2.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτά στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
3.  
  Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι κηδεμόνες το ζητήσουν, ο διδάσκων οφείλει να επιδείξει τα γραπτά ή άλλες εργασίες των μαθητών.
4.  
  Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών της τάξης για κάθε μάθημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 14
1.  
  Οι τελικές γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται στα Λύκεια κατά το μήνα Ιούνιο. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.
2.  
  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε κάθε μάθημα είναι τρίωρη (3), εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά
Άρθρο 15
1.  
  Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. ερωτήσεις ανάπτυξης ή τύπου δοκιμίου, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου), οι οποίες είναι διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, ανταποκρίνονται στο διδακτικό έργο που πραγματοποιήθηκε στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αντιστοιχούν στα θέματα που επεξεργάζονται οι μαθητές στα σχολεία τους.
2.  
  Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α τάξη του Λυκείου διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, εγκρίνονται από το Διευθυντή του Λυκείου και είναι τα ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης αυτής
3.  
  Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων των Β και Γ τάξεων του Λυκείου, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα Λύκεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21 και είναι ενιαία για όλα τα Λύκεια της χώρας
Άρθρο 16 "Για την προετοιμασία, την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν συγκροτούνται οι ακόλουθες Επιτροπές:"
1.  
  Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου
 1. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Την Επιτροπή αποτελούν:
 3. i) Ένας (1) Καθηγητής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή ο Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) ως Πρόεδρος. ii) Ένας (1) Καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, iii) Ένας (1) Σχολικός Σύμβουλος, iν) Ένας (1) εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ν) Ένας (1) εκπρόσωπος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, νi)Ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, νii) Δύο (2) Καθηγητές Λυκείου με βαθμό Α και νiii) Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος Εισιτηρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικά μέλη.
 4. Ως έκτακτα μέλη της Επιτροπής αυτής, τα οποία συμμετέχουν μόνο την ημέρα εξέτασης του οικείου μαθήματος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, ορίζονται με όμοια απόφαση οι εξής :
 5. i) Ένας (1) Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σχετικός με το εξεταζόμενο μάθημα, ii) Δύο (2) σχολικοί Σύμβουλοι της αντίστοιχης προς το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, iii) Δύο (2) Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Α.
 6. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως γραμματέας της Επιτροπής
 7. Τα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και οι καθηγητές Λυκείων που συμμετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να έχουν πραγματική διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) χρόνων.
 8. Με την ίδια απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται οι αντίστοιχοι αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών της και του Γραμματέα. στ)Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, όταν καλούνται από τον Πρόεδρό της.
 9. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου είναι ο προγραμματισμός, η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου που διεξάγονται με κοινά θέματα σε όλα τα Λύκεια της χώρας, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους στα Λύκεια, η παροχή διευκρινίσεων προς τις Νομαρχιακές και Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξεταστικών διαδικασιών και την ομαλή διεξαγωγή τους
 10. Για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής διατίθεται το αναγκαίο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
 11. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.
 12. Τα μέλη της Επιτροπής ανανεώνονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο κατά το ένα τρίτο.
 13. Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν περισσότερο από δύο (2) συνεχή έτη και συνολικά περισσότερο από τρία (3) έτη .
2.  
  Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων. α.) Η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται το μήνα Απρίλιο κάθε έτους. Τη Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελούν: i) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ.Ε. της έδρας της οικείας Νομαρχίας ως Πρόεδρος. ii) Ένας (1) Σχολικός Σύμβουλος iii) Ένας (1) Προϊστάμενος Γραφείου, iν) Ο αρχαιότερος Διευθυντής Λυκείου στην οικεία Νομαρχία, εφόσον δεν είχε προηγουμένως χρηματίσει μέλος της ίδιας Επιτροπής και ν) Ένας Καθηγητής με βαθμό Α, ο οποίος εκτελεί και χρέη Γραμματέα.
 1. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Σχολικοί Σύμβουλοι, ορίζεται ο αρχαιότερος.
 2. Εάν δεν υπάρχουν Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, στη θέση του Προϊσταμένου Γραφείου ορίζεται ο επόμενος κατά αρχαιότητα Διευθυντής Λυκείου.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αντίστοιχοι αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής και διατίθεται το αναγκαίο για τη λειτουργία της τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
 4. Ειδικά στη Νομαρχία Αθηνών και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται Επιτροπές ανά Διεύθυνση
 5. Έργο της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι η διαβίβαση των θεμάτων των εξετάσεων στα Λύκεια της οικείας Νομαρχίας, στα οποία δεν είναι δυνατή η απευθείας μετάδοση θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου, η συγκρότηση Νομαρχιακού Βαθμολογικού Κέντρου για τη διόρθωση και βαθμολογία των γραπτών των μαθητών των αντίστοιχων Ενιαίων Λυκείων, η στελέχωσή τους με τους αναγκαίους βαθμολογητές κατά την περίοδο διόρθωσης των γραπτών και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στα Λύκεια κάθε Νομαρχίας
 6. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.
 7. Η Επιτροπή υποχρεωτικώς ανανεώνεται κάθε χρόνο κατά τα δύο (2) μέλη της.
3.  
  Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων
 1. Οι Λυκειακές Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. της Νομαρχίας, που εκδίδεται το μήνα Απρίλιο κάθε έτους.
 2. Τις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων αποτελούν:
 3. i) 0 Διευθυντής του οικείου Λυκείου ως Πρόεδρος. ii) Ένας (1) Καθηγητής του Λυκείου που διδάσκει στη Γ τάξη και iii) Ένας (1) καθηγητής που διδάσκει στη Β τάξη ως μέλη.
 4. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας Καθηγητής του οικείου Λυκείου ως Γραμματέας της Επιτροπής και τα αναπληρωματικά μέλη
 5. Έργο της Λυκειακής Επιτροπής είναι η διοργάνωση των εξετάσεων και η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η αναπαραγωγή των θεμάτων που αποστέλλονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, η συγκέντρωση και αποστολή των γραπτών στο Νομαρχιακό βαθμολογικό Κέντρο, καθώς και η παραλαβή τους μετά τη διόρθωση και βαθμολογία τους και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 6. Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του Σχολείου κατά την περίοδο των εξετάσεων όχι όμως από, τη βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών της Α τάξης, εφόσον διδάσκουν και στην τάξη αυτή.
 7. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της
 8. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών ενός Λυκείου στις τάξεις Β και Γ υπερβαίνει τους τριακόσιους (300) ορίζεται και τέταρτος καθηγητής ως μέλος της Λυκειακής Επιτροπής, καθώς και βοηθός Γραμματέα της Επιτροπής
 9. Στα ιδιωτικά Λύκεια οι Επιτροπές αυτές ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, αποτελούνται από τρεις (3) καθηγητές δημόσιων Λυκείων και δύο (2) καθηγητές του αντίστοιχου ιδιωτικού Λυκείου.
 10. Ως Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής στην περίπτωση αυτή ορίζεται το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής, που προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση και ως Γραμματέας ένα από τα μέλη της που προέρχεται επίσης από τη δημόσια εκπαίδευση.
Άρθρο 17
1.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το αργότερο ως τέλος Απριλίου το πρόγραμμα διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Β τάξης του Λυκείου, καθώς και το πρόγραμμα των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ Λυκείου. Τα προγράμματα των εξετάσεων αυτών γνωστοποιούνται στις Δ/νσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. και στη συνέχεια στα Λύκεια της χώρας και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων. Με βάση τα προγράμματα αυτά, οι Λυκειακές Επιτροπές ενημερώνουν τους μαθητές, καθώς και τους διδάσκοντες και ορίζουν τους αναγκαίους επιτηρητές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος.
2.  
  Για όλες τις προαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται στην Α΄ τάξη η εξεταστέα ύλη καθορίζεται σε κάθε Λύκειο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος. Η εξεταστέα ύλη στις προαγωγικές εξετάσεις της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Οκτωβρίου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και είναι ενιαία για όλα τα Λύκεια της χώρας.
Άρθρο 18
1.  
  Τα θέματα των γραπτών και απολυτήριων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίστηκε ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Σε κάθε μάθημα επιδιώκεται η χρησιμοποίηση συνδυασμού ερωτήσεων διαφορετικών μορφών και τύπων (π.χ. ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, συμπλήρωσης, αντιστοίχησης, διάταξης) ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και τους διδακτικούς στόχους που ελέγχονται. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες προς εκείνες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους, διατρέχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι οπωσδήποτε διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλες τις ερωτήσεις, εκτός αν στη διατύπωση των θεμάτων ορίζεται διαφορετικά.
2.  
  Αν χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού τύπου για την εξέταση των μαθητών, ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι επαρκής για την επίτευξη έγκυρου αποτελέσματος και η απάντηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι δυνατή στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα του μαθητή και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στο μαθητή από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται: αα) Να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου. ββ) Να απαντήσουν σε ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχονται: i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κτλ) ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ) iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.λπ.). iν. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου. γγ) Να αναπτύξουν μια ιδέα (άποψη, στάση, πληροφορία, παράδειγμα, επιχείρημα) ή να κρίνουν ή να σχολιάσουν κάποια σημεία του κειμένου ή να αναπτύξουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση (π.χ. να μην υπερβαίνει τις 600 λέξεις). β)Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με 50 μονάδες. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο. 2α) Η εξέταση στη λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. β)Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται: i. στο συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το κείμενο (1 ερώτηση), ii. στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις) , iii. σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη (1-2 παραγράφους) ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώτηση), iν. σε σχολιασμό συναφούς αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου ή σε σύγκρισή του με το διδαγμένο. Το αδίδακτο κείμενο, δίνεται επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά προσέγγιση δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση).
 1. Η ερώτηση i βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της ii περίπτωσης βαθμολογούνται με σαράντα (40) μονάδες (2 Χ 20 = 40), η ερώτηση iii με εικοσιπέντε (25) μονάδες και η ερώτηση iν με είκοσι (20) μονάδες
 2. Όπου υπάρχει ευχέρεια, οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο συγγραφέα ή σε γραμματολογικά στοιχεία του κειμένου μπορούν να αντικαθίστανται από μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων κλειστού τύπου ή σύντομης απάντησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου
3.  
  Ο βαθμός στο μαθημάτων Νέων Ελληνικών είναι ο μέσος όρος του βαθμού στις δύο εξετάσεις που προαναφέρθηκαν, ο οποίος εκφράζεται με ακρίβεια δεκάτου. • Γ. Λατινικά (Μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης).
 1. Η Ιστορία ως μάθημα γενικής παιδείας, καθώς και όλα τα ακόλουθα ιστορικής φύσεως μαθήματα, που περιλαμβάνονται στα μαθήματα κατευθύνσεων και στα μαθήματα επιλογής:
 2. i.
 3. i. η πρώτη αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόηση τους, ii. η δεύτερη περιλαμβάνει δύο έως τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης με τις οποίες εξετάζεται η ικανότητα κριτικής ανάλυσης σχετικών θεμάτων, η διατύπωση προσωπικών θέσεων και απόψεων σε συγκεκριμένα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, η εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη.
 4. Αποτελείται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατό ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. ii.
 5. Δίδονται τέσσερις διαφορετικού τύπου παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο ή και εκτός κειμένου, τα οποία έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 6. Αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. iii.
 7. Θέμα τρίτο:
 8. Αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών.
 9. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. ίν.
 10. Θέμα τέταρτο:
 11. Αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.
 12. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
 13. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:
 14. 20 μονάδες στο πρώτο θέμα, 20 μονάδες στο δεύτερο θέμα, 20 μονάδες στην άσκηση και 40 μονάδες στο πρόβλημα.
  • να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική γλώσσα
  • να απαντήσουν σε πέντε παρατηρήσεις (δύο (2) γραμματικές, δυο (2) συντακτικές και μία (1) γραμματολογική), οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφόρων τύπων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
  • Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:
  • i.
  • Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες ii.
  • Γραμματικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία (12,5Χ2 = 25) iii.
  • Συντακτικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία (12,5 Χ 2 = 25) iν. Γραμματολογική άσκηση 10 μονάδες (10Χ1 = 10) β) Στη Γ τάξη του Λυκείου το μάθημα εξετάζεται, όπως και στην Β τάξη και επιπλέον ζητείται από τους μαθητές να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική απλό αδίδακτο πεζό κείμενο 5-7 στίχων (από τον Καίσαρα, τον Κικέρωνα ή τον Κορνήλιο Νέπωτα).
  • Προς διευκόλυνση των μαθητών δίδονται οι άγνωστες λέξεις του κειμένου που δεν εμπεριέχονται στο λεξιλόγιο των διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία διδάσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, η ερμηνεία πιθανών ιδιωματικών εκφράσεων και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αναγκαίο, γ) Η βαθμολογία στη Γ τάξη διαμορφώνεται ως εξής:
  • i.
  • Μετάφραση διδαγμένου κειμένου 25 μονάδες, ii.
  • Μετάφραση αδίδακτου κειμένου 15 μονάδες, iii.
  • Κάθε γραμματική ή συντακτική παρατήρηση 15 μονάδες (4Χ15=60).
  • Δ. Ιστορία.
 15. Για την εξέταση στο μάθημα της Βιολογίας δίνονται στους μαθητές τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:
 16. i.
 17. Θ. Σχέδιο.
 18. Αποτελείται από βαθμολογικώς ισότιμα μέρη Α και Β. Το Α αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας διαφόρων τύπων για την απόδοση μέρους ή μερών ενός κεφαλαίου και το Β αποτελείται από απλές εφαρμογές της θεωρίας αυτής. ii.
 19. Η βαθμολόγηση του ελεύθερου σχεδίου γίνεται με κριτήρια τη δημιουργία όγκων και γωνιών, λόγω της σκίασης και την ικανότητα των μαθητών να αποδίδουν τους όγκους και τις αναλογίες των επιφανειών.
 20. Αποτελείται το καθένα από μια άσκηση που θα απαιτεί από το μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών από τη διδαχθείσα ύλη ή και προηγούμενες γνώσεις.
 21. i. ο χρόνος εξέτασης στο μάθημα αυτό είναι όσος και των λοιπών μαθημάτων, ii. το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κτλ), iii. δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλοι, παρατηρήσεις, κτλ), iν. ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους, ν. οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών κτλ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
 22. Το τέταρτο θέμα:
 23. Αποτελείται από ένα πρόβλημα.
 24. Το πρόβλημα αυτό, προκειμένου να λυθεί, απαιτεί από το μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του.
 25. Το πρόβλημα μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το μαθητή στη λύση.
  • Το 1ο και 2ο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις διαφόρων τύπων που στοχεύουν στον έλεγχο:
  • i. της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης, με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο, θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη. ii. της κατανόησης από το μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.
  • Το 3ο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση, κτλ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. γγ)Το 4ο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
  • Η βαθμολογία κατανέμεται κατά τρόπο ανάλογο προς αυτόν που ισχύει για τη Φυσική και τη Χημεία.
 26. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα
 27. Φυσική, Χημεία, Χημεία - Βιοχημεία, καθώς και το μάθημα επιλογής:
 28. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής εξετάζονται όπως και οι αυτοτελείς κλάδοι των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών που προαναφέρθηκαν.
 29. Το μάθημα Χημεία - Βιοχημεία εξετάζεται ως ενιαίο μάθημα και οι ερωτήσεις στα επιμέρους θέματα κατανέμονται, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας κάθε μέρους του.
 30. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τη Φυσική και τη Χημεία.
 31. Κατ ανάλογο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα Στατιστικής και Στοιχεία Στατιστικής.
 32. i.
 33. Μαθήματα Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Βιολογία, Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής, Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών) Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας Φυσική - Χημεία στην Α τάξη Φυσική - Χημεία -Βιολογία στη Β τάξη και Φυσική -Χημεία στη Γ τάξη εξετάζονται κατά κλάδους.
 34. Για κάθε κλάδο διενεργείται χωριστή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:.
 35. Η εξέταση για το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο συνίσταται στα εξής:
 36. i. το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό , στοιχεία επίπλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων, ii. ο τρόπος παράστασης του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), αξονομετρικό ή συνδυασμό τους, iii. δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλοι, παρατηρήσεις, κτλ) και iν. συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του, ν. οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
 37. τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου είναι τα ίδια με τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου.
 38. Ι. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών.
 39. Τα μαθήματα αυτά δεν εξετάζονται γραπτά.
 40. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.
 41. ΙΑ.
 42. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα - Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού Η γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει ερωτήσεις διαφόρων τύπων που αναφέρονται στη θεωρία, και τρεις τουλάχιστον ασκήσεις, σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών και με τις εφαρμογές τους.
 43. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στη θεωρία και κατά 60% (20%Χ3) από τις ασκήσεις.
 44. ΙΒ.
 45. Ξένες Γλώσσες.
4.  
  Το παραπάνω γενικό πλαίσιο εξειδικεύεται και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος με ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργού ή Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Α. Αρχαία Ελληνικά. Α1. Για την εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά στην Α και τη Β Λυκείου (μάθημα Γενικής Παιδείας) δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου κειμένου Αρχαίων Ελληνικών 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς:.
 1. Να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική
 2. i.
 3. Να το μεταφράσουν στα Νέα Ελληνικά. ii.
 4. Να απαντήσουν σε μια ερμηνευτική άσκηση που μπορεί, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται, να αναλύεται σε υποερωτήματα. iii.
 5. Να απαντήσουν σε μια γραμματολογική άσκηση που μπορεί, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται, να αναλύεται σε υποερωτήματα.
 6. Να απαντήσουν στις παρακάτω ασκήσεις:
 7. i) Μία άσκηση Γραμματικής με δύο ή και περισσότερα υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται. ii) Μία άσκηση Συντακτικού με δύο ή περισσότερα υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται. iii) Μία άσκηση ετυμολογικής ανάλυσης, παραγωγής, σύνθεσης, σημασίας λέξεων, γραφής συνωνύμων και αντωνύμων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται. iν) Μία ερμηνευτική άσκηση, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ιδέες, αξίες αντιλήψεις, ήθος ηρώων, χαρακτηρισμούς προσώπων με βάση ενέργειες ή σκέψεις τους, στο ιστορικό, κοινωνικό ή πολιτικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το κείμενο (στοιχεία πολιτικής και κοινωνικής ζωής), στην αρχιτεκτονική του λόγου, σχήματα σε όλα τα επίπεδα [(μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, υπερπροτασιακό (ρητορικά σχήματα)] και στην αξιολόγηση της λειτουργίας τους.
 8. Η άσκηση αυτή μπορεί να αποτελείται από επιμέρους ερωτήματα.
 9. Να απαντήσουν σε μία γραμματική άσκηση που μπορεί να αναλύεται, ανάλογα με τον τύπο των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται, σε υποερωτήματα. iii.
 10. Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 40 μονάδες και κάθε ερώτηση- άσκηση με 15 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.
 11. Α2.
 12. i.
 13. Μετάφραση διδαγμένου κειμένου 25 μονάδες. ii.
 14. Ερμηνευτική άσκηση 15 μονάδες iii.
 15. Γραμματολογική άσκηση 10 μονάδες iν. Μετάφραση αδίδακτου κειμένου 30 μονάδες ν. Γραμματική άσκηση 10 μονάδες νi.
 16. Συντακτική άσκηση 10 μονάδες Β. Νέα Ελληνικά.
 17. Η εξέταση στα Νέα Ελληνικά περιλαμβάνει δύο σκέλη που εξετάζονται χωριστά:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ
Άρθρο 19 "Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α Λυκείου"
1.  
  Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α τάξης διενεργούνται με την ευθύνη των διδασκόντων σε κάθε Λύκειο και της Επιτροπής Εξετάσεων στα δύο τρίτα (2/3) της διδαγμένης ύλης όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων ή κλάδων μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το λήγον διδακτικό έτος
2.  
  Η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση του ή των διδάσκοντος/ντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 3.Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή - καθηγητή και από το Διευθυντή του Λυκείου.
4.  
  Τα θέματα ορίζονται από τον ή τους διδάσκοντα/ες το μάθημα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της Α τάξης του κάθε Λυκείου. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, στα τμήματα της Α τάξης του κάθε Λυκείου, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα. 5.0ι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται σε φύλλο χαρτιού (κόλλας) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού.
6.  
  Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της Λυκειακής Επιτροπής
7.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών και τα παραδίνει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή
8.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τα γραπτά στην Επιτροπή του Λυκείου διορθωμένα και βαθμολογημένα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εξέτασης του κάθε μαθήματος. Η Επιτροπή του Λυκείου φροντίζει για την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία ή και στον Η/Υ του Σχολείου, αν υπάρχει.
Άρθρο 20 "Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Β και Γ τάξεων"
1.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται στις αίθουσες διδασκαλίας των Λυκείων ενώπιον δύο (2) επιτηρητών - καθηγητών διαφορετικής και μη συγγενούς ειδικότητας από εκείνη του εξεταζομένου κάθε φορά μαθήματος. Και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές άλλου Σχολείου. Για να υπάρχει στην περίπτωση αυτή επάρκεια επιτηρητών, με ενέργειες της Λυκειακής Επιτροπής των Εξετάσεων και σε συνεργασία με την αντίστοιχη Νομαρχιακή Επιτροπή, είναι δυνατόν καθηγητές των γειτονικών Γυμνασίων ή Λυκείων, αν υπάρχει πλεονάζων αριθμός, να διατίθενται στα Λύκεια ως επιτηρητές. Ως επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιούνται και καθηγητές των ιδιωτικών σχολείων.
2.  
  Οι επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης που εκδίδεται πέντε μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στα ιδιωτικά Λύκεια και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές του δημοσίου.
3.  
  Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή φύλλο απαντήσεων, (εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία), στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή, καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή, σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση
4.  
  Το όνομα των μαθητών καλύπτεται με ευθύνη των επιτηρητών κατά την παράδοση των τετραδίων ή των φύλλων απαντήσεων. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται μέσα σε φάκελο με πρωτόκολλο παραλαβής -παράδοσης από τους επιτηρητές στην Επιτροπή του Λυκείου.
5.  
  Η Επιτροπή, μόλις παραλάβει τα γραπτά δοκίμια με καλυμμένα τα ονόματα των μαθητών από τους επιτηρητές, τα εσωκλείει σε φακέλους, τους οποίους σφραγίζει και υπογράφει και τους αποστέλλει στον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Βαθμολογικού Κέντρου, όπου γίνεται η διόρθωση και βαθμολογία των γραπτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 του παρόντος
Άρθρο 21 "Διαδικασία διαμόρφωσης, επιλογής και διαβίβασης των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων των τάξεων Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου"
1.  
  Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται στο Υπουργείο Παιδείας δώδεκα (12) ώρες πριν από τη διαβίβαση των θεμάτων στα Λύκεια και διατυπώνει τα θέματα των εξετάσεων. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα διατυπώνεται από τα αντίστοιχης ειδικότητας μέλη της Επιτροπής αριθμός θεμάτων μεγαλύτερος εκείνων που θα σταλούν στα Λύκεια. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της αυτό από Τράπεζα Θεμάτων, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί με ευθύνη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή αντλεί από την Τράπεζα αριθμό τυχαίων θεμάτων τα οποία χρησιμοποιεί ως ενδεικτικά παραδείγματα για τη σύνταξη από την ίδια ανάλογων θεμάτων, διαφορετικών όμως τόσο ως προς τη διατύπωσή του, τα δεδομένα και ζητούμενα από αυτά. Η Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να διατυπώσει δικά της θέματα, αν το κρίνει αναγκαίο. Με ευθύνη της Επιτροπής γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες, στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ανταποκρίνονται σ ό,τι έχουν διδαχθεί οι μαθητές και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η Επιτροπή καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους.
2.  
  Οι μαθητές υποχρεούνται να προσέρχονται στα Λύκεια μιάμιση (11/2) ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Λύκεια της χώρας μία ώρα (1) πριν από την έναρξη των εξετάσεων και μετά την είσοδο των μαθητών στις τάξεις. Παράλληλα αποστέλλονται και στις Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με Fax ή με καθηγητές συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβασή τους απευθείας από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Μαζί με τα θέματα στέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους μαθητές.
3.  
  Οι Λυκειακές Επιτροπές αναπαράγουν τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζόμενων
4.  
  Τα μέλη τόσο της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και των Νομαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν περάσουν δύο τουλάχιστον ώρες από την έναρξη των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λυκειακών ή Νομαρχιακών Επιτροπών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός των επιτηρητών και των μελών της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.
5.  
  Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί όργανο παιδαγωγικής στήριξης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών των Λυκείων σε ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στην καθημερινή διδακτική πράξη. Η Τράπεζα λειτουργεί και ως μέσο υποβοήθησης της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, με την έννοια της παροχής σ αυτήν ενδεικτικών θεμάτων που απεικονίζουν κατά τρόπο έγκυρο και αντιπροσωπευτικό τη σχολική πραγματικότητα και αντανακλούν τα θέματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό θεμάτων που καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη των διαφόρων μαθημάτων και όλα τα επίπεδα δυσκολίας. Τα θέματα που εισάγονται στην Τράπεζα μπορούν: α) να προέρχονται από ερωτήσεις που στέλλονται από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Ε., οι οποίες ελέγχονται και αξιολογούνται απ αυτό β) να εκπονούνται από εκπαιδευτικούς που διατίθενται στο Κ.Ε.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. γ) να επιλέγονται μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούνται στα Λύκεια της χώρας στις ωριαίες εξετάσεις και στα πρόχειρα διαγωνίσματα και δ) να αντλούνται από τα σχολικά εγχειρίδια ή άλλες πηγές.
Άρθρο 22
1.  
  Οι επιτηρητές ορίζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Λυκείων και κατανέμονται στις αίθουσες εξετάσεων από τη Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Λυκείου. 2. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής.
3.  
  Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την αδιάβλητη επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρονται αμέσως στην Επιτροπή για όποιο πρόβλημα προκύψει. Ακόμη οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από την Επιτροπή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χάρτη γραφής ή το ειδικό τετράδιο, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης, αναγράφουν στον πίνακα το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και θέτουν τη μονογραφή τους στο τέλος του κειμένου.
4.  
  Ειδικά για τα μαθήματα των Β και Γ τάξεων κατά την παραλαβή των δοκιμίων ενώπιον των μαθητών ελέγχουν τα ονομαστικά τους στοιχεία, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και τα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εξεταζομένου
Άρθρο 23
1.  
  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
2.  
  Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blancο), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η Λυκειακή Επιτροπή. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3.  
  Μαθητής που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο, σημειώσεις ή από το γραπτό δοκίμιο άλλου συμμαθητή του, που δολιεύεται την εξέταση και γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, απομακρύνεται από την αίθουσα με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν
Άρθρο 24
1.  
  Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α τάξη του Ενιαίου Λυκείου διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Δ/νση του Λυκείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων.
2.  
  Για τη βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β και Γ των Ενιαίων Λυκείων κάθε Νομού συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομαρχίας ειδικό βαθμολογικό κέντρο. Κατ εξαίρεση στη Νομαρχία Αθηνών συνιστώνται έξι (6) βαθμολογικά κέντρα και στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης δύο (2). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για λόγους που αφορούν είτε τη δυσχέρεια των επικοινωνιακών μέσων είτε την ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας, είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι τα γραπτά των μαθητών από τα Λύκεια των Νομαρχιών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου και Λέσβου, καθώς και των Νομαρχιών που έχουν λιγότερα από οκτώ (8) Λύκεια αποστέλλονται σε βαθμολογικό κέντρο της Νομαρχίας Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή άλλου Νομού. Οι Καθηγητές των Λυκείων που υπηρετούν σε Νομαρχίες, στις οποίες δε θα συγκροτηθούν βαθμολογικά κέντρα μπορούν να διατεθούν σε κέντρα άλλων Νομαρχιών με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ονόματα των Καθηγητών αυτών προτείνονται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.  
  Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ορίζεται ο χώρος στον οποίο θα λειτουργεί το βαθμολογικό Κέντρο και συγκροτείται Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο και, όπου δεν υπάρχει, από έναν (1) Καθηγητή με βαθμό Α, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, αναγνωρισμένου κύρους ως μέλη και έναν (1) εκπαιδευτικό ως Γραμματέα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Αναπληρωτές του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής, οι αναγκαίοι βαθμολογητές κατά ειδικότητα καθώς και το λοιπό απαραίτητο προσωπικό.
4.  
  Ο Δ/ντής κάθε Λυκείου αποστέλλει με καθηγητή - σύνδεσμο ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια τους φακέλους με τα γραπτά του Λυκείου του στον Πρόεδρο του οικείου βαθμολογικού κέντρου, ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών από κάθε Λύκειο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα
5.  
  Ο Πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου καθορίζει τριψήφιους κωδικούς αριθμούς για κάθε Λύκειο, τους οποίους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Σε κάθε φάκελο με γραπτά που παραλαμβάνονται επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα με τον κωδικό αριθμό του Λυκείου, ο οποίος αναγράφεται σε κάθε γραπτό.
6.  
  Τα γραπτά κάθε φακέλου αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής. Στο τετραγωνίδιο στο οποίο καταχωρίζεται η βαθμολογία του Ά βαθμολογητή γράφεται ο αύξων αριθμός κάθε γραπτού στη σειρά της δέσμης των γραπτών που διαμορφώθηκε με τον παραπάνω τρόπο.
7.  
  Ο Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους και τυποποιημένες καταστάσεις καταγραφής πιθανών παρατηρήσεων, φροντίζοντας ώστε τα γραπτά να μη διορθώνονται από Καθηγητές που ανήκουν στο Λύκειο προέλευσής τους. Οι τελευταίοι διορθώνουν τα γραπτά χωρίς να σημειώνουν τίποτε πάνω σ αυτά. Αν έχουν ανάγκη να σημειώσουν κάποιες παρατηρήσεις που τους είναι απαραίτητες για τη βαθμολογία των γραπτών ή επιθυμούν να τεθούν υπόψη της Επιτροπής του βαθμολογικού Κέντρου, τις γράφουν στα τυποποιημένα έντυπα διόρθωσης. Μετά τη διόρθωση των γραπτών αναγράφουν στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού το βαθμό τους και επιστρέφουν τα γραπτά στο Γραμματέα του βαθμολογικού Κέντρου ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο μέλος της Επιτροπής. Μαζί με τα γραπτά παραδίδουν και τα τυποποιημένα έντυπα βαθμολογίας στα οποία έχουν επίσης σημειώσει το βαθμό τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού.
8.  
  Η Επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου καλύπτει με αδιαφανές χαρτί το βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, τα αναμειγνύει τυχαία και σημειώνει στην ειδική θέση για τη βαθμολογία του Β διορθωτή το νέο αύξοντα αριθμό των γραπτών του κάθε φακέλου, τον οποίο παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Ο δεύτερος διορθωτής ακολουθεί την ίδια διαδικασία βαθμολογίας των γραπτών που ακολούθησε και ο πρώτος.
9.  
  Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών από το δεύτερο βαθμολογητή παραδίδονται τα γραπτά στην Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου
Άρθρο 25
1.  
  Η Επιτροπή κάθε βαθμολογικού κέντρου συγκρίνει με βάση τα τυποποιημένα έντυπα τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α και του β βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με δέκα πέντε (15) μονάδες στην κλίμακα 0 -100, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο ΜΟ των δύο βαθμολογιών. Ο βαθμός αυτός σημειώνεται στη ειδική θέση του τελικού βαθμού του γραπτού με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών α και β βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από 15 μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, το γραπτό αξιολογείται και από τρίτο βαθμολογητή με την ίδια διαδικασία που έγινε η βαθμολόγησή του από τους δύο προηγούμενους. Ο τρίτος βαθμολογητής επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή Καθηγητής με βαθμό Α της οικείας ειδικότητας.
3.  
  Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή
Άρθρο 26
1.  
  Μετά την οριστικοποίηση του τελικού βαθμού των γραπτών, η Επιτροπή του βαθμολογικού Κέντρου αποσφραγίζει τα γραπτά, κάνει αναγωγή του τελικού βαθμού στην κλίμακα 0-20, συντάσσει σχετικό πρακτικό και αποστέλλει σε κάθε Λύκειο πίνακα κατά μαθήματα με τη βαθμολογία των αντίστοιχων μαθητών
2.  
  Μετά την παραλαβή της βαθμολογίας των τελικών γραπτών εξετάσεων από το κάθε Λύκειο συγκρίνεται, με ευθύνη των Λυκειακών Επιτροπών, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων και οριστικοποιείται η τελική βαθμολογία των τετραμήνων σύμφωνα με τα εξής:
 1. Αν η διαφορά μεταξύ του βαθμού αφενός στις γραπτές προαγωγικές και στις απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις Β και Γ και αφετέρου του Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων είναι ίση ή μικρότερη των τριών (3) μονάδων, ο μέσος όρος των τετραμήνων μένει αμετάβλητος.
 2. Αν ο Μ.Ο. των τετραμήνων σε σχέση με το βαθμό που προκύπτει από τις παραπάνω εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μονάδες, τότε ο Μ.Ο. των τετραμήνων αυξάνεται όταν είναι μικρότερος από το βαθμό στις γραπτές εξετάσεις ή μειώνεται όταν είναι μεγαλύτερος από το βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, κατά το ήμισυ της διαφοράς του από αυτόν, ελαττωμένης κατά τρία (3).
 3. Ο νέος, δηλαδή, μέσος όρος των τετραμήνων (Π) προκύπτει από τον τύπο Π = Π ± ((Δ-3)/2, όπου (Π) ο αρχικός Μ.Ο. των τετραμήνων και (Δ) η διαφορά μεταξύ αρχικού Μ.Ο. τετραμήνων και βαθμού στις γραπτές και απολυτήριες εξετάσεις.
 4. Το θετικό πρόσημο (+) ισχύει για την περίπτωση που ο βαθμός στις παραπάνω εξετάσεις είναι μεγαλύτερος του αρχικού Μ.Ο. των τετραμήνων, ενώ το αρνητικό πρόσημο (-) ισχύει στην αντίστροφη περίπτωση.
 5. Για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο ορίζεται μεταβατική περίοδος τριών ετών, ήτοι από το 1999 ως το 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας εάν ο Μ.Ο όρος των τετραμήνων σε σχέση με το βαθμό των προαγωγικών εξετάσεων στη Β τάξη και των απολυτήριων εξετάσεων στη Γ τάξη είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μονάδες, αυτός μειώνεται, ώστε να διαφέρει απο το βαθμό των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων κατά τρεις (3) μονάδες.
3.  
  Ειδικά στην περίπτωση που ο ΜΟ των προφορικών σε σχέση με το βαθμό του γραπτού είναι μικρότερος κατά τρεις (3) και πλέον μονάδες (στην κλίμακα 0 - 20), είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στη Δ/νση ή το Γραφείο Δ.Ε. που ανήκει το Λύκειο, στο οποίο φοιτά ο μαθητής, να ζητηθεί η παραπομπή του σε προφορική επανεξέταση. Η επανεξέταση γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και δύο εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας, που συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομαρχίας. Αν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας Καθηγητής Λυκείου με βαθμό Α που ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος (ΜΟ) των βαθμών των μελών της Επιτροπής είναι ο τελικός βαθμός της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων, ο οποίος αντικαθιστά τον υπάρχοντα μόνο αν είναι μεγαλύτερος. Αν και μετά την επανεξέταση υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μονάδων, ισχύει η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Για κάθε μάθημα στο τέλος του διδακτικού έτους εξάγεται κατά τμήμα ο ΜΟ των προφορικών βαθμών των μαθητών μιας τάξης και ο Μ. Ο. των αντίστοιχων γραπτών, οι οποίοι καταχωρίζονται σε ειδικούς πίνακες και αποστέλλονται από τη Δ/νση του Σχολείου στους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους.
Άρθρο 27 "Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία:"
1.  
  Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο
2.  
  Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
3.  
  Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4.  
  Με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου συγκροτείται Επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, με το μάθημα, στο οποίο ζητείται η αναβαθμολόγηση, και ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αποκλείονται ως αναβαθμολογητές οι καθηγητές που αρχικώς βαθμολόγησαν το γραπτό. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά υπερβαίνουν τα διακόσια (200), στην Επιτροπή προστίθενται δύο επιπλέον αναβαθμολογητές και τα γραπτά κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των δύο ομάδων αναβαθμολογητών.
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου καλύπτεται με αδιαφανή ταινία. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Αν μεταξύ των δύο αναβαθμολογητών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τριών μονάδων προστίθεται και τρίτος αναβαθμολογητής και ο τελικός βαθμός είναι ίσος με το μέσο όρο και των τριών βαθμών.
6.  
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσης τους
Άρθρο 28
1.  
  Μαθητής που προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0)
2.  
  Μαθητής της Α τάξης του Λυκείου που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος, λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στο Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζεται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή της η Λυκειακή Επιτροπή. Εφόσον αδυνατεί να εξεταστεί κατά την περίοδο αυτή, παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο, η οποία διενεργείται στο Λύκειό του. Αν είναι μαθητής των τάξεων Β και Γ παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ.834Β).
3.  
  Μαθητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα βαθμολογείται από την Επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0)
4.  
  Για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης, ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
5.  
  Μαθητής των τάξεων Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου που απουσίασε δικαιολογημένα λόγω ανωτέρας βίας, ασθενείας ή άλλου σοβαρού οικογενειακού λόγου από εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων ή αποχώρησε για τους ίδιους λόγους από τις σχετικές εξετάσεις, παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα που οφείλει το μήνα Σεπτέμβριο. Η κάθε Δ/νση Δ.Ε. ορίζει ένα Λύκειο στο Νομό, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Τα γραπτά των μαθητών αυτών διορθώνονται με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο άρθρο 25 σε δύο βαθμολογικά κέντρα που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην απόφαση καθορίζονται και οι περιοχές ευθύνης του καθενός.
6.  
  Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου θα πρέπει:
 1. να έχει δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, από τα οποία θα προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του Ιουνίου, επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. β)να έχει άλλα δικαιολογητικά που ο Σύλλογος των διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης.
 2. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.
7.  
  Αν οι μαθητές αυτοί βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου, έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις διαδικασίες πρόσβασης στα τριτοβάθμια ιδρύματα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
8.  
  Σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων που τηρεί η Λυκειακή Επιτροπή
Άρθρο 29
1.  
  Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών ενός Λυκείου αποστέλλει τα γραπτά των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα οικεία Λύκεια
2.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, σε όλα τα είδη και τα επίπεδα των γραπτών εξετάσεων, μετά τη βαθμολόγηση τους, ταξινομούνται με την ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων κάθε Λυκείου, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο αρχείο του Σχολείου ως το μήνα Μάιο του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων
Άρθρο 30
1.  
  Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν. 1566/1985 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:.
 1. Εξετάζονται μόνον προφορικά:
 2. i.
 3. Μαθητές τυφλοί και όσοι πάσχουν από σοβαρές διαταραχές στην όραση. ii Μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης. iii.
 4. Μαθητές, η επίδοση των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί με γραπτή δοκιμασία, λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία).
 5. Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, κεκεδισμό κλπ). 2.0ι παθήσεις των περ. i και ii του εδαφίου α και του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου βεβαιώνονται από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει σχετική γνωμάτευση ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
3.  
  Η πάθηση των μαθητών της περ. iii του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται με ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού που εκδίδεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και ισχύει για τρία (3) συνεχόμενα χρόνια από την έκδοση της.
4.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (ΜΟ) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
5.  
  Κατ εξαίρεση οι βαθμοί των μαθητών του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών και της Αισθητικής Αγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος της ετήσιας προόδου ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. 6.0ι ειδικές γνωματεύσεις που βεβαιώνουν τις παραπάνω παθήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση του Σχολείου το Σεπτέμβριο εκάστου έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Άρθρο 31
1.  
  Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου των δύο τετραμήνων, μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 26 και 27 του παρόντος και το βαθμό των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου, το οποίο άθροισμα διαιρείται δια δύο (2). Ο μέσος όρος γράφεται με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο ΜΟ των βαθμών των μαθημάτων -κλάδων, και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του παρόντος
3.  
  Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων βαθμολογιών
4.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει
Άρθρο 32 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος - ΓΜΟ)"
1.  
  Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ο γενικός μέσος όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου
2.  
  Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς ο βαθμός επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο Απολυτήριο τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία
3.  
  Κατ εξαίρεση, λόγω της ανομοιομορφίας που υπάρχει ως προς τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ένταξη των μαθητών σε μη συγκρίσιμα επίπεδα, ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα αυτά δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του γενικού μέσου όρου των τάξεων Β και Γ, έως την οριστική ρύθμιση και ομοιόμορφη εφαρμογή της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλα τα Λύκεια. Σε κάθε περίπτωση η κατά τα ως άνω ρύθμιση λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η επίδοση των μαθητών στα μαθήματα των ξένων γλωσσών αναγράφεται κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου στο αποδεικτικό της Β τάξης, καθώς και στο Απολυτήριο του Λυκείου (βαθμός της Γ Λυκείου) και σε παρένθεση μέσα σημειώνεται το επίπεδο (Α ή Β), στο οποίο είχε καταταγεί ο αντίστοιχος μαθητής. Όπου δεν υπάρχουν επίπεδα σημειώνεται μέσα στην παρένθεση παύλα (-). Ο τρόπος συνυπολογισμού του βαθμού των ξένων γλωσσών στο Γενικό Μέσο Όρο του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Προκειμένου για τα Εσπερινά Λύκεια γίνεται αντιστοίχηση των τάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΒΔ 617/1961 (ΦΕΚ 149Β). Στην Α και Β τάξη των Εσπερινών Λυκείων οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται όπως στην Α τάξη των ημερήσιων Λυκείων. Στη Γ τάξη οι εξετάσεις διεξάγονται όπως στη Β τάξη των ημερήσιων Λυκείων και στη Δ όπως στη Γ τάξη των ημερήσιων Λυκείων και στα μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα.
Άρθρο 33
1.  
  Για την εξαγωγή του βαθμού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) της Β τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο ΓΜΟ της Γ τάξης, πολλαπλασιάζεται επί 7. Τα δύο γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια δέκα (10), δηλαδή κατά τον τύπο:3Β + 7Γ 10 και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Στο Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου αναγράφονται, εκτός από το γενικό βαθμό, η κατεύθυνση και ο κύκλος που παρακολούθησε ο μαθητής στη Γ τάξη, η αναλυτική γενική βαθμολογία στα μαθήματα της Γ τάξης, καθώς και ο γενικός βαθμός προαγωγής στη Β τάξη του Ενιαίου Λυκείου
Άρθρο 34
1.  
  Μαθητής Λυκείου προάγεται ή απολύεται: α)Στην Α τάξη, αν έχει: i. γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δέκα (10) και ii. μέσο όρο δέκα (10) στο σύνολο των εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας: Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.
 1. Στη Β τάξη, αν έχει:
 2. i. γενικό μέσο όρο δέκα (10) σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ii. μέσο όρο δέκα (10) στα μαθήματα Κατευθύνσεων και στα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
 3. Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, τα οποία νοούνται ως ένα ενιαίο σύνολο.
 4. Στη Γ τάξη, αν έχει:
 5. i. γενικό μέσο όρο δέκα (10) σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ii. μέσο όρο δέκα (10) στα μαθήματα των Κατευθύνσεων και στα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
 6. Ελληνική Γραμματεία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική και Βιολογία, τα οποία νοούνται ως ένα ενιαίο σύνολο.
 7. Μέσοι όροι στα μαθήματα, που αναφέρθηκαν προηγουμένως στις περιπτώσεις ii των εδ α, β και γ, ίσοι ή μεγαλύτεροι του εννέα και μισό (9,5) θεωρούνται για την προαγωγή ενός μαθητή ισοδύναμοι με 10, χωρίς να στρογγυλοποιούνται σ αυτό, υπό τον όρο ότι ο γενικός μέσος όρος της επίδοσης του μαθητή σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης είναι τουλάχιστον πλήρες δέκα (10)
2.  
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μαθητής δεν προάγεται ή δεν απολύεται
3.  
  Οι μαθητές που δεν προάγονται επαναλαμβάνουν την τάξη. Αν πρόκειται για μαθητές της Γ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:.
 1. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ τάξη και να επανεξετασθούν σε όλα τα μαθήματα
 2. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους για τα μαθήματα στα οποία υστέρησαν, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο.
 3. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.
4.  
  Οι μαθητές αυτοί δηλώνουν την επιλογή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που καταθέτουν το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Δ/νση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν. Αν αλλάξουν γνώμη μπορούν να ανακαλέσουν τη δήλωσή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του σχολικού έτους.
Άρθρο 35
1.  
  Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το Γενικό Βαθμό του Απολυτηρίου τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, που κατατίθεται στο Λύκειο αποφοίτησής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ότι δεν επιθυμούν την χορήγηση Απολυτηρίου και ότι προτίθενται να αποκτήσουν νέο Απολυτήριο κατά το επόμενο σχολικό έτος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται προσωρινό αποδεικτικό σπουδών, στο οποίο αναγράφεται ότι ισχύει για ένα μόνο έτος και παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τα τριτοβάθμια ιδρύματα. Αν ένας απόφοιτος Λυκείου εισαχθεί σε Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την εγγραφή του σε αυτό απαιτείται η έκδοση οριστικού απολυτήριου τίτλου.
2.  
  Για την απόκτηση Απολυτηρίου οι μαθητές της παραπάνω κατηγορίας έχουν τις εξής δυνατότητες:
 1. Να φοιτήσουν εκ νέου στη Γ τάξη και να επαναλάβουν κανονικά όλα τα μαθήματα
 2. Να συμμετάσχουν μόνο στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις όλων των μαθημάτων, διατηρώντας τη βαθμολογία των τετραμήνων
3.  
  Για τους μαθητές που δε θα κάνουν χρήση των ανωτέρω δυνατοτήτων, εκδίδεται το επόμενο έτος Απολυτήριο με βάση την προηγούμενη βαθμολογία τους
Άρθρο 36 "Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών»"
1.  
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μαθητές των Άρθρων 1 και 2 του ΝΔ 1197/1972 (ΦΕΚ 109Α)
2.  
  Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314Β), 48661/1974 (ΦΕΚ 607Β), 42373/1976 (ΦΕΚ 625Β), Γ2/3922/28-12-84 (ΦΕΚ 878Β), Γ2/3031/22-10-85 (ΦΕΚ 726Β), Γ2/3560/25-09-89 (ΦΕΚ 720Β), του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των «κατ ιδίαν διδαχθέντων», εξακολουθούν να ισχύουν
3.  
  Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητή στους «κατ ιδίαν διδαχθέντες» ισχύει η ΣΤ/29/18-05-87 (ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
  Οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται μόνο γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ταυτόχρονα με τους κανονικούς μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση
6.  
  Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος
7.  
  Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση κατεύθυνσης σπουδών κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο Διευθυντή του Λυκείου.
Άρθρο 37 "Μαθητές από ξένα Σχολεία"
1.  
  Η παράγραφος 6 του Άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60Α) αντικαθίσταται ως εξής: 6 Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του τροποποιούμενου άρθρου και φοιτούν σε ελληνικό Ενιαίο Λύκειο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής 1 Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου δέκα (10) κατά δύο μονάδες. 2 Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου δέκα (10) κατά μία (1) μονάδα 3 Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος για τους μαθητές της ημεδαπής .
Άρθρο 38 "Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών"
1.  
  Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184Α) ως εξής: 1 Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ. Ε. χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. 2 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία 1 Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο. 2 Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις οποίες οι μισές είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κατ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν μία έως εκατόν πενήντα (101-150) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (ΓΜΟ), όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο και των τριών τριμηνιαίων στα Γυμνάσια, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη. 3 Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980. 3 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 1998-1999 .
2.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου
3.  
  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
4.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη
5.  
  Για τους μαθητές, που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία, τα αριθμητικά όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά τριάντα (30) απουσίες για κάθε περίπτωση
6.  
  Κατ εξαίρεση, η φοίτηση των μαθητών της Γ τάξης των ημερήσιων Λυκείων και της Δ τάξης των εσπερινών για το σχολικό έτος 1998-99 χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983.
Άρθρο 39
1.  
  Στον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και την συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Στο φάκελο αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των μαθητών εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 40 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις για τους μαθητές που φοιτούν το έτος 1998-99 στη Γ τάξη των παλαιού τύπου Λυκείων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α, β, ζ του άρθρου 8παρ. 9περ. α, στ και ζ και του άρθρου 32παρ. 6 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α)
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ αριθμ. 660/10-2-1998 γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπαριθμ.420/1998 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-31 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/183
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Γ2/3922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Γ2_3922 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΣΤ5/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΣΤ5_71 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/ΣΤ/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/ΣΤ_29 1987
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1197 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/294 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/485 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/182 1984
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/617 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/617 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183Α~/ 31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/166 1999
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 246/1998 Π.Δ. «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/188 1999
Τροποποίηση του 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31.7.98) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/94 1999