Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.  
  Στις διεθνείς σχέσεις του, ο τίτλος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στα αγγλικά αποδίδεται ως «ΙΝSΡΕCΤΟRS - CΟΝΤRΟLLΕRS ΒΟDΥ FΟR ΡUΒLΙC ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ» και στα γαλλικά ως «CΟRΡS DΕS ΙΝSΡΕCΤΕURS - CΟΝΤRΟLΕURS DΕ L ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ ΡUΒLΙQUΕ».
Άρθρο 2
1.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Αποστολή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2477/1997, είναι η διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης.
2.  
  Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι ιδίως αρμόδιο για την επισήμανση: α) φαινομένων κακοδιοίκησης, β) αδιαφανών διαδικασιών, γ) αναποτελεσματικότητας, δ) χαμηλής παραγωγικότητας και ε) ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του Σώματος εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η εξέταση της συνδρομής των όρων νομιμότητας της διοικητικής δράσης και η διαπίστωση τυχόν καταστρατηγήσεων και παρανομιών, ο εντοπισμός των αιτίων κακής λειτουργίας, κακής διαχείρισης, χαμηλής ποιότητας ή υψηλού κόστους παροχής υπηρεσιών, η έρευνα πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας, παραβίασης της αρχής της ισότητας και διαφάνειας κατά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και κάθε γενικώς παράγοντα που επηρεάζει δυσμενώς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, όπως π.χ. οργανωτικές δομές, λειτουργίες και διαδικασίες, ροή εργασίας, στελέχωση κ.α. των ελεγχόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 3
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2477/1997, υπάγεται ο έλεγχος των υπηρεσιών:.
 1. Του Δημοσίου, δηλαδή των κάθε είδους δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό (κεντρικές, περιφερειακές, αυτοτελείς ή αποκεντρωμένες κ.λπ. δημόσιες υπηρεσίες).
 2. Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που λειτουργούν υπό καθεστώς καθύλην αυτοδιοίκησης.
 3. Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α και β βαθμίδας (δήμοι - κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις), νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων που περιλαμβάνονται στην έννοια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.  
  Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα:.
 1. των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού -Α.Σ.Ε.Π., Συνήγορος του Πολίτη κ.α.).
 2. του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών (Οικονομική Επιθεώρηση άρθρου 2 Ν. 2343/1995).
 3. Στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το οποίο αποτελεί όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, δεν υπάγονται οι δικαστικές αρχές.
 4. Επίσης δεν υπάγονται:
 5. (α) τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, κρατικές τράπεζες κ.α.), (β) οι στρατιωτικές, αστυνομικές και λιμενικές υπηρεσίες, καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια, (γ) οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και (δ) τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που αποτελούν την εν ευρεία εννοία Εκκλησία της Ελλάδος.
3.  
  Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε φακέλους και στοιχεία, που αφορούν ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια.
Άρθρο 4
1.  
  Οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι και οι έρευνες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές είναι οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, έλεγχοι και έρευνες, ενώ έκτακτες είναι αυτές που μπορεί να διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται επιβεβλημένο.
2.  
  Το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους καταρτίζεται εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Δράσης των τακτικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να συγκροτεί από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Ομάδες Έργου και να ζητά τη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή, ο πιο πάνω προγραμματισμός των επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
3.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές: α) αυτεπαγγέλτως, β) κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) κατόπιν εντολής του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες τους ήτα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και δ) μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη.
4.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2477/1997, κατανέμει τις εντολές σε Επιθεωρητή - Ελεγκτή ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών ανάλογα με τη φύση της εξεταζόμενης υπόθεσης και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την εντολή καθορίζει το αντικείμενο της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την ελεγχόμενη υπηρεσία και το συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να έχει περατωθεί ο έλεγχος με την υποβολή της έκθεσης. Αν διαπιστωθεί, ότι η φύση της προς έλεγχο υπόθεσης απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει ορισθεί, γίνεται παράταση με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή. Σε καμιά περίπτωση, ο χρόνος περάτωσης του ελέγχου Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Οιεντολές ελέγχουκαταχωρίζονται σε«Ειδική Κατάσταση Χρέωσης Εντολών Ελέγχου», που τηρείται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της εντολής, το ονοματεπώνυμο του Επιθεωρητή Ελεγκτή, την ελεγχόμενη υπηρεσία, την προθεσμία ελέγχου, την ημερομηνία παραλαβής της εντολής, καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής της πορισματικής έκθεσης, γνωστοποίησης του πορίσματος στους καθύλην αρμόδιους υπουργούς και στις ελεγχόμενες υπηρεσίες και γνωστοποίησης από αυτές των ενεργειών στις οποίες προέβησαν. Οι εντολές ελέγχου κοινοποιούνται και στις ελεγχόμενες υπηρεσίες.
5.  
  Για την πραγματοποίηση επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., μπορεί να συγκροτούνται κοινές ομάδες Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιθεωρητών και Επιθεωρητών του οικείου υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2477/1997.
Άρθρο 5
1.  
  Μετά την εντολή ανάθεσης ελεγκτικού έργου, οι αρμόδιοι Επιθεωρητές - Ελεγκτές, για την εκπλήρωση του έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος και να μελετούν επιτόπου την προς εξέταση υπόθεση. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η οποία εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εξεταζόμενη υπόθεση και μπορεί να υποβοηθήσει το έργο τους.
2.  
  Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν να ζητούν από αρμόδιους υπαλλήλους ή μέλη διοίκησης της ελεγχόμενης υπηρεσίας πληροφορίες, έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνουν κρίσιμα για το σχηματισμό της κρίσης τους, να συζητούν μαζί τους και να ζητούν εξηγήσεις ή απόψεις για θέματα που απαιτούν ενδεχομένως ιδιαίτερη εξέταση και διευκρίνηση. Επίσης, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με την παρ. 4 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 8του Ν. 2477/1997, στους φακέλους των ελεγχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν τα απόρρητα αυτά αφορούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και κρατικής ασφάλειας.
3.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές υπέχουν καθήκον εχεμύθειας και έχουν υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα, που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους. Δικαίωμα ανακοινώσεων για ό,τι αφορά το Σώμα και το έργο του δεν έχουν οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές.
4.  
  Οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο επιβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο. Όλα τα αιτούμενα στοιχεία τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών.
5.  
  Η άρνηση χορήγησης των παραπάνω ζητουμένων πληροφοριών ή στοιχείων, καθώς και η σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών ή η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών ή αναληθών στοιχείων και γενικά ή παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών -Ελεγκτών, πέρα από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να επιβάλλει μία από τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 207 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977). Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να προβάλλουν το απόρρητο έναντι των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, πέραν των προβλεπόμενων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2477/1997.
6.  
  Αλλότριες ενασχολήσεις των Επιθεωρητών -Ελεγκτών, κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών καθηκόντων τους, αποκλείονται
Άρθρο 6
1.  
  Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, ο αρμόδιος Επιθεωρητής - Ελεγκτής συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή. Αν η έκθεση κριθεί από το Γενικό Επιθεωρητή ως μη τεκμηριωμένη, αναπέμπεται στον αρμόδιο Επιθεωρητή - Ελεγκτή για την τεκμηρίωσή της. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η περιγραφή της υπόθεσης, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί, οι ενέργειες που έγιναν για την εξέταση της υπόθεσης, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις, επισημαίνονται αυτές που κατά προτεραιότητα πρέπει να υλοποιηθούν και αναλύονται οι θετικές επιπτώσεις τους στον υπό έλεγχο φορέα ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης, ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής μπορεί να προτείνει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, τη βελτίωση ή αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της μέγιστης δυνατής απόδοσης και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο αρμόδιος Επιθεωρητής - Ελεγκτής, πριν από την οριστικοποίηση των προτάσεών του, θέτει υπόψη και συζητά με την ελεγχόμενη υπηρεσία τα συμπεράσματα του ελέγχου και ζητά την άποψη και τυχόν παρατηρήσεις αυτής, οι οποίες εντάσσονται υποχρεωτικά στην έκθεση ελέγχου.
2.  
  Στην περίπτωση που διερευνάται ομοειδές θέμα από περισσότερους Επιθεωρητές - Ελεγκτές σε διαφορετικές υπηρεσίες, πρέπει να γίνεται σύνθεση σε μία των επιμέρους εκθέσεων. Την ευθύνη της σύνθεσης έχει Επιθεωρητής - Ελεγκτής ή κλιμάκιο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που ορίζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος.
3.  
  Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνονται πράξεις, παραλείψεις ή παραβάσεις, που συνιστούν κατά την άποψη του Επιθεωρητή - Ελεγκτή, πειθαρχικά αδικήματα, προτείνεται στη σχετική έκθεση ελέγχου η διεξαγωγή τακτικής Ε.Δ.Ε. από τα καθύλην αρμόδια όργανα της ελεγχόμενης υπηρεσίας.
4.  
  Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, η έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαβιβάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή στο αρμόδιο όργανο, με πρόταση για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή τη λήψη άλλων μέτρων. Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό ή υπάλληλο της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή μέλος διοίκησης, η έκθεση διαβιβάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Άρθρο 7
2.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να θέτει στις ελεγχθείσες υπηρεσίες προθεσμίες υλοποίησης των προτάσεων του πορίσματος, ανάλογα με τη φύση του προς έλεγχο θέματος
3.  
  Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις ενέργειες των ελεγχθεισών υπηρεσιών και να συντάσσουν συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση ή μη αποδοχή των προτάσεών τους
4.  
  Οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το ταχύτερο δυνατόν από τη γνωστοποίηση σ αυτές των εκθέσεων των Επιθεωρητών -Ελεγκτών και σε κάθε περίπτωση εντός των ανωτέρω προθεσμιών που έχουν ταχθεί, να αναφέρουν στο Γενικό Επιθεωρητή και τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης
5.  
  Αν οι σχετικές προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, ο Γενικός Επιθεωρητής συντάσσει ειδική έκθεση, την οποία διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κοινοποιεί στον καθύλην αρμόδιο υπουργό και στις ελεγχθείσες υπηρεσίες
Άρθρο 8
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και προΐσταται των Επιθεωρητών - Ελεγκτών. Ειδικότερα, ο Γενικός Επιθεωρητής έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Κατευθύνει τη δράση του Σώματος για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του
 2. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Σώμα και αξιολογεί το επιτελούμενο από αυτό έργο
 3. Καταρτίζει το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος
 4. Απευθύνει στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας
 5. Εκδίδει γενικές οδηγίες για την οργάνωση της ελεγκτικής διαδικασίας του Σώματος και την εύρυθμη λειτουργία του
 6. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος
 7. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των Επιθεωρητών -Ελεγκτών και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός (1) μηνός
 8. Αξιολογεί τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και συντάσσει κάθε χρόνο ειδική έκθεση αξιολόγησης για το συνολικό έργο κάθε Επιθεωρητή - Ελεγκτή
 9. Ορίζει τον αναπληρωτή του, ο οποίος τον αναπληρώνει, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο
 10. Μπορεί να εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή του ή και τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές να υπογράφουν, με εντολή του, έγγραφα με τα οποία ζητούνται πληροφορίες, διευκρινήσεις και άλλα στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις τους ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου
 11. Μπορεί να ζητά τη συνδρομή των υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 12. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών - Ελεγκτών
 13. Εισηγείται στον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. την αναγκαία στελέχωση του Σώματος για τη γραμματειακή εν γένει υποστήριξή του.
3.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής, κατά περιοδικά διαστήματα, μπορεί να συγκροτεί από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Κύκλους Ποιότητας, με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, ως ομάδες προβληματισμού και συντονιστικής δράσης, που συνέρχονται και συζητούν για το έργο γενικά του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή μελετούν συγκεκριμένα σύνθετα προβλήματα και εισηγούνται στο Γενικό Επιθεωρητή μέτρα και λύσεις για την υπέρβαση τους. Επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να συνιστά από Επιθεωρητές - Ελεγκτές Ομάδες Έργου, προσωρινού χαρακτήρα, στις οποίες αναθέτει συγκεκριμένο έργο. Με την απόφαση του, ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορίζει και υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, ο οποίος έχει το συντονισμό της δράσης της ομάδας.
4.  
  Για την κατά την παράγραφο 1 περιπτ. γ και στ του παρόντος άρθρου κατάρτιση του προγράμματος ελεγκτικής δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και για την κατά περιοδικά διαστήματα συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων των εργασιών του, ο Γενικός Επιθεωρητής συνιστά, με απόφαση του, Ομάδες Έργου, προς υποβοήθηση του έργου του. Το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει γενικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, καθώς και τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις και υποβάλλεται στο τέλος Μαρτίου κάθε έτους στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 9
1.  
  Οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι ή οι έρευνες του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι αυτοτελείς και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα προς τους λοιπούς νομοθετημένους ελέγχους της Δημόσιας Διοίκησης και δεν δεσμεύονται από τα πορίσματα αυτών
2.  
  Η διενέργεια άλλων διοικητικών ελέγχων, είτε πριν είτε μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δεν παρακωλύει ούτε αναστέλλει τη διενέργεια του ελέγχου του Σώματος. Ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να εγκρίνει την αναστολή του ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., μέχρι την ολοκλήρωση άλλου εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου, εφόσον κρίνει, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή - Ελεγκτή, ότι το πόρισμά του αποτελεί σημαντικό στοιχείο του φακέλου της εντολής ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην περίπτωση αυτή, ζητείται εγγράφως από την ελεγχόμενη υπηρεσία να κοινοποιηθεί το πόρισμά της στον αρμόδιο Επιθεωρητή - Ελεγκτή, προκειμένου να αποτελέσει στοιχείο κατά τη σύνταξη της έκθεσής του, η οποία πάντως είναι ανεξάρτητη από το εν λόγω πόρισμα. Η πιο πάνω αναστολή του ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. λήγει με την κοινοποίηση του σχετικού πορίσματος στον αρμόδιο Επιθεωρητή - Ελεγκτή.
Άρθρο 10 ". Διοικητική Υποστήριξη. Τα θέματα διοικητικής και οικονομικής μέριμνας του"
1.  
  Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. υπάγονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Ά).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 340/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία