ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πολιτική Χορήγησης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει την ευθύνη σχεδίασης και εφαρμογής της πολιτικής παροχής μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτους
2.  
  Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται το αντίτιμο για την χορήγηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών ως και κάθε αναγκαία σχετική με το ζήτημα αυτό λεπτομέρεια
Άρθρο 2 "Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού"
1.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας γίνεται η σύσταση σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα ειδικού λογαριασμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την αξιοποίηση των εσόδων της καθώς και για την χρηματοδότηση προγραμμάτων, έργων, μελετών και λοιπών δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον εκσυγχρονισμό της. Στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται το λογιστικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των πόρων του ειδικού λογαριασμού καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 3 "Μετεωρολογικά Δεδομένα, Μετεωρολογικά Προϊόντα και Υπηρεσίες - Ορισμοί"
1.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα, είναι όλες οι πρωτογενείς μετεωρολογικές, ωκεανογραφικές, υδρολογικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, που παράγονται ή αποκτώνται από την ΕΜΥ
2.  
  Μετεωρολογικά προϊόντα είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων
3.  
  Υπηρεσίες είναι εκείνες που καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με το έργο της Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσίας ή ανάλογες εργασίες υψηλής ή μη εξειδίκευσης και ιδιαίτερα η αυτοτελής για φυσικό ή νομικό πρόσωπο συλλογή ή επεξεργασία πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων, η εγκατάσταση συστημάτων μετεωρολογικής υποστήριξης, η εκπαίδευση προσωπικού σε μετεωρολογικά θέματα, η ανάπτυξη ή παροχή τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας σε μετεωρολογικές εφαρμογές, η συντήρηση - επισκευή μετεωρολογικών οργάνων ή μηχανημάτων ή συσκευών κλπ
Άρθρο 4 "Διαδικασίες Παροχής Μετεωρολογικών Δεδομένων, Μετεωρολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Υποχρεώσεις και Περιορισμοί."
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διαθέτει μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη των εθνικών αναγκών ή των διακρατικών υποχρεώσεων της χώρας που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, με την εθνική οικονομία, την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της ζωής και περιουσίας του κοινωνικού συνόλου
2.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες, η διάθεση, χρήση ή κοινοποίηση των οποίων δύναται να θίξει συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, παρέχονται κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, που εγκρίνει ή επιβάλλει, κατά την κρίση του, περιορισμούς στη διάθεση, χρήση, ή κοινοποίηση αυτών
3.  
  Η παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης χορήγησης τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Μετεωρολογικού Συμβουλίου της
4.  
  Μετεωρολογικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με αμοιβή (πώληση) καταχωρούνται σε ειδικούς καταλόγους για προβολή τους και προώθησή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
5.  
  Για την παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται οι όροι των διεθνών ή διμερών συμφωνιών ή συμβάσεων τις οποίες έχει υπογράψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως ανεξάρτητος φορέας μετά από έγκριση του ΥΠΕΘΑ, οι όροι των συμβάσεων ή αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα εκπροσωπούμενη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καθώς και οι όροι των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες είναι σχετικές με τις εμπορικές δραστηριότητες των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών
6.  
  Η ΕΜΥ δύναται να συνάπτει συμβάσεις, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εσωτερικού ή εξωτερικού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
7.  
  Οι παραλήπτες μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιούν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που τους παρασχέθηκαν, απαγορευμένης της διάθεσης αυτών σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ή της αλλοίωσης του μετεωρολογικού περιεχομένου τους. Οιαδήποτε χρήση τούτων δεν επιτρέπεται χωρίς τη σαφή αναφορά του φορέα προέλευσής του.
Άρθρο 5 "Υποχρεώσεις Προσωπικού Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δύναται να χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια για την παρουσίαση ή την επιμέλεια παρουσίασης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή προσφοράς σε αυτά ή άλλους φορείς αναλόγων υπηρεσιών
2.  
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση αδείας για την παρουσίαση ή την επιμέλεια παρουσίασης στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Υπηρεσίας είναι η χρήση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη παροχή του εν λόγω ιδιωτικού έργου η οποία θα εξασφαλίζεται με τη σύναψη σχετικών συμβάσεων μεταξύ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των νομίμων εκπροσώπων των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλων φορέων αναλόγων υπηρεσιών
3.  
  Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα μη αποκλειόμενης της εφαρμογής άλλων προβλεπομένων αστικών ή ποινικών κυρώσεων
Άρθρο 6 "Λοιπά Θέματα"
1.  
  Τα αποτελέσματα εργασιών τα οποία προήλθαν κατά ένα μέρος ή στο σύνολο από τη χρησιμοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών που διατέθηκαν δωρεάν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα πρέπει να κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από τον έχοντα υπογράψει τη σχετική αίτηση διάθεσής τους
2.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρακολουθεί την τήρηση των συμβάσεων από τους εκάστοτε συμβαλλόμενους και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις παράβασης των όρων τους από αυτούς. Παρακολουθεί επίσης την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας στον χώρο της Ελλάδας σε ότι αφορά στη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων που εισάγονται στα εθνικά και διεθνή δίκτυα είτε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είτε από Μετεωρολογικές Υπηρεσίες άλλων χωρών.
Άρθρο 7 "Ισχύς - Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος άρχεται δύο (2) μήνες από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από τη δημοσίευση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, καταργείται η Φ.460/330/1-2-91 “Καθορισμός παραβόλων για τη χορήγηση μετεωρολογικών πληροφοριών και παροχή υπηρεσιών γενικά από την ΕΜΥ” απόφαση ΥΕΘΑ.
3.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 8 του Ν. 2292/95 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ Α’ 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’ 137/26-7-85), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154/1992) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α’ 38/14-3-97).
 • Την υπ’ αριθμόν 10/9-1-96 Απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου ΑΑΣ / Ολομέλειας.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμό 348/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 2014/138 2014