ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/254

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: (α) Α Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (β) Β Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (γ) Γ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (δ) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσιών Αττικής, (ε) Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα συσταθέντα Ν.Π.Δ.Δ. με τα αριθ.: (α) 339/85 Π.Δ/γμα «Α Θεραπευτήριο Χρονίων παθήσεων Αθηνών» (ΦΕΚ. 118/85 τ.Α), (β) 299/88 Π.Δ/γμα «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Β Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» (ΦΕΚ. 111/88 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 385/90/Π.Δ/γμα «Οργανισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας του Β Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» (ΦΕΚ 152/90 τ.Α). (γ) 333/85 Π.Δ/γμα «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας και Διοίκησης αυτού» (ΦΕΚ. 117/85 τ.Α). (δ) 28/85 Π.Δ/γμα «Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Στέγες Υπερηλίκων Αττικής σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων» (ΦΕΚ. 10/1985 τ.Α) και 516/85 Π.Δ/γμα «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων Αττικής» (ΦΕΚ.188/85 τ.Α). (ε) 27/85 Π.Δ/γμα «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών και έγκριση του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ. 10/85 τ.Α), Συγχωνεύονται σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής» με έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2
1.  
  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητή και ακίνητη περιουσία) των συγχωνευομένων Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούν περιουσία του συνιστώμενου Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των συγχωνευομένων Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Νομικού Προσώπου και να καταρτισθεί ο προϋπολογισμού του, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται.
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού, που υπηρετεί στα συγχωνευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρονται στο συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ.
2.  
  Το συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικού Συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Μέχρι να εκδοθεί ο νέος Οργανισμός και να γίνει η ένταξη στις θέσεις που προβλέπονται από αυτόν, το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του Π.Δ/τος. Η λειτουργία του νέου Ν.Π.Δ.Δ. άρχεται από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 48 του Ν. 2082/92 «περί αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158/92 τ.Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ. 154/92 τ.Α) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ. 38/97 τ.Α).
 • Την απόφαση 1107147/1239/96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ.922/96 τ.Β).
 • Την απόφαση ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ.801/97 τ.Β) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/ 20.10.97 (ΦΕΚ.924/Β797) ομοία της απόφαση.
 • Την από 31.10.1997 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως προκύπτει από την αριθ. Π4γ/οικ./2766/5.6.1998 οικονομική έκθεση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 286/13.3.98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/516 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/516 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/299 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία