ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/259

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου και καταργήσεως των π.δ/των 678/1982 (142 Α), 439/1987 (210 Α), των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ και περί τροποποιήσεως των π.δ/των 115/1990 (48 Α)και 497/1989 (212 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που διέπουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους για την αποτροπή χρήσης για κερδοσκοπικούς λόγους ορισμένων ουσιών με ορμονική και θυρεοστατική δράση και νέων ουσιών με αναβολική δράση (β-ανταγωνιστές) στη ζωική παραγωγή προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών από ενδεχόμενους κινδύνους, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου: α) 96/22/ΕΚ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στην ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους.... (Ε.Ε αρ.L 125 της 23.5.96) και β) 96/23/ΕΚ της 29ης Απριλίου 1996 περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους....(Ε.Ε αρ. L 125 της 23.5.96 σελ. 10). ΜΕΡΟΣ Α Περί απαγόρευσης της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους. Άρθρο 2 (Άρθρο 1 οδηγίας 96/22/ΕΚ) 1.Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους Α του διατάγματος ισχύουν οι ορισμοί του κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας των π.δ/των 410/1994 ( 231 Α), 291/1996 όπως ισχύει, 204/1996 (162 Α), 11/1995 -Μέρος Β(5 Α ), οι ορισμοί των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας του π.δ/τος 412/1994-Μέρος Β(232 Α),καθώς και οι ορισμοί των κτηνιατρικών φαρμάκων κατά την έννοια της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας αριθ. 378812/30.07.92 ( 491 Β). 2.Επιπλέον νοούνται ως: 1)ζώα εκμετάλλευσης: τα κατοικίδια βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα, μόνοπλα, πουλερικά και τα κατοικίδια κουνέλια, καθώς και τα άγρια ζώα των προαναφερόμενων ειδών και τα άγρια μηρυκαστικά, εφόσον αυτά έχουν εκτραφεί σε εκμετάλλευση, 2)θεραπευτική αγωγή: η χορήγηση - κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος - σε συγκεκριμένα ζώα εκμετάλλευσης, μιας επιτρεπόμενης ουσίας για τη θεραπεία, ύστερα από εξέταση των ζώων αυτών από κτηνίατρο, προβλημάτων γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ανεπιθύμητης κύησης και, εάν πρόκειται για β-ανταγωνιστές, για τη διευκόλυνση του τοκετού στις αγελάδες (τοκετόλυση) καθώς και των αναπνευστικών προβλημάτων και της τοκετόλυσης στα ιπποειδή που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος. 3)ζωοτεχνική αγωγή: η χορήγηση: i) σε συγκεκριμένο ζώο εκμετάλλευσης, μιας από τις ουσίες που επιτρέπονται κατ εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος, για το συγχρονισμό του οίστρου και την προετοιμασία δοτριών και ληπτριών για την εμφύτευση εμβρύων, μετά από εξέταση του ζώου αυτού από κτηνίατρο ή, σύμφωνα με το άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο, υπ ευθύνη του, ii) στα ζώα υδατοκαλλιέργειας, σε ομάδα ζώων αναπαραγωγής, με σκοπό την αλλαγή φύλλου, βάσει εντολής κτηνιάτρου και υπ ευθύνη του. 4)παράνομη αγωγή: η χρησιμοποίηση απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων ή η χρησιμοποίηση ουσιών ή προϊόντων που επιτρέπονται μεν από τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις σε συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία, αλλά για σκοπούς ή υπό όρους διαφορετικούς από τους εκεί οριζόμενους. Άρθρο 3 (Άρθρο 2 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Απαγορεύεται: α) η εμπορία στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων και εστέρων τους καθώς και θυρεοστατικών ουσιών, με σκοπό τη χορήγηση τους σε ζώα οποιουδήποτε είδους, β) η εμπορία β-ανταγωνιστών, με σκοπό τη χορήγηση τους σε ζώα των οποίων το κρέας και τα προϊόντα προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για σκοπούς διαφορετικούς εκείνων του άρθρου 5 παράγραφος 2. Άρθρο 4 (Άρθρο 3 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Απαγορεύεται: α) η χορήγηση σε ζώα εκμετάλλευσης και σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, καθ οιονδήποτε τρόπο, ουσιών με θυρεοστατική, οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, καθώς και β-ανταγωνιστών. β) η κατοχή σε μια εκμετάλλευση, εκτός εάν πρόκειται για κατοχή υπό επίσημο έλεγχο, των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α), η εμπορία ή η σφαγή, με σκοπό την κατανάλωση, ζώων εκμετάλλευσης ή ζώων υδατοκαλλιέργειας στα οποία περιέχονται οι προαναφερόμενες ουσίες ή στα οποία έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών, εκτός αν αποδεδειγμένως τα ζώα αυτά υποβλήθηκαν σε αγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 6, γ) η εμπορία, με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση, ζώων υδατοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες του στοιχείου α), καθώς και μεταποιημένων προϊόντων προερχόμενων από τα ζώα αυτά, δ) η εμπορία του κρέατος των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο β), ε) η μεταποίηση του κρέατος που αναφέρεται στο στοιχείο δ). Άρθρο 5 (Άρθρο 4 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος διατάγματος: 1.η χορήγηση σε ζώα εκμετάλλευσης, για θεραπευτικό σκοπό, οιστραδιόλης 17β, τεστοστερόνης, προγεστερόνης και παραγώγων τα οποία δίδουν εύκολα την αρχική ένωση δι υδρολύσεως μετά από απορρόφηση στο σημείο έγχυσης. Τα κτηνιατρικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτική αγωγή πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εμπορίας της απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 378812/30.07.92 (491 Β) και επιτρέπεται να χορηγούνται μόνον από κτηνίατρο και υπό ενέσιμο μορφή ή για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας των ωοθηκών ως ενδοκολπικά σπειράματα με εξαίρεση τα εμφυτεύματα, σε συγκεκριμένα ζώα εκμετάλλευσης. Η αγωγή των συγκεκριμένων ζώων πρέπει να καταγράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο ο οποίος και καταχωρεί σε μητρώο, όπως αυτό της απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 378812/30.07.92 (491 Β)τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: - φύση της αγωγής, - είδος των επιτρεπόμενων προϊόντων, - ημερομηνία εκτέλεσης της αγωγής, - ταυτότητα των ζώων που υποβλήθηκαν σε αγωγή. Το μητρώο αυτό τίθεται στη διάθεση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε άλλης Κτηνιατρικής Αρχής του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων, εφόσον το ζητήσουν.. 2.η χορήγηση, για θεραπευτικούς σκοπούς, επιτρεπόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων περιεχόντων: i) Τrembοlοne allyle για χορήγηση από το στόμα ή β-ανταγωνιστές σε ιπποειδή και ζώα συντροφιάς, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή, ii) β-ανταγωνιστές, ενέσιμο για τη διευκόλυνση του τοκετού στις αγελάδες (τοκετόλυση). Η χορήγηση γίνεται από κτηνίατρο ή, εφόσον πρόκειται για τα κτηνιατρικά φάρμακα του σημείου i), υπό την άμεση ευθύνη του. Η αγωγή πρέπει να καταγράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο, ο οποίος πρέπει να καταχωρεί τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1. Απαγορεύεται η εκ μέρους του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης κατοχή κτηνιατρικών φαρμάκων περιεχόντων β-ανταγωνιστές, δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση του τοκετού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 2 ii), η θεραπευτική αγωγή απαγορεύεται για τα ζώα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. Άρθρο 6 (Άρθρο 5 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 στοιχείο α) και με την επιφύλαξη του άρθρου 3, επιτρέπεται η χορήγηση σε ζώα εκμετάλλευσης - για ζωοτεχνική αγωγή - κτηνιατρικών φαρμάκων με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με την απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 378812/30.07.92 (491 Β). Η χορήγηση γίνεται από κτηνίατρο σε συγκεκριμένο ζώο, η δε αγωγή πρέπει να καταγράφεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1 του άρθρου 5. Ο συγχρονισμός του οίστρου και η προετοιμασία δοτών και ληπτριών για εμφύτευση εμβρύων, επιτρέπεται να μην γίνεται από τον ίδιο τον κτηνίατρο αλλά υπ ευθύνη του. Για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, τα ιχθύδια μπορούν να υποβάλλονται σε αγωγή κατά τους τρεις πρώτους μήνες με σκοπό την αλλαγή φύλου με κτηνιατρικά φάρμακα ανδρογόνου δράσης, τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με την απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 378812/30.07.92 ( 491 Β). Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ο κτηνίατρος εκδίδει μη ανανεώσιμη συνταγή στην οποία καθορίζει την προβλεπόμενη αγωγή και την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και καταγράφει τα υποδεικνυόμενα προϊόντα. Η ζωοτεχνική αγωγή απαγορεύεται για τα ζώα απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πάχυνσης των ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. Άρθρο 7 (Άρθρο 6 οδηγίας 96/22/ΕΚ) 1.Τα ορμονικά προϊόντα ή οι β-ανταγωνιστές, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση σε ζώα εκμετάλλευσης βάσει των άρθρων 5 και 6, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 378812/30.07.92 (491 Β). 2.Απαγορεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: 1)τα ακόλουθα ορμονικά προϊόντα: i) τα προϊόντα που δρουν ως απόθεμα, ii) τα προϊόντα για τα οποία ο χρόνος αναμονής είναι ανώτερος των 15 ημερών μετά το πέρας της αγωγής iii) τα προϊόντα: - που έχουν επιτραπεί βάσει κανόνων προγενέστερων της τροποποίησης που επήλθε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2309/93 (L.214 της 24.08.93 σ.1) - των οποίων οι όροι χρησιμοποίησης είναι άγνωστοι, - για τα οποία δεν υπάρχουν αντιδραστήρια και τα αναγκαία για τις μεθόδους ανάλυσης υλικά προκειμένου να ανιχνεύεται η παρουσία καταλοίπων που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια. 2)τα κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν β-ανταγωνιστές ουσίες των οποίων ο χρόνος αναμονής είναι ανώτερος των είκοσι οκτώ ημερών μετά το πέρας της αγωγής. Άρθρο 8 (άρθρο 7 οδηγίας 96/22/ΕΚ) 1.Επιτρέπονται, η εμπορία, μεταξύ της Χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζώων αναπαραγωγής ή ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής, τα οποία, κατά τη διάρκεια της ζωής τους ως ζώων αναπαραγωγής, υποβλήθηκαν σε αγωγή που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6, και η εναπόθεση της κοινοτικής σφραγίδας σε κρέας που προέρχεται από τα ζώα αυτά, εφόσον τηρούνται οι όροι των άρθρων 5 και 6 και οι ελάχιστοι χρόνοι αναμονής που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) ή στοιχείο β), ή οι χρόνοι αναμονής που προβλέπει η άδεια εμπορίας, αντιστοίχως. Το εμπόριο ίππων μεγάλης αξίας, και ιδίως ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς, τσίρκα, οχεία ή εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ίππων των εγγεγραμμένων σε μητρώα, στους οποίους έχουν χορηγηθεί κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν Τrembοlοne allyle ή β-ανταγωνιστές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5, διεξάγεται και διαρκούσης της περιόδου αναμονής, εφόσον πληρούνται οι όροι χορήγησης και η φύση και η ημερομηνία της αγωγής αναγράφονται στο πιστοποιητικό ή το διαβατήριο που συνοδεύει τα ζώα αυτά. 2.Η εμπορία, για ανθρώπινη κατανάλωση, του κρέατος ή των προϊόντων που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση ή β-ανταγωνιστικές ουσίες, σύμφωνα με τις περί παρεκκλίσεων διατάξεις του παρόντος διατάγματος , επιτρέπεται μόνον εάν τα συγκεκριμένα ζώα έχουν υποβληθεί σε αγωγή με κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 7 και εφόσον έχει τηρηθεί η περίοδος αναμονής πριν τη σφαγή των ζώων. Άρθρο 9 (Άρθρο 8 οδηγίας 96/22/ΕΚ) 1.Η κατοχή των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 στοιχείο α) επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την υπουργική απόφαση αριθ. 378812/30.07.92 (491 Β) κατά την εισαγωγή, την παρασκευή, την αποθήκευση, τη διανομή, την πώληση ή τη χρήση τους, 2.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια και η εποπτεία εφαρμογής των κτηνιατρικών ελέγχων δύνανται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση 378812/30.07.92 (491 Β) των εν λόγω διαφόρων προϊόντων, να διενεργούν χωρίς προειδοποίηση τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να ελέγχεται: 1)η κατοχή ή η παρουσία απαγορευμένων, σύμφωνα με το άρθρο 3, ουσιών ή προϊόντων που προορίζονται να χορηγηθούν στα ζώα με σκοπό την πάχυνση, 2)η παράνομη αγωγή των ζώων, 3)η μη τήρηση των περιόδων αναμονής που προβλέπονται στο άρθρο 7 4)η μη τήρηση των περιορισμών χρήσης ορισμένων ουσιών ή προϊόντων οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6. 3.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης, στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων, μεριμνούν για την ανίχνευση της παρουσίας: 1)των ουσιών που αναφέρονται στο παραπάνω σημείο 1 στα ζώα και στο νερό των ζώων, καθώς και σε όλους τους χώρους όπου εκτρέφονται ή διατηρούνται τα ζώα, 2)καταλοίπων των προαναφερόμενων ουσιών στα ζώντα ζώα, τα περιττώματά τους, τα βιολογικά υγρά τους, καθώς και στους ζωικούς ιστούς και προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV του παρόντος διατάγματος. 4.Όταν, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στα σημεία 2 και 3, διαπιστώνεται: 1)η παρουσία ουσιών ή προϊόντων των οποίων η χρησιμοποίηση ή η κατοχή απαγορεύονται, ή η παρουσία καταλοίπων ουσιών, η χορήγηση των οποίων συνιστά παράνομη αγωγή, οι ουσίες ή τα προϊόντα αυτά κατάσχονται και τίθενται υπό μεσεγγύηση, τα δε τυχόν ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή ή το κρέας τους τίθενται υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου επιβληθούν οι αναγκαίες κυρώσεις, 2)η μη τήρηση των απαιτήσεων του σημείου 2 στοιχεία β) και γ), η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων, λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαπιστούμενης παράβασης. Άρθρο 10 ( Άρθρο Άρθρο 9 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Με την επιφύλαξη της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 378812/30.07.92 (491 Β) οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ή παράγουν ουσίες με θυρεοστατική, οιστρογόνο, ανδρογόνο, γεσταγόνο δράση και β-ανταγωνιστικές ουσίες και οι επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, η εμπορία των εν λόγω ουσιών, καθώς και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ή παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα και κτηνιατρικά φάρμακα με βάση τις ουσίες αυτές, καταγράφουν, κατά χρονολογική σειρά, τις παραχθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες και τις ποσότητες που εκχωρούνται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και κτηνιατρικών φαρμάκων και τα πρόσωπα προς τα οποία τις εκχωρούν ή από τα οποία τις αγοράζουν. Οι προαναφερόμενες πληροφορίες τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε άλλης Κτηνιατρικής Αρχής του Υπουργείου Γεωργίας, της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων εφόσον το ζητήσει. Όταν πρόκειται για μηχανοργανωμένα αρχεία οι πληροφορίες χορηγούνται υπό μορφή εντύπου. Άρθρο 11 ( Άρθρο Άρθρο 10 οδηγίας 96/22/ΕΚ) Όταν κατόπιν ελέγχων στη χώρα διαπιστώνεται ότι οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος δεν τηρήθηκαν στη χώρα καταγωγής των ζώων ή των προϊόντων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων, εφαρμόζει τις διατάξεις του π.δ/τος 36/1992 (17 Α) , για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας. Άρθρο 12 ( Άρθρο Άρθρο 11 οδηγίας 96/22/ΕΚ) 1.Δεν εγγράφονται, με την κοινοτική διαδικασία, στους καταλόγους χωρών από τις οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η εισαγωγή στη χώρα, ζώων εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιεργειών ή κρεάτων ή προϊόντων λαμβανομένων από τέτοια ζώα, τρίτες χώρες η νομοθεσία των οποίων επιτρέπει την εμπορία και τη χορήγηση στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων ή εστέρων τους, καθώς και θυρεοστατικών με σκοπό τη χορήγησή τους σε ζώα οιουδήποτε είδους. 2.Απαγορεύεται επίσης η εισαγωγή από τρίτες χώρες που περιέχονται σε έναν από τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1: 1)ζώων εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας: i) στα οποία έχουν χορηγηθεί, με οιονδήποτε τρόπο, προϊόντα ή ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α), ii) στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ουσίες ή τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) εκτός εάν κατά τη χορήγηση αυτή τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 8, και εάν τηρήθηκαν οι περίοδοι αναμονής που προβλέπονται στις διεθνείς συστάσεις 2)κρέατος ή προϊόντων προερχόμενων από ζώα των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται σύμφωνα με το στοιχείο α). 3.Τα προερχόμενα από τρίτη χώρα ζώα αναπαραγωγής και ζώα αναπαραγωγής ευρισκόμενα στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής ή το κρέας τους, μπορούν να εισάγονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εφόσον πληρούν εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που καθορίζονται από το παρόν διάταγμα οι οποίες θεσπίστηκαν μέσω της διαδικασίας του άρθρου 33 της οδηγίας 96/23/ΕΚ για την εφαρμογή του κεφαλαίου V αυτής. 4.Οι έλεγχοι των εισαγωγών από τρίτες χώρες διενεργούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 57 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του π.δ/τος 420/1993 (179 Α),Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν και σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του διατάγματος αυτού. ΜΕΡΟΣ Β Περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπα τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Άρθρο 13 (Άρθρο 1 οδηγίας 96/23/ΕΟΚ) Το παρόν ΜΕΡΟΣ Β θεσπίζει τα μέτρα ελέγχου των ουσιών και των ομάδων καταλοίπων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Άρθρο 14 (Άρθρο 2 οδηγίας 96/23/ΕΟΚ) Για τους σκοπούς του Μέρους Β, ισχύουν οι ορισμοί του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. Επιπλέον, νοούνται ως: α) μη επιτρεπόμενες ουσίες: ουσίες ή προϊόντα των οποίων η χορήγηση σε ζώο απαγορεύεται βάσει των κειμένων διατάξεων σε συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία, β) παράνομη αγωγή: η χρησιμοποίηση μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων ή η χρησιμοποίηση ουσιών ή προϊόντων επιτρεπόμενων μεν από τις κείμενες διατάξεις σε συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία αλλά για άλλους σκοπούς ή υπό όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στη νομοθεσία αυτή, γ) κατάλοιπο: κατάλοιπο ουσιών που έχουν φαρμακολογική δράση, των προϊόντων μεταποίησής τους, καθώς και άλλων ουσιών που μεταδίδονται στα ζωικά προϊόντα και μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία, δ) αρμόδια αρχή: η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κάθε άλλη Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή, ε) επίσημο δείγμα: δείγμα ληφθέν από την αρμόδια αρχή το οποίο φέρει για την ανίχνευση των καταλοίπων ή των ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι την ένδειξη του είδους, της φύσης, της ποσότητας, της μεθόδου δειγματοληψίας, καθώς και στοιχεία για το φύλο και την προέλευση του ζώου ή του ζωικού προϊόντος, στ) εγκεκριμένο εργαστήριο: εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή για την εξέταση επίσημου δείγματος με σκοπό την ανίχνευση παρουσίας καταλοίπων, ζ) ζώο: τα είδη που αναφέρονται στο Μέρος Β του π.δ/τος 420/1993 (179 Α) η) παρτίδα ζώων: ομάδα ζώων του ίδιου είδους και της ίδιας ομάδας ηλικίας τα οποία έχουν εκτραφεί στην ίδια εκμετάλλευση ταυτόχρονα και υπό ομοιόμορφες συνθήκες, θ) β-ανταγωνιστής: β αδρενοτροπικός ανταγωνιστής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Σχέδια επιτήρησης για την ανίχνευση καταλοίπων ή ουσιών Άρθρο 15 (Άρθρο 3 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Η επιτήρηση της αλυσίδας παραγωγής των ζώων και των πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης για την ανίχνευση καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι στα ζώντα ζώα, τα περιττώματά τους και τα βιολογικά υγρά τους, καθώς και στους ιστούς, τα ζωικά προϊόντα, τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 16 (Άρθρο 4 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Ο συντονισμός των εργασιών ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ανατίθεται στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Έργο της εν λόγω υπηρεσίας είναι ειδικότερα: 1)η εκπόνηση του σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο 17, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν τις απαιτούμενες έρευνες, 2)ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των κεντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών που επιτηρούν τα διάφορα κατάλοιπα. Ο συντονισμός αυτός επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παράνομης χρησιμοποίησης ουσιών ή προϊόντων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 3)η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των χρησιμοποιηθέντων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων κατά την υλοποίηση των μέτρων του παρόντος κεφαλαίου, 4)η διαβίβαση κάθε χρόνο στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Μαρτίου, των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν αναληφθεί. 3.Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τους ειδικότερους κανόνες στον τομέα του ελέγχου της διατροφής των ζώων. Άρθρο 17 (Άρθρο 5 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, με βάση την εμπειρία των προηγουμένων ετών, υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που αφορά κάθε αναπροσαρμογή σχεδίου εθνικών μέτρων εγκριθέντος κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος. 2.Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει: 1)να καλύπτει την ανίχνευση ομάδων καταλοίπων ή ουσιών ανάλογα με τον τύπο των ζώων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 2)να διευκρινίζει ιδίως, τα μέτρα ανίχνευσης: i) ουσιών που αναφέρονται στο παραπάνω στοιχείο α) στα ζώα και στο νερό των ζώων, καθώς και σε όλους τους χώρους όπου εκτρέφονται ή διατηρούνται τα ζώα ii) καταλοίπων των προαναφερόμενων ουσιών στα ζώντα ζώα, τα περιττώματά τους, τα βιολογικά υγρά τους καθώς και στους ιστούς και προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, το γάλα, τα αυγά, το μέλι 3)να τηρεί τους κανόνες, τα επίπεδα και τη συχνότητα δειγματοληψίας των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 18 (Άρθρο 6 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας δύναται με αίτησή της προς την Επιτροπή να ζητήσει την προσαρμογή των απαιτήσεων στοιχειώδους ελέγχου του παραρτήματος ΙVτης Οδηγίας 96/23/ΕΚ (Παραρτήματος ΙV του παρόντος) όταν αποδεδειγμένα η προσαρμογή αυξάνει τη γενική αποτελεσματικότητα του σχεδίου και δεν ελαττώνει καθ οιονδήποτε τρόπο τις δυνατότητες εντοπισμού των καταλοίπων ή των περιπτώσεων παράνομης αγωγής με ουσίες του παραρτήματος Ι. Άρθρο 19 (Άρθρο 8 της οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής τροποποιεί ή συμπληρώνει το σχέδιο αυτό για να το προσαρμόσει στις σχετικές διατάξεις. Το σχέδιο εγκρίνεται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 33 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης στη χώρα ή σε μια από τις περιοχές της και τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνών ή των διαπιστώσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των άρθρων 27 και 28, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ζητεί από την Επιτροπή με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 32 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ να εγκρίνει τροποποίηση ή συμπλήρωση σχεδίου που έχει προηγουμένως εγκριθεί. 2.Οι ετήσιες τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου που κοινοποιούνται από την Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδίως βλέποντας τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα άλλα κράτη μέλη εφόσον τις κρίνει σύμφωνες με την οδηγία 96/23/ΕΚ. 3.Κάθε εξάμηνο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης. Κάθε χρόνο, στις 31 Μαρτίου το αργότερο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα του σχεδίου ανίχνευσης καταλοίπων και ουσιών και των ελεγκτικών τους δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου τίθενται στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να λάβουν γνώση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Αυτοέλεγχος και συνυπευθυνότης των φορέων Άρθρο 20 ( Άρθρο 9 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε: 1.όλες οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν στην αγορά ζώα εκμετάλλευσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται τα ζώα αυτά να έχουν καταχωρηθεί σε μητρώο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να τηρούν τους σχετικούς κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, ιδίως των άρθρων 19 και 26 του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) 2.οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι εγκαταστάσεων πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης να λαμβάνουν - ιδίως μέσω αυτοελέγχου - όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε: 1)να δέχονται - είτε κατά τις απευθείας παραδόσεις είτε μέσω μεσάζοντος - μόνον ζώα για τα οποία ο παραγωγός είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι περίοδοι αναμονής έχουν τηρηθεί, 2)να βεβαιώνονται ότι τα ζώα εκμετάλλευσης ή τα προϊόντα που εισάγονται στην εγκατάσταση: i) δεν παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ii) δεν παρουσιάζουν κανένα ίχνος απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων. 3. 1)οι παραγωγοί ή οι υπεύθυνοι που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 να διαθέτουν στην αγορά μόνον: i) ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα ή τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε αγωγή παράνομη κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος ii) ζώα για τα οποία, στην περίπτωση χορήγησης επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων, έχει τηρηθεί η οριζόμενη προθεσμία αναμονής γι αυτές τις ουσίες ή προϊόντα iii) προϊόντα προερχόμενα από ζώα τα οποία αναφέρονται στα σημεία i) και ii). 2)όταν ζώο προσκομίζεται σε μια εγκατάσταση πρώτης μεταποίησης από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαφορετικό από τον παραγωγό, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) να βαρύνουν το πρόσωπο αυτό. Αν ζητηθεί, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τις σχετικές διατάξεις, ιδίως τις θεσπιζόμενες στα πλαίσια του ελέγχου που προβλέπεται στο σημείο 3 α), i) και ii). Άρθρο 21 ( Άρθρο 10 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μεριμνούν ώστε οι αρμοδιότητες και η ευθύνη των κτηνιάτρων που παρακολουθούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν και τον έλεγχο των συνθηκών εκτροφής και των μορφών αγωγής που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. Προς τούτο, ο κτηνίατρος καταχωρεί σε μητρώο που τηρείται στην εκμετάλλευση τη φύση και την ημερομηνία της αγωγής για την οποία χορήγησε συνταγή ή η οποία εκτελέστηκε, τα στοιχεία αναγνώρισης των ζώων, καθώς και τις αντίστοιχες περιόδους αναμονής. Ο κτηνοτρόφος καταχωρεί στο μητρώο αυτό, το οποίο μπορεί να είναι το προβλεπόμενο στην απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 378812/30.07.92 (491 Β), την ημερομηνία και τη φύση της αγωγής που πραγματοποιήθηκε, βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι περίοδοι αναμονής και διατηρεί, επί πέντε έτη, τις σχετικές συνταγές. Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι πρέπει να παρέχουν, ύστερα από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία, στην αρμόδια αρχή. Παρέχουν ιδίως στον επίσημο κτηνίατρο του σφαγείου πληροφορίες για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος από μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Επίσημοι έλεγχοι Άρθρο 22 ( Άρθρο 11 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) 1.Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων επιτήρησης του άρθρου 17 και των ελέγχων που προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργεί επίσημους δειγματοληπτικούς ελέγχους: 1)στο στάδιο της παρασκευής των ουσιών του παραρτήματος Ι, ομάδα Α, καθώς και στο στάδιο του χειρισμού, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής και της πώλησης ή της απόκτησής τους, 2)στο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και της διανομής των ζωοτροφών, 3)σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ζώων και πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία καλύπτονται από το παρόν διάταγμα. 2.Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ιδίως αντικείμενο την κατοχή ή την παρουσία απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων, τα οποία προορίζονται για χορήγηση σε ζώα με σκοπό την πάχυνση ή μια παράνομη αγωγή. 3.Όταν πιθανολογείται απάτη, και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ενός από τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 28 έως 31 καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στο παράρτημα V. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στο σφαγείο ή κατά την πρώτη πώληση ζώων υδατοκαλλιέργειας και αλιευτικών προϊόντων μπορούν να μειώνονται μετά την είσοδο της εκμετάλλευσης καταγωγής σε δίκτυο επιτήρησης επιδημιών ή σε σύστημα επιτήρησης της ποιότητας. Άρθρο 23 (Άρθρο 12 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές αιφνιδιαστικώς. Ο κάτοχος, ο νομιμοποιούμενος να διαθέτει τα ζώα ή ο εκπρόσωπος τους υποχρεούνται να διευκολύνουν τις εργασίες επιθεώρησης πριν τη σφαγή, ιδίως δε επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο ή το βοηθητικό προσωπικό όπου χρειάζεται. Άρθρο 24 (Άρθρο 13 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Η αρμόδια αρχή: α) όταν υπάρχουν υπόνοιες παράνομης αγωγής, ζητά από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο των ζώων ή τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευσης, να υποβάλει τα δικαιολογητικά της αγωγής, β) αν η έρευνα επιβεβαιώνει την παράνομη αγωγή ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης ή εύλογης υπόνοιας χρησιμοποίησης μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων, πραγματοποιεί ή ζητά να διενεργηθούν: - δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα ζώα, στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής ή προέλευσής τους, για την ανίχνευση της χρήσης αυτής, ιδίως δε για τη διαπίστωση τυχόν ιχνών εμφυτευμάτων. Οι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν και επίσημη δειγματοληψία, - έλεγχοι για την ανίχνευση της παρουσίας ουσιών των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή μη επιτρεπομένων ουσιών ή προϊόντων, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου τα ζώα εκτρέφονται, διατηρούνται ή παχύνονται συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων που συνδέονται διοικητικά με τις εκμεταλλεύσεις αυτές ή στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής ή προέλευσης των ζώων αυτών. Προς το σκοπό αυτόν, απαιτείται επίσημη δειγματοληψία του νερού και της τροφής των ζώων, - δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις ζωοτροφές και στο νερό στην εκμετάλλευση καταγωγής ή προέλευσης ή - προκειμένου για ζώα υδατοκαλλιέργειας - στα ύδατα συλλογής, - οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α), - κάθε έλεγχος για να διευκρινισθεί η καταγωγή των μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων ή των ζώων που υφίστανται αγωγή. γ) σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, όλες τις ενέργειες και έρευνες που κρίνει αναγκαίες ανάλογα με το πόρισμα. Άρθρο 25 (Άρθρο 14 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) 1.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ορίζει ένα τουλάχιστον εθνικό εργαστήριο αναφοράς. Για κάθε κατάλοιπο ή ομάδα καταλοίπων, πρέπει να είναι αρμόδιο ένα και μόνο εθνικό εργαστήριο αναφοράς. Ο κατάλογος οριζόμενων εργαστηρίων καταρτίζεται με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 33 της οδηγίας 96/23/ΕΚ. Στα εργαστήρια αυτά ανατίθεται: - ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των εθνικών εργαστηρίων ρουτίνας που είναι υπεύθυνα για τις αναλύσεις καταλοίπων και, ειδικότερα, ο συντονισμός των κανόνων και των μεθόδων ανάλυσης για κάθε κατάλοιπο ή ομάδα καταλοίπων, - η παροχή βοήθειας προς την αρμόδια αρχή σχετικά με την οργάνωση του σχεδίου επιτήρησης καταλοίπων, - η περιοδική οργάνωση συγκριτικών ελέγχων για κάθε κατάλοιπο ή ομάδα καταλοίπων της αρμοδιότητάς τους, - η εξασφάλιση της τήρησης των καθορισμένων ορίων από τα εθνικά εργαστήρια, - η διάδοση των πληροφοριών που παρέχονται από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, - η παροχή στο προσωπικό τους, της δυνατότητας να παρακολουθούν τα μαθήματα μετεκπαίδευσης που οργανώνουν η Επιτροπή ή τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς. 2.Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς ορίζονται στο παράρτημα V κεφάλαιο 1. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες των εργαστηρίων αυτών ορίζονται στο παράρτημα V, κεφάλαιο 2. Άρθρο 26 (Άρθρο 15 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Οι επίσημες δειγματοληψίες, στα πλαίσια του ελέγχου από τα εγκεκριμένα εργαστήρια, διενεργούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV. Ο τρόπος επίσημης δειγματοληψίας καθώς και οι μέθοδοι ρουτίνας και αναφοράς για την ανάλυση των επίσημων δειγμάτων διευκρινίζονται με τη κοινοτική διαδικασία του άρθρου 33 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ. Κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας (ΑΚ) ενός κτηνιατρικού φαρμάκου που πρόκειται να χορηγηθεί σε ζώο του οποίου το κρέας ή το προϊόν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων κοινοποιεί στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας τις τρέχουσες μεθόδους ανάλυσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης με αριθ. 378812/30.07.97 (491 Β) όπως ισχύει και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, η οποία και τις κοινοποιεί στα κοινοτικά και εθνικά εργαστήρια αναφοράς που ανέλαβαν την ανίχνευση καταλοίπων. 2.Για τις ουσίες της ομάδας Α, όλα τα θετικά αποτελέσματα που διαπιστώνονται σε περίπτωση εφαρμογής μιας τρέχουσας μεθόδου αντί μιας μεθόδου αναφοράς πρέπει να επιβεβαιώνονται με τις μεθόδους αναφοράς που θεσπίζει ένα εγκεκριμένο εργαστήριο με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Για όλες τις ουσίες, σε περίπτωση αμφισβήτησης βάσει ανάλυσης κατ αντιμωλία, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιβεβαιώνονται από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 για τη συγκεκριμένη ουσία ή κατάλοιπο. Η επιβεβαίωση διενεργείται με έξοδα του καταγγέλλοντος σε περίπτωση επιβεβαίωσης. 3.Όταν η εξέταση επίσημου δείγματος αποκαλύπτει παράνομη αγωγή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως 30, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο V. Όταν η εξέταση αυτή αποκαλύπτει την παρουσία καταλοίπων επιτρεπόμενων ουσιών ή μολυσματικών ουσιών που υπερβαίνουν τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30. Όταν η εξέταση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο διενεργήθηκε σε ζώα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ζητεί αιτιολογημένα από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 16 παράγραφος 2, 17, 18, 19 καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας 96/23/ΕΚ. Όταν η εξέταση αυτή αφορά προϊόντα ή ζώα που εισάγονται από τρίτη χώρα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, υποβάλλει το θέμα στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 30 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ. Άρθρο 27 (Άρθρο 16 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε, όταν λαμβάνονται θετικά αποτελέσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 26: 1.Οι αρμόδιες αρχές της χώρας να λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση: 1)όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ζώου και της εκμετάλλευσης καταγωγής ή προέλευσης 2)τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση και τα αποτελέσματά της. Όταν κατόπιν ελέγχων στη χώρα διαπιστώνεται η ανάγκη έρευνας ή δράσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη όπου η διεξαγωγή έρευνας ή η ανάληψη δράσης κρίθηκε αναγκαία. 2.Οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν: 1)έρευνα στην εκμετάλλευση καταγωγής ή προέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό τον καθορισμό των λόγων της παρουσίας καταλοίπων, 2)στην περίπτωση παράνομης αγωγής, έρευνα επί της ή επί των πηγών των εν λόγω ουσιών ή προϊόντων, ανάλογα με την περίπτωση, σε επίπεδο παρασκευής, χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς, χορήγησης, διανομής ή πώλησης. 3)όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες. 3.να προσδιορίζεται σαφώς η ταυτότητα των ζώων στα οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία. Τα ζώα αυτά δεν πρέπει να εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των ελέγχων. Άρθρο 28 (Άρθρο 17 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Σε περίπτωση παράνομης αγωγής, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες δημιουργούνται υπόνοιες βάσει των ερευνών κατ άρθρο 24 στοιχείο β) να τίθενται αμέσως υπό επίσημο έλεγχο. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βεβαιώνονται ότι, σε όλα τα ζώα τα οποία αφορά το μέτρο, επιτίθεται σήμα ή επίσημο αναγνωριστικό σημείο και διενεργείται ως πρώτο βήμα μια επίσημη δειγματοληψία σε στατιστικώς αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές βάσεις. Άρθρο 29 (Άρθρο 18 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Όταν αποκαλύπτονται κατάλοιπα επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων σε επίπεδο το οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο καταλοίπων, οι αρμόδιες αρχές της χώρας διενεργούν έρευνα στην εκμετάλλευση καταγωγής ή προέλευσης, κατά περίπτωση, προκειμένου να προσδιορίσουν τους λόγους υπέρβασης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η αρμόδια αρχή της χώρας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία μπορούν να συνίστανται και σε απαγόρευση εξόδου των ζώων από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση ή απαγόρευση εξόδου των προϊόντων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης ή εγκατάστασης επί μια ορισμένη περίοδο. 2.Σε περίπτωση επανειλημμένων υπερβάσεων των ανωτάτων ορίων καταλοίπων κατά την εμπορία ζώων από κτηνοτρόφο ή προϊόντων από κτηνοτρόφο ή από εγκατάσταση μεταποίησης, οι αρμόδιες αρχές της χώρας πρέπει να διενεργούν, επί έξι τουλάχιστον μήνες, ενισχυμένο έλεγχο των ζώων και προϊόντων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης ή/και εγκατάστασης, παρακρατώντας τα προϊόντα ή σφάγια μέχρις ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ληφθέντων δειγμάτων. Κάθε αποτέλεσμα που αποδεικνύει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου καταλοίπων πρέπει να συνεπάγεται κατάσχεση των συγκεκριμένων σφαγίων ή προϊόντων από την ανθρώπινη κατανάλωση. Άρθρο 30 (Άρθρο 19 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Το κόστος των ερευνών και ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 27 βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των ζώων. Όταν η έρευνα επιβεβαιώνει το βάσιμο της υπόνοιας, το κόστος των αναλύσεων που πραγματοποιούνται βάσει των άρθρων 28 και 29 βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των ζώων. 2.Με την επιφύλαξη ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, η καταστροφή των θετικών ή θεωρούμενων ως θετικών ζώων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 πραγματοποιείται δαπάναις του ιδιοκτήτη των ζώων και χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντιστάθμισμα. Άρθρο 31 (Άρθρο 20 οδηγίας 96/23/ΕΚ ) 1.Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 36/1992 (17 Α ) για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας. 2.Όταν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι σε κάποιο άλλο κράτος μέλος οι έλεγχοι του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται ή σταμάτησαν, ενημερώνει την αρμόδια Κεντρική αρχή του κράτους μέλους αυτού. Αν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι τα μέτρα που έπρεπε να λάβει η εν λόγω αρχή δεν έχουν ληφθεί ή είναι ανεπαρκή, αναζητεί, σε συνεργασία με το συγκεκριμένο κράτος μέλος τρόπους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, κατά περίπτωση με επιτόπου επίσκεψη και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαφορές και την επίλυσή τους. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την άρχή του κράτους μέλους που ενέχεται στην διαφορά, τότε απευθύνεται, εντός εύλογης προθεσμίας, στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν γνώμη. Εν αναμονή της γνωμοδότησης των εμπειρογνωμόνων, οι αρμόδιες αρχές της χώρας μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα που προέρχονται από την ή τις εγκαταστάσεις ή από μία ή περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αφορά η διαφορά και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, να λαμβάνει μέτρα παρεμφερή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του π.δ/τος 420/1993( 179 Α). Βάσει της γνώμης των εμπειρογνωμόνων, είναι δυνατόν να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με τη διαδικασία του άρθρου 32 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ.. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, βάσει νέας γνώμης που διατυπώνεται από τους εμπειρογνώμονες εντός 15 ημερών. Άρθρο 32 (Άρθρο 21 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Όταν θεωρείται αναγκαίο για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να ελέγχουν επιτοπίως την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχεδίων και το σύστημα ελέγχου των σχεδίων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές της χώρας παρέχουν κάθε συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του ελέγχου, και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Μέτρα σε περίπτωση παράβασης Άρθρο 33 (Άρθρο 22 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Σε περίπτωση ανακάλυψης μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων ή ανακάλυψης ουσιών του παραρτήματος Ι, ομάδα Α και ομάδα Β 1 και 2 στις εγκαταστάσεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, οι συγκεκριμένες ουσίες ή προϊόντα τίθενται υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, με την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν κυρώσεων έναντι του ή των παραβατών. Άρθρο 34 (Άρθρο 23 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Κατά την περίοδο θέσης υπό επίσημο έλεγχο των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 28, τα ζώα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης μπορούν να εξέρχονται από την εκμετάλλευση καταγωγής ή να μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο μόνον υπό επίσημο έλεγχο. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας λαμβάνουν τα δέοντα συντηρητικά μέτρα αναλόγως της ή των ουσιών που διαπιστώθηκαν. 2.Ύστερα από τη δειγματοληψία βάσει του άρθρου 28, σε περίπτωση επιβεβαίωσης μιας παράνομης αγωγής, το ή τα ζώα που βρέθηκαν θετικά θανατώνονται αμέσως επιτόπου ή οδηγούνται κατευθείαν στο οριζόμενο σφαγείο ή στην εγκατάσταση αξιοποίησης αποβλήτων ζωικής προέλευσης, συνοδευόμενα από επίσημο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, προκειμένου να θανατωθούν. Τα ζώα που θανατώνονται κατ αυτόν τον τρόπο παραδίδονται σε εργοστάσιο μεταποίησης υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του π.δ/τος 243/1993 (107 Α). Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διενεργείται δειγματοληψία, δαπάναις της εκμετάλλευσης, σε όλες τις ύποπτες παρτίδες ζώων που της ανήκουν. 3.Εάν το ήμισυ τουλάχιστον των δειγματοληψιών που λαμβάνονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, είναι θετικό, ο κτηνοτρόφος μπορεί να επιλέγει είτε τον έλεγχο όλων των ύποπτων ζώων της εκμετάλλευσης, είτε τη θανάτωση αυτών των ζώων. 4.Κατά την διάρκεια περαιτέρω περιόδου δώδεκα τουλάχιστον μηνών, η ή οι εκμεταλλεύσεις που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη υποβάλλονται σε ενισχυμένο έλεγχο για την ανίχνευση των συγκεκριμένων καταλοίπων. Εάν τυχόν υπήρχε οργανωμένο σύστημα αυτοελέγχου, ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης χάνει το ωφέλημα αυτό κατά την εν λόγω περίοδο. 5.Αναλόγως της διαπιστωθείσας παράβασης, οι εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις τροφοδότησης της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης υποβάλλονται σε έλεγχο, πέραν του ελέγχου κατ άρθρο 22 παράγραφος1, για την ανίχνευση της καταγωγής της συγκεκριμένης ουσίας. Το ίδιο συμβαίνει και για όλες τις εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ίδια με την εκμετάλλευση καταγωγής ή προέλευσης αλυσίδα τροφοδότησης σε ζώα και ζωοτροφές. Άρθρο 35 (Άρθρο 24 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Ο επίσημος κτηνίατρος ενός σφαγείου πρέπει: 1.εάν υποψιάζεται ή έχει στοιχεία που του επιτρέπουν να συμπεράνει ότι τα προσκομιζόμενα ζώα έχουν υποβληθεί σε παράνομη αγωγή ή ότι έχουν λάβει μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα: 1)να φροντίζει ώστε τα ζώα να σφάζονται χωριστά από τις άλλες παρτίδες που προσκομίζονται στο σφαγείο, 2)να δεσμεύει τα σφάγια και τα παραπροϊόντα και να αναθέτει τη διενέργεια όλων των δειγματοληψιών προς ανίχνευση των εν λόγω ουσιών, 3)σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, να διατάσσει την παράδοση του κρέατος και των παραπροϊόντων σε εργοστάσιο μεταποίησης υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του π.δ/τος 243/1993 (107 Α), χωρίς καμία αποζημίωση ούτε αντιστάθμισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 34. 2.εάν υποψιάζεται ή έχει στοιχεία που του επιτρέπουν να συμπεράνει ότι τα προσκομιζόμενα ζώα έχουν υποβληθεί σε επιτρεπόμενη μεν αγωγή, αλλά ότι δεν έχουν τηρηθεί οι σχετικές περίοδοι αναμονής, να αναβάλλει τη σφαγή των ζώων μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι η ποσότητα καταλοίπων δεν υπερβαίνει πλέον τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Η περίοδος αυτή ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από την περίοδο αναμονής που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος διατάγματος για τις συγκεκριμένες ουσίες, ή από τις περιόδους αναμονής που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ή όταν απαιτείται λόγω των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, ή όταν η υποδομή ή ο εξοπλισμός του σφαγείου δεν του επιτρέπουν να αναβάλει τη σφαγή των ζώων, τα ζώα είναι δυνατόν να σφάζονται και πριν το τέλος της περιόδου απαγόρευσης ή αναβολής. Το κρέας και τα παραπροϊόντα παρακρατούνται μέχρις ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργεί ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου. Μόνον το κρέας και τα παραπροϊόντα, των οποίων η ποσότητα καταλοίπων δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα επίπεδα, διατίθενται προς ανθρώπινη κατανάλωση. 3.να αποσύρει από την ανθρώπινη κατανάλωση τα σφάγια και τα προϊόντα των οποίων τα κατάλοιπα υπερβαίνουν τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 36 (Άρθρο 25 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Με την επιφύλαξη ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση αποδεδειγμένης κατοχής, χρησιμοποίησης ή παρασκευής μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων σε εγκατάσταση παρασκευής, οι άδειες ή οι εγκρίσεις που είχαν χορηγηθεί στην εγκατάσταση αυτή αναστέλλονται κατά το διάστημα διενέργειας ενισχυμένου ελέγχου στην εγκατάσταση αυτή. Σε περίπτωση υποτροπής, οι άδειες ή εγκρίσεις αυτές αφαιρούνται οριστικά. Άρθρο 37 (Άρθρο 26 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Το παρόν διάταγμα δεν θίγει τα ένδικα μέσα που παρέχουν οι κείμενες διατάξεις κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές της χώρας κατ εφαρμογή των άρθρων 34 και 35. Άρθρο 38 (Άρθρο 27 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Για την παράδοση ή τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων ή για τη χορήγηση επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων για σκοπούς διαφορετικούς των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν.Δ. 96/1973 περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων (Α172) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Ν. 1316/1983 (Α3) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 1965/1991 (Α146) και το άρθρο 50 του Ν. 2519/1997 (Α165) σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α110) όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2538/1997 (Α 242). Άρθρο 39 (Άρθρο 28 οδηγίας 96/23/ΕΚ) Για κάθε έλλειψη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της χώρας ή κάθε παρακώλυση εκ μέρους του προσωπικού ή του υπευθύνου του σφαγείου, ή ακόμη, όταν πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση του ή των ιδιοκτητών του σφαγείου, καθώς και του κατόχου ή του ιδιοκτήτη των ζώων, κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και των απαραίτητων δειγματοληψιών για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων επιτήρησης των καταλοίπων, καθώς και κατά τη διεξαγωγή των ερευνών και των ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α110) όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2538/1997 (Α 242). Εάν αποδειχθεί ότι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του σφαγείου συνεργεί στη συγκάλυψη της παράνομης χρησιμοποίησης απαγορευμένων ουσιών, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας στερείται ο ένοχος ή ο υπότροπος να εισπράξει ή να ζητήσει κοινοτική ενίσχυση για περίοδο δώδεκα μηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Εισαγωγή από τρίτες χώρες Άρθρο 40 (Άρθρο 29 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Η εγγραφή ή η παραμονή στους κοινοτικούς καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στη χώρα ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 33 της Οδηγίας 96/23/ΕΚ εφόσον παρέχονται ορισμένες εγγυήσεις και τηρούνται ορισμένες απαιτήσεις από τρίτες χώρες. 2.Κάθε χρόνο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των ελέγχων για κατάλοιπα οι οποίοι διενεργούνται στα ζώα και τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες σύμφωνα με τα ΜΕΡΗ Γ και Δ του π.δ/τος 420/1993 (179 Α). Άρθρο 41 (Άρθρο 30 οδηγίας 96/23/ΕΚ) 1.Όταν, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στα ΜΕΡΗ Γ και Δ του π.δ/τος 420/1993, διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων για την αγωγή των ζώων μιας συγκεκριμένης παρτίδας κατά την έννοια του άρθρου 55 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του π.δ/τος 420/1993 ή η παρουσία τέτοιων προϊόντων ή ουσιών σε ολόκληρη παρτίδα που προέρχεται από την ίδια εκμετάλλευση ή σε τμήμα της, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα έναντι των ζώων και των προϊόντων τα οποία αφορά η χρήση των εν λόγω ουσιών ή προϊόντων: 1)ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη φύση των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων και τη συγκεκριμένη παρτίδα προκειμένου αυτή να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση όλους τους συνοριακούς σταθμούς, 2)μεριμνά ώστε οι συνοριακοί σταθμοί κτηνιατρικού ελέγχου της χώρας να ενισχύσουν τους ελέγχους όλων των παρτίδων ζώων ή προϊόντων της ίδιας καταγωγής. Συγκεκριμένα, οι δέκα επόμενες παρτίδες της ίδιας καταγωγής πρέπει να δεσμεύονται - με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος της χώρας, αντίστοιχης αξίας για τα έξοδα ελέγχου - στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης προκειμένου να υποβληθούν σε έλεγχο ανίχνευσης καταλοίπων μέσω λήψεως δείγματος αντιπροσωπευτικού της εν λόγω παρτίδας ή του τμήματος της παρτίδας. Όταν οι νέοι αυτοί έλεγχοι αποκαλύπτουν την παρουσία μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων ή καταλοίπων ή των ουσιών ή των προϊόντων αυτών: i) η συγκεκριμένη παρτίδα ή το συγκεκριμένο τμήμα επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής δαπάναις του αποστολέα ή του εντολοδόχου του, στο δε σχετικό πιστοποιητικό αναφέρονται σαφώς οι λόγοι επιστροφής, ii) ανάλογα με τη φύση της παράβασης και του εξ αυτής κινδύνου, πρέπει να παρέχεται στον αποστολέα η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επιστροφής της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου τμήματος, της καταστροφής της ή της χρησιμοποίησής της για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε συμμόρφωση προς κοινοτικές διατάξεις, χωρίς αποζημίωση ως αντιστάθμισμα. 3)ενημερώνει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των ενισχυμένων ελέγχων. 2.Όταν οι έλεγχοι που προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ Γ του π.δ/τος 420/1993 αποκαλύπτουν υπέρβαση των ανώτατων ορίων καταλοίπων, διενεργούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 42 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΜΑΔΑ Α - Ουσίες με αναβολική δράση και μη επιτρεπόμενες ουσίες 1.Στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων , τα άλατα και οι εστέρες τους 2.Θυρεοστατικές ουσίες 3.Στεροειδή 4.Λακτόνες του ρεσορκυλικού οξέως (συμπεριλαμβανομένου του Ζeranοl) 5.β-ανταγωνιστές 6.Ουσίες του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 ΟΜΑΔΑ Β - Κτηνιατρικά Φάρμακα (1) και επιβλαβείς ουσίες 1.Αντιβακτηριακές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των σουλφαμιδών, των κινολονών 2.Άλλα κτηνιατρικά φάρμακα 1)Ανθελμινθικά 2)Κοκκιδιοστατικά, συμπεριλαμβανομένων των νιτροϊμιδαζολίων 3)Καρβαμικές και πυρεθροειδείς ενώσεις 4)Ηρεμιστικά 5)Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) 6)Αλλες ουσίες με φαρμακολογική δράση 3.Άλλες ουσίες και επιβλαβείς ουσίες υπάρχουσες στο περιβάλλον 1)Οργανοχλωριούχες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΡCΒ 2)Οργανοφωσφορικές ενώσεις 3)Χηνικά στοιχεία 4)Μυκοτοξίνες 5)Χρωστικές 6)Άλλα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1.Το Σχέδιο επιτήρησης των καταλοίπων αποσκοπεί στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των λόγων των κινδύνων παρουσίας καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε επίπεδο κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, γαλακτοβιομηχανιών, εγκαταστάσεων μεταποίησης ψαριών και κέντρων συλλογής και συσκευασίας αυγών. Τα επίσημα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το σχετικό κεφάλαιο του Παραρτήματος ΙV. Ανεξαρτήτως του τόπου όπου λαμβάνονται τα επίσημα δείγματα, η δειγματοληψία πρέπει να είναι απρόβλεπτη και αιφνίδια και να διενεργείται σε μη καθορισμένες χρονικές στιγμές και σε μη συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζουν ότι διατηρείται πάντα το αιφνιδιαστικό στοιχείο των ελέγχων. 2.Όσον αφορά τις ουσίες της ομάδας Α, η επιτήρηση πρέπει να αφορά, αντίστοιχα, την ανίχνευση της παράνομης χορήγησης απαγορευμένων ουσιών και της καταχρηστικής χορήγησης επιτρεπόμενων ουσιών. Ο στόχος της σχετικής δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατάλληλου κεφαλαίου του παραρτήματος ΙV. Τα δείγματα πρέπει να στοιχειοθετούνται με βάση τα εξής στοιχειώδη κριτήρια: φύλο, ηλικία, σύστημα πάχυνσης, οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτει το κράτος μέλος και οποιαδήποτε ένδειξη μη ορθής χρήσης ή κατάχρησης ουσιών της ομάδας αυτής. Οι λεπτομέρειες των κριτηρίων στοχοθέτησης θα καθοριστούν με την απόφαση της Επιτροπής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1. 3.Όσον αφορά τις ουσίες της ομάδας Β, η επιτήρηση πρέπει να αφορά ιδιαίτερα τον έλεγχο της συμμόρφωσης των καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων προς τα ανώτατα όρια καταλοίπων που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και των καταλοίπων φυτοφαρμάκων προς τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ, καθώς και τον έλεγχο της συγκέντρωσης των επιβλαβών ουσιών από το περιβάλλον. Όλα τα δείγματα πρέπει να στοιχειοθετούνται βάσει κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εκτός εάν τα κράτη μέλη μπορούν να αιτιολογήσουν την τυχαία δειγματοληψία κατά την υποβολή, στην Επιτροπή, του εθνικού τους σχεδίου επιτήρησης καταλοίπων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Στο παρόν παράρτημα καθορίζεται ο κατώτατος αριθμός ζώων από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται δείγματα. Καθένα από τα δείγματα αυτά μπορεί να αναλύεται για την ανίχνευση μιας ή περισσοτέρων ουσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα, ίπποι 1.Βοοειδή Ο κατώτατος αριθμός ζώων που πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο για οποιοδήποτε τύπο καταλοίπου ή ουσίας πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το 0,4% των βοοειδών που σφάζονται κατά το προηγούμενο έτος, με κατανομή: Ομάδα Α: 0,25% κατανεμόμενο ως εξής: - τα μισά δείγματα πρέπει να λαμβάνονται στην εκμετάλλευση από ζώντα ζώα: κατά παρέκκλιση το 25% των δειγμάτων που αναλύονται για την ανίχνευση των ουσιών της ομάδας Α5 μπορούν να λαμβάνονται από κατάλληλο υλικό (ζωοτροφές, πόσιμο νερό,...), - τα μισά δείγματα πρέπει να λαμβάνοντα στο σφαγείο. Κάθε υποομάδα της ομάδας Α πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο με 5% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού δειγμάτων που συλλέγονται για την ομάδα Α. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την πείρα και τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος. Ομάδα Β: 0,15% Με το 30% των δειγμάτων πρέπει να ελέγχονται οι ουσίες της ομάδας Β1. Με το 30% των δειγμάτων πρέπει να ελέγχονται οι ουσίες της ομάδας Β2. Με το 10% των δειγμάτων πρέπει να ελέγχονται οι ουσίες της ομάδας Β3. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την κατάσταση του κράτους μέλους. 2.Χοίροι Ο κατώτατος αριθμός ζώων που πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο για οποιοδήποτε τύπο καταλοίπου ή ουσίας πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το 0,05% των χοίρων που σφάζονται κατά το προηγούμενο έτος, με την εξής κατανομή: Ομάδα Α: 0,02% Για τα κράτη μέλη που διενεργούν τη δειγματοληψία τους στο σφαγείο, πρέπει να διενεργούνται πρόσθετες αναλύσεις πόσιμου νερού, ζωοτροφών, κοπράνων ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου στο αγρόκτημα. Στην περίπτωση αυτή, ο κατώτατος αριθμός εκμεταλλεύσεων εκτροφής χοίρων που πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο πρέπει να ισοδυναμεί προς μία τουλάχιστον εκμετάλλευση ανά 100.000 χοίρους που σφάζονται κατά το προηγούμενο έτος. Κάθε υποομάδα της ομάδας Α πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο με 5% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού δειγμάτων που συλλέγονται για την ομάδα Α. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την πείρα και τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος. Ομάδα Β: 0,03% Για τις υποομάδες, πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια κατανομή όπως και για τα βοοειδή, Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την κατάσταση του κράτους μέλους. 3.Αιγοπρόβατα Ο αριθμός ζώων που πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο για οποιοδήποτε τύπο καταλοίπου ή ουσίας πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το 0,05% των αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των τριών ετών που σφάζονται κατά το προηγούμενο έτος, με την εξής κατανομή: Ομάδα Α: 0,01% Κάθε υποομάδα της ομάδας Α πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο με 5% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού δειγμάτων που συλλέγονται για την ομάδα Α. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την πείρα και τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος. Ομάδα Β: 0,04% Για τις υποομάδες, πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια κατανομή όπως και για τα βοοειδή. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την πείρα του κράτους μέλους. 4.Ίπποι Ο αριθμός δειγμάτων πρέπει να καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, ακατάλληλες προς αναπαραγωγή όρνιθες, γαλοπούλες, λοιπά πουλερικά Ένα δείγμα απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα ζώα, ανάλογα με τις ανάγκες των μεθόδων ανάλυσης. Για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία πουλερικών (κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, ακατάλληλες για αναπαραγωγή όρνιθες, γαλοπούλες και λοιπά πουλερικά), ο κατώτατος αριθμός ετήσιων δειγμάτων πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς 1 ανά 200 τόνους ετήσιας παραγωγής (νεκρό βάρος), με τουλάχιστον 100 δείγματα για κάθε ομάδα ουσιών εάν η ετήσια παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας πτηνών υπερβαίνει τους 5.000 τόνους. Πρέπει να τηρείται η εξής κατανομή: Ομάδα Α: 50% των συνολικών δειγμάτων Το ισοδύναμο του ενός πέμπτου των δειγμάτων αυτών πρέπει να λαμβάνεται από το αγρόκτημα. Κάθε υποομάδα της ομάδας Α πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο με 5% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού δειγμάτων που συλλέγονται για την ομάδα Α. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την πείρα και τις πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος. Ομάδα Β: 50% των συνολικών δειγμάτων 30% πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ουσιών της ομάδας Β1 30% πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ουσιών της ομάδας Β2 10% πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ουσιών της ομάδας Β3. Τα υπόλοιπα δείγματα πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την κατάσταση του κράτους μέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 1.Εκτρεφόμενα ψάρια Ένα δείγμα απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα ψάρια, ανάλογα με το μέγεθος του συγκεκριμένου ψαριού και τις ανάγκες των μεθόδων ανάλυσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις στοιχειώδεις συχνότητες δειγματοληψίας που αναφέρονται κατωτέρω, ανάλογα με την ετήσια παραγωγή εκτρεφόμενων ψαριών (σε τόνους). Ο κατώτατος αριθμός ετήσιων δειγμάτων πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς 1 ανά 100 τόνους ετήσιας παραγωγής. Οι ελεγχόμενες ουσίες και τα δείγματα που επιλέγονται προς ανάλυση πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα την προβλεπόμενη χρησιμοποίηση των ουσιών αυτών. Πρέπει να τηρείται η εξής κατανομή: Ομάδα Α: ένα τρίτο του συνόλου των δειγμάτων: όλα τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται στο ιχθυοτροφείο από ψάρια που βρίσκονται σε όλα τα στάδια της εκτροφής (1) συμπεριλαμβανομένων των ψαριών που είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά προς κατανάλωση. Ομάδα Β: δύο τρίτα του συνόλου των δειγμάτων: τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται: 1)κατά προτίμηση στο ιχθυοτροφείο, από ψάρια που είναι έτοιμα προς διάθεση στην αγορά προς κατανάλωση β)στην εγκατάσταση μεταποίησης ή σε επίπεδο χονδρεμπορίου, από νωπά ψάρια, εφόσον είναι δυνατόν, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, να προσδιοριστεί το ιχθυοτροφείο καταγωγής των ψαριών (tracing back). Τα δείγματα που λαμβάνονται στο ιχθυοτροφείο πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται από το 10% τουλάχιστον των εγκεκριμένων τόπων παραγωγής. 2.Λοιπά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας Όταν τα κράτη μέλη έχουν λόγους να πιστεύουν ότι κτηνιατρικά ή χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για άλλα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ή όταν υπάρχει υπόνοια μόλυνσης του περιβάλλοντος, τα είδη αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο δειγματοληψίας, κατ αναλογία προς την παραγωγή τους, ως πρόσθετα δείγματα επιπλέον των δειγμάτων που λαμβάνονται για τα εκτρεφόμενα ψάρια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τα κάτωθι εργαστήρια ορίζονται ως κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για την ανίχνευση των καταλοίπων ορισμένων ουσιών: 1)για τα κατάλοιπα του παραρτήματος Ι, ομάδα Α 1,2,3,4 και ομάδα Β 2δ) και 3δ): Rijksinstituut νοοr de Vοlksgezοndheid en Μilieuhygiene (RΙVΜ) Α. νan Leeuwenhοeklaan, 9 ΝL-3720 ΒΑ Βilthονen 2)για τα κατάλοιπα του παραρτήματος Ι, ομάδα Β 1 και 3ε) και τα υπολείμματα carbadοx και οlaquindοx: Labοratοires des Μedicaments Veterinaires (CΝΕVΑ-LΜV) La Ηaute Μarche, Jaνene F-35135 Fοugeres 3)για τα κατάλοιπα του παραρτήματος Ι, ομάδα Α5 και ομάδα Β2 α), β), ε): Βundesinstitut fur Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin (ΒGVV) Diedersdοrfer Weg. 1 D-12277 Βerlin 4)για τα κατάλοιπα του παραρτήματος Ι, ομάδα Β2 γ) και 3 α), β), γ): Ιnstitutο Superiοre di Sanita Viale Regina Εlena 299 Ι-00161 Rοma Οι ουσίες των ομάδων Α 6 και Β 2 στ) και 3 στ) κατανέμονται στα οριζόμενα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, ανάλογα με τη φαρμακολογική τους δράση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς για την ανίχνευση καταλοίπων στα ζώντα ζώα, στα περιττώματα, τα βιολογικά υγρά και τους ιστούς τους, στα ζωικά τρόφιμα, στις ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό των ζώων ορίζονται ως εξής: 1.Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς έχουν τα εξής καθήκοντα: 1)προάγουν και συντονίζουν την έρευνα νέων μεθόδων ανάλυσης και ενημερώνουν τα κρατικά εργαστήρια αναφοράς σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των μεθόδων και υλικών ανάλυσης, 2)βοηθούν τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τα κατάλοιπα να θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) και στα κριτήρια ΕΝ.45.000, 3)να εγκρίνουν τις επικυρωμένες μεθόδους ως μεθόδους αναφοράς που πρέπει να ενσωματωθούν σε μια συλλογή μεθόδων, 4)παρέχουν στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς τις συνήθεις αναλυτικές μεθόδους που αναγνωρίζονται κατά τη διαδικασία καθορισμού των ανώτατων ορίων καταλοίπων, 5)παρέχουν στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς τις λεπτομέρειες των αναλυτικών μεθόδων και τις συγκριτικές δοκιμές που πρέπει να διενεργούνται και τους κοινοποιούν τα σχετικά αποτελέσματα, 6)παρέχουν στα εθνικά εργαστήρια που το ζητούν τεχνικές γνώμες για την ανάλυση ουσιών για τις οποίες έχουν οριστεί ως κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, 7)οργανώνουν, με συχνότητα που καθορίζεται με τη συμφωνία της Επιτροπής, συγκριτικές δοκιμές για τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς. Για τις δοκιμές αυτές, τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς πρέπει να διανέμουν λευκά δείγματα και δείγματα με γνωστές ποσότητες της προς ανάλυσης ουσίας, 8)προσδιορίζουν ποιοτικά και ποσοτικά τα κατάλοιπα στην περίπτωση που κράτη μέλη αμφισβητούν ένα αποτέλεσμα ανάλυσης, 9)οργανώνουν εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά μαθήματα για τους εμπειρογνώμονες των κρατικών εργαστηρίων, 10)παρέχουν τεχνική και επιστημονική βοήθεια στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος προτύπων, μέτρων και δοκιμών, 11)συντάσσουν και απευθύνουν προς την Επιτροπή ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους, 12)συνεργάζονται, στον τομέα των μεθόδων και των υλικών ανάλυσης, με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που ορίζονται από τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο των σχεδίων επιτήρησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας. 2.Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς πρέπει να πληρούν τις κάτωθι στοιχειώδεις προϋποθέσεις: 1)να έχουν οριστεί ως εθνικά εργαστήρια αναφοράς ενός κράτους μέλους, 2)να διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να έχει ικανοποιητική γνώση των τεχνικών που εφαρμόζονται στην ανάλυση των καταλοίπων για τα οποία έχουν ορισθεί ως κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς, 3)να διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό και τις ουσίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των αναλύσεων με τις οποίες είναι επιφορτισμένα, 4)να διαθέτουν επαρκή διοικητική υποδομή, 5)να διαθέτουν επαρκές δυναμικό συστημάτων πληροφορικής για την πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και να είναι σε θέση να ανακοινώνουν ταχέως τα δεδομένα αυτά και τις λοιπές πληροφορίες στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και την Επιτροπή, 6)το προσωπικό τους να σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων θεμάτων, αποτελεσμάτων ή ανακοινώσεων, 7)να έχουν επαρκή γνώση των διεθνών κανόνων και πρακτικών, 8)να διαθέτουν ενημερωμένο κατάλογο των πιστοποιημένων υλικών αναφοράς και των υλικών αναφοράς που κατέχει το γραφείο υλικών αναφοράς και μέτρων, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο των παρασκευαστών και πωλητών των υλικών αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Πίνακας αντιστοιχίας Παρόν Διάταγμα Π.Δ/τα 678/1982, 497/1989 και 115/1990 Άρθρο 2 .1 Άρθρο 2 .1 497/1989 Άρθρο 2 .2. στοιχεία α) & β) Άρθρο 2 .2 497/1989 Άρθρο 2 .1 στοιχείο β) 115/1990 Άρθρο 3 στοιχείο α) Άρθρο 3 στοιχείο β) Άρθρο 4 Άρθρο 5 .1 Άρθρο 3 & 4 στοιχείο β) 497/1989 Άρθρο 2 .1 στοιχείο α) &2.4 115/1990 Άρθρο 5 .2 Άρθρο 6 Άρθρο 2 .1 στοιχείο β) & 2.4 115/1990 Άρθρο 7 Άρθρο 8 .1 Άρθρα 2 & 3 115/1990 Άρθρο 8 .2 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 .1 Άρθρο 12 .2 Άρθρο 12 .3 Άρθρο 12 .4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Πίνακας αντιστοιχίας Παρόν διάταγμα Π. Δ/τα 439/1987 και 497/1989 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 13 439/1987 Άρθρο 16 Άρθρο 17 περίπτωση (Κοινοτική διαδικασία) Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 18 497/1989 Άρθρο 10 439/1987 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 16 497/1989 Άρθρο 26 .1 Παρόν διάταγμα Π. Δ/τα 439/1987 και 497/1989 Άρθρο 26 .2 Απόφαση 91/664/ΕΟΚ Απόφαση 89/187/ΕΟΚ Άρθρο 27 .1 Άρθρο 6 .2 439/1987 Άρθρο 27 .2 Άρθρο 6 .3 439/1987 Άρθρο 27 .3 Άρθρο 28 Άρθρο 7 .1 & 7.2 439/1987 Άρθρο 29 Άρθρο 7 .3 α) 439/1987 Άρθρο 30 Άρθρο 31 Άρθρο 32 .1 Άρθρο 32 .2 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 7 .3 β) γ) δ) & 7.4 439/1987 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Άρθρο 38 Άρθρο 39 Άρθρο 40 Άρθρο 41 Άρθρο 11 439/1987 Άρθρο 42 Άρθρο 43 Άρθρο 9 439/1987 Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι 497/1989 Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙV Παράρτημα ΙΙ 497/1989 Παράρτημα V κεφάλαιο 1 Απόφαση 91/664/ΕΟΚ Παράρτημα V κεφάλαιο 2 Απόφαση 89/187/ΕΟΚ Άρθρο 43 (άρθρο 36 Οδηγίας 96/23/ΕΚ) Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις 1.Από την 1η Ιουλίου 1997 καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 678/1982 (Α 142) και 439/1987 (Α 210). 2.Το προεδρικό διάταγμα 115/1990 (Α48) τροποποιείται ως ακολούθως: 1)Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 599/85 Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, προέλευσης τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/321/ΕΟΚ ως και το Διορθωτικό (L.178/1987). 2)Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας 89/321/ΕΟΚ και Διορθωτικό L. 178 της 2.7.87) Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του π.δ/τος 599/1985, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/321/ΕΟΚ και Διορθωτικό.. 3)Το άρθρο 7 γίνεται άρθρο 2. 4)Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από 1ης Σεπτεμβρίου 1989.. 5)Καταργούνται τα άρθρα 2 έως 6. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την 1η Ιουλίου 1997. 3.Το π.δ/γμα 497/1989 (Α212) τροποποιείται ως ακολούθως: 1)Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: Θέσπιση διατάξεων για τον καθορισμό μεγίστων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων επί και εντός των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/363/ΕΟΚ.. 2)Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που ρυθμίζουν την εξέταση των τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/363/ΕΟΚ (Ε.Ε. αριθ. L.221/7.8.86 σελ.43) όπως ισχύει.. 3)Καταργούνται τα άρθρα 2 έως 18 και 29. 4)Τα άρθρα 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 αλλάζουν και γίνονται αντίστοιχα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.. 5)Το άρθρο 30 γίνεται άρθρο 12 και αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Κατωτέρω παρατίθενται παραρτήματα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής:.. 6)Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV (με τα προσαρτήματα Α και Β) καταργούνται. 7)Τα παραρτήματα ΙΙΙ και V αλλάζουν και γίνονται Ι και ΙΙ (με τμήματα Α και Β). 4.Επίσης καταργούνται: 1)το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του π.δ/τος 443/1991 (Α163) 2)το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου ΙΙ του σημείου 3Β του κεφαλαίου V του παραρτήματος Β του π.δ/τος 412/1994 3)το άρθρο 12 παράγραφος 1 του μέρους Α του π.δ/τος 11/1995 (Α5) 4)το άρθρο 15 παράγραφος 1 του π.δ/τος 56/1995 (Α45). 5.Όπου προβλέπεται εφαρμογή διατάξεων των καταργούμενων προεδρικών διαταγμάτων και κοινοτικών αποφάσεων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα VΙ και VΙΙ. Άρθρο 44 (άρθρο 14 Οδηγίας 96/22/ΕΚ και 37 Οδηγίας 96/23/ΕΚ) Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από την 1η Ιουλίου 1997 με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 και 4 του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 περ. 4 του ν. 248/1914 Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α47), γ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (Α39).
  • Την Α.Π. 358731/1996 (Β939) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 248/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924