ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/26

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (Α` 44) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Β.Δ. 160/70 (ΦΕΚ 44 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 308/1986 (ΦΕΚ 135 Α΄) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 283/1994 (ΦΕΚ 148 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Πόρους του Ταμείου αποτελούν:"
1.  
  Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,5% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του Ταμείου και στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα εξομάλυνσης, μισθολογικών διαφορών και το επίδομα ειδικής απασχόλησης
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1α του άρθρου 15 του Β.Δ. 160/70 (ΦΕΚ 44 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 426/1976 (ΦΕΚ 162 Α΄) κια το άρθρο 2 του Π.Δ. 283/1994 (ΦΕΚ 148 Α΄) αντικαταστάθηκε ως εξής: 1 1 Το περιεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ βοήθημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 160/70 ως νυν ισχύει ορίζεται στα 57/100 των αποδοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το 30/100 των επιδομάτων εξομάλινσης μισθολογικών διαφορών και ειδικής απασχόλησης, για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασιαζομένων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρχεται από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 1997 ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2448/96 (279 Α΄). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεως» (99 Α΄).
 • Το υπ’ αριθ. 3 της 31.3.1997 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).
 • Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/1954 «Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (78 Α΄).
 • Το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (38 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΛΣ οικονομικού έτους 1997 ύψους 90 εκατ. δρχ. που εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί από τα έσοδα (περίπου 240 εκατ. δρχ.) που θα προέλθουν από τις γενόμενες υπέρ του Ταμείου κρατήσεις στα επιδόματα που θα συνυπολογισθούν στο εφάπαξ. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται ετησίως δαπάνη ύψους 200 εκατ. δρχ. η οποία επίσης θα υπερκαλυφθεί από τα έσοδα (240 εκατ. δρχ.) ενώ στην περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη υπερβεί τα έσοδα λόγω μεγάλου αριθμού αποστρατειών η οικονομική επιβάρυνση θα αντιμετωπισθεί εν μέρει από το αποθεματικό του Ταμείου με την εγγραφή κατ’ έτος αναλόγου ποσού στον ΚΑΕ 0631 του προϋπολογισμού του ΤΑΛΣ που σημειωτέον δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τον Ν. 2448/96 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 279).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006 Α/4.10.96 (Β΄ 922) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθ. 544/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/426 1976
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1994/283 1994
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/160 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α΄) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)». 2004/194 2004
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος». 2014/1 2014