Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργαστήριο με την επωνυμία Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην περιοχή της φιλοσοφίας υπό το πρίσμα του φαντασιακού. Ειδικότερα, το εργαστήριο με όχημα το φαντασιακό και προοπτική τη συγκρότηση μιας θεμελιώδους φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας, ερευνά, μελετά και εξειδικεύεται στα ακόλουθα πεδία: Γνώση, Επιστήμη, Τέχνη, Πολιτική, Ηθική, Τεχνολογία, Πολιτισμό, Ιστορία και Κοινωνία.
2.  
  Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Φιλοσοφίας
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται σ αυτό με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν.2083/92 (Α 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22του ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Φιλοσοφίας και στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχομένου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Φιλοσοφίας ή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιτότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση από τα παραπάνω συλλογικά όργανα
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου, επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/82 και του άρθρου 5 του π.δ.407/ 1980 (Α 112).
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων του. Χώρος θεωρείται ακόμη, το γραφείο του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία του. Στο χώρο εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του π.δ. 159/1984(Α53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Βιβλίο πρωτοκόλλου, -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων -Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων -Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
Άρθρο Άρθρο2 "Αποστολή"
1.  
  Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: α. Τη κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας και όλων των επί μέρους θεματικών ενοτήτων της καθώς και σκοπών που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και την παραγωγή. Η λειτουργία του εργαστηρίου εξυπηρετεί ειδικότερα την κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των φοιτητών, την άσκηση των μεταπτυχικών φοιτητών και την διεξαγωγή έρευνας που να αποβλέπει στην προαγωγή της επιστήμης. β. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα, επιστημοτεχνικούς και άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. γ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, παντοειδών παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, υπό τύπον σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών. δ. Τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ραδιοτηλεόρασης, πολυμέσων) με δημιουργία ειδικών προγραμμάτων εκπομπής και διάδοσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία. ε. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 159/1984 (Α 53).
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α 247) γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α 48) δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥπουργούΟικονομικών στουςΥφυπουργούς Οικονομικών (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (συνεδρίαση 21η/30-11-95).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 200.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα του εργαστηρίου, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121), του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης, (άρθρο 29 Α του ν. 1558/85-Α 137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α 38).
 • Την αρ. 217/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία