Ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εργαστήριο Γλωσσολογίας το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Το εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Γλωσσολογίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το εργαστήριο Γλωσσολογίας έχει ως αποστολή : α. Τις εφαρμογές της τεχνολογίας για την διεξαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογίας. β. Την υποστήριξη/συμπλήρωση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του μεταπτυχιακού και προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογίας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης). γ. Την διδακτική της Νέας Ελληνικής ως μητρικής και ξένης γλώσσας. δ. Την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου. ε. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας με μέλη άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. στ. Τη συνεργασία κάθε μορφής και σε πνεύμα αμοιβαιότητας με ελληνικά και ξένα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα που έχουν συναφείς στόχους. ζ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων, των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. η. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται σ αυτό με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22του ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση του εργαστηρίου, με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιτότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση των οργάνων του εργαστηρίου, επιτρέπεται στο προσωπικό και τους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι του Εργαστηρίου είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του π.δ. 159/1984(Α53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλολογίας με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ι(ε)του ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Βιβλίο πρωτοκόλλου, -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων -Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων -Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2του ν. 1404/83 (Α 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α 247) γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α 48) δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥπουργούΟικονομικών στουςΥφυπουργούς Οικονομικών (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 19-3-1997)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 500.000 δρχ. η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 165.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑΕ4121)του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου Εργαστηρίου (άρθρο 29 Α του ν. 1558/85-Α 137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 τουν.2081/1992 -Α 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 Α 38.
 • Την αρ. 115/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία