ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών"
1.  
    Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νοσηλείων Αθηνών (περ.32 της παρ.1 του άρθρου 12 του Π.Δ.551/1988 - Α 259) καταργείται. Οι αρμοδιότητές της για την πληρωμή νοσηλείων εξωτερικού και νοσηλείων παρελθόντων οικονομικών ετών, περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών (περ.28 παρ.1 του άρθρ.12 του Π.Δ.551/1988) και κατανέμονται στο Τμήμα ΙΕ Εξόδων αυτής (υποπερ.ΙΕ περ.ζ παρ.3 άρθρου 12 του Π.Δ.551/1988 και άρθρ.8 του Π.Δ.414/1991 - Α 152).
Άρθρο 2
1.  
    Τελικές και μεταβατικές διατάξεις. 1.- Οι διατάξεις της περιπτώσεως 32 της παραγράφου 1 και της περιπτώσεως ια της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ.551/1988 καταργούνται. 2.- Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.414/1991, που αφορούν τις αρμοδιότητες του ΙΕ Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών, τροποποιούνται ανάλογα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. 3.- Ο χρόνος παύσης λειτουργίας της καταργούμενης Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν.2443/1996 (Α 265). Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α107), και β) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α154) και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (Α 38).
  • Την αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β801), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/ 20.10.97 (ΦΕΚ Β921).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη 381/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-19 Κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/194
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/414 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία