ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/265

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός νέας ειδίκευσης του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στις κατά τις διατάξεις του Π. Δ/τος 437/1991 (Α~ 159) ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προστίθεται από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος τρίτη ειδίκευση με την επωνυμία «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της διδακτικής της ως ξένης».
2.  
  Το πρόγραμμα μαθημάτων της ειδίκευσης, το εξάμηνο έναρξης λειτουργίας της, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 (Α~ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (ε) του Ν. 1404/1983 (Α~ 173), β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (Α~ 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α~ 156).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις 3.11.1997 και 28.1.1998).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αριθ. Β1/30/19.1.1998 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 29Α), Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38) και
 • Την υπ’ αριθ. 34/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/437 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος , μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2013/79 2013