ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/266

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή Ηρακλείου που συστήθηκε με το Β.Δ. 628/64 (ΦΕΚ 177 τ.Α~) καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, μετατάσσεται ή μεταφέρεται, ανάλογα με τη σχέση εργασίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας και αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα και η τυχόν εκδηλωθείσα προτίμηση των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις, το προσωπικό καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ή της Περιφέρειας που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό δύναται, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης ή μεταφοράς, με υπεύθυνη δήλωσή του να επιλέξει ασφαλιστικό φορέα.
Άρθρο 3
1.  
  Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. Δ/τος 928/1971 «Περί καταργήσεως, συγχωνεύσεως, μετατροπής ή υπαγωγής Ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εις έτερα Ιδρύματα του αυτού Υπουργείου» (ΦΕΚ 144/Α). β. Του άρθρου 39 παρ. 1 και 3 του Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158/Α). γ. Του άρθρου 2 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 (Β~924) όμοιά της απόφαση.
 • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/τ.Β~).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. ΔΥ5α/οικ.1439/3.2.98 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 287/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-19 Κατάργηση της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/194
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/928 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/928 1971
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/628 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/628 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία