Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 595/1984 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Πάρκο είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις των περιπτ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2545/1997 (Α 254).
2.  
  Η παράγραφος ε) του άρθρου 1 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: ε) Λεκανοπέδιο Αττικής είναι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 1, παρ. 1 του ν.1515/1985 (Α 18).
3.  
  Η παράγραφος στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: στ) Διαχωριστικός τοίχος: είναι ο τύπος της κατασκευής όπου τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι άκαυστα. Ο τοίχος αυτός βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του πρατηρίου. Εάν μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο η) του παρόντος άρθρου, και άλλων στοιχείων, οικοδομικών ή μη εκτός του πρατηρίου, παρεμβληθεί διαχωριστικός τοίχος, οι καθοριζόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας είναι δυνατό να μειωθούν. Σ αυτές τις περιπτώσεις, οι διαχωριστικοί τοίχοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ολικό μήκος του συντομότερου δρόμου (παρακαμπτήριος του τοίχου) από τυχόν σημείο διαρροής υγραερίου του χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης και άλλου στοιχείου εκτός του πρατηρίου, δεν είναι μικρότερος από τις αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαχωριστικού τοίχου και δεξαμενής ορίζεται σε 2 μέτρα και μεταξύ αυτού και άλλου χαρακτηριστικού στοιχείου του πρατηρίου σε 5 μέτρα (βλέπε σχήμα 1). Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου καθορίζεται, ανάλογα με τη θέση του, χαράσσοντας μια ευθεία με αφετηρία 1 μέτρο από το υψηλότερο σημείο πιθανής διαρροής του χαρακτηριστικού στοιχείου και κατάληξη επί του εδάφους σε οριζόντια απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας για το άλλο διαχωριζόμενο στοιχείο, σύμφωνα με το κατωτέρω σχήμα 1. * 5 μ για τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία Επιτρέπονται μέχρι δύο διαχωριστικοί τοίχοι για κάθε περίπτωση, τοποθετούμενοι είτε απέναντι είτε υπό γωνία μεταξύ τους..
4.  
  Η παράγραφος ζ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 595/1984 καταργείται.
5.  
  Η παράγραφος η) του άρθρου 1 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου είναι: αα) Το κέλυφος της(των) δεξαμενής(ών) υγραερίου. Για τον καθορισμό του ύψους του διαχωριστικού τοίχου, λαμβάνεται ως χαρακτηριστικό σημείο το στόμιο του σωλήνα εξαγωγής της βαλβίδας ασφαλείας (βλέπε σχήμα 1). ββ) Το/τα σημείο(α) (στόμια) πλήρωσης της/των δεξαμενής(ών) υγραερίου. γγ) Το περίβλημα των συσκευών διανομής. δδ) Οι αντλίες και ο συμπιεστής υγραερίου..
Άρθρο 2
1.  
  Η εγκατάσταση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται: Άρθρο 2 Χωροταξική θέση πρατηρίου.
 1. Σε βιομηχανικές ζώνες ή βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα, όπως καθορίζονται στην περίπτωση δ του προηγούμενου άρθρου, σε ζώνες του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 που έχουν ως αποκλειστική ή κύρια χρήση τη βιομηχανία καθώς και σε κάθε άλλη περιοχή ή ζώνη που καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με αποκλειστική ή κύρια χρήση τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία.
 2. Σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες πολεοδομικές διατάξεις. (1) Για υπόγεια ή επιχωματωμένη δεξαμενή, λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ως υψηλότερο σημείο διαρροής το ελεύθερο άκρο (στόμιο) του σωλήνα εξαγωγής της βαλβίδας ασφαλείας (ανακουφιστική βαλβίδα).
2.  
  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 28780/1402/1987 (Δ 514) καθώς και οι αποφάσεις Νομαρχών που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. β) του Π.Δ. 595/1984, όπως ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με το παρόν Διάταγμα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτ. Α εδ.η του άρθρου 2 του Π.Δ. 327/1992 (Α 163) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ, αναδιατυπούμενη ως ακολούθως, η περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 595/1984: γ) Η απόσταση του περιγράμματος του πρατηρίου απέχει σε κάθε περίπτωση από το περίγραμμα άλλου πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου τουλάχιστον 500 μ, της απόστασης αυτής μετρούμενης προς κάθε κατεύθυνση (ακτινικά) και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής. Επί της αυτής πλευράς του δρόμου, ο άξονας συμμετρίας της νησίδας του πρατηρίου πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από τον άξονα συμμετρίας άλλου πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου μεγαλύτερη από: αα) 5.000 μ για την περίπτωση εθνικών δρόμων ββ) 3.000 μ για την περίπτωση επαρχιακών δρόμων γγ) 1.500 μ. για την περίπτωση δημοτικών και κοινοτικών δρόμων..
2.  
  Η περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 595/1984 καταργείται.
Άρθρο 4 "Το άρθρο 4 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Αποστάσεις ασφαλείας Διακρίνονται δύο (2) κατηγορίες αποστάσεων ασφαλείας:"
1.  
  Εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, ήτοι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου καθώς και μεταξύ των στοιχείων αυτών και του περιγράμματος του πρατηρίου. Οι αποστάσεις αυτές πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τιμές των κατωτέρω πινάκων 1 και 2. Πίνακας 1 Απόσταση κάθε δεξαμενής υγραερίου σε μέτρα Χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου Απόσταση από το κέλυφος της δεξαμενής.
 1. Από το περίγραμμα (όριο ιδιοκτησίας) του πρατηρίου, και το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου πωλήσεων 10 Από το πλησιέστερο σημείο των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου και σταθερές πηγές έναυσης 10 Από το περίβλημα των συσκευών διανομής 10 Πίνακας 2 Αποστάσεις μεταξύ των λοιπών χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου (μ) Στοιχείο (1) (2) (3) (4) της Περίγραμμα περίβλημα Σημείο Αντλίες και εγκατ/σης πρατηρίου συσκευών πλήρωσης συμπιεστές κτίριο πρατ. διανομής δεξαμενής υγραερίου & σταθερές (ών) πηγές έναυσης (1) 0 10 10 10 (2) 10 0 10 10 (3) 10 10 0 (4) 10 10 - 0.
2.  
  Εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, ήτοι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου και στοιχείων ή κατασκευών εκτός του περιγράμματος του πρατηρίου. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον:.
 1. από τον άξονα σιδηροδρομικών γραμμών 30 μ
 2. από το πλησιέστερο σημείο του άκρου αυτοκινητόδρομου ή εθνικού δρόμου 30 μ. Η απόσταση αυτή καθορίζεται σε 20 μέτρα προκειμένου περί πρατηρίου που βρίσκεται μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
 3. από στάση λεωφορείου ή άλλου συγκοινωνιακού μέσου 30 μ
  • Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, 25 μέτρα στις περιπτώσεις που το πρατήριο βρίσκεται μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α) του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος και το περίγραμμά του δεν βρίσκεται στα όρια της περιοχής αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου πόλης,
  • Στις περιπτώσεις που το πρατήριο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, 30 μ. από αυτοτελή κτίρια γραφείων ή εμπορικών καταστημάτων και 50 μ. από νόμιμα ανεγερθείσες κατοικίες,.
  • Στην περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται στα όρια περιοχής που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2) του παρόντος διατάγματος και σε επαφή με περιοχή που είναι εκτός σχεδίου, τότε για τις πλευρές του πρατηρίου που είναι σε επαφή με την περιοχή αυτή, ισχύουν οι αποστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ββ)
 4. από τα σύνορα των οικοπέδων παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων και υπεραγορών τροφίμων και άλλων ειδών καθώς και από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενοριακών ναών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων 100 μ
 5. από γήπεδα χωρητικότητας πάνω από χίλια (1000) άτομα, νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατόπεδα, εργοστάσια ή χώρους αποθήκευσης ή πώλησης ευφλέκτων, εκρηκτικών ή τοξικών υλών, δασών ή δασικών εκτάσεων χαρακτηρισμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 150 μ
 6. από αρχαιολογικούς χώρους, την απόσταση που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις που προβλέπουν την δόμηση στους χώρους αυτούς..
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: α) του κελύφους των δεξαμενών υγραερίου και βενζίνης - πετρελαίου.
Άρθρο 6 "Το άρθρο 6 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 Συνέπειες μείωσης αποστάσεων ασφαλείας"
1.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος ελαττωθούν, συστήνεται από τον οικείο νομάρχη επιτροπή όμοιας σύνθεσης με εκείνη της παρ. 2 του άρθρου 25, η οποία μετά από αυτοψία, προτείνει, με πλήρη αιτιολόγηση, την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου χορηγούμενης ετήσιας προθεσμίας προς μετεγκατάστασή του, ή τη λήψη συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (όπως ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας, τοποθέτηση διαχωριστικών τοίχων, κ.λ.π.), εντός προθεσμίας που η ίδια επιτροπή ορίζει ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Τα ανωτέρω κοινοποιούνται με απόφαση του νομάρχη στον ενδιαφερόμενο. Μετά την αποπεράτωση των συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων ασφάλειας και αφού διαπιστωθεί μετά από δεύτερη αυτοψία ότι αυτά έγιναν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής, χορηγείται με απόφαση του νομάρχη, νέα άδεια λειτουργίας ισχύος δέκα (10) ετών ανανεούμενη ανά δεκαετία κατά τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Εφόσον εντός έτους από την ημερομηνία της προσωρινής ανάκλησης της αδείας δεν έχουν υλοποιηθεί τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει υποδείξει η Επιτροπή, ανακαλείται οριστικά με απόφαση του νομάρχη η άδεια λειτουργίας.
2.  
  Για τα μικτά πρατήρια, αν ελαττωθούν οι αποστάσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, ανακαλείται προσωρινά μετά την πάροδο της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Η ανάκληση αυτή αφορά μόνο την εγκατάσταση διανομής υγραερίου, όπου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Το πρατήριο βενζίνης-πετρελαίου εξακολουθεί να λειτουργεί εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Οι λεπτομέρειες του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών..
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Μία (1) ή δύο (2) υπόγειες ή επιχωματωμένες δεξαμενές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χωρητικότητας εκάστης όχι μικρότερης των 18 μ3 και μέχρι 60 μ3 συνολικά. Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο (2) δεξαμενών, αυτές πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας και των ίδιων διαστάσεων και να είναι τοποθετημένες επί του αυτού οριζοντίου επιπέδου.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τις απαραίτητες ηλεκτροκίνητες αντλίες υγραερίου για τις συσκευές διανομής. Μπορεί επίσης να έχει και έναν ηλεκτροκίνητο συμπιεστή υγραερίου επιβοηθητικά για τη μετάγγιση υγραερίου από το βυτιοφόρο όχημα στις δεξαμενές του πρατηρίου ή μεταξύ των δεξαμενών του πρατηρίου..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Μέχρι 3 (τρεις) το πολύ συσκευές (μονές ή διπλές) διανομής υγραερίου..
Άρθρο 8 "Το άρθρο 8 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Δεξαμενές υγραερίου"
1.  
  Οι δεξαμενές είναι μέχρι δύο (2), υπόγειες ή επιχωματωμένες, οι οποίες υπολογίζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με Αναγνωρισμένο Κανονισμό Δοχείων υπό πίεση και σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/1993 (Β 673), Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. Αναγνωρισμένος Κανονισμός είναι ο σχετικός Εθνικός Κανονισμός, ή σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ, ή εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο της ΕΕ. Σε περίπτωση δύο δεξαμενών, πρέπει να είναι και οι δύο υπόγειες ή και οι δύο επιχωματωμένες. Κάθε δεξαμενή πρέπει να έχει μέχρι δύο (2) ανθρωποθυρίδες, στα καλύμματα των οποίων να συγκολλούνται οι διάφορες σωληνώσεις που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της δεξαμενής (έλεγχος στάθμης ή περιεχομένου και πίεσης), την ασφάλεια (βαλβίδες ασφαλείας) και τη λειτουργία της εγκατάστασης (σωληνώσεις πλήρωσης, αέριας φάσης επιστροφών από αντλίες και από συσκευές διανομής και εξυδάτωσης).
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7, κάθε μια από τις δεξαμενές πρέπει να έχουν:.
 1. Ελάχιστη χωρητικότητα 18 μ3,
 2. Μέγιστη χωρητικότητα 60 μ3,
 3. Ειδική επικάλυψη από αντιδιαβρωτικό υλικό για προστασία τους από τη διάβρωση..
3.  
  Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω εξαρτήματα:
 1. Με ένα (1) κατάλληλο όργανο μέτρησης του περιεχομένου υγρού υγραερίου της δεξαμενής (όργανο ένδειξης επί τοις εκατό (%) όγκου ή/και δείκτης στάθμης)
 2. Με ένα (1) δείκτη μεγίστης στάθμης για τον έλεγχο της μεγίστης επιτρεπόμενης στάθμης του υγρού.
 3. Ο δείκτης αυτός μπορεί να αποτελείται από έναν μόνιμο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου έξι και μισό (6,5) χιλιοστών στον οποίο είναι τοποθετημένη μια βαλβίδα ελέγχου, διατομής το πολύ δύο (2) τετραγωνικών χιλιοστών.
 4. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να εκτείνεται μέσα στη δεξαμενή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άκρο του να εφάπτεται με την επιφάνεια του υγρού όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη σε ποσοστό ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) της χωρητικότητάς της.
 5. Ο παραπάνω δείκτης μέγιστης στάθμης μπορεί να αντικατασταθεί με ένα όργανο ελέγχου υπερπλήρωσης της δεξαμενής, το οποίο δίνει ειδοποίηση (ηχητικό και φωτεινό σήμα) όταν ο όγκος του υγρού υγραερίου καταλάβει το 85% του ολικού όγκου της δεξαμενής και όταν φθάσει το 90% κλείνει αυτόματα την τηλεχειριζόμενη βάννα πλήρωσης της δεξαμενής.
 6. Με ένα (1) σύστημα μιας ή περισσοτέρων ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης (ασφαλιστικές βαλβίδες) που λειτουργούν με ελατήριο.
 7. Οι βαλβίδες αυτές πρέπει να πληρούν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3.3.3 ως 3.3.6 της ΚΥΑ Δ3/14858/93 (Β 477), Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 8. Με βαλβίδες (βάννες) διακοπής και βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης.
 9. Συγκεκριμένα, όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής με είσοδο ή έξοδο υγραερίου απ αυτή (πλήρωση δεξαμενής, παροχή προς αντλίες, αέρια φάση επιστροφής από αντλίες και από λιτρομετρητές), πρέπει να είναι εφοδιασμένες με χειροκίνητες ως επίσης και με τηλεχειριζόμενες βάννες.
 10. Οι τηλεχειριζόμενες βάννες μπορεί να κλείνουν είτε αυτόματα είτε από κομβίο έκτακτης ανάγκης.
 11. Επί πλέον, πρέπει να εφαρμόζονται και τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.3.8 και 2.3.9 της ΚΥΑ Δ3/14858/93.
 12. Με μία (1) βαλβίδα αντεπιστροφής στο σημείο σύνδεσης του σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής με υγραέριο.
 13. Βαλβίδες που είναι συνδεδεμένες πάνω στη δεξαμενή και σε ύψος μικρότερο της μεγαλύτερης στάθμης του υγρού, είναι χαλύβδινες, έχουν εσωτερικά μέρη από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι κατάλληλες για προπάνιο.
 14. Οι βαλβίδες είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον σαράντα (40) bar.
 15. Βαλβίδες και λοιπά εξαρτήματα κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο απαγορεύονται.
 16. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τον ελατό σίδηρο και χυτοσίδηρο σε σφαιροειδή γραφίτη, εφόσον τα υλικά αυτά είναι κατάλληλης ποιότητας για προπάνιο.
 17. Αγωγό γείωσης, διατομής 16 τ.χ. τουλάχιστον και ηλεκτρικής αντίστασης διάβασης ως προς γη όχι μεγαλύτερης από 4Ω.
4.  
  Οι δεξαμενές δεν επιτρέπεται να έχουν σύστημα εκκένωσης του περιεχομένου των στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός από τη διάταξη της εξυδάτωσης και εξαέρωσής των. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο μανόμετρο τοποθετημένο στην ανθρωποθυρίδα με παρεμβολή βαλβίδας διακοπής της ροής..
Άρθρο 9
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 9 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Υπόγεια δεξαμενή.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η δεξαμενή τοποθετείται μέσα σε ειδικό περίβλημα και στερεώνεται κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε πιθανές υδροστατικές ωθήσεις. Το περίβλημα κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον είκοσι εκατοστών του μέτρου (0,20 μ). Το περίβλημα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:.
 1. Τα πάνω χείλη του περιμετρικού τοιχείου εξέχουν τουλάχιστον σαράντα εκατοστά του μέτρου (0,40 μ) σε σχέση με τη στάθμη της επιφανείας του εδάφους
 2. Έχει διαστάσεις που επιτρέπουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον πενήντα εκατοστών του μέτρου (0,50 μ) μεταξύ των τοιχωμάτων του και του κελύφους της δεξαμενής, ο οποίος πληρούται με ξηρή άμμο λατομείου
 3. Ο πυθμένας του περιβλήματος φέρει τέσσερεις (4) τουλάχιστον οπές διαμέτρου εκάστης 10 εκατοστών του μέτρου (0,10 μ), κατάλληλα διατεταγμένες για την αποστράγγιση του νερού (βροχής κ.λπ).
 4. Στον πυθμένα, πριν από τη στρώση της άμμου λατομείου, τοποθετείται στρώση από χαλίκι οδόστρωσης ύψους περίπου 20 εκατοστών του μέτρου (0,20 μ).
 5. Στα σημεία των οπών αποστράγγισης η διάστρωση του χαλικιού οδόστρωσης πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε να παρεμποδίζεται η διαρροή της άμμου λατομείου μέσω των οπών αυτών.
 6. Επίσης, κανένα σημείο της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το χαλίκι.
 7. Όσον αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές καταπονήσεις της δεξαμενής, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 595/1984, προστίθενται τα εξής: Η απόσταση της περίφραξης από την εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος της δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,50 μ..
4.  
  Το άρθρο 10 του Π.Δ. 595/1984 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 9 ως παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 και στη θέση του προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:.
Άρθρο 10 "Επιχωματωμένη δεξαμενή"
1.  
  Επιχωματωμένη δεξαμενή είναι αυτή που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του εδάφους αλλά είναι καλυμμένη με χώμα ή άλλο παρόμοιο αδρανές υλικό 1. Οι αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για τη μετάγγιση (άντληση) υγραερίου και να αντέχουν σε πίεση 30 bar. Η καταλληλότητα των αντλιών αυτών για υγραέριο προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των εργοστασίων κατασκευής ή/και από σχετική βεβαίωση Διπλ/χου Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε..
2.  
  Η δεξαμενή που θα επιχωματωθεί πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να αντέχει, εκτός από τις εσωτερικές καταπονήσεις, και σε εξωτερικές όπως:
3.  
  Η επιχωματωμένη δεξαμενή φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας που απαιτούνται και στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής και καθορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος. Όλες οι συνδέσεις σωλήνων που καλύπτονται από το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να γίνονται με συγκόλληση.
 1. Πίεση από το έδαφος και το υλικό επιχωμάτωσης,
 2. Υδροστατική πίεση (λόγω πλημμυρισμένου εδάφους),
 3. Επίδραση γειτονικών δεξαμενών,
 4. Τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών της δεξαμενής και αλλοίωσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας,
 5. Διαφορά καθίζησης στις βάσεις
4.  
  Το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να είναι αδρανές και να μην έχει διαβρωτικές επιδράσεις στη δεξαμενή. Πρέπει να έρχεται σε κατ ευθείαν επαφή με αυτή και να την καλύπτει τουλάχιστον κατά 60 εκατοστά του μέτρου (0,60 μ).
5.  
  Η δεξαμενή πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά από διάβρωση με κατάλληλο τρόπο (βαφή, καθοδική προστασία κ.λπ).
6.  
  Όσον αφορά την περίφραξη, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος. Η απόσταση της περίφραξης από τη βάση του πρανούς της επιχωμάτωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μ..
Άρθρο 11 "Το άρθρο 12 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Τοποθέτηση αντλιών"
1.  
  Υπόγειες δεξαμενές: Η αντλία ή οι αντλίες υγραερίου τοποθετούνται στην επιφάνεια του στρώματος της άμμου, πάνω στη δεξαμενή, και κατά προτίμηση κοντά στο κάλυμμα μιας από τις ανθρωποθυρίδες της δεξαμενής, και σε κατάλληλη βάση, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή του υγρού και να αποκλείεται η περίπτωση αεριοποίησής του μέσα στις συσκευές που κυκλοφορεί. Στο σωλήνα προς την αντλία, τοποθετείται μια (1) βαλβίδα διακοπής της ροής χειροκίνητη. Οι αντλίες γειώνονται με αγωγό ανάλογης διατομής, όπως ορίζεται από το σχετικό Κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Β 59/1955, Β 293/1966, Β 687/1971, Β 1525/1973, Β 61/1977 και Β 25/1981). Άλλος τρόπος τοποθέτησης αντλιών είναι εμβαπτιζομένου τύπου μέσα στη δεξαμενή. Σ αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται ειδικές αντλίες και ειδικές διατάξεις, η δε αντλία τοποθετείται (βυθίζεται) μέσα στη δεξαμενή μέσω μιας από τις ανθρωποθυρίδες.
2.  
  Επιχωματωμένες δεξαμενές: Στην περίπτωση επιχωματωμένων δεξαμενών, η αντλία ή οι αντλίες υγραερίου τοποθετούνται κατά προτίμηση επί του εδάφους και όσο το δυνατό πιο κοντά στη δεξαμενή
3.  
  Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντλίες μέσα σε φρεάτιο. Στα υπάρχοντα πρατήρια μπορεί να διατηρηθεί η τοποθέτηση μέσα σε φρεάτιο με την προϋπόθεση ότι εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτά οι αναγκαίες προσαρμογές, ώστε η γραμμή υγρής φάσης υγραερίου από τη δεξαμενή προς τις αντλίες να είναι εφοδιασμένη με τηλεχειριζόμενη βάννα διακοπής της ροής, τοποθετημένη όσο το δυνατό κοντά στη δεξαμενή και ότι πληρούνται οι σχετικές διατάξεις πυρασφαλείας..
Άρθρο 12
1.  
  Η περίπτ. στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: στ) Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει στη διάρρηξη των ενενήντα (90) bar, δεν έχει μήκος μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων και συνδέεται με την κύρια γραμμή παροχής υγραερίου, μέσω συνδέσμου ασφαλείας. Η απαιτούμενη προδιαγραφή ότι ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει στη διάρρηξη των ενενήντα (90) bar, προκύπτει από τους σχετικούς επίσημους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής. Ο σύνδεσμος ασφαλείας αποτελεί το ασθενέστερο σημείο της όλης σύνδεσης με τρόπο ώστε, αν για οποιαδήποτε αιτία (εκκίνηση του αυτοκινήτου προ της αποσύνδεσης του επιστομίου πλήρωσης από την αντίστοιχη υποδοχή του ρεζερβουάρ) ασκηθεί έλξη πάνω από εκατό (100) χιλιόγραμμα, ο σύνδεσμος ασφαλείας να αποσυνδέεται. Αν ο σύνδεσμος αποσυνδεθεί, τότε μια εσωτερική διάταξη βαλβίδων και στα δύο τμήματά του (στα οποία ο σύνδεσμος έχει αποχωρισθεί) εμποδίζει τη ροή υγραερίου και από τις δυο κατευθύνσεις. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η διαφυγή υγραερίου, από τη διάσπαση του συνδέσμου, σε ελάχιστα κυβικά εκατοστά.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 595/1984, προστίθενται τα εξής: Ο σωλήνας παροχής υγραερίου στην είσοδο της συσκευής διανομής είναι εφοδιασμένος με ηλεκτροβάννα η οποία είναι ανοιχτή μόνον εφόσον ο υπάλληλος πιέζει το κομβίο παρουσίας..
3.  
  Όπου στο άρθρο 13 του Π.Δ. 595/1984 αναφέρεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αντικαθίσταται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέας Εμπορίου.
Άρθρο 13
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 595/1984, η μονάδα kgr/cm2αντικαθίσταται από τη μονάδα bar.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Τα παρεμβύσματα στεγανότητας και οι κοχλίες σύσφιξης των συνδετικών στοιχείων είναι, κατά τον αριθμό, τη διατομή και την ποιότητα, κατάλληλα για σωληνώσεις οι οποίες προορίζονται για τη διέλευση υγραερίου..
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Τόσο οι σωληνώσεις όσο και οι συνδέσεις αυτών φέρουν αντιδιαβρωτική επικάλυψη (βαφή κ.λπ)..
Άρθρο 14
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 595/1984, προστίθενται τα εξής: Η ανωτέρω βαλβίδα περιορισμού ροής στο σωλήνα προσαγωγής του υγραερίου μπορεί να αντικατασταθεί με κατάλληλη ηλεκτροβάννα..
Άρθρο 15
1.  
  Η περίπτ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: α) Οι συνδετήριες φλάντζες ή ειδικοί σύνδεσμοι..
Άρθρο 16
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 595/1984, προστίθενται τα εξής: Στην περίπτωση χρησιμοποίησης 2 σωλήνων (υγρή και αέρια φάση) για τη μετάγγιση υγραερίου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή, συνιστάται η μέτρηση του προσδιδομένου υγραερίου να γίνεται με ζύγιση του βυτιοφόρου πριν και μετά την παράδοση και όχι με τις ενδείξεις του λιτρομετρητή του βυτιοφόρου..
2.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίστανται ως εξής: 3. Οι παραπάνω σωληνώσεις υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή πίεσης όπως προβλέπεται από το σχετικό Κανονισμό περί βυτιοφόρων οχημάτων υγραερίου. Ο οδηγός του βυτιοφόρου υποχρεούται να έχει μέσα στο όχημα φάκελλο με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών δοκιμών δεξαμενής και σωληνώσεων και λοιπών ελέγχων που προβλέπονται από τον παραπάνω Κανονισμό. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να επιδεικνύονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο καθώς και στον υπεύθυνο του πρατηρίου, πριν από την έναρξη της εκφόρτωσης του βυτιοφόρου αυτοκινήτου από τον οδηγό του, ο οποίος έχει την ευθύνη για την αυστηρή τήρηση της διάταξης αυτής.
4.  
  Η σύνδεση μεταξύ σημείων (στόμια) πλήρωσης και βυτιοφόρου εξασφαλίζει την ηλεκτρική συνέχεια αυτών (κατάλληλοι ελαστικοί σωλήνες). Πλησίον των σημείων πλήρωσης υπάρχει υποδοχή γείωσης, όπου γειώνεται κατάλληλα το βυτιοφόρο καθ όλη τη διάρκεια της μετάγγισης..
Άρθρο 17
1.  
  Οι περιπτώσεις α, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίστανται ως εξής: α) Κτίρια με οποιαδήποτε χρήση συμβατή προς τις ισχύουσες στην περιοχή του πρατηρίου πολεοδομικές διατάξεις. δ) Συνεργείο τοποθέτησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα. Το κτίριο αυτό έχει ελάχιστη επιφάνεια όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 14, του Π.Δ. 78/1988 (Α 34) και μέγιστη συνολική επιφάνεια 120 μ2. ε) Πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: αα) Η εγκατάσταση του πλυντηρίου διαθέτει ειδικό μηχάνημα πλύσης, υδραυλικό ανυψωτήρα ή αναβαθμό ή κατάλληλης κατασκευής λάκκο για τη διευκόλυνση του έργου της πλύσης και λίπανσης των αυτοκινήτων. ββ) Ο χώρος του πλυντηρίου ή λιπαντηρίου ή και των δύο είναι ξεχωριστός από τους χώρους του πρατηρίου. Το δάπεδο αυτού έχει την ανάλογη κλίση για τη ροή των προερχομένων από την πλύση υδάτων. γγ) Στο πλυντήριο υπάρχει ειδικό σύστημα αποχέτευσης με φρεάτια περισυλλογής της προερχόμενης από την πλύση άμμου και βορβόρου, σε τρόπο ώστε να μη μπορεί να διαφύγουν αυτά με τα ύδατα στον υπόνομο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, η αποχέτευση του πλυντηρίου λιπαντηρίου καταλήγει σε βόθρο στεγανό. δδ) Οι τοίχοι που περιβάλλουν το πλυντήριο μέχρι ύψους 2,50 μ. τουλάχιστον από το δάπεδο έχουν στιλπνή επιφάνεια. εε) Το ελεύθερο ύψος του πλυντηρίου μετρούμενο από το δάπεδο μέχρι την οροφή και εφόσον προβλέπεται εγκατάσταση υδραυλικού ή ηλεκτρικού ανυψωτήρα φτάνει σε 3,40 και 4,00 μ. για επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα αντίστοιχα. στστ) Η θέση του πλυντηρίου έχει αρκετό και κατάλληλο φωτισμό με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης (42 βολτ) και με λυχνίες καλυπτόμενες με διαφανή πλαστικά ή κρύσταλλα στεγανού τύπου. ζζ) Γενικά η θέση των μηχανημάτων του πλυντηρίου είναι τέτοια ώστε η επιθεώρηση αυτών να γίνεται με ευχέρεια και αυτά να βρίσκονται όσο το δυνατόν μακριά από γειτονικές οικοδομές. ηη) Η εγκατάσταση των μηχανημάτων αυτών γίνεται με τρόπο ώστε να εμποδίζεται κατά το δυνατό η από τη λειτουργία τους μεταβίβαση των θορύβων και κραδασμών. θθ) Τα σχετικά ηλεκτρικά μηχανήματα είναι αντιεκρηκτικού τύπου..
Άρθρο 18 "Το άρθρο 20 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 20 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις"
1.  
  Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου, που έχουν σχέση με την εγκατάσταση υγραερίου, εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.9 της ΚΥΑ Δ3/14858/93 (Β477). Οι λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκτελούνται σύμφωνα με τους σχετικούς για τις εγκαταστάσεις αυτές κανονισμούς.
2.  
  Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας τοποθετείται σε στεγασμένο χώρο και κατά προτίμηση στο κτίριο του πρατηρίου που χρησιμοποιείται σαν γραφείο. Ο πίνακας αυτός είναι εφοδιασμένος με έναν κατάλληλο γενικό αυτόματο διακόπτη, ο οποίος διακόπτει τη γενική ηλεκτρική τροφοδοσία. Ο εν λόγω διακόπτης λειτουργεί (ανοίγει) με την ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης (ιδέ άρθρο 21).
3.  
  Σε δύο (2) τουλάχιστον σημεία του πρατηρίου, εκ των οποίων το ένα στο Γραφείο ή στο χώρο προσωπικού του πρατηρίου και το άλλο κοντά στις συσκευές διανομής, πρέπει να υπάρχουν δύο (2) κομβία έκτακτης ανάγκης. Με το χειρισμό των ανωτέρω κομβίων, διακόπτεται γενικά η λειτουργία του πρατηρίου (άνοιγμα του γενικού διακόπτη που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2) και ενεργοποιείται το σύστημα έκτακτης ανάγκης..
Άρθρο 19
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 21 Μέτρα ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης και πυρασφαλείας.
2.  
  Η περίπτ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: α) Πάνω από τις ανθρωποθυρίδες της δεξαμενής υγραερίου σε ύψος όχι μεγαλύτερο των εξήντα εκατοστών (0,60 μ.), εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, τοπικής εφαρμογής, χημικού τύπου ή άλλου κατασβεστικού υλικού, εγκεκριμένου από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Το ανωτέρω σύστημα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς και αν δεν υπάρχουν τέτοια, με υπόδειξη της πυροσβεστικής αρχής, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν διεθνώς. Το σύστημα αυτό συνδέεται με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου εφεδρικής τροφοδοσίας, ώστε σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος, να δίνεται εντολή για ενεργοποίηση της σειρήνας αναγγελίας κινδύνου και του φωτεινού επαναλήπτη. Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής δεν αποτελούν αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής..
3.  
  Η περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: β) Στις θέσεις των ανθρωποθυρίδων της δεξαμενής, στις θέσεις των αντλιών και συμπιεστή υγραερίου, πλησίον του στομίου (σημείου) πλήρωσης της/των δεξαμενής/ών και πλησίον των συσκευών διανομής, εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων (μείγματος υγραερίου-αέρα). Με την ανίχνευση ύπαρξης εκρηκτικού μείγματος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία, ενεργοποιείται το ανωτέρω σύστημα, μέσω του πίνακα κεντρικού ελέγχου, με συνέπεια το κλείσιμο των βαννών ασφαλείας των δεξαμενών και των συσκευών διανομής καθώς επίσης διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση (μέσω του γενικού διακόπτη), ενώ συγχρόνως τίθεται σε λειτουργία σειρήνα αναγγελίας κινδύνου. Το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων λειτουργεί σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση και εφόσον το ανιχνευόμενο μείγμα έχει περιεκτικότητα από 20% έως 50% του Κατώτερου Ορίου Εκρηκτικότητας (LΕL), ενεργοποιείται η σειρήνα. Μόλις υπερβεί το 50% του LΕL, τότε κλείνουν οι κατωτέρω βάννες ασφαλείας και διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τιμές του LΕL δίνονται στον πίνακα 1.3 της ΚΥΑ Δ3/14858/93. Οι ανωτέρω αναφερόμενες τηλεχειριζόμενες βάννες ασφαλείας τοποθετούνται στις εξής θέσεις στην περιοχή της δεξαμενής και όσο το δυνατό πιο κοντά σ αυτή: (αα)στο σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής, (ββ)στο σωλήνα παροχής (αναρρόφησης) υγρής φάσης υγραερίου από δεξαμενή προς αντλίες, (γγ)στο σωλήνα επιστροφής αέριας φάσης των συσκευών διανομής. Επίσης, τοποθετείται μια τηλεχειριζόμενη βάννα ασφαλείας στο σωλήνα παροχής υγραερίου στη συσκευή διανομής. Οι ανωτέρω βάννες κλείνουν με την ενεργοποίηση είτε του συστήματος πυρόσβεσης, είτε του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικού μείγματος, είτε με το χειρισμό ενός κομβίου έκτακτης ανάγκης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος. Στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει σύστημα που να μην επιτρέπει το άνοιγμα της τηλεχειριζόμενης βάννας, αν δεν έχει γειωθεί το βυτιοφόρο..
4.  
  Το εδάφιο αα της περίπτ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: αα) ΄Ενας (1) στην πόρτα εισόδου του χώρου της δεξαμενής υγραερίου.
5.  
  Το εδάφιο ββ της περίπτ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, καταργείται.
6.  
  Η περίπτ. ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Μεταξύ του συστήματος του πρατηρίου και του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου πρέπει να τοποθετείται σύστημα διαμανδάλωσης (ΙΝΤΕR-LΟCΚ), ώστε σε περίπτωση ανάγκης, η ενεργοποίηση του ενός συστήματος να συνεπάγεται την ενεργοποίηση και του άλλου συστήματος..
7.  
  Η περίπτ. η της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: η) Απαγορεύεται μέσα στο κατάστημα του πρατηρίου να αποθηκεύονται δοχεία με υγρά καύσιμα.
8.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η τήρηση των παραπάνω μέτρων ελέγχεται οποτεδήποτε από την πυροσβεστική υπηρεσία και με μέριμνα των εκμεταλλευτών των πρατηρίων..
9.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, καταργείται.
Άρθρο 20
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 22 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 22 Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας.
2.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 22 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 10. Σε περίπτωση κινδύνου (διαρροής υγραερίου, πυρκαϊάς, κ.λπ) το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει:.
 1. να πατήσει ένα από τα κομβία έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος,
 2. να φροντίσει ώστε να διακοπεί αμέσως κάθε εργασία ανεφοδιασμού του πρατηρίου ή εφοδιασμού αυτοκινήτων με υγραέριο και να απομακρυνθούν όλα τα οχήματα χωρίς να θέσουν τους κινητήρες τους σε λειτουργία,
 3. στην περίπτωση πυρκαϊάς, να ειδοποιήσει αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία
3.  
  Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του Π.Δ. 595/1984, προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής: 11. Σε κάθε πρατήριο ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας. Ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και κάτοχος πιστοποιητικού αντιστοίχου με το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων των κλάσεων 2 και 3 της Συμφωνίας ΑDR η οποία έχει κυρωθεί με τον ν.1741/1987 (ΦΕΚ Α 225). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την απόκτηση του πιο πάνω πιστοποιητικού. Επίσης, υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου μπορεί να είναι και ο εξουσιοδοτημένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του Π.Δ. 219/1981 (Α 64), ή πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, ή άλλως ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) ετών.
4.  
  Ο περιορισμός ορίου ηλικίας της παραγράφου 7 του άρθρου 22 και της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 595/1984, καταργείται.
Άρθρο 21
1.  
  Η περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίστανται ως εξής: β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε έξι (6) αντίγραφα με κλίμακα 1 : 500 και ακτίνα 200 μ, στο οποίο σημειώνεται με κόκκινο χρώμα η οικοδομική γραμμή, η θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των δρόμων καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαίτερα σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρχόντων εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 και παρ. ι, ια και ιβ του άρθρου 4 του παρόντος, και κάθε άλλο κτίριο ή εγκατάσταση συνάθροισης κοινού, ή εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας και αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Επίσης σημειώνονται οι ενδεικτικές θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανικό η υπομηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την ακρίβεια όλων των στοιχείων του σχεδιαγράμματος (όπως αποστάσεις, πλάτη οδοστρωμάτων, κτίσματα)..
2.  
  Οι περιπτ. β και δ παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίστανται ως εξής: β) Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1 : 200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσής της ή και των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, το πλάτος του ελεύθερου χώρου πριν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη διαμόρφωσή του καθώς και τις λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση του κόμβου. δ) Τεχνική περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 20 ή 1: 50, που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των δεξαμενών (υγραερίου, βενζίνης ή και πετρελαίου), τον τρόπο εγκατάστασής τους, τις λεπτομέρειες υδραυλικής σύνδεσής τους με τις συσκευές διανομής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της δεξαμενής υγραερίου ή των αντλιών υγρών καυσίμων, τις λεπτομέρειες υδραυλικής σύνδεσης της δεξαμενής υγραερίου μετά των αντλιών διανομής υγραερίου καθώς και των άλλων απαραίτητων εξαρτημάτων και συσκευών..
Άρθρο 22
1.  
  Η περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 καταργείται και αναριθμούνται τα επόμενα εδάφια.
2.  
  Η περίπτ. ε (παλαιά) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: δ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ3/14858/ΦΕΚ477Α/1993 και την ΥΑ 14165/Φ.17.4/373/93 (ΦΕΚ 673Β/2.9.93)..
3.  
  Η περίπτ. στ (παλαιά) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: ε) Βεβαίωση της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι τα μέτρα πυρασφαλείας της εγκατάστασης του πρατηρίου υγραερίου είναι σύμφωνα με το παρόν και τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η βεβαίωση αυτή ισχύει όσο και η άδεια λειτουργίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η περίπτ. ζ (παλαιά) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: στ) Οικοδομική άδεια.
5.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 προστίθεται εδάφιο ζ) ως εξής:.
 1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986. 6.Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 3.
 3. Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, χορηγείται η άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια.
Άρθρο 23
1.  
  Οι περιπτώσεις ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίστανται ως εξής: ε) Το πιστοποιητικό της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος. στ) Τη βεβαίωση της περίπτ. στ της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος..
Άρθρο 24
1.  
  Η περίπτ. β του άρθρου 28 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίστανται ως εξής: β) Υπεύθυνη δήλωση του νέου εκμεταλλευτή, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων όπως και για λιποταξία, ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και ανικανότητες που επιβάλλονται από τα άρθρα 82 και 83 του ν.δ. 720/1970 (Α 253), όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 25
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Απαγορεύεται η παραλαβή και διάθεση από τα πρατήρια, υγραερίου το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις σχετικές προδιαγραφές για υγραέριο κίνησης αυτοκινήτων (ΥΑ 41/94, ΦΕΚ320Β/26.9.94), Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης.
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 6. Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή χρήση ή βιομηχανική χρήση από τα πρατήρια υγραερίου. Είναι όμως επιτρεπτή η διάθεση, από τα πρατήρια υγραερίου, φιαλών υγραερίου που ανήκουν σε εταιρίες με νόμιμη άδεια εμπορίας υγραερίου, εφόσον η πλήρωση και η σφράγιση των φιαλών έχει γίνει από τις εταιρείες αυτές..
Άρθρο 26
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι πρατηρίων γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τη διαπίστωση της καλής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος, λειτουργίας τους. α) Ετήσιος έλεγχος. Ανά ένα έτος από της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου διενεργείται επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση, όπου αυτή απαιτείται, με μέριμνα του υπεύθυνου του πρατηρίου, από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο τεχνολόγο μηχανολόγο μηχανικό και αρμόδιο τεχνικό (ως προς την συντήρηση), εκδιδόμενης ακολούθως υπεύθυνης δήλωσης - βεβαίωσης από αυτόν αντίστοιχης προς την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1, εδ. δ), του άρθρου 27 του παρόντος, του υπευθύνου του πρατηρίου υποχρεούμενου σε άμεση επίδειξή της στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ειδικά συνεργεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. β) Πενταετής επιθεώρηση - έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου του πρατηρίου: βα) Ελέγχεται κάθε δεξαμενή για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη μέθοδο επιβολής ηλεκτρικού ρεύματος (impressed electrical current test) και χωρίς να εκκενωθεί η δεξαμενή από το υγραέριο. Αν ο ανωτέρω έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας της δεξαμενής, δεν απαιτείται να αφαιρεθεί το χώμα και να γίνει επιθεώρηση εξωτερική της δεξαμενής ή/και με ειδικό όργανο επιβολής υψηλής τάσεως (ΗΟLΙDΑΥ DΕΤΕCΤΟR) για τη διαπίστωση και εντοπισμό των ζημιών της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Αν η δεξαμενή προστατεύεται με καθοδική προστασία, δεν απαιτείται ο ανωτέρω έλεγχος. Αρκεί να γίνεται έλεγχος της καλής απόδοσης της καθοδικής προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του έτους και να καταγράφονται τα αποτελέσματα. Τον έλεγχο αυτό μπορεί να τον εκτελεί ο μηχανικός που διενεργεί την ετήσια επιθεώρηση του πρατηρίου που καθορίζεται στην περίπτ. α της παρούσης παραγράφου. ββ) ΄Ελεγχος ρύθμισης πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων της δεξαμενής. Συνιστάται να αντικαθίστανται οι εν λόγω βαλβίδες με άλλες (καινούργιες ή μεταχειρισμένες και ελεγμένες), όμοιες με τις αντικαθιστώμενες και της ίδιας ρύθμισης πιέσεως ανοίγματος. Η ανωτέρω πενταετής επιθεώρηση - έλεγχος και συντήρηση πρέπει να διενεργείται με μέριμνα του υπεύθυνου του πρατηρίου από διπλωματούχο μαχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, ή πτυχιούχο τεχνολόγο μηχανολόγο μηχανικό, εκδιδόμενης ακολούθως από αυτόν υπεύθυνης δήλωσης - βεβαίωσης αντίστοιχης προς την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1, εδ. δ), του άρθρου 27 του παρόντος. Ο ανωτέρω πενταετής έλεγχος των δεξαμενών του πρατηρίου πρέπει να προγραμματίζεται ώστε να συμπίπτει με τον προβλεπόμενο στην περίπτ. α της παρούσης παραγράφου ετήσιο έλεγχο του πρατηρίου όπου, εκτός των άλλων, γίνεται και έλεγχος όλων των οργάνων ελέγχου (δείκτης στάθμης και περιεχομένου, μανόμετρα, κ.λ.π.) και διακοπής (βάννες, βαλβίδες) των δεξαμενών. γ) Δεκαετής επιθεώρηση - έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου του πρατηρίου: Ανά δεκαετία επαναλαμβάνεται ο έλεγχος της πενταετίας και επί πλέον γίνεται εσωτερική επιθεώρηση για διαβρώσεις και φθορές ή υδραυλική δοκιμασία. Εάν χρειαστεί, γίνεται παχυμέτρηση των ελασμάτων κάθε δεξαμενής. Κατά τον ανωτέρω επανέλεγχο, τηρούνται και οι διατάξεις των άρθρων 6 και 10 της ΥΑ 14165/Φ174/ 373/1993 (Β 673).
Άρθρο 27
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 31 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 31 Χρήση γειτονικών εγκαταστάσεων.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Π.Δ. 595/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για χρήση που προβλέπεται στις περιπτώσεις ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος σε αποστάσεις μικρότερες από τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις αυτές.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 31 του Π.Δ. 595/1984, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 3. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας προγενέστερη εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των εδαφίων δ), ε) και στ) του άρθρου 4 του παρόντος, συνεχίζουν σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία τους μη επηρρεαζόμενα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποστάσεις των μεταγενεστέρων αυτών εγκαταστάσεων..
Άρθρο 28
1.  
  Τα άρθρα 32 και 33 του Π.Δ. 595/1984 καθώς και τα παραρτήματα που προσαρτώνται στο διάταγμα αυτό, καταργούνται.
Άρθρο 29 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Το παρόν Διάταγμα αφορά τις νέες εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων (μόνο για το επεκτεινόμενο τμήμα). Δεν αφορά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων εξοπλισμού όσον αφορά τις αποστάσεις ασφαλείας καθώς και τις προϋποθέσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης. Τα αντικαθιστώμενα όμως στοιχεία πρέπει να πληρούν τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Επίσης, οι όροι και διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιούνται με το παρόν Διάταγμα, πρέπει να εφαρμοστούν και στα υπάρχοντα πρατήρια εντός πέντε ετών από της ισχύος του παρόντος.
2.  
  Πρατήρια ή μικτά πρατήρια για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 269/1981 (Α 76) ή άδεια λειτουργίας ή ίδρυσης, ή έγκριση καταλληλότητας θέσης κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 595/1984 όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, διέπονται από εκείνες τις διατάξεις πλην της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και των άρθρων 20, 21 και 22 του Π.Δ. 595/1984, τα οποία εφαρμόζονται όπως τροποποιούνται με το παρόν διάταγμα. Διατάξεις του παρόντος που διασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας από τις προϊσχύουσες, τυγχάνουν εφαρμογής και στα πρατήρια αυτά. Στα ως άνω πρατήρια οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 του Π.Δ. 595/1984 αποστάσεις, όπως τροποποιούνται με το παρόν Διάταγμα, ορίζονται σε 20 μέτρα στο εδάφιο αα) της περίπτ. δ, σε 25 μέτρα στην περίπτωση ββ) του ίδιου εδαφίου, σε 50 μέτρα στην περίπτ. ε και 75 μέτρα στην περίπτ. στ.
3.  
  Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 269/1981 και 595/1984, και βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, ή ως χώροι προοριζόμενοι για άλλη κοινοφελή χρήση, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, η οποία ορίζεται ως η ημερομηνία κατάθεσης του οριστικού τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
4.  
  Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που διαθέτουν ισχύουσα την 31η Δεκεμβρίου 1997 έγκριση καταλληλότητας θέσης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της αδείας λειτουργίας
5.  
  Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 269/1981 ή του Π.Δ. 595/1984 όπως ίσχυε, και δεν έχουν λήξει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται μέχρι 10 (δέκα) χρόνια από την έκδοση ή ανανέωσή τους, μετά την πάροδο των οποίων πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περαιτέρω ανανέωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 595/1984, όπως τροποποιείται με το παρόν διάταγμα. Η παράταση αυτή βεβαιούται επί του εγγράφου της ισχύουσας άδειας λειτουργίας τους από την αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε χωρίς άλλη διαδικασία, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 30
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 1, παράγραφος 2, του Ν.Δ. 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών (Α 91).
 • Την κοινή απόφαση 830/1997 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 839).
 • Την κοινή απόφαση 1107147/1239/0006Α/1996 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 922).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ 406/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/830 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/830 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970