ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου δ’ της περιπτ. Γ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 221/1990 (ΦΕΚ 82 τ.Α’) προστίθεται περίοδος ως εξής: Όταν πρόκειται για υποψήφιο που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α’) από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι ο υποψήφιος φοίτησε πλήρως και τελείωσε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) τάξεις του Ελληνικού Λυκείου .
2.  
  Τα εδάφια γ’ και δ’ της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 221/1990 (ΦΕΚ 82 τ.Α’) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής αρχής ότι ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υπηρέτησε επί πέντε (5) πλήρη έτη ή πέντε (5) σχολικά έτη, προκειμένου για εκπ/κούς λειτουργούς, σε Ελληνική Δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου Στην περίπτωση που ο γονέας επανήλθε στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους της απόσπασής του και μετά την έναρξη του σχολικού έτους κατά το οπόιο ο υποψήφιος φοιτούσε την τρίτη τάξη δευτεροβάθμιας εκπ/σης ή την τελευταία τάξη του Λυκείου στο εξωτερικό, εκτός από τη βεβαίωση της παραγράφου αυτής, πρέπει να προσκομίζεται και δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ο χρόνος διακοπής της απόσπασης για υπηρεσιακούς λόγους, χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.« 2 Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής ή του σχολείου στην οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος τελείωσε με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε σχολείο του εξωτερικού και τα αντίστοιχα σχολικά έτη κατά τα οποία φοίτησε στις τάξεις αυτές .
3.  
  Οι αντικαθιστώμενες με την παράγρ. 2 του παρόντος διατάγματος διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και το έτος 1999 ειδικά και μόνο για όσους εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του εδαφίου β της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97.
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος των εδαφίων α’ των παραγράφων 1 των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 221/90 (ΦΕΚ 82 Α’) και μετά τη λέξη Πρόεδρος προστίθεται η φράση «και ένα ως αντιπρόεδρος». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 4 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56 τ. Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167-Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του εδαφ. β της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160 τ.Α’).
 • Την διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38-Α), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.
 • Την αριθμ. 582/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/221 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία