ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας του Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η 232/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θήρας του Νομού Κυκλάδων, με την οποία αποφασίζεται η επέκταση της Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας με την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμάτων και το Π.Δ. 382/96 (ΦΕΚ Α 259) με το οποίο συστάθηκε η Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας του Νομού Κυκλάδων διαμορφώνεται ως εξής: 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται στην Κοινότητα Θήρας του Νομού Κυκλάδων ενιαία επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης συγκέντρωσης μεταφοράς και διάθεσης απορριμάτων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1069/80)». 2.Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος ιδ­ ως εξής: «Τα τέλη καθαριότητας (άρθρο 4 του ν. 1080/80). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 382/96 Π.Δ/τος. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων διά την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α­ 191/23-8-1980).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α­) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201 Α­).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α ­του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α­237/1985)όπως προσετέθη με το άρθρο 27 Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 27Α­) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α­ 38).
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-1997 ΦΕΚ 801/Β/5-9-97) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20-10-977 (ΦΕΚ Β­ 924/20-10-97).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητος Θήρας ύψους 90.000.000 για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας στον Κωδικό Κ.Α.15/16/161/9. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών της Κοινότητος δαπάνη ύψους: 103.000.000 δρχ. για το έτος 1999, 119.000.000 για το έτος 2000, 135.000.000 δρχ. για το έτος 2001 και 155.000.000 για το έτος 2002, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους αναλόγους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών αντιστοίχως.
  • Την 232/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θήρας.
  • Την 268/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199_5-9-1997 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία